Teksti suurus:

Põllumajandustoote kokkuostu, sealhulgas säilitamise, müümise või tasuta üleandmise täpsem kord ning pakkumise vorm

Väljaandja:Põllumajandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2011
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:30.03.2012
Avaldamismärge:RT I, 24.11.2010, 8

Põllumajandustoote kokkuostu, sealhulgas säilitamise, müümise või tasuta üleandmise täpsem kord ning pakkumise vorm

Vastu võetud 21.06.2010 nr 72
RT I 2010, 36, 217

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
11.11.2010RT I, 23.11.2010, 101.01.2011

Määrus kehtestatakse «Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse » § 4 lõike 3 ning § 41 lõike 2, komisjoni määruse (EL) nr 1272/2009, millega kehtestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 1234/2007 ühised üksikasjalikud rakenduseeskirjad seoses põllumajandustoodete kokkuostu ja müügiga riikliku sekkumise puhul (ELT L 349, 29.12.2009, lk 1–68), artikli 10 lõike 1 punkti a, artikli 28 lõike 1, artikli 50 lõike 1, artikli 52 lõike 3, komisjoni määruse (EÜ) nr 1130/2009, millega kehtestatakse üksikasjalikud ühiseeskirjad sekkumisvarust pärit toodete kasutamise ja/või sihtkoha kontrollimiseks (kodifitseeritud versioon) (ELT L 310, 25.11.2009, lk 5–21), artikli 2 lõike 2 ning komisjoni määruse (EMÜ) nr 3149/1992, millega kehtestatakse ühenduses enim puudustkannatavatele isikutele sekkumisvarudest pärit toiduainete tarnimise üksikasjalikud eeskirjad (EÜT L 313, 30.10.1992, lk 50–55), artikli 9 lõigete 1 ja 3 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse heakskiidu taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord ning taotluse vorm, põllumajandustoote kokkuostu, sealhulgas säilitamise, ja sekkumisvarudest pärit toote müügi või tasuta üleandmise täpsem kord ning pakkumise vorm.

§ 2.   Põllumajandustoote kokkuostuks pakkumisega, müümisega või kokkuostust tasuta üleandmisega seotud isik

  Põllumajandustoote kokkuostuks pakkumisega, müümisega või kokkuostust tasuta üleandmisega seotud isiku andmed peavad olema kantud põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registrisse «Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse» § 90 kohaselt.

§ 3.   Heakskiitmine

  (1) Kooskõlas komisjoni määruse (EL) nr 1272/2009 artikli 2 lõigetega 2 ja 3 esitab isik teravilja sekkumiskeskuse ja teravilja sekkumislao heakskiitmiseks Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ametile (edaspidi PRIA) vabas vormis taotluse.

  (2) Kokkuostuks pakutavat võid ja lõssipulbrit toota sooviv isik, kelle ettevõtet on Veterinaar- ja Toiduamet (edaspidi VTA) «Toiduseaduse» kohaselt tunnustanud, esitab PRIA-le iga sel otstarbel kasutatava eraldi tootmisüksuse kohta heakskiidu taotlemiseks lisas 1 toodud vormi kohase taotluse.

§ 4.   Kvaliteedisertifikaat

  Või ja lõssipulbri teise Euroopa Liidu liikmesriiki kokkuostuks pakkumise korral komisjoni määruse (EL) nr 1272/2009 IV lisa I osa punkti 6 ja V lisa I osa punkti 6 alusel nõutava sertifikaadi saamiseks esitab pakkuja VTA kohalikule asutusele lisas 2 toodud vormi kohase taotluse.

2. peatükk SEKKUMISKOKKUOST 

§ 5.   Põllumajandustoote pakkumine kokkuostuks

  (1) Teravilja sekkumishinnaga kokkuostu ja alalise pakkumismenetluse korral esitab pakkuja PRIA-le lisas 3 toodud vormi kohase kirjaliku pakkumise.

  (2) Või ja lõssipulbri kokkuostu korral esitab tootja PRIA-le lisas 4 toodud vormi kohase tootmiskava pärast heakskiidu saamist, kuid hiljemalt kaks tööpäeva enne kokkuostuks pakutava või ja lõssipulbri tootmise alustamist.

  (3) Või, lõssipulbri ja veiseliha sekkumishinnaga kokkuostu ja alalise pakkumismenetluse korral esitab pakkuja PRIA-le lisas 5 toodud vormi kohase kirjaliku pakkumise.

§ 6.   Kokkuostuks pakutava või pakendi märgistus

  Kui laopidaja peab laoarvestust, mille puhul sisestab ta komisjoni määruse (EL) nr 1272/2009 artikli 28 lõike 1 esimeses lõigus nimetatud andmed laoarvestusse kokkuostetud või lattu saabumise päeval, ei pea toote lattu saabumise kuupäeva pakendile eraldi märkima.

3. peatükk SEKKUMISVARUDEST PÄRIT TOOTE MÜÜK 

§ 7.   Müük sekkumisvarudest

  (1) Teravilja sekkumisvarudest müügi korral, sealhulgas komisjoni määruse (EÜ) nr 1130/2009 kohaselt teravilja kasutamiseks ja eksportimiseks müügi korral, esitab pakkuja PRIA-le lisas 6 toodud vormi kohase kirjaliku pakkumise.

  (2) Või, lõssipulbri ja veiseliha sekkumisvarudest müügi korral, sealhulgas komisjoni määruse (EÜ) nr 1130/2009 kohaselt või, lõssipulbri ja veiseliha kasutamiseks ja eksportimiseks müügi korral, esitab pakkuja PRIA-le lisas 7 toodud vormi kohase kirjaliku pakkumise.

  (3) Komisjoni määruse (EL) nr 1272/2009 artikli 50 lõikes 1 nimetatud juhul sekkumisvarudest teravilja müügi korral esitab pakkuja PRIA-le lõikes 1 nimetatud kirjaliku pakkumise.

  (4) Komisjoni määruse (EL) nr 1272/2009 artikli 50 lõikes 1 nimetatud juhul sekkumisvarudest või, lõssipulbri ja veiseliha müügi korral esitab pakkuja PRIA-le lõikes 2 nimetatud kirjaliku pakkumise.

§ 8.   Käitlemiskava esitamine sekkumisvarudest pärit toote kasutamiseks müügi korral

  (1) Paragrahvis 7 sätestatud sekkumisvarudest müügi korral edukaks osutunud pakkuja esitab sekkumisvarudest pärit toote kasutamisel komisjoni määruse (EÜ) nr 1130/2009 kohaselt PRIA-le hiljemalt viis tööpäeva enne asjakohase toimingu tegemise algust lisas 8 toodud vormi kohase käitlemiskava.

  (2) Muudatustest käitlemiskavas teavitatakse PRIA-t kirjalikult või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis hiljemalt kaks tööpäeva enne asjakohase toimingu tegemise algust.

§ 9.   Arvestuse pidamine ning teavitamine sekkumisvarudest pärit toote ekspordiks müügi korral

  (1) Kui sekkumisvarudest pärit toote ekspordiks müügi korral ladustatakse nimetatud toodet enne eksportimist ajutiselt mujal kui sekkumislaos, tagab pakkuja, et ajutise ladustamise kohta peetakse arvestust, mis sisaldab järgmisi andmeid:
  1) toote ajutisse lattu saabumise kuupäev;
  2) toote kirjeldus ja KN-kood;
  3) toote staatus (sekkumistoode);
  4) toote sekkumislaost väljaviimise protokolli number;
  5) saatelehe dokumendi viitenumber;
  6) toote täpne asukoht ajutises laos;
  7) saabuva toote kogus (t, kg, hl);
  8) deklarandi nimi;
  9) toote ajutisest laost väljaviimise kuupäev;
  10) ekspordideklaratsiooni number;
  11) väljaviidava toote kogus (t, kg, hl).

  (2) Viis päeva enne sekkumistoote eksportimiseks veovahendile laadimist esitab pakkuja Maksu- ja Tolliametile (edaspidi MTA) eelteate, mis sisaldab järgmisi andmeid:
  1) toote laadimise alustamise aeg ja hinnanguline lõppaeg;
  2) toote laadimise koht;
  3) selle veovahendi identifitseerimisandmed, millele kaup laaditakse;
  4) eksportija või tema esindaja nimi (kui kasutatakse);
  5) toote kirjeldus ja KN-kood;
  6) toote staatus (sekkumistoode);
  7) toote netokogus ja pakendite arv (kui kasutatakse);
  8) vedaja nimi ja sidevahendite andmed;
  9) toote ekspordilitsentsi number.

4. peatükk SEKKUMISVARUDEST PÄRIT TOOTE TASUTA ÜLEANDMINE 

§ 10.   Nõuded heategevusorganisatsioonile ja toiduabi saajale

  (1) Komisjoni määruse (EMÜ) nr 3149/92 artikli 4 lõikes 1 nimetatud toodet ning sellest valmistatud lõpptoodet (edaspidi toiduabi) võib enim puudust kannatavatele isikutele toiduabina jaotamiseks taotleda heategevusorganisatsioon, kes:
  1) on kantud mittetulundusühingute ja sihtasutuste registrisse ning kelle tegevusvaldkond hõlmab heategevust;
  2) peab jaotamiseks saadud ning jaotatud toiduainete kohta lisas 9 toodud vormi kohast arvestust;
  3) tagab tööstuses pakendatud ja töödeldud toote nõuetekohase käitlemise ning säilimise toote väärtust kahjustamata.

  (2) Toiduabi saaja peab vastama «Sotsiaalhoolekande seaduse» § 22 lõikes 1 sätestatud toimetulekutoetuse saamise tingimustele. Kui jaotatavast toiduabi kogusest ei jagu kõigile toiduabi saama õigustatud isikutele, siis eelistatakse toiduabi jaotamisel üksikvanemaid, vähemalt neljalapselise pere vanemaid ning puudega inimesi.

§ 11.   Toiduabi jaotamise õiguse taotlemine

  (1) Toiduabi jaotada sooviv heategevusorganisatsioon esitab PRIA-le toiduabi jaotusaastale eelneva aasta 2. maiks lisas 10 toodud vormi kohase taotluse.

  (2) Lõikes 1 nimetatud taotluse esitamise korral on minimaalne jagada taotletav toiduabi kogus ühe lõpptoote kohta vähemalt 100 kg ning kogu taotluse kohta vähemalt 500 kg.

  (3) PRIA kontrollib toiduabi jaotada sooviva heategevusorganisatsiooni vastavust § 10 lõikes 1 sätestatud nõuetele ning otsustab taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise viivitamata pärast toiduabina jaotatava lõpptoote saamiseks käitlejaga lepingu sõlmimist, kuid mitte hiljem kui toiduabi jaotusaasta 31. märtsiks.

  (4) Kui heategevusorganisatsioonidele jaotamiseks eraldatavate toiduainete kogus on väiksem või suurem kui nende taotletud kogus, vähendab või suurendab PRIA võrdse kohtlemise põhimõtet järgides võrdeliselt kõiki taotletud koguseid.

  (5) PRIA teavitab lõikes 3 nimetatud otsusest toiduabi jaotada soovinud heategevusorganisatsiooni viie tööpäeva jooksul arvates otsuse tegemisest. Kui heategevusorganisatsioonile jaotamiseks eraldatavat toiduaine kogust lõike 4 kohaselt muudetakse, teeb PRIA koos taotluse rahuldamise otsusega taotlejale teatavaks jaotamiseks eraldatava toiduaine uue koguse.

§ 12.   Pakkumismenetluse korraldamine toiduabina jaotatava lõpptoote saamiseks

  Toiduabi töötlemiseks, pakendamiseks ning lõpptoote veoteenuse tellimiseks korraldab PRIA pakkumismenetluse «Riigihangete seaduses» sätestatud korras.

§ 13.   Toiduabi jaotamine

  (1) Heategevusorganisatsioon teavitab PRIA-t toiduabi jaotamise alustamise tähtpäevast viivitamata pärast toiduabi kättesaamist.

  (2) Heategevusorganisatsioon esitab PRIA-le lisas 11 toodud vormi kohase toiduabi jaotusplaani lõikes 1 nimetatud teate esitamisest arvates kümne tööpäeva jooksul, kuid mitte hiljem kui toiduabi jaotamise alustamise tähtpäevaks.

  (3) Kui heategevusorganisatsioon soovib toiduabi jaotusplaani muuta, esitab ta muudetud jaotusplaani koos põhjendusega kirjalikult PRIA-le hiljemalt viis tööpäeva enne muudetavas jaotusplaanis nimetatud tähtpäeva.

§ 14.   Lõpptoote veo- ja majanduskulude hüvitamine

  (1) Komisjoni määruse (EMÜ) nr 3149/1992 artikli 6 lõikes 1 nimetatud veokulude hüvitise saamiseks esitab heategevusorganisatsioon PRIA-le koos kuludokumentidega lisas 12 toodud vormi kohase taotluse.

  (2) Komisjoni määruse (EMÜ) nr 3149/1992 artikli 6 lõikes 3 nimetatud majanduskulude hüvitise saamiseks esitab heategevusorganisatsioon PRIA-le koos kuludokumentidega lisas 13 toodud vormi kohase taotluse.

  (3) Lõpptoote veo- ja majanduskulude hüvitamise taotluse kontrollimiseks võib PRIA teha taotleja juures kohapealset kontrolli.

  (4) PRIA otsustab lõpptoote veo- ja majanduskulude hüvitamise taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise 30 kalendripäeva jooksul arvates taotluse saamisest. Hüvitis makstakse välja 30 kalendripäeva jooksul arvates taotluse rahuldamise otsuse tegemisest.

§ 15.   Toiduabi jaotamises osalemise peatamine

  PRIA peatab kohustuste täitmata jätmise või rikkumise korral heategevusorganisatsiooni osalemise toiduabi jaotamises. Toiduabi jaotamises osalemise peatamine jõustub viivitamata ja kehtib komisjoni määruse (EMÜ) nr 3149/1992 artikli 9 lõike 3 kohaselt olenevalt kohustuste täitmata jätmise või rikkumise laadist ja tõsidusest vähemalt ühe toiduabi jaotamisplaani rakendusperioodi jooksul.

5. peatükk RAKENDUSSÄTTED 

§ 16.   Määruse jõustumine

  Paragrahvi 5 lõige 1 ning § 7 lõiked 1 ja 3 jõustuvad 2010. aasta 1. juulil.

§ 17.   [Käesolevast tekstist välja jäetud]

  .

Lisa 1 HEAKSKIIDU TAOTLUS

Lisa 2 TAOTLUSVORM

Lisa 3 PAKKUMINE TERAVILJA KOKKUOSTUKS

Lisa 4 TOOTMISKAVA

Lisa 5 PAKKUMISVORM

Lisa 6 MÜÜGIPAKKUMINE TERAVILJA OSTUKS SEKKUMISVARUDEST

Lisa 7 PAKKUMISVORM

Lisa 8 KÄITLEMISKAVA

Lisa 9 HEATEGEVUSORGANISATSIOONI ARVESTUS

Lisa 10 TOIDUABI TAOTLUS

Lisa 11 TOIDUABI JAOTUSPLAAN

Lisa 12 VEOKULUDE HÜVITAMISE TAOTLUS

Lisa 13 MAJANDUSKULUDE HÜVITAMISE TAOTLUS

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json