Teksti suurus:

Akste looduskaitseala kaitse-eeskiri

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:27.11.2010
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 24.11.2010, 15

Akste looduskaitseala kaitse-eeskiri

Vastu võetud 18.11.2010 nr 158

Määrus kehtestatakse „Looduskaitseseaduse” § 10 lõike 1 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.   Akste looduskaitseala kaitse-eesmärk

  (1) Akste looduskaitseala1 (edaspidi kaitseala) kaitse-eesmärk on I ja III kategooria kaitsealuste liikide ja nende elupaikade kaitse. III kategooria liikideks on laanekuklane (Formica aquilonia) ja roomav öövilge (Goodyera repens).

  (2) Kaitseala maa-ala kuulub vastavalt kaitsekorra eripärale ja majandustegevuse piiramise astmele Akste sihtkaitsevööndisse.

  (3) Kaitsealal tuleb arvestada „Looduskaitseseaduses” sätestatud piiranguid selles määruses ettenähtud erisustega.

§ 2.   Kaitseala asukoht

  (1) Kaitseala asub Põlva maakonnas Vastse-Kuuste vallas Kiidjärve külas.

  (2) Kaitseala välispiir on esitatud kaardil määruse lisas2.

§ 3.   Kaitseala valitseja

  Kaitseala valitseja on Keskkonnaamet.

2. peatükk Kaitseala kaitsekord 

§ 4.   Lubatud tegevus

  (1) Inimestel on lubatud viibida, korjata marju, seeni ja muid metsa kõrvalsaadusi ning pidada jahti kogu kaitsealal.

  (2) Füüsilise isiku või eraõigusliku juriidilise isiku omandis oleval kinnisasjal viibimine on lubatud, arvestades „Asjaõigusseaduses” ja „Looduskaitseseaduses” sätestatut.

  (3) Kaitsealal on sõidukiga sõitmine lubatud selleks määratud teedel. Väljaspool teid on lubatud sõita järelevalve- ja päästetöödel, kaitse-eeskirjaga lubatud töödel, kaitseala valitsemisega ja kaitse korraldamisega seotud tegevusel ning kaitseala valitseja nõusolekul teostataval teadustegevusel.

  (4) Kaitseala valitseja nõusolekul on lubatud:
  1) kaitsealuste liikide elutingimuste säilitamiseks vajalik tegevus;
  2) metsakoosluse kujundamine vastavalt kaitse-eesmärgile, kusjuures kaitseala valitsejal on õigus esitada nõudeid raieaja ja -tehnoloogia, metsamaterjali kokku- ja väljaveo ning puistu koosseisu ja täiuse kohta;
  3) maaparandussüsteemide hooldustööd;
  4) olemasolevate ehitiste hooldustööd.

§ 5.   Keelatud tegevus

  (1) Kaitsealal on keelatud:
  1) majandustegevus;
  2) loodusvarade kasutamine;
  3) uute ehitiste püstitamine, välja arvatud rajatiste rajamine kaitseala tarbeks;
  4) telkimine ja lõkke tegemine.

  (2) Kaitseala valitseja nõusolekuta on kaitsealal keelatud:
  1) muuta katastriüksuse kõlvikute piire ja sihtotstarvet;
  2) koostada maakorralduskava ja teha maakorraldustoiminguid;
  3) kehtestada detailplaneeringut ja üldplaneeringut;
  4) anda nõusolekut väikeehitise ehitamiseks;
  5) anda projekteerimistingimusi;
  6) anda ehitusluba;
  7) rajada uut veekogu, mille pindala on suurem kui viis ruutmeetrit, kui selleks ei ole vaja anda vee-erikasutusluba või ehitusluba või nõusolekut väikeehitise ehitamiseks;
  8) rahvaürituse korraldamine.

§ 6.   Tegevuse kooskõlastamine

  (1) Kaitseala valitseja ei kooskõlasta tegevust, mis kaitse-eeskirja kohaselt vajab kaitseala valitseja nõusolekut, kui see võib kahjustada kaitseala kaitse-eesmärgi saavutamist või kaitseala seisundit.

  (2) Kui tegevust ei ole kaitseala valitsejaga kooskõlastatud või tegevuses ei arvestatud kaitseala valitseja kirjalikult seatud tingimusi, mille täitmisel tegevus ei kahjusta kaitseala kaitse-eesmärgi saavutamist või kaitseala seisundit, ei teki isikul, kelle huvides nimetatud tegevus on, vastavalt „Haldusmenetluse seadusele” õiguspärast ootust sellise tegevuse õiguspärasuse suhtes.

  (3) Keskkonnaministeeriumil või Keskkonnaametil kui keskkonnamõju hindamise järelevalvajal on õigus määrata kaitseala kaitseks keskkonnanõudeid, kui kavandatav tegevus võib kahjustada kaitseala kaitse-eesmärgi saavutamist või kaitseala seisundit.

3. peatükk Rakendussäte 

§ 7.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  Vabariigi Valitsuse 28. juuni 2000. a määrus nr 216 „Akste looduskaitseala kaitse-eeskiri” (RT I 2000, 54, 354; 2009, 7, 48) tunnistatakse kehtetuks.


1 Kaitseala on moodustatud Põlva Rajooni TSN Täitevkomitee 31. augusti 1977. a otsusega nr 127 „Kohaliku tähtsusega metsakuklaste kaitseala moodustamise kohta” kaitse alla võetud metsakuklaste kaitseala baasil.
Käesoleva määruse seletuskirjaga saab tutvuda Keskkonnaministeeriumi veebilehel www.envir.ee.

2 Kaitseala välispiir on märgitud määruse lisas esitatud kaardil, mille koostamisel on kasutatud Eesti põhikaarti (mõõtkava 1:10 000) LEST 97 1 mm täpsusega (EUREF89) projektsioonis ja maakatastri andmeid seisuga aprill 2010.
Ala kaardiga saab tutvuda Keskkonnaametis, Keskkonnaministeeriumis, keskkonnaregistris ning maainfosüsteemis (www.maaamet.ee).

Andrus Ansip
Peaminister

Jaanus Tamkivi
Keskkonnaminister

Aivar Rahno
Riigikantselei istungiosakonna juhataja riigisekretäri ülesannetes

Lisa Akste looduskaitseala

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json