Teksti suurus:

Luidja maastikukaitseala kaitse-eeskiri

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:27.11.2010
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 24.11.2010, 16

Luidja maastikukaitseala kaitse-eeskiri1

Vastu võetud 18.11.2010 nr 159

Määrus kehtestatakse „Looduskaitseseaduse” § 10 lõike 1 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.   Luidja maastikukaitseala kaitse-eesmärk

  (1) Luidja maastikukaitseala2 (edaspidi kaitseala) kaitse-eesmärk on kaitsta:
  1) unikaalset liivaluidetel kasvavat sanglepapuistut;
  2) elupaigatüüpe, mida nõukogu direktiiv 92/43/EMÜ looduslike elupaikade ning loodusliku loomastiku ja taimestiku kaitse kohta (EÜT L 206, 22.07.1992, lk 7–50) nimetab I lisas. Need elupaigatüübid on püsitaimestikuga liivarannad (1640)3, valged luited (liikuvad rannikuluited – 2120), hallid luited (kinnistunud rannikuluited – 2130*), metsastunud luited (2180), jõed ja ojad (3260) ning rohunditerikkad kuusikud (9050).

  (2) Kaitseala maa-ala kuulub vastavalt kaitsekorra eripärale ja majandustegevuse piiramise astmele Luidja sihtkaitsevööndisse.

  (3) Kaitsealal tuleb arvestada „Looduskaitseseaduses” sätestatud piiranguid selles määruses ettenähtud erisustega.

§ 2.   Kaitseala asukoht

  (1) Kaitseala asub Hiiu maakonnas Kõrgessaare vallas Luidja ja Paope külas.

  (2) Kaitseala välispiir on esitatud kaardil määruse lisas4.

§ 3.   Kaitseala valitseja

  Kaitseala valitseja on Keskkonnaamet.

2. peatükk Kaitsala kaitsekord 

§ 4.   Lubatud tegevus

  (1) Inimestel on lubatud viibida, korjata marju, seeni ja muid metsa kõrvalsaadusi, püüda kala ning pidada jahti kogu kaitsealal.

  (2) Füüsilise isiku või eraõigusliku juriidilise isiku omandis oleval kinnisasjal on viibimine lubatud, arvestades „Asjaõigusseaduses” ja „Looduskaitseseaduses” sätestatut.

  (3) Telkimine ja lõkke tegemine on lubatud selleks ettevalmistatud ja kaitseala valitseja tähistatud kohas.

  (4) Kaitsealal on lubatud rahvaürituste korraldamine selleks ettevalmistatud ja kaitseala valitseja tähistatud kohas ning kuni 50 osalejaga rahvaürituse korraldamine selleks ettevalmistamata kohas. Rohkem kui 50 osalejaga rahvaürituse korraldamine selleks ettevalmistamata ja tähistamata kohas on lubatud üksnes kaitseala valitseja nõusolekul.

  (5) Kaitseala teedel on lubatud sõidukiga sõitmine. Sõidukiga sõitmine väljaspool teid ja maastikusõidukiga sõitmine on lubatud järelevalve- ja päästetöödel, kaitseala valitsemisega seotud tegevusel, käesoleva kaitse-eeskirjaga lubatud töödel ning kaitseala valitseja nõusolekul teostataval teadustegevusel. Ujuvvahendi veoks on lubatud sõidukiga sõitmine rannas randa viiva tee ja mere vahel.

  (6) Kaitseala valitseja nõusolekul on kaitsealal lubatud:
  1) koosluse kujundamine vastavalt kaitse-eesmärgile;
  2) pilliroo ja adru varumine.

§ 5.   Keelatud tegevus

  (1) Kaitsealal on keelatud:
  1) majandustegevus;
  2) loodusvarade kasutamine;
  3) uute ehitiste püstitamine, välja arvatud tootmisotstarbeta väikeehitise püstitamine kaitseala tarbeks ning olemasolevate ehitiste hooldustööd.

  (2) Kaitseala valitseja nõusolekuta on kaitsealal keelatud:
  1) muuta katastriüksuse kõlvikute piire ja sihtotstarvet;
  2) koostada maakorralduskava ja teha maakorraldustoiminguid;
  3) kehtestada detailplaneeringut ja üldplaneeringut;
  4) anda nõusolekut väikeehitise, sealhulgas lautri või paadisilla ehitamiseks;
  5) anda projekteerimistingimusi;
  6) anda ehitusluba;
  7) rajada uut veekogu, mille pindala on suurem kui viis ruutmeetrit, kui selleks ei ole vaja anda vee-erikasutusluba või ehitusluba või nõusolekut väikeehitise ehitamiseks.

§ 6.   Vajalik tegevus

  Kaitsealal on sanglepapuistu säilimiseks, elustiku mitmekesisuse säilitamiseks ja vaadete avamiseks vajalik puu- ja põõsarinde kujundamine ja harvendamine ning looduslikkuse taastamiseks häilude rajamine.

§ 7.   Tegevuse kooskõlastamine

  (1) Kaitseala valitseja ei kooskõlasta tegevust, mis vajab kaitse-eeskirja kohaselt kaitseala valitseja nõusolekut, kui see võib kahjustada kaitseala kaitse-eesmärgi saavutamist või kaitseala seisundit.

  (2) Kui tegevust ei ole kaitseala valitsejaga kooskõlastatud või tegevuses ei ole arvestatud kaitseala valitseja kirjalikult seatud tingimusi, mille täitmisel tegevus ei kahjusta kaitseala kaitse-eesmärgi saavutamist või kaitseala seisundit, ei teki isikul, kelle huvides nimetatud tegevus on, vastavalt „Haldusmenetluse seadusele” õiguspärast ootust sellise tegevuse õiguspärasuse suhtes.

  (3) Keskkonnaministeeriumil või Keskkonnaametil on keskkonnamõju hindamise järelevalvajana õigus määrata kaitseala kaitseks keskkonnanõudeid, kui kavandatav tegevus võib kahjustada kaitseala kaitse-eesmärgi saavutamist või kaitseala seisundit.

3. peatükk Rakendussäte 

§ 8.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  Vabariigi Valitsuse 21. oktoobri 1997. a määrus nr 200 „Luidja maastikukaitseala ja Oru pargi maastikukaitseala kaitse-eeskirja ja välispiiri kirjelduse kinnitamine” (RT I 1997, 75, 1269; 2010, 52, 333) tunnistatakse kehtetuks.


1Nõukogu direktiiv 92/43/EMÜ looduslike elupaikade ning loodusliku loomastiku ja taimestiku kaitse kohta (EÜT L 206, 22.07.1992, lk 7–50).

2Luidja maastikukaitseala on moodustatud Hiiumaa Rajooni TSN Täitevkomitee 26. septembri 1962. a otsusega nr 70 asutatud botaanilise keeluala „Sanglepa-puistu Luidja rannaliival (Luidja lepik)” baasil, mis reorganiseeriti Vabariigi Valitsuse 21. oktoobri 1997. a määrusega nr 200 „Luidja maastikukaitseala ja Oru pargi maastikukaitseala kaitse-eeskirja ja välispiiri kirjelduse kinnitamine” Luidja maastikukaitsealaks. Tulenevalt Vabariigi Valitsuse 5. augusti 2004. a korralduse nr 615-k „Euroopa Komisjonile esitatav Natura 2000 võrgustiku alade nimekiri” lisa 1 punkti 2 alapunktist 201 sisaldab kaitseala Luidja loodusala, kus tegevuse kavandamisel tuleb hinnata selle mõju kaitseala kaitse-eesmärkidele, arvestades Natura 2000 võrgustiku alade kohta kehtivaid erisusi.
Käesoleva määruse seletuskirjaga saab tutvuda Keskkonnaministeeriumi veebilehel www.envir.ee.

3Sulgudes on siin ja edaspidi kaitstava elupaigatüübi koodinumber vastavalt nõukogu direktiivi 92/43/EMÜ I lisale. Tärniga (*) on tähistatud esmatähtsad elupaigatüübid.

4Kaitseala välispiir on märgitud määruse lisas esitatud kaardil, mille koostamisel on kasutatud Eesti põhikaarti (mõõtkava 1:10 000) LEST 97 1 mm täpsusega (EUREF89) projektsioonis ja maakatastri andmeid seisuga juuli 2010. Ala kaardiga saab tutvuda Keskkonnaametis, Keskkonnaministeeriumis, keskkonnaregistris ning maainfosüsteemis (www.maaamet.ee).

Andrus Ansip
Peaminister

Jaanus Tamkivi
Keskkonnaminister

Aivar Rahno
Riigikantselei istungiosakonna juhataja riigisekretäri ülesannetes

Lisa Luidja maastikukaitseala

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json