Teksti suurus:

Riigi üldhariduskooli direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatava konkursi läbiviimise kord

Väljaandja:Haridus- ja teadusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:27.11.2010
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:05.09.2013
Avaldamismärge:RT I, 24.11.2010, 17

Riigi üldhariduskooli direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatava konkursi läbiviimise kord

Vastu võetud 22.11.2010 nr 68

Määrus kehtestatakse „Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse” § 71 lõike 6 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.  Määruse reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse riigi üldhariduskooli (edaspidi kool) direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatava avaliku konkursi läbiviimise kord.

2. peatükk Konkursi väljakuulutamine ja avalduste esitamine 

§ 2.  Konkursi väljakuulutamine

  (1) Konkursi kooli direktori vaba ametikoha täitmiseks kuulutab välja haridus- ja teadusminister.

  (2) Konkurss kuulutatakse välja, kui kooli direktori ametikoht on vaba.

§ 3.  Konkursiteade

  (1) Konkursi väljakuulutamise kohta avaldatakse teade vähemalt ühes üleriigilises päevalehes arvestusega, et konkursil osalejal (edaspidi kandidaat) oleks alates konkursiteate ajalehes avaldamise päevast avalduse esitamiseks aega vähemalt kaks nädalat.

  (2) Konkurss kuulutatakse välja pärast konkursikomisjoni (edaspidi komisjon) koosseisu kinnitamist ja loetakse väljakuulutatuks konkursiteate ajalehes avaldamise kuupäevast.

  (3) Ajalehes avaldatavas konkursiteates märgitakse:
  1) kooli nimi ja aadress;
  2) kandidaadile esitatavad nõuded;
  3) avalduse esitamise tähtaeg;
  4) koos avaldusega komisjonile esitatavate dokumentide loetelu.

§ 4.  Konkursil osalemine

  (1) Kandidaat esitab komisjonile järgmised dokumendid:
  1) kirjalik avaldus;
  2) elulookirjeldus, sh töö- või teenistuskäik;
  3) ametikohale esitatud nõuetele vastavust tõendavate dokumentide koopiad;
  4) essee kooli arenguvõimaluste kohta;
  5) kandidaadi soovil muud dokumendid.

  (2) Konkursist saab osa võtta isik, kes esitab avalduse koos konkursiteates nõutavate dokumentidega hiljemalt konkursiteates märgitud tähtajaks.

  (3) Kandidaatide dokumendid registreeritakse Haridus- ja Teadusministeeriumis vastavalt ministeeriumi asjaajamiskorrale.

3. peatükk Komisjoni moodustamine ja töökord 

§ 5.  Komisjoni moodustamine

  (1) Konkursi läbiviimiseks moodustab haridus- ja teadusminister enne konkursiteate ajalehes avaldamist komisjoni ning nimetab komisjoni esimehe ja sekretäri.

  (2) Komisjon on vähemalt viieliikmeline ning selle koosseisu kuuluvad:
  1) Haridus- ja Teadusministeeriumi esindaja;
  2) kooli hoolekogu esindaja;
  3) õppenõukogu poolt volitatud kooli pedagoogide esindaja;
  4) kooli asukohajärgse linna- või vallavalitsuse esindaja.

  (3) Moodustatava kooli puhul kuuluvad komisjoni koosseisu:
  1) Haridus- ja Teadusministeeriumi esindaja;
  2) kooli asukohajärgse kohaliku omavalitsuse esindaja;
  3) kooli asukohajärgse maavalitsuse esindaja;
  4) kooli asukohajärgse maakonna kohaliku omavalitsusüksuste liidu esindaja;
  5) vajadusel teiste organisatsioonide esindaja.

§ 6.  Komisjoni töövorm

  (1) Komisjoni töövorm on koosolek.

  (2) Komisjoni koosolekut juhatab komisjoni esimees ning protokollib komisjoni sekretär. Protokollile kirjutavad alla komisjoni esimees ja sekretär.

  (3) Komisjonil on õigus kasutada kandidaatide dokumentide hindamisel eksperte.

§ 7.  Komisjoni koosoleku kokkukutsumine

  (1) Komisjoni koosoleku kutsub kokku komisjoni esimees, teatades komisjoni liikmetele kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis komisjoni toimumise aja ja koha vähemalt kolm tööpäeva enne koosoleku toimumist.

  (2) Koos koosoleku teatega saadab komisjoni sekretär komisjoni liikmetele kandidaatide poolt konkursile esitatud dokumendid.

4. peatükk Konkursi läbiviimine 

§ 8.  Komisjoni esimene koosolek ja dokumendivoor

  (1) Komisjoni esimene koosolek kutsutakse kokku kümne tööpäeva jooksul alates konkursiteates märgitud avalduste esitamise tähtajast.

  (2) Komisjoni esimene koosolek ja dokumendivoor võivad toimuda side- ja infotehnoloogiliste vahendite teel koosolekut kokku kutsumata.

  (3) Komisjoni esimesel koosolekul:
  1) kuulatakse ära või saadetakse elektrooniliselt komisjoni esimehe ülevaade saabunud avaldustest ning ettepanekud konkursi edasise korraldamise kohta;
  2) viiakse läbi konkursi esimene dokumendivoor;
  3) kinnitatakse kandidaatide järgmine hindamise viis (dokumendivoor, vestlusvoor, ettepanek kandidaatidele esitada täiendav essee jms) ning otsustatakse eeldatav hindamisvoorude arv;
  4) määratakse komisjoni järgmise koosoleku toimumise aeg ja koht;
  5) otsustatakse teisi komisjoni pädevusse kuuluvaid küsimusi.

  (4) Dokumendivooru tulemusel võtab komisjon iga kandidaadi kohta vastu ühe järgmistest otsustest:
  1) lubada kandidaat järgmisesse vooru;
  2) tunnistada kandidaat ametikohale mittevastavaks.

  (5) Dokumendivoorus ametikohale mittevastavaks tunnistatakse kandidaat, kes ei vasta haridus- ja teadusministri määrusega kehtestatud pedagoogide kvalifikatsiooninõuetele, ning selle poolt peavad hääletama kõik koosolekust osavõtvad komisjoni liikmed.

  (6) Ametikohale mittevastavaks tunnistatud kandidaatidele teatab sekretär komisjoni otsusest kirjalikult hiljemalt otsuse tegemise päevale järgneval tööpäeval.

§ 9.  Kandidaatide vestlusvoorule kutsumine

  Vestlusvooru lubatud kandidaatidele saadab komisjoni sekretär kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis teate, milles märgitakse kandidaatide vestlusele kutsumise aeg ja koht arvestusega, et kandidaadid saaksid teate kätte vähemalt üks nädal enne komisjoni koosolekut.

§ 10.  Vestlusvoor

  (1) Komisjoni esimees kutsub vestlusvooruks kokku komisjoni koosoleku.

  (2) Vestlusvooruks kokkukutsutud komisjoni koosolek on kinnine.

  (3) Vestlusvooruks kokkukutsutud koosolekul kinnitab komisjon dokumendivooru tulemused ning otsustab vestluse läbiviimise korra.

  (4) Enne vestluse algust tutvustab komisjoni esimees kandidaatidele nende õigusi, komisjoni koosseisu ning konkursi läbiviimise korda ja viisi.

  (5) Vestlusvoorus on komisjoni liikmel õigus esitada kandidaadile küsimusi.

§ 11.  Kandidaadi õigused

  (1) Kandidaadil on õigus:
  1) anda vestluse käigus lisaks komisjoni poolt küsitule täiendavaid selgitusi ning nõuda komisjonilt täiendavat teavet ja selgitusi;
  2) loobuda kandideerimisest konkursi igas staadiumis;
  3) saada teada enda kohta tehtud otsus ning tutvuda konkursi käigus enda tehtud testide tulemustega.

  (2) Kandidaat võtab komisjoni koosolekust osa ainult vestluse ajal.

5. peatükk Komisjoni otsus 

§ 12.  Komisjoni otsustusvõime

  Komisjon on otsustusvõimeline, kui koosolekust võtab osa vähemalt kaks kolmandikku komisjoni liikmetest, sealhulgas komisjoni esimees. Side- ja infotehnoloogiliste vahendite teel toimuvast koosolekust peavad osa võtma kõik komisjoni liikmed.

§ 13.  Direktori valimine

  (1) Komisjon valib direktori vestlusvooruks kokku kutsutud kinnisel istungil.

  (2) Komisjon võtab otsused vastu salajasel hääletamisel. Igal komisjoni liikmel on üks hääl.

  (3) Valituks osutub kandidaat, kelle poolt hääletab üle poole koosolekul kohalviibivatest komisjoni liikmetest.

§ 14.  Kordushääletuse läbiviimine

  (1) Kui ükski kandidaat ei kogu nõutavat häälteenamust, viiakse samal koosolekul läbi kordushääletus enim hääli saanud kandidaatide vahel.

  (2) Kordushääletuse tingimused on samad esimese hääletuse tingimustega.

  (3) Kui kordushääletusel ei kogu ükski kandidaat nõutavat häälteenamust, loetakse konkurss luhtunuks.

§ 15.  Komisjoni otsus ja otsusest teatamine

  (1) Vestlusvooru tulemusena võtab komisjon iga kandidaadi kohta vastu ühe järgmistest otsustest:
  1) tunnistada kandidaat ametikohale valituks;
  2) tunnistada kandidaat ametikohale mittevalituks;
  3) tunnistada kandidaat koosolekule mitteilmunuks.

  (2) Mittevalituks ja koosolekule mitteilmunuks tunnistatud kandidaatidele teatab komisjoni sekretär komisjoni otsusest kirjalikult hiljemalt otsuse tegemisele järgneval tööpäeval.

  (3) Ametikohale valituks tunnistatud kandidaadi kohta esitab komisjoni esimees haridus- ja teadusministrile otsuse tegemisele järgneval tööpäeval ettepaneku sõlmida temaga tööleping.

§ 16.  Otsuse vaidlustamine

  (1) Kui kandidaat ei nõustu komisjoni otsusega, on tal õigus esitada viie tööpäeva jooksul otsuse tegemisest kaebus haridus- ja teadusministrile.

  (2) Haridus- ja teadusminister vaatab kaebuse läbi ühe nädala jooksul ja teeb ühe järgmistest otsustest:
  1) jätta kaebus rahuldamata;
  2) tühistada komisjoni otsus ja kohustada komisjoni läbi viima uus dokumendi- või vestlusvoor;
  3) tühistada komisjoni otsus ja kuulutada välja uus konkurss, kui dokumendi- või vestlusvooru läbiviimine ei ole võimalik või otstarbekas.

§ 17.  Töölepingu sõlmimine

  (1) Haridus- ja teadusminister sõlmib komisjoni poolt esitatud kandidaadiga töölepingu, kuid mitte enne viie tööpäeva möödumist komisjoni otsuse tegemise päevast.

  (2) Haridus- ja teadusminister ei sõlmi esitatud kandidaadiga töölepingut, kui:
  1) kandidaat loobus kirjaliku avalduse alusel direktori ametikohale tööle asumisest;
  2) kandidaat ei ilmunud määratud tähtajal töölepingut sõlmima, välja arvatud juhul, kui töölepingu sõlmimine lükkus edasi kandidaadi haiguse tõttu või ootamatult tekkinud isiklikel või perekondlikel põhjustel ning kui kandidaat oli nendest viivitamatult teatanud.

  (3) Kui haridus- ja teadusminister ei sõlmi esitatud kandidaadiga lõikes 2 nimetatud asjaoludel töölepingut, kutsub komisjoni esimees esimesel võimalusel kokku komisjoni koosoleku, et otsustada, kas esitada töölepingu sõlmimiseks valimistulemuste alusel järgmine enim hääli saanud kandidaat või lugeda konkurss luhtunuks.

§ 18.  Konkursi luhtumine

  (1) Konkurss loetakse luhtunuks, kui:
  1) konkursil osalemiseks ei esitatud ühtegi avaldust;
  2) kõik kandidaadid osutusid dokumendivoorus ametikohale mittevastavaks;
  3) ükski kandidaat ei kogunud hääletusel nõutavat häälteenamust;
  4) ühegi konkursitingimustele vastava kandidaadiga ei sõlmita töölepingut.

  (2) Kui konkurss loetakse luhtunuks, kuulutab haridus- ja teadusminister hiljemalt kolme nädala jooksul välja uue konkursi.

Tõnis Lukas
Minister

Janar Holm
Kantsler

/otsingu_soovitused.json