Teksti suurus:

Teetööde ehitusjärelevalve ning liikluse ohutustehnika ja õnnetuste analüüsimise koolituskursuse õppekava

Väljaandja:Majandus- ja kommunikatsiooniminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:27.11.2011
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:07.08.2014
Avaldamismärge:RT I, 24.11.2011, 2

Teetööde ehitusjärelevalve ning liikluse ohutustehnika ja õnnetuste analüüsimise koolituskursuse õppekava

Vastu võetud 18.11.2011 nr 103

Määrus kehtestatakse „Teeseaduse” § 252 lõike 6 alusel.

§ 1.  Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse järgmised õppekavad:
  1) teetööde ehitusjärelevalve (edaspidi omanikujärelevalve) koolituskursuse õppekava;
  2) liikluse ohutustehnika ja õnnetuste analüüsimise (edaspidi liiklusohutuse audiitori) koolituskursuse õppekava.

§ 2.  Üldnõuded omanikujärelevalve koolituskursuse läbinud isiku teadmistele ja oskustele

  (1) Koolituskursuse läbinud isik peab teadma:
  1) teehoiutööde tegemisega seonduvate õigusaktide nõudeid;
  2) liikluskorralduse nõudeid teetöödel;
  3) tööohutusnõudeid teetöödel;
  4) omanikujärelevalve ülesandeid, õigusi ja kohustusi;
  5) omanikujärelevalve töös kasutatavaid metoodikaid ja mõõteseadmeid.

  (2) Isik peab oskama täita omanikujärelevalve tegijale majandus- ja kommunikatsiooniministri 29. detsembri 2008. a määruses nr 121 „Tee ehitus- ja remonditööde omanikujärelevalve tegemise kord” sätestatud ülesandeid.

§ 3.  Omanikujärelevalve koolituskursuse õppekava

  (1) Omanikujärelevalve koolituskursuse õppekava teemad ja õppetundide maht nende teemade käsitlemiseks peab olema vähemalt alltoodud mahus:
  1) omanikujärelevalve töö korraldamine, töövahendid, kohustused ja vastutus – 1 õppetund;
  2) teetöödega seonduvad seadused („Teeseadus”, „Planeerimisseadus” jt) ning nende alusel kehtestatud õigusaktid; standardite ning juhendite kasutamine; teeprojektile ja teetööde kirjeldusele esitatavad nõuded, nende kontroll ning nendest tulenevad omanikujärelevalve ülesanded – 3 õppetundi;
  3) teetööde tehnilised normid (kvaliteedinõuded; projekteerimisnormid, seisundinõuded, teetähistussüsteem jne) – 2 õppetundi;
  4) „Võlaõigusseadus” ja „Tsiviilseadustiku üldosa seadus” ning neist tulenevad omanikujärelevalve õigused ja kohustused ning vastutus otsuste tegemise ning tegemata jätmise eest – 2 õppetundi;
  5) ehituslepinguõigus: ehituslepingud, sealhulgas FIDIC (Insenerkonsultantide Rahvusvaheline Föderatsioon) lepingud ning nende tüüp- ja eritingimused, omanikujärelevalve roll tellija esindajana ja tema õigused ning kohustused seoses tellija sõlmitud ehituslepinguga, lepinguga seotud dokumentatsioon – 3 õppetundi;
  6) „Riigihangete seadus” ja selle mõju ehituslepingule omanikujärelevalve teostamise perioodil ning „Riigihangete seadusest” ja lepingu tingimustest tulenevalt omanikujärelevalve poolsed võimalused ehituslepingute töö ulatuse ning tingimuste muutmiseks ning töövõtulepingutes muudatuste tegemise õigus – 2 õppetundi;
  7) teetööde ettevalmistustööde, sealhulgas geodeetiliste ja geoloogiliste tööde ning mullete ehitamise kontrollimine, järelevalve ja nende tööde tüüpvead – 1 õppetund;
  8) killustikaluste, sealhulgas sideainega töödeldud aluste, ehitamise kontrollimine, järelevalve ja aluste ehitamise tüüpvead – 1 õppetund;
  9) katete ja kruusateede ehitamise ning pindamise kontrollimine, järelevalve ja nende tööde tüüpvead – 1 õppetund;
  10) tunnelite, sildade, estakaadide, viaduktide ja truupide ehitamise kontrollimine, järelevalve ja nende tööde tüüpvead – 1 õppetund;
  11) liikluskorralduse põhimõtted teetööde ajal ning omanikujärelevalve ülesanded – 1 õppetund;
  12) omanikujärelevalve töös kasutatavad mõõteriistad ja mõõtmistulemuste analüüs, materjalide katsemeetodid – 1 õppetund;
  13) tööohutust ja keskkonnakaitset reguleerivad õigusaktid – 1 õppetund;
  14) kaetud tööde kontrollimine ning teetööde dokumenteerimine ja teavitus – 2 õppetundi;
  15) tee-ehitusmaterjalide nõuetele vastavuse kontrollimine – 1 õppetund;
  16) omanikujärelevalve inseneri õppepraktika teede ehitamise või remontimise objektil – 40 tundi.

  (2) Pärast omanikujärelevalve koolituskursuse läbimist ja lõpueksami sooritamist ei ole isikul järgnevatel omanikujärelevalve koolituskursustel vaja osaleda käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 16 sätestatud omanikujärelevalve inseneri teetööde õppepraktikal.

§ 4.  Üldnõuded liiklusohutuse audiitori teadmistele ja oskustele

  (1) Liiklusohutuse audiitori koolituskursuse läbinud isik peab teadma:
  1) teehoiutöödel kasutatavaid tehnilisi norme ning kehtivaid õigusakte;
  2) liiklusohutuse üldiseid aluseid ja liikluskorralduse põhimõtteid;
  3) liiklusohutusele avalduva mõju hindamise tingimusi ja nõudeid mõju hindamisele;
  4) liiklusohutuse auditeerimise tingimusi ja nõudeid auditi tegemisele;
  5) tee ohutuse määramise tingimusi ja nõudeid tee ohutuse määramisele;
  6) tee ohutuse kontrollimise tingimusi ja nõudeid tee ohutuse kontrollimisele;
  7) erinevate ilmastikutingimuste ja nähtavuse mõju liikleja ohutusele erinevate projektlahenduste puhul;
  8) tee konstruktsioonist põhjustatud liiklusõnnetuste asjaolusid;
  9) liiklusõnnetuste analüüsi üldisi põhimõtteid ning infrastruktuuri komponentide mõju liiklusohutusele;
  10) erinevaid parandusmeetmeid ennetavate meetmetena liiklusohutuse tagamiseks kasutatavaid meetmeid;
  11) teiste riikide uurimistulemusi ja praktikat infrastruktuuri ohutuse parandamisel;
  12) audiitori aruannete täitmise põhimõtteid;
  13) liiklusohutuse audiitori vastutuse ulatust.

  (2) Isik peab oskama:
  1) analüüsida, kuidas uus tee või olemasoleva teedevõrgu olulised muudatused avaldavad mõju liiklemise ohutusele;
  2) hinnata auditeeritava teeobjekti liiklusskeemi potentsiaalseid ohte ning esitada ettepanekuid, mille tulemusena viiakse liiklusõnnetuse tekkimise tõenäosus ja võimalike liiklusõnnetuste tagajärjed (liiklusõnnetuse raskusaste) miinimumini;
  3) analüüsida liiklusõnnetuste põhjuseid ja liiklejate käitumist sõltuvalt projekteeritud liiklusskeemist.

§ 5.  Liiklusohutuse audiitori koolituskursuse õppekava

  Liiklusohutuse audiitori koolituskursuse õppekava teemad ja õppetundide maht nende teemade käsitlemiseks peab olema vähemalt järgmises mahus:
  1) „Teeseadus” ja selle alusel välja antud õigusaktid seoses liiklusohutusega ja liiklusõnnetuste analüüsiga – 1 õppetund;
  2) teetöödel kasutatavad tehnilised normid (kvaliteedinõuded; seisundinõuded, teetähistussüsteem jne) seoses liiklusohutusega – 3 õppetundi;
  3) teede projekteerimisnormid – tee projekti hindamine ohutu liiklemise perspektiivist – 3 õppetundi;
  4) ehituse käigus toimunud projekti muudatused tulenevalt riigihankest ja ehituslepingust ning nende mõju liiklusohutusele – 1 õppetund;
  5) erinevate kliimatingimuste mõju arvestamine projektis liiklusohutusele (talv, sügis, vihm, lumi, lehed jne) – 1 õppetund;
  6) „Liiklusseadus” ja selle alusel välja antud õigusaktid – 2 õppetundi;
  7) „Planeerimisseadus” ja tee planeerimisega seotud õigusaktid seoses liiklusohutusele avalduva mõju hindamisega – 2 õppetundi;
  8) liikluskorralduse põhimõtted – 3 õppetundi;
  9) liiklusohutuse üldised alused seoses teega (liiklusõnnetuse mõiste, põhjused, õnnetuse raskusaste, liiklusohtlike kohtade väljaselgitamine ja liigitus, liiklusõnnetuste statistika jne) – 2 õppetundi;
  10) objekti kavandamise ja teetööde erinevate etappide tüüpilisemad vead – 2 õppetundi;
  11) liiklusohutusele avalduva mõju hindamise tingimused ja nõuded mõju hindamisele planeeringutes, eelprojekteerimisel, tööprojekti koostamisel, projekteerimise ja ehitamise ühishangete objektidel, teetööde kirjeldamisel ning objekti valmimisel – kokku 4 õppetundi;
  12) liiklusohutuse auditeerimise tingimused ja nõuded auditi tegemisele – 2 õppetundi;
  13) tee ohutuse määramise tingimused ja nõuded tee ohutuse määramisele – 3 õppetundi;
  14) tee ohutuse kontrollimise tingimused ja nõuded tee ohutuse kontrollimisele – 2 õppetundi;
  15) auditi aruande vormistamise nõuded – 1 õppetund;
  16) auditi õiguslik tähendus ja liiklusohutuse audiitori vastutus – 1 õppetund;
  17) tee ohutuse hindamine kohapeal (valitud teelõigud, reguleerimata ristmikud, ringristmikud, reguleeritud ristmikud, jalakäijate ülekäigukohad, raudteeületuskohad jne) – 7 tundi.

§ 6.  Koolituse läbiviimine ja eksam

  (1) Koolituskursuse õppetunni kestus on 45 minutit. Iga kahe õppetuni järel on vähemalt veerandtunnine vaheaeg.

  (2) Õppekava teemade läbimise järel peavad koolituskursusest osavõtjad sooritama kirjaliku lõpueksami.

  (3) Eksamiks on vähemalt 60 valikvastusega küsimust, Küsimused koostab ja võtab eksameid vastu Maanteeameti moodustatud komisjon, milles on vähemalt kolm liiget.

  (4) Liiklusohutuse audiitori koolituskursusest osavõtja peab lisaks käesoleva paragrahvi lõikes 3 sätestatud küsimustele koostama eksamiülesandeks antud projekti või selle osa (sõidutee, kõnnitee, sild, viadukt jne) liiklusohutuse auditi.

  (5) Omanikujärelevalve koolituskursusest osavõtja eksam loetakse sooritatuks, kui õigeid vastuseid küsimuste üldarvust on vähemalt 75%.

  (6) Liiklusohutuse audiitori koolituskursusest osavõtja eksam loetakse sooritatuks kui õigeid vastuseid küsimuste üldarvust on vähemalt 75% ja eksami vastuvõtukomisjon on hinnanud vastuvõetavaks liiklusohutuse auditi.

  (7) Eksamiülesannetele puudulikul vastamisel (õigeid vastuseid alla 75%) või auditi puudulikuks tunnistamisel ei loeta koolituskursust läbituks.

§ 7.  Määruse kehtetuks tunnistamine

  Teede- ja sideministri 8. juuni 2001. a määrus nr 63 „Teehoiutööde ehitusjärelevalve töötajate koolituskursuse õppekava” (RTL 2001, 78, 1068) tunnistatakse kehtetuks.

Juhan Parts
Minister

Marika Priske
Kantsler

/otsingu_soovitused.json