Teksti suurus:

Eesti Panga presidendi 9. mai 2008. a määruse nr 4 „TARGET2-Eesti reeglite kinnitamine” muutmine

Väljaandja:Eesti Panga President
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:27.11.2011
Avaldamismärge:RT I, 24.11.2011, 9

Eesti Panga presidendi 9. mai 2008. a määruse nr 4 „TARGET2-Eesti reeglite kinnitamine” muutmine

Vastu võetud 21.11.2011 nr 8

Määrus kehtestatakse „Eesti Panga seaduse” § 2 lõike 2 punkti 4 ja § 14 punkti 5 ning „Krediidiasutuste seaduse” § 87 lõike 2 alusel.

§ 1.  Eesti Panga presidendi 2008. aasta 9. mai määruse nr 4 „TARGET2-Eesti reeglite kinnitamine” (RT I, 26.04.2011, 6) (edaspidi määrus) lisa 1 „TARGET2-Eestis osalemise ühtsed tingimused” muudetakse järgmiselt:

1) artiklis 1 asendatakse „makse saaja” ja „maksja” mõisted järgmistega:

„– makse saaja (payee) – TARGET2 osaleja, kelle maksemooduli kontot krediteeritakse maksejuhise arveldamise tulemusena, välja arvatud artikli 39 tähenduses;

– maksja (payer) – TARGET2 osaleja, kelle maksemooduli kontot debiteeritakse maksejuhise arveldamise tulemusena, välja arvatud artikli 39 tähenduses;”;

2) artikli 8 lõike 4 punkt c asendatakse järgmisega:

„c) Eesti Panga hinnangul võib kõnealune osalemine ohustada TARGET2-Eesti või mis tahes muu TARGET2 osasüsteemi üldist stabiilsust, usaldatavust ja ohutust või Eesti Panga võimet täita Eesti Panga seaduses ning Euroopa Keskpankade Süsteemi ja Euroopa Keskpanga põhikirjas sätestatud ülesandeid, või tuua kaasa riske seoses ettevaatuspõhimõtete järgimisega.”;

3) artikli 34 lõike 2 punkt e asendatakse järgmisega:

„e) toimub muu osalejaga seotud sündmus, mis võib Eesti Panga hinnangul ohustada TARGET2-Eesti või muu TARGET2 osasüsteemi üldist stabiilsust, usaldatavust ja ohutust või Eesti Panga võimet täita Eesti Panga seaduses ja Euroopa Keskpankade Süsteemi ja Euroopa Keskpanga põhikirjas sätestatud ülesandeid, või tuua kaasa riske seoses ettevaatuspõhimõtete järgimisega; ja/või”;

4) artiklit 39 muudetakse järgmiselt:

i) pealkiri „Andmekaitse, rahapesu tõkestamine ja seonduvad küsimused” asendatakse järgmisega:

„Andmekaitse, rahapesu tõkestamine, haldusmeetmed või piirangud ja seonduvad küsimused”;

ii) lisatakse lõige 3 järgmiselt:

„(3) Kui osalejad toimivad makseteenuse osutajana maksjale või makse saajale, peavad nad täitma kõiki Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklite 75 ja 125 kohaselt kehtestatud haldusmeetmetest ja piirangutest tulenevaid nõudeid, kaasa arvatud pädeva ametiasutuse teavitamise ja/või tehingute töötlemiseks loa taotlemise osas. Lisaks:
a) kui Eesti Pank on makseteenuse osutaja osalejale, kes on maksja:
    i) peab osaleja nõutava teate edastama või luba taotlema teate edastamiseks või loa taotlemiseks esmaselt kohustatud keskpanga nimel ning
    esitama Eesti Pangale tõendid teate edastamise või loa saamise kohta;
    ii) osaleja ei või sisestada kreeditkorraldust TARGET2sse enne, kui ta on saanud Eesti Pangalt kinnituse, et makse saaja makseteenuse osutaja on
    nõutava teate edastanud või loa saanud, või on seda tehtud tema nimel;
b) kui Eesti Pank on makseteenuse osutaja osalejale, kes on makse saaja, peab osaleja nõutava teate edastama või luba taotlema teate edastamiseks või loa taotlemiseks kohustatud keskpanga nimel ning esitama Eesti Pangale tõendid teate edastamise või loa saamise kohta.

Käesolevas lõikes on mõistetel „makseteenuse osutaja”, „maksja” ja „makse saaja” tähendus, mis on neile omistatud kohaldatavates haldusmeetmetes või piirangutes.”

§ 2.  Määruse lisa 2 „Internetipõhiseks juurdepääsuks vajalikud täiendused ja muudatused TARGET2-Eestis osalemise ühtsetes tingimustes” artikli 4 punkt 16 sõnastatakse järgmiselt:

„16) artikli 32 lõiked 1 ja 3:

„(1) Kui ÜT ei sätesta teisiti, tehakse kõik maksetega ja maksete töötlemisega seotud TARGET2 puudutavad sõnumid, näiteks debiteerimise ja krediteerimise kinnitused või kontoväljavõtted Eesti Panga ja osalejate vahel, osalejale kättesaadavaks ICMis.

(3) Kui osaleja ühendus ei tööta, kasutab osaleja sõnumite edastamise alternatiivseid viise, mis on määratletud ÜT IV liites. Sellistel juhtudel käsitletakse tõendina sõnumi Eesti Panga salvestatud või trükitud versiooni.”;”.

§ 3.  Määruse lisa 3 „Päevasisese laenu andmine” muudetakse järgmiselt:

1) artiklis 2 asendatakse probleemsündmuse mõiste punkt h järgmisega:

„h) kui üksuse osalus teises TARGET2 osasüsteemis ja/või kõrvalsüsteemis on peatatud või lõpetatud;”;

2) artikkel 6 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

Artikkel 6 – Päevasisese laenu andmise peatamine, piiramine või lõpetamine

(1) Eesti Pank peatab või lõpetab juurdepääsu päevasisesele laenule, kui toimub kas või üks järgmistest probleemsündmustest:
1) asjaomase üksuse Eesti Pangas peetav konto blokeeritakse või suletakse;
2) üksus ei vasta enam käesolevas lisas sätestatud päevasisese laenu andmise nõuetele;
3) Finantsinspektsioon või muu pädev asutus on võtnud vastu otsuse asjaomase üksuse suhtes üksuse lõpetamise menetluse algatamise, üksusele likvideerija või samaväärse ametiisiku määramise või muu sarnase menetluse algatamise kohta;
4) Euroopa Liit on külmutanud üksuse vahendid ja/või kohaldanud muid meetmeid, mis piiravad üksuse võimet oma vahendeid kasutada.

(2) Eesti Pank võib peatada või lõpetada juurdepääsu päevasisesele laenule, kui mis tahes RKP peatab või lõpetab osaleja osalemise TARGET2s mõnel lisa 1 artikli 34 lõike 2 punktides b–e nimetatud alusel või kui toimub üks või mitu probleemsündmust (v.a lisa 1 artikli 34 lõike 2 punktis a osutatud sündmused).

(3) Kui eurosüsteem otsustab ettevaatuspõhimõtete tõttu või muul suunise EKP/2000/7 I lisa jaotisest 2.4 tuleneval alusel peatada, piirata või lõpetada osapoolte juurdepääsu rahapoliitika instrumentidele, rakendab Eesti Pank seda otsust juurdepääsu suhtes päevasisele laenule kooskõlas Eesti Panga poolt täitmisele kuuluvate lepingute või normatiivaktide sätetega.

(4) Eesti Pank võib otsustada osaleja juurdepääsu päevasisesele laenule peatada, piirata või lõpetada, kui ta leiab, et osaleja osalemine toob kaasa riski ettevaatuspõhimõtete täitmisele. Sellistel juhtudel peab Eesti Pank sellest EKP-le, teistele osalevatele RKPdele ja ühendatud keskpankadele viivitamata kirjalikult teatama. Kohastel juhtudel otsustab EKP nõukogu TARGET2 osasüsteemides tarvitusele võetud meetmete ühetaolise rakendamise üle.

(5) Kui Eesti Pank otsustab eurosüsteemi rahapoliitika osapoole juurdepääsu päevasisesele laenule peatada, piirata või lõpetada, ei jõustu see otsus enne, kui EKP on selle heaks kiitnud.

(6) Erandina lõikest 5 võib Eesti Pank kiireloomulistel asjaoludel viivitamata peatada eurosüsteemi rahapoliitika osapoole juurdepääsu päevasisesele laenule. Sellistel juhtudel peab Eesti Pank sellest EKP-le viivitamata kirjalikult teatama. EKP-l on õigus Eesti Panga toiming tagasi lükata. Kui EKP ei ole kümne tööpäeva jooksul teate saamisest teatanud Eesti Pangale toimingu tagasi lükkamisest, loetakse, et EKP on Eesti Panga toimingu heaks kiitnud.”.

Andres Lipstok
president

/otsingu_soovitused.json