Teksti suurus:

Põllumajandusministri 22. detsembri 2009. a määruse nr 132 „Turuinfo esitamise, kogumise, töötlemise ja Euroopa Komisjonile edastamise täpsemad nõuded ja kord, turuinfo järelevalve ning turuinfot esitavate isikute nimekiri” muutmine

Väljaandja:Põllumajandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:27.11.2011
Avaldamismärge:RT I, 24.11.2011, 11

Põllumajandusministri 22. detsembri 2009. a määruse nr 132 „Turuinfo esitamise, kogumise, töötlemise ja Euroopa Komisjonile edastamise täpsemad nõuded ja kord, turuinfo järelevalve ning turuinfot esitavate isikute nimekiri” muutmine

Vastu võetud 23.11.2011 nr 89

Määrus kehtestatakse „Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse” § 5 lõigete 4 ja 5, § 6 lõike 3 ja § 94 lõike 5 ning komisjoni määruse (EÜ) nr 1249/2008, milles sätestatakse ühenduse looma-, sea- ja lambarümpade klassifitseerimisskaalade ning kõnealuste klassifitseerimisskaalade kohastest hindadest teatamise üksikasjalikud rakenduseeskirjad (ELT L 337, 16.12.2008, lk 3–30) artikli 15 lõike 1 ja artikli 25 lõike 2 ning komisjoni määruse (EÜ) nr 479/2010, millega kehtestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 1234/2007 rakenduseeskirjad seoses liikmesriikide ja komisjoni vahelise teabevahetusega piima- ja piimatootesektoris (ELT L 135, 02.06.2010, lk 26–35) artikli 3 lõike 3 alusel.

§ 1. Põllumajandusministri 22. detsembri 2009. a määrust nr 132 „Turuinfo esitamise, kogumise, töötlemise ja Euroopa Komisjonile edastamise täpsemad nõuded ja kord, turuinfo järelevalve ning turuinfot esitavate isikute nimekiri” (RT I, 23.11.2010, 19) muudetakse järgmiselt:

1) määruse pealkiri sõnastatakse järgmiselt:

Turuinfo esitamise, kogumise, töötlemise ja Euroopa Komisjonile edastamise täpsemad nõuded ja kord ning turuinfo järelevalve”;

2) määruse preambul sõnastatakse järgmiselt:

„Määrus kehtestatakse „Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse” § 5 lõigete 4 ja 5, § 6 lõike 3 ja § 94 lõike 5 ning komisjoni määruse (EÜ) nr 1249/2008, milles sätestatakse ühenduse looma-, sea- ja lambarümpade klassifitseerimisskaalade ning kõnealuste klassifitseerimisskaalade kohastest hindadest teatamise üksikasjalikud rakenduseeskirjad (ELT L 337, 16.12.2008, lk 3–30) artikli 15 lõike 1 ja artikli 25 lõike 2 ning komisjoni määruse (EÜ) nr 479/2010, millega kehtestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 1234/2007 rakenduseeskirjad seoses liikmesriikide ja komisjoni vahelise teabevahetusega piima- ja piimatootesektoris (ELT L 135, 02.06.2010, lk 26–35) artikli 3 lõike 3 alusel.”;

3) paragrahv 1 sõnastatakse järgmiselt:

„Määrusega kehtestatakse ühise põllumajanduspoliitika abinõude rakendamiseks Euroopa Komisjonile esitatavate andmete (edaspidi turuinfo) esitamise, kogumise, töötlemise ja Euroopa Komisjonile edastamise täpsemad nõuded ja kord ning turuinfo järelevalve.”;

4) paragrahvi 3 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Turuinfot esitavad infokogujale põllumajandusministri määratud isikud (edaspidi andmeesitajad) tasuta lisas 3 ettenähtud tähtaegadel.”;

5) määruse lisal 1 olev tekst „Põllumajandusministri 22. detsembri 2009. a määruse nr 132 „Turuinfo esitamise, kogumise, töötlemise ja Euroopa Komisjonile edastamise täpsemad nõuded ja kord, turuinfo järelevalve ning turuinfot esitavate isikute nimekiri” lisa 1” asendatakse tekstiga „Põllumajandusministri 22. detsembri 2009. a määruse nr 132 „Turuinfo esitamise, kogumise, töötlemise ja Euroopa Komisjonile edastamise täpsemad nõuded ja kord ning turuinfo järelevalve” lisa 1”;

6) määruse lisa 2 tunnistatakse kehtetuks.;

7) määruse lisal 3 olev tekst „Põllumajandusministri 22. detsembri 2009. a määruse nr 132 „Turuinfo esitamise, kogumise, töötlemise ja Euroopa Komisjonile edastamise täpsemad nõuded ja kord, turuinfo järelevalve ning turuinfot esitavate isikute nimekiri” lisa 3” asendatakse tekstiga „Põllumajandusministri 22. detsembri 2009. a määruse nr 132 „Turuinfo esitamise, kogumise, töötlemise ja Euroopa Komisjonile edastamise täpsemad nõuded ja kord ning turuinfo järelevalve” lisa 3”.

§ 2. Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 27. novembril 2011. a.

Helir-Valdor Seeder
Minister

Ants Noot
Kantsler

/otsingu_soovitused.json