Teksti suurus:

Väliskaubandus- ja ettevõtlusministri 9. märtsi 2015. a määruse nr 20 „Starditoetus” muutmine

Väljaandja:Ettevõtlusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:27.11.2015
Avaldamismärge:RT I, 24.11.2015, 7

Väliskaubandus- ja ettevõtlusministri 9. märtsi 2015. a määruse nr 20 „Starditoetus” muutmine

Vastu võetud 23.11.2015 nr 134

Määrus kehtestatakse perioodi 2014–2020 struktuuritoetuse seaduse § 14 alusel.

Väliskaubandus- ja ettevõtlusministri 9. märtsi 2015. a määruses nr 20 „Starditoetus” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Toetuse andmise eesmärk on aidata kasvupotentsiaaliga alustavaid ettevõtjaid.”;

2) paragrahvi 4 punktid 1 ja 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„1) kasvupotentsiaal on müügitulu kasv projekti abikõlblikkuse perioodi lõppemise aastale järgneval kahel majandusaastal vähemalt 20% iga majandusaasta kohta, jõudes teise majandusaasta lõpuks müügituluni 80 000 eurot, ning võimekus maksta vähemalt kahele töötajale töötasu, mis on Statistikaameti poolt viimati avaldatud aasta keskmisest brutokuupalgast vähemalt 70%;
2) jätkusuutlik ettevõtja on ettevõtja, mis maksab vähemalt kahele töötajale töötasu, mis on Statistikaameti poolt viimati avaldatud aasta keskmisest brutokuupalgast vähemalt 70%, projekti abikõlblikkuse perioodi lõppemisele järgnevast kuust vähemalt kahe aasta jooksul ning mille äritegevus on suunatud kasumlikkusele ja rahvusvahelistumisele ning seda ei subsideerita osaluse omajate isiklikest vahenditest turuhinnast oluliselt odavamalt;”;

3) paragrahvi 4 punkt 9 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„9) alustav ettevõtja on äriühing, mis on kantud äriregistrisse mitte varem kui 24 kuud enne taotluse esitamist;”;

4) paragrahvi 8 lõike 3 punktid 3 ja 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„3) käesoleva paragrahvi punktides 1 ja 2 nimetatud materiaalse põhivara transpordi, paigaldamise ja seadistamise kulu;
4) äriplaanis nimetatud tegevuste elluviimiseks vajalike turundustegevuste läbiviimise kulu, sealhulgas reklaami avaldamise kulu, veebiturunduse kulu, messidel osalemise kulu, eesmärgiga leida partnereid ja kliente ning äriplaanis sisalduvate ühekordsete tegevuste, mis on suunatud uue või olemasoleva toote turule viimiseks, kulu;”;

5) paragrahvi 8 lõike 3 punkt 7 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„7) tegevuse elluviimiseks vajalik personalikulu vastavalt ühendmääruse § 3 lõike 1 punktidele 1–4 ning taotleja juhatuse liikmega sõlmitud töövõtu- või käsunduslepingu alusel tekkiv personalikulu vastavalt ühendmääruse § 3 lõikele 4. Toetus personalikulu eest võib moodustada maksimaalselt 50% taotluse rahuldamise otsusega määratud toetusest.”;

6) paragrahvi 8 lõige 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(5) Materiaalse põhivara ostmine on abikõlblik ka liisinguandjalt, mis on krediidiasutuste seaduse alusel tegutsev krediidi- või finantseerimisasutus, ja pankrotivarast.”;

7) paragrahvi 8 lõike 9 punktist 17 jäetakse välja sõna „välisriigis”;

8) paragrahvi 11 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Ettevõtja esitab eelnõustamise läbiviijale elektrooniliselt digitaalselt allkirjastatud äriplaani, sealhulgas finantsprognoosid ja taotlejas osalust omavate isikute ning juhatuse liikmete CV-d. Kui eelnõustamise läbiviija peab vajalikuks ettevõtjaga kohtuda, osaleb kohtumisel ettevõtja juhatuse liige.”;

9) paragrahvi 13 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Starditoetuse taotlejaks võib olla taotluse esitamisest mitte varem kui 24 kuud tagasi äriregistrisse kantud äriühing, milles juriidilised isikud kokku võivad omada kuni 25%-list osalust.”;

10) paragrahvi 13 lõike 2 punkt 3 tunnistatakse kehtetuks;

11) paragrahvi 13 lõike 2 punkt 6 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„6) taotlejas osalust omav isik ei tohi taotluse esitamisele eelneva 12 kuu jooksul olla omanud ega rahuldamise otsuse tegemiseni omada osalust taotlejaga samas tegevusvaldkonnas tegutsevas ettevõtjas ega tegutseda ettevõtjana taotlejaga samas tegevusvaldkonnas. Taotlejas osalust omav isik ei tohi olla taotlejaga samas tegevusvaldkonnas tegutseva teise ettevõtja juhatuse liige;”;

12) paragrahvi 15 lõike 2 punkti 6 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„6) vähemalt üks hinnapakkumine iga taotluse kohaselt ostetava asja ja teenuse osas, kui ostetava asja või teenuse maksumus ilma käibemaksuta jääb alla 5000 euro. Kui ostetava asja või teenuse eeldatav maksumus ilma käibemaksuta on 5000 eurot või rohkem, siis tuleb esitada kolm sõltumatut ja omavahel võrreldavat hinnapakkumist. Hinnapakkumised ei või olla vanemad kui kolm kuud arvates taotluse esitamise päevast. Kui kolme sõltumatut hinnapakkumist ei ole võimalik esitada või kui ei valita odavaimat pakkumist, tuleb esitada sellekohane põhjendus. Seadme ostmisel peab hinnapakkumine sisaldama seadme tehnilist kirjeldust;”;

13) paragrahvi 15 lõike 2 punkt 9 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„9) kui toetust taotletakse personalikulu hüvitamiseks, tuleb esitada töölepingu, töövõtu- või käsunduslepingu koopia. Juhul kui lepingut ei ole sõlmitud, tuleb esitada tööülesannete, töö või käsundi kirjeldus;”;

14) paragrahvi 26 sissejuhatav lauseosa muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Kui õigusaktist ei tulene pikemat tähtaega, tagab toetuse saaja projekti elluviimise perioodi lõpuni struktuuritoetuse seaduse §-s 24 sätestatud kohustuste täitmise ja projekti elluviimise taotluse rahuldamise otsuses fikseeritud tähtaegade ja tingimuste kohaselt, sealhulgas:”;

15) paragrahvi 26 punktid 6–8 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„6) esitab hinnapakkumised, kui on muutunud ostetav asi või teenus, samuti ostetava teenuse või asja hind võrreldes taotluses tooduga. Juhul kui tehingu summa käibemaksuta ületab 5000 eurot, esitatakse vähemalt kolm omavahel sõltumatu pakkuja koostatud ja sisu poolest võrreldavat hinnapakkumist. Kui kolme sõltumatut hinnapakkumist ei ole võimalik esitada või kui ei valita odavaimat pakkumist, tuleb esitada sellekohane põhjendus;
7) teavitab eelnevalt kirjalikult või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis rakendusüksust toetuse saaja omandis või kasutuses olevate asjade või õiguste võõrandamisest, koormamisest või üleandmisest, kui nimetatud tegevus võib mõjutada projekti elluviimist;
8) teavitab eelnevalt kirjalikult või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis rakendusüksust toetuse saajas osalust omavate isikute ringis planeeritavatest muudatustest, välja arvatud avalikult noteeritud ettevõtja puhul;”;

16) paragrahvi 26 punktid 12 ja 13 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„12) tagab kestvuse nõude vastavalt struktuuritoetuse seaduse § 24 punktis 14 sätestatule kolme aasta jooksul ja ei anna toetuse kaasabil soetatud vara kolmandate isikute kasutusse kestvuse nõudele kohalduva tähtaja jooksul;
13) teavitab rakendusüksust viivitamata kõigist esitatud andmetes toimunud muudatustest või asjaoludest, mis mõjutavad või võivad mõjutada taotleja poolt oma kohustuste täitmist, ka siis, kui eelnimetatud muudatused on registreeritud äriregistris või avalikustatud massiteabevahendite kaudu.”;

17) paragrahvi 29 punkt 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„1) hiljemalt projekti abikõlblikkuse perioodi lõppemisele järgnevast kuust on toetuse saajal kahe järjestikuse aasta jooksul vähemalt kaks töötajat, kelle töötasu on Statistikaameti poolt viimati avaldatud aasta keskmisest brutokuupalgast vähemalt 70%;”;

18) määrust täiendatakse uue peatükiga 8 järgmises sõnastuses:

8. peatükk
Määruse rakendamine

§ 31. Rakendussäte

2015. aasta novembris jõustunud käesoleva määruse § 26 muudatusi rakendatakse tagasiulatuvalt 2015. aasta 13. märtsist.”.

Liisa Oviir
Ettevõtlusminister

Merike Saks
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json