Teksti suurus:

Mahepõllumajanduse seaduse muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.03.2017
Avaldamismärge:RT I, 24.11.2016, 1

Välja kuulutanud
Vabariigi President
21.11.2016 otsus nr 19

Mahepõllumajanduse seaduse muutmise seadus

Vastu võetud 09.11.2016

§ 1.  Mahepõllumajanduse seaduses tehakse järgmised muudatused:

1) seaduse tekstis asendatakse sõna „järelevalveasutus” sõnadega „Põllumajandusamet või Veterinaar- ja Toiduamet” vastavas käändes;

2) paragrahvi 41 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Isik, kes soovib tegeleda toitlustusettevõttes mahepõllumajandusliku toidu või mahepõllumajanduslikke koostisosi sisaldava toidu valmistamise ja turuleviimisega, esitab Veterinaar- ja Toiduametile sellekohase teabe koos toiduseaduse alusel toitlustusettevõttes toidu käitlemiseks esitatava majandustegevusteate või tegevusloa taotlusega.

(2) Isik, kes on toiduseaduse alusel esitanud toitlustusettevõttes toidu käitlemiseks majandustegevusteate või kes omab tegevusluba, esitab käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud teabe Veterinaar- ja Toiduametile enne toitlustusettevõttes lõikes 1 nimetatud tegevusega alustamist.

(3) Isik, kes loobub toitlustusettevõttes mahepõllumajandusliku toidu või mahepõllumajanduslikke koostisosi sisaldava toidu valmistamisest ja turuleviimisest, esitab Veterinaar- ja Toiduametile sellekohase teabe 30 tööpäeva jooksul loobumisest arvates.”;

3) paragrahvi 10 lõike 1 sissejuhatav lauseosa muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Tunnustamise ajal ettevõttes valitsenud tingimusi muutvatest ehituslikest, tehnoloogilistest, töökorralduslikest ja teistest ümberkorraldustest ning tegevuse peatamisest või lõpetamisest teatab isik kirjalikult Põllumajandusametile või Veterinaar- ja Toiduametile vastavalt sellele, kumma pädevuses on asjakohase ettevõtte tunnustamine käesoleva seaduse alusel:”;

4) paragrahvi 11 lõike 3 teine lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Registrisse kantakse isiku nimi, registri- või isikukood, andmed tema elu- või asukoha ja tegevuskoha kohta ning tema kontaktandmed, isiku esindaja olemasolu korral tema nimi ja kontaktandmed ning andmed isiku käesoleva seaduse alusel tunnustatud ettevõtte kohta.”;

5) seadust täiendatakse §-ga 121 järgmises sõnastuses:

§ 121. Toitlustusettevõttes mahepõllumajandusliku toidu ja mahepõllumajanduslikke koostisosi sisaldava toidu valmistamine ning mahepõllumajanduslike koostisosade kasutamise kohta teabe esitamine ja arvestuse pidamine

(1) Toitlustusettevõttes mahepõllumajandusliku toidu valmistamisel täidetakse nõukogu määruse (EÜ) nr 834/2007 artiklites 6, 9 ja 10 sätestatud nõudeid.

(2) Toitlustusettevõttes, kus valmistatakse toitu, mille põllumajanduslikest koostisosadest vähemalt 95 protsenti on mahepõllumajanduslikud ja mis vastab nõukogu määruse (EÜ) nr 834/2007 artikli 19 nõuetele, võib mahepõllumajandusele viitava teabe esitada toidu nimetuses.

(3) Toitlustusettevõttes võib teabe mahepõllumajanduslike koostisosade toidus kasutamise kohta esitada järgmiselt:
1) mahepõllumajanduslikud koostisosad nimetatakse menüüs toidu koostisosade loetelus;
2) kõikides menüüs olevates toitudes kasutatavad mahepõllumajanduslikud koostisosad nimetatakse menüüs üldiselt;
3) teave esitatakse mahepõllumajanduslike toodete protsentuaalse osakaalu kohta, mis arvutatakse ettevõttesse eelmisel kuul toidu valmistamiseks toodud põllumajandustoodete koguse või maksumuse põhjal.

(4) Arvestust peetakse ettevõttesse toidu valmistamiseks toodud mahepõllumajanduslike toodete üle. Käesoleva paragrahvi lõike 2 ning lõike 3 punktide 1 ja 2 kohase teabe esitamise korral peetakse arvestust ka iga toidu ja selles kasutatud mahepõllumajanduslike koostisosade üle.

(5) Toitlustusettevõttes mahepõllumajanduslike koostisosade toidus kasutamisest loobumise korral lõpetatakse viivitamata mahepõllumajandusele ja mahepõllumajanduslike koostisosade kasutamisele viitava teabe esitamine, sealhulgas mahepõllumajanduslike toodete kasutamisele viitava märgi kasutamine, ning teavitatakse sellest Veterinaar- ja Toiduametit.

(6) Toitlustusettevõttes mahepõllumajandusliku toidu ja mahepõllumajanduslikke koostisosi sisaldava toidu valmistamise täpsemad nõuded ning toitlustusettevõttesse toodud mahepõllumajanduslike toodete ja mahepõllumajanduslike koostisosade toidus kasutamise kohta teabe esitamise ja arvestuse pidamise täpsemad nõuded kehtestab valdkonna eest vastutav minister määrusega.”;

6) seadust täiendatakse §-ga 131 järgmises sõnastuses:

§ 131. Toitlustusettevõttes mahepõllumajanduslike toodete kasutamisele viitamine

(1) Toitlustusettevõttes esitatakse käesoleva seaduse § 121 lõike 3 punkti 3 kohane teave, kasutades mahepõllumajanduslike toodete kasutamisele viitavat väidet ja kolme protsentuaalse osakaalu vahemikku. Nimetatud teabe esitamiseks võib kasutada mahepõllumajanduslike toodete kasutamisele viitavat protsentuaalse osakaalu vahemikuga märki.

(2) Protsentuaalse osakaalu vahemik näitab ettevõttesse eelmisel kuul toidu valmistamiseks toodud mahepõllumajanduslike toodete osakaalu, mis on arvestatud eelmisel kuul ettevõttesse toodud põllumajandustoodete koguse või maksumuse põhjal.

(3) Toitlustusettevõttes mahepõllumajanduslike toodete kasutamisele viitavat teavet ei esitata ja märki ei kasutata toidu märgistamisel, menüüs toidu nimetusega samal väljal ega koostisosade loetelus.

(4) Toitlustusettevõttes mahepõllumajanduslike toodete kasutamisele viitava protsentuaalse osakaalu vahemikud ja teabe esitamise täpsemad nõuded, sealhulgas mahepõllumajanduslike toodete kasutamisele viitava märgi etalonkirjelduse ja märgi kasutamise korra kehtestab valdkonna eest vastutav minister määrusega.”;

7) paragrahvi 14 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Nõukogu määruses (EÜ) nr 834/2007 sätestatud mahepõllumajanduse valdkonnas tegutsemise nõuetest lubatud erandeid, mille tegemiseks on vajalik Põllumajandusameti või Veterinaar- ja Toiduameti nõusolek, võib teha Põllumajandusameti või Veterinaar- ja Toiduameti nõusolekul vastavalt sellele, kumma pädevuses on asjakohase ettevõtte tunnustamine käesoleva seaduse alusel.”.

§ 2.  Käesolev seadus jõustub 2017. aasta 1. märtsil.

Eiki Nestor
Riigikogu esimees

/otsingu_soovitused.json