Teksti suurus:

Majandus- ja taristuministri 9. juuli 2015. a määruse nr 88 „Seadme vahetu kasutaja, kasutamise järelevaataja, seadmetööd ja auditit tegeva isiku kompetentsusele ja selle tõendamisele ning sertifitseerimisskeemile esitatavad nõuded” ja 16. juuli 2015. a määruse nr 95 „Auditi kohustusega seadmed ja nõuded auditile ning auditi tulemuste esitamisele” muutmine

Väljaandja:Majandus- ja taristuminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:27.11.2017
Avaldamismärge:RT I, 24.11.2017, 1

Majandus- ja taristuministri 9. juuli 2015. a määruse nr 88 „Seadme vahetu kasutaja, kasutamise järelevaataja, seadmetööd ja auditit tegeva isiku kompetentsusele ja selle tõendamisele ning sertifitseerimisskeemile esitatavad nõuded” ja 16. juuli 2015. a määruse nr 95 „Auditi kohustusega seadmed ja nõuded auditile ning auditi tulemuste esitamisele” muutmine

Vastu võetud 17.11.2017 nr 59

Määrus kehtestatakse seadme ohutuse seaduse § 9 lõike 4 ja § 10 lõike 6 punkti 1 alusel.

§ 1.   Majandus- ja taristuministri 9. juuli 2015. a määruses nr 88 „Seadme vahetu kasutaja, kasutamise järelevaataja, seadmetööd ja auditit tegeva isiku kompetentsusele ja selle tõendamisele ning sertifitseerimisskeemile esitatavad nõuded” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 3 lõiget 1 täiendatakse punktiga 3 järgmises sõnastuses:

„3) ohtlike ainete veoks ettenähtud veok.”;

2) paragrahvi 4 lõiget 3 täiendatakse punktiga 3 järgmises sõnastuses:

„3) ohtlike ainete veoks ettenähtud veoanuma ja transporditava surveseadme kasutamise järelevaataja puhul.”;

3) paragrahvi 10 lõike 4 punkt 7 sõnastatakse järgmiselt:

„7) lift, kaubalift, platvormtõstuk ja ehitustõstuk;”

4) paragrahvi 10 lõiget 4 täiendatakse punktiga 71 järgmises sõnastuses:

„71) köistee, travelaator ehk liikurtee ja eskalaator;”.

§ 2.   Majandus- ja taristuministri 16. juuli 2015. a määruses nr 95 „Auditi kohustusega seadmed ja nõuded auditile ning auditi tulemuste esitamisele” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 lõige 9 sõnastatakse järgmiselt:

„(9) Hüdrotõstuk on mitme liigendiga hüdrauliline noolega tõsteseade.”;

2) paragrahvi 3 lõiget 2 täiendatakse punktiga 15 järgmises sõnastuses:

„15) gaasiõli, diislikütus ja kerge kütteõli, mille leekpunkti temperatuurivahemik on suurem või võrdne 55 ºC ja väiksem või võrdne 75 ºC.”;

3) paragrahvi 6 lõike 1 punktist 11 jäetakse välja tekstiosa „, mis ei ole ADR kohane veoanum”;

4) paragrahvi 6 lõike 3 punkt 14 sõnastatakse järgmiselt:

„14) hüdrotõstuk, mille tõstevõime on põhinoole kaugeimas tõstepunktis koormuskõvera järgi üle 1 tonni ja suurim tõstevõime ületab 7 tonni.”;

5) paragrahvi 6 täiendatakse lõikega 5 järgmises sõnastuses:

„(5) Auditi kohustust ei ole järgmiste seadmete puhul:
1) elektrituulikusse paigaldatud lift, mida kasutatakse üksnes elektrituuliku hooldamiseks;
2) veokile paigaldatud tõsteluuk;
3) ekskavaator;
4) lavatõstuk ja ripptöölava.”;

6) paragrahvi 8 lõike 1 punkt 4 sõnastatakse järgmiselt:

„4) dokumentatsiooni ja märgistuse kontrollimist, mille käigus hinnatakse, kas seadme kohta käiv ja vähemalt seadme ohutu ekspluatatsiooni jaoks vajalik teave on olemas.”;

7) paragrahvi 12 lõigetes 2 ja 3 asendatakse tekstiosa „lõikes 2” tekstiosaga „lõikes 1”;

8) paragrahvi 12 lõige 4 sõnastatakse järgmiselt:

„(4) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 esitatud tabeli punktis 4.2 nimetatud üheseinalise konstruktsiooniga ohtliku vedeliku paikse mahuti esimene visuaalne uuring tehakse 10 aastat pärast esimest korralist kontrolli. Auditi tegija võib määrata järgmise visuaalse kontrolli tähtajaks kuni 10 aastat eelmise visuaalse uuringu tegemisest arvates, arvestades rahvusvaheliselt tunnustatud metoodikatel põhinevaid uuringuid ja arvutusi mahuti seisukorra ja eeldatava kasutusea kohta.”;

9) paragrahvi 15 lõige 4 tunnistatakse kehtetuks;

10) paragrahvi 16 lõike 1 tabeli rida „Eskalaator, travelaator” sõnastatakse järgmiselt:

Eskalaator, travelaator
2

11) paragrahvi 16 täiendatakse lõikega 4 järgmises sõnastuses:

„(4) Eskalaatori ja travelaatori puhul otsustab auditi tegija tehnilise katsetuse tegemise vajaduse visuaalse kontrolli käigus.”.

Kadri Simson
Majandus- ja taristuminister

Merike Saks
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json