Teksti suurus:

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 3. septembri 2010. a määruse nr 57 „Mänguasja ohutusnõuded ja nõuetele vastavuse tõendamise kord” muutmine

Väljaandja:Majandus- ja taristuminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:27.11.2017
Avaldamismärge:RT I, 24.11.2017, 2

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 3. septembri 2010. a määruse nr 57 „Mänguasja ohutusnõuded ja nõuetele vastavuse tõendamise kord” muutmine

Vastu võetud 17.11.2017 nr 60

Määrus kehtestatakse toote nõuetele vastavuse seaduse § 5 lõike 4 ja Vabariigi Valitsuse 26. augusti 2010. a määruse nr 123 „Volituste andmine tootele nõuete ja vastavushindamise korra kehtestamiseks ning turujärelevalveasutuse määramiseks” § 1 lõike 1 punkti 1 ja § 1 lõike 2 alusel.

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 3. septembri 2010. a määruses nr 57 „Mänguasja ohutusnõuded ja nõuetele vastavuse tõendamise kord” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 3 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Turule võib lasta ainult käesoleva paragrahvi lõigetes 2–3 sätestatud olulistele üldistele ohutusnõuetele ja Euroopa parlamendi ja nõukogu direktiivi 2009/48/EÜ mänguasjade ohutuse kohta (ELT L 170, 30.06.2009, lk 1–37) (edaspidi direktiiv 2009/48/EÜ) II lisas esitatud eriohutusnõuetele vastavaid mänguasju, võttes arvesse II lisa muudatusi ja nende kohaldamise tähtpäevi.”;

2) paragrahvi 4 tekst sõnastatakse järgmiselt:

„Mänguasjad, mis on vastavuses harmoneeritud standarditega või nende osadega, eeldatakse olevat vastavuses nõuetega, mida nimetatud standardid või nende osad käsitlevad ja mis on sätestatud käesoleva määruse §-s 3 ja direktiivi 2009/48/EÜ II lisas, võttes arvesse II lisa muudatusi ja nende kohaldamise tähtpäevi.”;

3) paragrahvi 5 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Mänguasjadel, mis on loetletud direktiivi 2009/48/EÜ V lisa B osas, kasutatakse samas osas loetletud hoiatusi, sealjuures punktides 2–10 sätestatud hoiatusi kasutatakse nendes punktides sõnastatud kujul, võttes arvesse V lisa muudatusi ja nende kohaldamise tähtpäevi.”;

4) määruse normitehniline märkus sõnastatakse järgmiselt:

1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2009/48/EÜ mänguasjade ohutuse kohta (ELT L 170, 30.06.2009, lk 1–37), muudetud direktiiviga 2012/7/EL (ELT L 64, 03.03.2012, lk 7–8), määrusega (EL) 681/2013, (ELT L 195, 18.07.2013, lk 16), direktiiviga 2014/84/EL (ELT L 192, 01.07.2014, lk 49–51), direktiiviga 2014/79/EL (ELT L 182, 21.06.2014, lk 49–51), direktiiviga 2014/81/EL (ELT L 183, 24.06.2014, lk 49–51), direktiiviga 2015/2115/EL (ELT L 306, 24.11.2015, lk 17–19), direktiiviga 2015/2116/EL (ELT L 306, 24.11.2015, lk 20–22), direktiiviga 2015/2117/EL (ELT L 306, 24.11.2015, lk 23–25), direktiiviga 2017/738/EL (ELT L 110, 27.03.2017, lk 6–8), direktiiviga 2017/774/EL (ELT L 115, 04.05.2017, lk 47–49) ja direktiiviga 2017/898/EL (ELT L 138, 25.05.2017, lk 128–130).”.

Kadri Simson
Majandus- ja taristuminister

Merike Saks
Kantsler

/otsingu_soovitused.json