Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 26. juuni 2013. a määruse nr 100 „Ministeeriumi kantslerile ja asekantslerile, Riigikantselei direktorile, ameti ja inspektsiooni peadirektorile ning määruses nimetatud teiste valitsusasutuste juhtidele esitatavad nõuded, nende värbamise ja valiku ning arendamise ja hindamise kord” muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:27.11.2017
Avaldamismärge:RT I, 24.11.2017, 13

Vabariigi Valitsuse 26. juuni 2013. a määruse nr 100 „Ministeeriumi kantslerile ja asekantslerile, Riigikantselei direktorile, ameti ja inspektsiooni peadirektorile ning määruses nimetatud teiste valitsusasutuste juhtidele esitatavad nõuded, nende värbamise ja valiku ning arendamise ja hindamise kord” muutmine

Vastu võetud 23.11.2017 nr 165

Määrus kehtestatakse avaliku teenistuse seaduse § 10 lõike 2 alusel.

§ 1.  Vabariigi Valitsuse 26. juuni 2013. a määruses nr 100 „Ministeeriumi kantslerile ja asekantslerile, Riigikantselei direktorile, ameti ja inspektsiooni peadirektorile ning määruses nimetatud teiste valitsusasutuste juhtidele esitatavad nõuded, nende värbamise ja valiku ning arendamise ja hindamise kord” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 1 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Määrusega kehtestatakse ministeeriumi kantslerile ja asekantslerile, Riigikantselei direktorile, ameti ja inspektsiooni ning Riigi Tugiteenuste Keskuse peadirektorile (edaspidi tippjuht) esitatavad nõuded ning nende värbamise ja valiku ning arendamise ja hindamise kord.”;

2) paragrahvi 1 täiendatakse lõikega 5 järgmises sõnastuses:

„(5) Riigi peaprokurörile kohaldatakse § 6 ja 7.”;

3) paragrahvi 3 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

„(11) Mitme tippjuhi ametikoha täitmiseks võib kuulutada välja ühe konkursi, lisades konkursikuulutusse sellekohase teabe.”;

4) paragrahvi 4 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Kui kantsleri ametikohale avalikku konkurssi ei korraldata, esitab tippjuhtide kompetentsikeskus ministrile vähemalt ühe kantslerikandidaadi.”;

5) paragrahvi 7 lõike 2 esimene lause sõnastatakse järgmiselt:

„Arengu- ja hindamisvestluse ministeeriumi asekantsleri, riigi peaprokuröri, ameti, inspektsiooni, Häirekeskuse ja Riigi Tugiteenuste Keskuse peadirektori ning riigiarhivaariga viib läbi ministeeriumi kantsler.”;

6) paragrahvi 7 lõige 3 sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Arengu- ja hindamisvestluses osalejad vormistavad arengu- ja hindamisvestluse tulemused ning arengueesmärgid kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis.”;

7) paragrahvi 8 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Lõikes 1 nimetatud vestluses osalejad vormistavad vestluse tulemused ning arengueesmärgid kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis.”;

8) määruse lisa kehtestatakse uues sõnastuses (lisatud).

§ 2.  Paragrahvi 1 punkt 1 jõustub 1. jaanuaril 2018. a.

Jüri Ratas
Peaminister

Jaak Aab
Riigihalduse minister

Heiki Loot
Riigisekretär

Lisa Eesti avaliku teenistuse tippjuhtide kompetentsimudel

/otsingu_soovitused.json