Teksti suurus:

Välisministri 9. veebruari 2017. a määruse nr 2 „Diplomaatilise isikutunnistuse väljaandmise ja kehtetuks tunnistamise kord, vorm, tehniline kirjeldus ja diplomaatilisele isikutunnistusele kantavate andmete loetelu ning tulumaksust vabastatud mitteresidentide registreerimise kord“ muutmine

Väljaandja:Välisminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:27.11.2018
Avaldamismärge:RT I, 24.11.2018, 3

Välisministri 9. veebruari 2017. a määruse nr 2 „Diplomaatilise isikutunnistuse väljaandmise ja kehtetuks tunnistamise kord, vorm, tehniline kirjeldus ja diplomaatilisele isikutunnistusele kantavate andmete loetelu ning tulumaksust vabastatud mitteresidentide registreerimise kord“ muutmine

Vastu võetud 22.11.2018 nr 7

Määrus kehtestatakse välissuhtlemisseaduse § 9 lõike 10, isikut tõendavate dokumentide seaduse § 9 lõigete 1 ja 5, § 2014 lõike 1 ning § 2016 lõike 2 alusel.

§ 1. Välisministri 9. veebruari 2017. a määruse nr 2 „Diplomaatilise isikutunnistuse väljaandmise ja kehtetuks tunnistamise kord, vorm, tehniline kirjeldus ja diplomaatilisele isikutunnistusele kantavate andmete loetelu ning tulumaksust vabastatud mitteresidentide registreerimise kord“ muutmine

Välisministri 9. veebruari 2017. a määruses nr 2 „Diplomaatilise isikutunnistuse väljaandmise ja kehtetuks tunnistamise kord, vorm, tehniline kirjeldus ja diplomaatilisele isikutunnistusele kantavate andmete loetelu ning tulumaksust vabastatud mitteresidentide registreerimise kord“ (RT I, 15.02.2017,8) tehakse järgmised muudatused:

1) määruse 1. peatükki täiendatakse §-ga 61 järgmises sõnastuses:

§ 61. Diplomaatilisele isikutunnistusele kantavate digitaalsete andmete kehtivus

Diplomaatilisele isikutunnistusele kantavad käesoleva määruse §-s 13 nimetatud digitaalsed andmed kehtivad sama kaua kui diplomaatiline isikutunnistus, millele need kantakse.“;

2) paragrahvi 7 lõiget 2 täiendatakse teise lausega järgmises sõnastuses:

„Isikut tõendavate dokumentide seaduse § 13 lõike 12 kohaselt ei mõjuta digitaalset tuvastamist võimaldava sertifikaadi ja digitaalset allkirjastamist võimaldava sertifikaadi peatamine või kehtetuks tunnistamine diplomaatilise isikutunnistuse kehtivust.“;

3) paragrahvi 10 lõiked 1–2 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Diplomaatiline isikutunnistus on polüetüleentereftalaadist valmistatud ümarate nurkadega kaart mõõtmetega 85,6 × 53,98 millimeetrit EVS-EN ISO/IEC 7810 standardi järgi.

(2) Diplomaatilise isikutunnistuse vorm vastab määruse lisale 3.“;

4) paragrahvi 10 lõige 3 tunnistatakse kehtetuks;

5) paragrahvi 11 lõike 1 punktis 1 asendatakse sõnad „Diplomaatiline isikutunnistus“ sõnadega „DIPLOMAATILINE ISIKUTUNNISTUS“;

6) paragrahvi 11 lõike 1 punktid 2–5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„2) ülaserva keskosas Eesti Vabariigi lipu värviline kujutis;
3) taustatrükis digitaalse sõrmejälje ikooni kujutis;
4) paremas servas rahvuslik muster;
5) vasakus servas diplomaatilise isikutunnistuse kasutaja foto- ja allkirjakujutise ala.“;

7) paragrahvi 11 lõike 1 punkt 6 tunnistatakse kehtetuks;

8) paragrahvi 11 lõike 2 punktid 1–9 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„1) ESINDUS / MISSION;
2) PEREKONNANIMI / SURNAME;
3) EESNIMI / GIVEN NAMES;
4) SÜNNIAEG / DATE OF BIRTH;
5) ISIKUKOOD / PERSONAL CODE;
6) AMET / POSITION;
7) KASUTAJA ALLKIRI / HOLDER´S SIGNATURE;
8) VÄLJA ANTUD / DATE OF ISSUE;
9) KEHTIV KUNI / DATE OF EXPIRY.“;

9) paragrahvi 11 lõike 3 punktides 1 ja 2 asendatakse sõnad „diplomaatilise isikutunnistuse“ sõnaga „dokumendi“;

10) paragrahvi 11 lõike 3 punkt 11 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„11) väljaandmise kuupäev;“;

11) paragrahvi 11 lõiget 3 täiendatakse punktidega 12 ja 13 järgmises sõnastuses:

„12) kehtivuse viimane kuupäev;
13) kuuekohaline kood diplomaatilise isikutunnistuse kiibile juurdepääsemiseks (inglise keeles card access number).“;

12) paragrahvi 11 täiendatakse lõikega 5 järgmises sõnastuses:

„(5) Diplomaatilise isikutunnistuse esikülge katab turvalaminaat. Turvalaminaadil on kolm suure riigivapi kujutist, mis katavad osaliselt näokujutise ala, Eesti Vabariigi maismaa kujutis, mis katab kasutaja sünniaega, isikukoodi ja ametit, ning peened joonmustrid, mis on nähtavad kaardi kallutamisel.“;

13) paragrahvi 12 lõike 1 punktid 1–3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„1) vasaku serva ülaosas optiliselt muutuva trükivärviga ovaalne kujutis (värvus muutub rohelisest siniseks), milles on tähed „est“;
2) vasaku serva keskosas kiip, millele kantakse käesoleva määruse §-s 13 loetletud digitaalsed andmed ja mille vasakul küljel on vertikaalselt kirjutatud seitsmest numbrist ja kahest tähest koosnev diplomaatilise isikutunnistuse vormi number;
3) vasaku serva alaosas tekst „VÄLJA ANDNUD / ISSUED BY“ ja „VÄLISMINISTEERIUM / MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS“;

14) paragrahvi 13 lõiked 1 ja 2 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Diplomaatilise isikutunnistuse kiibile kantakse isiku digitaalset tuvastamist võimaldav sertifikaat, digitaalset allkirjastamist võimaldav sertifikaat, nendes sertifikaatides sisalduvatele avalikele võtmetele üheselt vastavad isiklikud võtmed ja andmefail.

(2) Isiku digitaalset tuvastamist võimaldav sertifikaat sisaldab järgmisi andmeid:
1) sertifikaadi tehnilised parameetrid;
2) sertifikaadi väljaandja;
3) sertifikaadi seerianumber;
4) sertifikaadi moodustamise kuupäev ja kellaaeg;
5) sertifikaadi kehtivuse viimane kuupäev ja kellaaeg;
6) sertifikaadi omaniku isikukood;
7) sertifikaadi omaniku eesnimi või -nimed;
8) sertifikaadi omaniku perekonnanimi või -nimed;
9) sertifikaadi kasutusvaldkond;
10) diplomaatilise isikutunnistuse kasutaja riiklik elektronposti aadress.“;

15) paragrahvi 13 täiendatakse lõigetega 3 ja 4 järgmises sõnastuses:

„(3) Isiku digitaalset allkirjastamist võimaldav sertifikaat sisaldab järgmisi andmeid:
1) sertifikaadi tehnilised parameetrid;
2) sertifikaadi väljaandja;
3) sertifikaadi seerianumber;
4) sertifikaadi moodustamise kuupäev ja kellaaeg;
5) sertifikaadi kehtivuse viimane kuupäev ja kellaaeg;
6) sertifikaadi omaniku isikukood;
7) sertifikaadi omaniku eesnimi või -nimed;
8) sertifikaadi omaniku perekonnanimi või -nimed;
9) sertifikaadi kasutusvaldkond.

(4) Andmefail sisaldab järgmisi andmeid:
1) kasutaja eesnimi või -nimed;
2) kasutaja perekonnanimi või -nimed;
3) kasutaja isikukood;
4) kasutaja sünniaeg;
5) dokumendi number;
9) väljaandmise kuupäev;
10) kehtivuse viimane kuupäev väljaandmisel.“;

16) paragrahvi 15 täiendatakse enne sõna „alusel“ sõnadega „ja enne 3. detsembrit 2018 välisministri 9. veebruari 2017. a määruse nr 2 „Diplomaatilise isikutunnistuse väljaandmise ja kehtetuks tunnistamise kord, vorm, tehniline kirjeldus ja diplomaatilisele isikutunnistusele kantavate andmete loetelu ning tulumaksust vabastatud mitteresidentide registreerimise kord““;

17) määruse 4. peatükki täiendatakse §-ga 151 järgmises sõnastuses:

151. Enne määruse jõustumist väljaantud dokumendid

Diplomaatilise isikutunnistuse väljaandmise menetluse ja diplomaatilise isikutunnistuse kasutamise toimepidevuse katsetamise eesmärgil võib Välisministeerium käesoleva määruse nõuete kohast diplomaatilist isikutunnistust välja anda vastava avalduse teinud isikutele alates 27. novembrist 2018. aastast.“;

18) määruse lisad 1–3 kehtestatakse uues sõnastuses (lisatud);

19) määruse lisa 4 tunnistatakse kehtetuks.

§ 2. Määruse jõustumine

(1) Määruse § 151 jõustub 2018 aasta 27. novembril.

(2) Määrus jõustub 2018. aasta 3. detsembril.

Sven Mikser
Välisminister

Rainer Saks
Kantsler

Lisa 1 Taotlus

Lisa 2 Lisataotlus

Lisa 3 Diplomaatilise isikutunnistuse vorm

/otsingu_soovitused.json