Teksti suurus:

Zoonooside seire korraldamise nõuded

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Maaeluminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.12.2021
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 24.11.2021, 7

Zoonooside seire korraldamise nõuded1

Vastu võetud 22.11.2021 nr 62

Määrus kehtestatakse veterinaarseaduse § 62 lõike 4 alusel.

§ 1.  Reguleerimisala

  Määruses sätestatakse zoonooside seire korraldamise üldised nõuded.

§ 2.  Zoonooside ja zoonoossete haigusetekitajate seire üldised nõuded

  (1) Põllumajandus- ja Toiduamet kogub zoonooside ja zoonoossete haigusetekitajate seireks andmeid, mis on vajalikud zoonooside ja zoonoossete haigusetekitajatega seotud ohtude kindlaksmääramiseks ja iseloomustamiseks, riskide hindamiseks ning zoonooside ja zoonoossete haigusetekitajatega seotud riskide iseloomustamiseks.

  (2) Põllumajandus- ja Toiduamet korraldab zoonooside ja zoonoossete haigusetekitajate seiret toiduahela etapis, mis on asjaomase zoonoosi või zoonoosse haigusetekitaja puhul kõige asjakohasem. Toiduahela etappideks on kõik sööda- ja toidukäitlemise etapid alates esmatootmisest kuni turustamisega lõpptarbijale.

  (3) Seiret tehakse lisas 1 loetletud zoonooside ja zoonoossete haigusetekitajate üle.

  (4) Põllumajandus- ja Toiduamet võib korraldada seiret ka lisas 2 loetletud zoonooside ja zoonoossete haigusetekitajate üle, kui epidemioloogiline olukord seda eeldab.

§ 3.  Ravimiresistentsuse seire üldised nõuded

  (1) Ravimiresistentsuse seirel kogub Põllumajandus- ja Toiduamet andmeid ravimiresistentsuse esinemise kohta zoonoossete haigusetekitajate puhul ja juhul, kui haigusetekitajad kujutavad ohtu inimese tervisele, siis ka teiste haigusetekitajate puhul.

  (2) Põllumajandus- ja Toiduamet korraldab ravimiresistentsuse seiret kooskõlas Euroopa Liidu õigusega ja ravimiresistentsuse seirel kogutakse vähemalt järgmiseid andmeid:
  1) andmed nende loomaliikide kohta, mille üle seiret tehakse;
  2) andmed nende bakteriliikide ja -tüvede kohta, mille üle seiret tehakse;
  3) andmed seirel kasutatava proovivõtustrateegia kohta;
  4) andmed nende antimikroobikumide kohta, mille üle seiret tehakse;
  5) andmed ravimresistentsuse tuvastamiseks kasutatavate laborimeetodite kohta;
  6) andmed labori mikroobsete isolaatide tuvastamiseks kasutatavate meetodite kohta;
  7) andmed andmete kogumiseks kasutatavate meetodite kohta.

  (3) Ravimiresistentsuse seirel kogutavad andmed peavad sisaldama vähemalt andmeid veistel, sigadel ja kodulindudel ning neilt pärinevatel loomsetel saadustel esinevate Salmonella spp., Campylobacter jejuni ja Campylobacter coli isolaatide valikrühma kohta.

§ 4.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. detsembril 2021. a.


1 Nõukogu direktiiv 2003/99/EÜ zoonooside ja zoonootilise toimega mõjurite seire kohta, millega muudetakse nõukogu otsust 90/424/EMÜ ja tühistatakse nõukogu direktiiv 92/117/EMÜ (ELT L 325, 12.12.2003, lk 31–40), muudetud direktiividega 2006/104/EÜ (ELT L 363, 20.12.2006, lk 352–367) ja 2013/20/EL (ELT L 158, 10.06.2013, lk 234–239), määrusega (EÜ) nr 219/2009 (ELT L 87, 31.03.2009, lk 109–154) ning otsusega 2009/470/EÜ (ELT L 155, 18.06.2009, lk 30–45).

Urmas Kruuse
Maaeluminister

Tiina Saron
Kantsler

Lisa 1 Zoonoosid ja zoonoossed haigusetekitajad, mille üle korraldatakse seiret

Lisa 2 Zoonoosid ja zoonoossed haigusetekitajad, mille üle korraldatakse seiret vastavalt epidemioloogilisele olukorrale

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json