Teksti suurus:

Prokuröride töötasustamine 2013. aastal

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:28.01.2013
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2013
Avaldamismärge:RT I, 25.01.2013, 10

Prokuröride töötasustamine 2013. aastal

Vastu võetud 24.01.2013 nr 13

Määrus kehtestatakse prokuratuuriseaduse § 22 lõigete 3 ja 31 alusel.

§ 1.  Palgaastmetele vastavate kuupalgamäärade kehtestamine

 (1) Määrusega kehtestatakse prokuröride palgaastmetele vastavad minimaalsed kuupalgamäärad vastavalt lisale.

 (2) Riigi peaprokurör otsustab eraldi iga ametisse nimetatava või ametis oleva prokuröri abi minimaalse kuupalgamäära suuruse, lähtudes lõike 1 alusel prokuröri abile kehtestatud kuupalgamäära vahemikust.

§ 2.  Kuupalgamäärade suurendamine

 (1) Riigi peaprokurör võib Ida-Viru maakonda Viru Ringkonnaprokuratuuri ametisse nimetatavatel või üleviidavatel prokuröridel suurendada minimaalset kuupalgamäära kuni 1000 euro võrra kuni neljaks aastaks.

 (2) Lõikes 1 ettenähtud kuupalgamäära suurenduse otsustab riigi peaprokurör eraldi iga ametisse nimetatava või üleviidava prokuröri puhul.

§ 3.  Lisatasu nõutavast tulemuslikuma töö või täiendavate teenistusülesannete täitmise eest

 (1) Riigi peaprokurör võib prokurörile määrata lisatasu nõutavast tulemuslikuma töö või täiendavate teenistusülesannete täitmise eest.

 (2) Nõutavast tulemuslikuma töö eest lisatasu määramise aluseks on prokuröri töötulemustele antud hinnang.

 (3) Nõutavast tulemuslikuma töö eest lisatasu määramise aluseks võib olla ka asutuse või selle struktuuriüksuse töö tulemuslikkusele antud hinnang, milles võetakse arvesse kollektiivset panust asutuse eesmärkide saavutamisel. Asutuse või selle struktuuriüksuse töö tulemuslikkust eesmärkide saavutamisel hindab riigi peaprokurör.

 (4) Täiendavateks teenistusülesanneteks loetakse riigi peaprokuröri, prokuröri vahetu juhi või struktuuriüksuse juhi poolt prokurörile antud, kuid tööjaotuskavas nimetamata töökohustusi ja ülesandeid.

§ 4.  Muutuvpalga maksmine

 (1) Riigi peaprokurör võib prokurörile määrata muutuvpalgana tulemuspalga kindlaks määratud kriteeriumide alusel konkreetse töö või perioodi eest, preemia erakordsete teenistusalaste saavutuste eest või lisatasu täiendavate teenistusülesannete täitmise eest.

 (2) Tulemuspalga määramise aluseks on prokuröri töötulemustele antud hinnang.

 (3) Tulemuspalga määramise aluseks võib olla ka asutuse või selle struktuuriüksuse töö tulemuslikkusele antud hinnang, milles võetakse arvesse kollektiivset panust asutuse eesmärkide saavutamisel. Asutuse või selle struktuuriüksuse töö tulemuslikkust eesmärkide saavutamisel hindab riigi peaprokurör.

 (4) Täiendavateks teenistusülesanneteks loetakse riigi peaprokuröri, prokuröri vahetu juhi või struktuuriüksuse juhi poolt prokurörile antud, kuid tööjaotuskavas nimetamata teenistusülesandeid.

 (5) Muutuvpalga maksmise täpsemad tingimused ja kord nähakse ette prokuratuuri palgajuhendis.

§ 5.  Määruse jõustumine

 (1) Määrust rakendatakse 1. jaanuarist 2013. a.

 (2) Paragrahv 3 kehtib kuni 31. märtsini 2013. a.

 (3) Paragrahv 4 jõustub 1. aprillil 2013. a.

Andrus Ansip
Peaminister

Hanno Pevkur
Justiitsminister

Aivar Rahno
Riigikantselei istungiosakonna juhataja riigisekretäri ülesannetes

Lisa Prokuröride minimaalsed kuupalgamäärad