Teksti suurus:

Elektrituruseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.03.2017
Avaldamismärge:RT I, 25.01.2017, 1

Välja kuulutanud
Vabariigi President
20.01.2017 otsus nr 53

Elektrituruseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus

Vastu võetud 18.01.2017

§ 1.  Elektrituruseaduse muutmine

Elektrituruseaduse 6. peatüki 2. jagu täiendatakse §-ga 701 järgmises sõnastuses:

§ 701. Võrgutaristu kasutusse andmise kohustus

(1) Jaotusvõrguettevõtja on kohustatud andma füüsilist taristut, eelkõige elektriposte, teistele ettevõtjatele üldkasutatava, lairiba juurdepääsu teenuseid kiirusega vähemalt 30 megabitti sekundis võimaldava elektroonilise side võrgu paigaldamiseks. Jaotusvõrguettevõtjal on õigus saada tagasi oma füüsilisele taristule juurdepääsu pakkumisega seotud otsesed kulud, eelkõige kulutused remondile ja rikete kõrvaldamisele.

(2) Jaotusvõrguettevõtjale taotluse esitamise ja selle lahendamise kord ning taotluse rahuldamisest keeldumise alused ja vaidluste lahendamise kord sätestatakse ehitusseadustiku 61. peatükis.”.

§ 2.  Asjaõigusseaduse muutmine

Asjaõigusseaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 226 pealkiri muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

§ 226. Isikliku kasutusõiguse üleandmine ja allkasutusse andmine”;

2) paragrahvi 226 täiendatakse lõikega 3 järgmises sõnastuses:

„(3) Kui isikliku kasutusõiguse esemeks on tehnovõrk või -rajatis, võib isik, kelle kasuks isiklik kasutusõigus on seatud, anda selle kirjalikus vormis sõlmitud lepinguga allkasutusse elektroonilise side teenuse osutamiseks vajalike rajatiste paigutamiseks ilma kinnisasja omaniku nõusolekuta, tingimusel et lisanduvate rajatiste kaitsevöönd ei ületa isikliku kasutusõiguse ala.”.

§ 3.  Asjaõigusseaduse rakendamise seaduse muutmine

Asjaõigusseaduse rakendamise seaduse § 152 täiendatakse lõikega 5 järgmises sõnastuses:

„(5) Käesoleva paragrahvi lõigetes 1 ja 2 sätestatud talumiskohustuse olemasolul võib tehnovõrgu või -rajatise omanik anda selle kirjalikus vormis sõlmitud lepinguga allkasutusse elektroonilise side teenuse osutamiseks vajalike rajatiste paigutamiseks ilma kinnisasja omaniku nõusolekuta, tingimusel et lisanduvate rajatiste kaitsevöönd ei ületa olemasoleva rajatise kaitsevööndit.”.

§ 4.  Ehitusseadustiku muutmine

Ehitusseadustikus tehakse järgmised muudatused:

1) ehitusseadustiku lisa 1 liinirajatiste osa muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

Liinirajatised (v.a liin ja sidemast ning olemasolevatele postidele ja ehitistele paigaldatud ja paigaldatavad kaablid), milleks on maakaabel, veekogu põhjas paiknev kaabel, kaablitunnel, kaablikanalisatsioon, õhuliin, konteiner

Ehitusluba

Ehitusteatis

Ehitusteatis ja
ehitusprojekt

Puudub

Ehitusteatis

”;

2) ehitusseadustiku lisa 2 liinirajatiste osa muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

Liinirajatised (v.a liin ja sidemast ning olemasolevatele postidele ja ehitistele paigaldatud ja paigaldatavad kaablid), milleks on maakaabel, veekogu põhjas paiknev kaabel, kaablitunnel, kaablikanalisatsioon, õhuliin, konteiner

Kasutusteatis

Kasutusteatis

Kasutusteatis

Puudub

”.

§ 5.  Kinnisasja sundvõõrandamise seaduse muutmine

Kinnisasja sundvõõrandamise seaduse § 461 täiendatakse lõikega 5 järgmises sõnastuses:

„(5) Sundvalduse olemasolul võib tehnovõrgu või -rajatise omanik anda selle kirjalikus vormis sõlmitud lepinguga allkasutusse elektroonilise side teenuse osutamiseks vajalike rajatiste paigutamiseks ilma kinnisasja omaniku nõusolekuta, tingimusel et lisanduvate rajatiste kaitsevöönd ei ületa olemasoleva rajatise kaitsevööndit.”.

§ 6.  Seaduse jõustumine

Käesolev seadus jõustub 2017. aasta 1. märtsil.

Eiki Nestor
Riigikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json