Teksti suurus:

Üldgeoloogilise uurimistöö loa, geoloogilise uuringu loa ja maavara kaevandamise loa taotluse esitamise kord ning taotluse vorm ja täpsustatud nõuded taotluse kohta ning üldgeoloogilise uurimistöö loa, geoloogilise uuringu loa ja maavara kaevandamise loa vorm

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:28.01.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:16.01.2020
Avaldamismärge:RT I, 25.01.2017, 10

Üldgeoloogilise uurimistöö loa, geoloogilise uuringu loa ja maavara kaevandamise loa taotluse esitamise kord ning taotluse vorm ja täpsustatud nõuded taotluse kohta ning üldgeoloogilise uurimistöö loa, geoloogilise uuringu loa ja maavara kaevandamise loa vorm

Vastu võetud 23.01.2017 nr 4

Määrus kehtestatakse maapõueseaduse § 28 lõike 6, § 36 lõike 5 ja § 50 lõike 9 ning keskkonnaseadustiku üldosa seaduse § 42 lõike 7 ja § 53 lõike 3 alusel.

1. peatükk Üldgeoloogilise uurimistöö loa, geoloogilise uuringu loa ja maavara kaevandamise loa taotlus 

§ 1.   Üldgeoloogilise uurimistöö loa, geoloogilise uuringu loa ja maavara kaevandamise loa taotluse esitamise kord ning täpsustatud nõuded taotluse kohta

  (1) Üldgeoloogilise uurimistöö loa, geoloogilise uuringu loa (edaspidi uuringuluba) ja maavara kaevandamise loa (edaspidi kaevandamisluba) taotlus koosneb täidetud taotluse vormist, seletuskirjast ning graafilisest lisast.

  (2) Üldgeoloogilise uurimistöö loa, uuringuloa ja kaevandamisloa taotlus (edaspidi taotlus) esitatakse üldgeoloogilise uurimistöö loa, uuringuloa või kaevandamisloa andjale (edaspidi loa andja) paberil ning elektrooniliselt.

  (3) Kaevandamisloa taotlusele lisatakse maavara arvele võtmise otsuse koopia.

  (4) Elektrooniline taotlus esitatakse pdf-vormingus, vormistades taotluse vormi, seletuskirja ja graafilised lisad eraldi failidena. Uuringuruumi teenindusala ruumikuju või mäeeraldise ja selle teenindusmaa ruumikuju esitatakse üldlevinud GIS- või CAD-vormingus ala-tüüpi ruumiobjektina ning maapinna reljeefi ja mäeeraldise lamami samakõrgusjooned üldlevinud GIS- või CAD-vormingus joon-tüüpi ruumiobjektina. Taotluse lisad esitatakse elektroonilises formaadis.

  (5) Taotluse vormi, seletuskirja ja graafilised lisad allkirjastab taotleja ning seletuskirja ja graafilised lisad ka nende koostaja.

§ 2.   Taotluse vorm

  (1) Üldgeoloogilise uurimistöö loa taotlus vormistatakse käesoleva määruse lisas 1, uuringuloa taotlus käesoleva määruse lisas 2 ja kaevandamisloa taotlus käesoleva määruse lisas 3 esitatud vormi kohaselt.

  (2) Taotluse vormile märgitakse pindalad 0,01 hektari täpsusega.

  (3) Uuringuloa taotluse vormile märgitakse uuritava maavara hinnanguline kogus 1000 tonni või 1000 kuupmeetri täpsusega.

  (4) Kaevandamisloa taotluse vormile märgitakse katendi, sealhulgas mulla, kogus 1000 kuupmeetri täpsusega.

  (5) Maavara kogus märgitakse kaevandamisloa taotluse vormile 1000 tonni või 1000 kuupmeetri täpsusega arvestades järgmist:
  1) kui taotletakse kaevandamisluba mäeeraldise saamiseks, märgitakse taotluse vormile mäeeraldise piirides arvutatud maavara kogus taotluse esitamise aasta 1. jaanuari seisuga, või kui maavara on arvele võetud taotluse esitamise aastal, siis maavara arvele võtmise seisuga;
  2) kui taotletakse loa muutmist ja sellega ei kaasne maavara koguse muutmist, märgitakse taotluse vormile muudetaval loal olev maavara kogus;
  3) kui taotletakse loa muutmist ja sellega kaasneb maavara koguse muutmine ning maavara koguse muutmise aluseks on maavara jääkvaru arvutus või täiendava geoloogilise uuringu aruanne, märgitakse taotluse vormile selles arvutuses või aruandes arvutatud maavara kogus;
  4) kui taotletakse mäeeraldise laiendamist, märgitakse taotluse vormile laiendatava mäeeraldise piiridesse jääv maavara kogus taotluse esitamise kuupäevale eelneva kvartali lõpu seisuga, millele on liidetud laienduse piirides arvutatud maavara kogus taotluse esitamise aasta 1. jaanuari seisuga, või kui laienduse piirides on maavara kogus arvele võetud taotluse esitamise aastal, siis maavara koguse arvele võtmise seisuga;
  5) kui taotletakse loa ümberregistreerimist, märgitakse taotluse vormile mäeeraldise piiridesse jääv maavara kogus taotluse esitamise kuupäevale eelneva kvartali lõpu seisuga.

§ 3.   Taotluse seletuskirja kohta esitatavad täpsustatud nõuded

  (1) Üldgeoloogilise uurimistöö loa ja uuringuloa taotluse seletuskirjas esitatakse lisaks maapõueseaduse § 28 lõikes 3 sätestatud andmetele:
  1) uuringuruumi ja selle teenindusala asukoha valiku põhjendus;
  2) maavara otsinguks tehtava üldgeoloogilise uurimistöö või geoloogilise uuringu korral uuritava maavara eeldatavad kvaliteedinäitajad ja lasumistingimuste ülevaade, sealhulgas kasuliku kihi ning katendi paksuse piirväärtused, ja uuritava maavara peamiste eeldatavate kasutusvaldkondade loetelu;
  3) uuringuruumi ja selle teenindusala ning lähiümbruse kirjeldus, andmed katastriüksuste, maakasutuse, hoonestuse, kommunikatsioonide ja piirangualade kohta;
  4) uuringuruumi ja selle teenindusala ning lähiümbruse keskkonnatingimuste kirjeldus;
  5) üldgeoloogilise uurimistööga ja geoloogilise uuringuga kaasneda võivate keskkonnahäiringute, sealhulgas vee, pinnase või õhu saastamise, müra, vibratsiooni ja selle ulatuse kirjeldus;
  6) üldgeoloogilise uurimistöö ja geoloogilise uuringu eeldatava mõju kirjeldus Natura 2000 võrgustiku alale või muule kaitstavale loodusobjektile;
  7) üldgeoloogilise uurimistöö ja geoloogilise uuringuga rikutud maa korrastamise kirjeldus;
  8) tööde kavandatav ajakava kuu täpsusega loa saamisest arvates;
  9) teave selle kohta, kas taotleja soovib luba paberil või elektrooniliselt.

  (2) Kaevandamisloa taotluse seletuskirjas esitatakse lisaks maapõueseaduse § 50 lõikes 3 sätestatud ja selles viidatud andmetele:
  1) mäeeraldise saamise põhjendus, sealhulgas nimetatakse maavara kavandatav kasutusala;
  2) mäeeraldise ja selle teenindusmaa ning lähiümbruse kirjeldus, andmed katastriüksuste, maakasutuse ja piirangualade kohta;
  3) andmed maardla kohta, sealhulgas maardla geoloogiline ja hüdrogeoloogiline lühiiseloomustus;
  4) taotluse vormile märgitud maavara koguse arvutus ja arvutuse selgitus koos kaevandatava maavara koguse määranguga, märkides millise aasta ja millise kvartali lõpu seisuga on maavara kogus arvutatud;
  5) allapoole põhjaveetaset jääv aktiivne ja kaevandatav maavaravaru, kui taotlus esitatakse liiva või kruusa kaevandamiseks ning maavara kavandatakse kaevandada põhjaveetaset alandamata;
  6) kaevandamisel eemaldatava katendi, sealhulgas mulla, koguse arvutus ning katendi ladustamise ja kasutamise kirjeldus;
  7) ülevaade kaevandamisega kaasnevate avariiolukordade esinemise võimalikkusest;
  8) mäeeraldise, selle teenindusmaa ja lähiümbruse keskkonnatingimuste kirjeldus;
  9) kaevandamisega kaasneda võivate keskkonnahäiringute, seahulgas vee, pinnase ja õhu saastatuse, müra, vibratsiooni, ning selle ulatuse kirjeldus;
  10) kaevandamise eeldatava mõju kirjeldus Natura 2000 võrgustiku alale või muule kaitstavale loodusobjektile;
  11) teave selle kohta, kas taotleja soovib luba paberil või elektrooniliselt.

  (3) Kaevandamisloa osalise ümberregistreerimise korral märgib kaevandamisloa omaja taotluse seletuskirja ainult need andmed, mis seoses osalise ümberregistreerimisega võrreldes kaevandamisloa taotlemisel esitatud andmetega muutuvad.

  (4) Taotluse seletuskirja lõppu märgitakse selle koostanud ettevõtja ja töö tegija nimi ning koostamise kuupäev.

§ 4.   Üldgeoloogilise uurimistöö loa ja uuringuloa taotluse graafilise lisa kohta esitatavad täpsustatud nõuded

  (1) Üldgeoloogilise uurimistöö loa ja uuringuloa taotluse graafiline lisa on taotletava uuringuruumi teenindusala plaan (edaspidi plaan).

  (2) Geoloogilise uuringu puhul ei tohi plaani mõõtkava olla väiksem kui 1 : 10 000.

  (3) Plaan koostatakse L-EST 97 tasapinnaliste ristkoordinaatide süsteemis ja ruumiandmete seaduse § 32 alusel kehtestatud määruses nimetatud kõrgussüsteemis.

  (4) Plaani topoalusena kasutatakse:
  1) üldgeoloogilise uurimistöö loa või uuringuloa taotluse puhul ruumiandmete seaduse § 70 lõikes 1 nimetatud kaarti mõõtkavas 1 : 10 000 või põhjendatud juhul suuremas mõõtkavas, või
  2) geodeetilise mõõdistamise põhjal valmistatud plaani, mis on vormistatud majandus- ja taristuministri 14. aprilli 2016. a määruse nr 34 „Topo-geodeetilisele uuringule ja teostusmõõdistamisele esitatavad nõuded” kohaselt.

  (5) Plaanile kantakse:
  1) maavara otsinguks tehtava üldgeoloogilise uurimistöö või geoloogilise uuringu korral riikliku ja kohaliku geodeetilise võrgu punktid;
  2) maavara otsinguks tehtava üldgeoloogilise uurimistöö või geoloogilise uuringu korral varasemate uuringuandmete olemasolul uuringuruumi dokumenteeritud puuraukude ja uuringukaeveõõnte asukohad, nende suudme kõrgus, katendi ning maavarakihi paksus;
  3) puuraukude ja uuringukaeveõõnte kavandatavad asukohad;
  4) teistest õigusaktidest tulenevad piirangualad, kaitsevööndid ning muud piirkonnad, kus üldgeoloogilise uurimistöö või geoloogilise uuringu tegemine on kas keelatud või lubatud asjaomase loa või kooskõlastuse alusel.

  (6) Lisaks topoalusel olevatele andmetele ja käesoleva paragrahvi lõikes 5 nimetatud andmetele kantakse plaanile järgmised andmed, kasutades järgmisi leppemärke:
  1) uuringuruumi teenindusala piir – pidev must joon, mille kõrvale on seespool piiri tõmmatud punane joon;
  2) olemasoleva maardla kontuur – pidev must joon;
  3) varem uuritud maavaravaru plokkide kontuurid – pidev sinine joon;
  4) maavaravaru plokkide nimetused sinise kirjaga araabia numbritega ja kategooria järgmiselt:
aT – aktiivne tarbevaru, pT – passiivne tarbevaru, aR – aktiivne reservvaru, pR – passiivne reservvaru;
  5) prognoosvaru kontuur – sinine katkendjoon;
  6) kehtiva loaga määratud uuringuruumide teenindusalade piirid – pidev must joon, mille kõrvale on seespool piiri tõmmatud punane katkendjoon;
  7) kehtiva loaga määratud mäeeraldiste piirid – pidev must joon, mille kõrvale on seespool piiri tõmmatud punane katkendjoon;
  8) kehtiva loaga määratud mäeeraldiste teenindusmaade piirid – pidev must joon, mille kõrvale on seespool piiri tõmmatud kollane katkendjoon;
  9) katastriüksuste piirid – pidev roheline joon;
  10) geoloogilise uuringu korral katastriüksuste tunnused – rohelise kirjaga.

  (7) Paberil antava üldgeoloogilise uurimistöö loa ja uuringuloa puhul jäetakse plaani ülemisse paremasse nurka loa andmise kohta märke tegemiseks vaba ruum.

  (8) Plaani vabale osale kantakse:
  1) uuringuruumi teenindusala piiripunktide koordinaadid tabeli kujul;
  2) kasutatud koordinaat- ja kõrgussüsteemi nimetus;
  3) kasutatud leppemärkide seletus;
  4) põhja-lõuna suund;
  5) kasutatud mõõtkava numbriliselt ja joonmõõtkavana;
  6) uuringuruumi teenindusala asukoha skeem;
  7) plaani koostanud ettevõtja ja töö tegija nimi ning koostamise kuupäev.

  (9) Kui uuringuruumi teenindusala piiripunkte on palju, võib käesoleva paragrahvi lõike 8 punktis 1 nimetatud tabeli esitada taotluse tekstilisana.

  (10) Uuringuruumi teenindusala asukoha skeem esitatakse mõõtkavas 1 : 50 000. Skeemi alusena kasutatakse ruumiandmete seaduse § 70 lõikes 2 nimetatud kaarti mõõtkavas 1 : 50 000, mille juurde märgitakse ruumiandmete seaduse § 70 lõikes 2 nimetatud kaardi lehe number. Põhjendatud juhul on lubatud kasutada erinevat mõõtkava ja muud alust.

§ 5.   Kaevandamisloa taotluse graafilise lisa kohta esitatavad täpsustatud nõuded

  (1) Kaevandamisloa taotluse graafiline lisa koosneb taotletava mäeeraldise plaanist, geoloogilistest läbilõigetest ja korrastatud maa plaanist.

  (2) Mäeeraldise plaani mõõtkava ei tohi olla väiksem kui 1 : 2000. Suurte pindalade korral on kaevandamisloa andja nõusolekul lubatud kasutada väiksemat mõõtkava, kuid mitte alla 1 : 10 000.

  (3) Mäeeraldise plaani ja korrastatud maa plaani mõõtkava ning geoloogiliste läbilõigete horisontaalne mõõtkava peavad olema samad.

  (4) Mäeeraldise plaanile ja geoloogilisele läbilõikele kantud mäeeraldise lamam peab vastama maavaravaru arvutusele ning plaanil ja läbilõikel peab olema kujutatud sama lamamit.

  (5) Mäeeraldise plaani suhtes kohaldatakse käesoleva määruse § 4 lõigetes 3 ja 7 sätestatut. Geoloogilise läbilõike suhtes kohaldatakse käesoleva määruse § 4 lõikes 7 sätestatut.

  (6) Mäeeraldise plaani topoalusena kasutatakse käesoleva määruse § 4 lõike 4 punktis 2 viidatud nõuetele vastavat plaani.

  (7) Kui kaevandamisluba taotletakse allmaakaevandamiseks, võib mäeeraldise plaani topoalusena kasutada ruumiandmete seaduse § 70 lõikes 1 nimetatud kaarti mõõtkavas 1 : 10 000.

  (8) Mäeeraldise plaanile kantakse:
  1) käesoleva määruse § 4 lõike 5 punktis 1 nimetatud andmed;
  2) geoloogiliste läbilõigete asukohad ja läbilõikejoonte algus- ning lõpupunktide tähistused;
  3) puuraukude ja uuringukaeveõõnte asukohad, nende suudme kõrgus ning katendi ja maavara kihi paksus;
  4) teistest õigusaktidest tulenevad piirangualad, kaitsevööndid ning muud piirkonnad, kus kaevandamine on kas keelatud või lubatud asjaomase loa või kooskõlastuse alusel.

  (9) Lisaks topoalusel olevatele andmetele ja käesoleva paragrahvi lõikes 8 nimetatud andmetele kantakse mäeeraldise plaanile järgmised andmed, kasutades järgmisi leppemärke:
  1) mäeeraldise piir – pidev must joon, mille kõrvale on seespool piiri tõmmatud punane joon;
  2) piirneva mäeeraldise piir – pidev must joon, mille kõrvale on seespool piiri tõmmatud punane katkendjoon;
  3) mäeeraldise teenindusmaa piir – pidev must joon, mille kõrvale on seespool piiri tõmmatud kollane joon;
  4) piirneva mäeeraldise teenindusmaa piir – pidev must joon, mille kõrvale on seespool piiri tõmmatud kollane katkendjoon;
  5) mäeeraldise piiridesse jäävate ja mäeeraldisega külgnevate maavaravaru plokkide kontuurid – pidev sinine joon;
  6) mäeeraldise piiridesse jäävate ja mäeeraldisega külgnevate maavaravaru plokkide nimetused ning maavaravaru kategooriad vastavalt käesoleva määruse § 4 lõike 6 punktis 4 nimetatule;
  7) maapinna reljeefi samakõrgusjooned sammuga 1 meeter – pidev pruun joon, iga joon tähistatakse kõrguse näitajaga;
  8) mäeeraldise lamami samakõrgusjooned sammuga 1 meeter – pidev punane joon, iga joon tähistatakse kõrguse näitajaga;
  9) kaitsetervikud – pidev oranž joon, mis on kaks korda kitsam kui mäeeraldise piiri tähistav joon;
  10) käesoleva määruse § 4 lõike 6 punktides 9 ja 10 nimetatud andmed, kasutades nimetatud punktides sätestatud leppemärke.

  (10) Kui mäeeraldise ja mäeeraldise teenindusmaa piirid kattuvad, tõmmatakse punane joon mäeeraldise piirjoont tähistavast mustast joonest sissepoole ning kollane joon väljapoole.

  (11) Kui mäeeraldise, mäeeraldise teenindusmaa ja maavaravaru plokkide piirid kattuvad, tähistatakse mäeeraldise ning mäeeraldise teenindusmaa piirid vastavalt käesoleva paragrahvi lõikele 10, ning maavaravaru plokke tähistav joon tõmmatakse mäeeraldist tähistavast punasest joonest sissepoole.

  (12) Mäeeraldise plaani vabale osale kantakse:
  1) mäeeraldise ja mäeeraldise teenindusmaa piiripunktide koordinaatide tabel;
  2) maardla, sealhulgas mäeeraldise asukoha skeem mõõtkavas 1 : 50 000, mille alusena kasutatakse ruumiandmete seaduse § 70 lõikes 2 nimetatud kaarti mõõtkavas 1 : 50 000 ning mille juurde märgitakse ruumiandmete seaduse § 70 lõikes 2 nimetatud kaardi lehe number;
  3) käesoleva määruse § 4 lõike 8 punktides 2–5 ja 7 nimetatud andmed.

  (13) Kui mäeeraldise ja mäeeraldise teenindusmaa piiripunkte on palju, võib käesoleva paragrahvi lõike 12 punktis 1 nimetatud tabeli esitada taotluse tekstilisana.

  (14) Põhjendatud juhul on lubatud kasutada käesoleva paragrahvi lõike 12 punktis 2 nimetatust väiksemat mõõtkava ja muud alust.

  (15) Geoloogilisele läbilõikele kantakse:
  1) käesoleva määruse § 4 lõike 6 punktis 9 ning käesoleva paragrahvi lõike 8 punktis 3 ja lõike 9 punktides 1–6 nimetatud andmed, kasutades nimetatud punktides sätestatud või nendes viidatud leppemärke;
  2) vertikaalne joonmõõtkava;
  3) kaevandamisel jäetavate nõlvade kalded joonena ja numbriliselt;
  4) mäeeraldise piiresse jääva maavara ja seda katvate kihtide ning mäeeraldisega piirneva maapõue litoloogiline või petrograafiline koostis;
  5) maapinna reljeef;
  6) läbilõikejoone algus- ja lõpupunktide tähistused ning suunad;
  7) geoloogilise uuringuga määratud mäetööde-eelne põhjaveetase ja põhjavee eeldatav tase pärast maavara ammendamist.

  (16) Geoloogilise läbilõike vabale osale kantakse:
  1) kasutatud leppemärkide seletus;
  2) kasutatud horisontaalne mõõtkava numbriliselt ja joonmõõtkavana;
  3) läbilõike koostanud ettevõtja ja töö tegija nimi ning koostamise kuupäev.

  (17) Korrastatud maa plaanile kantakse:
  1) mäeeraldise ja mäeeraldise teenindusmaa piir;
  2) mäeeraldise ja mäeeraldise teenindusmaa ning lähiümbruse maapinna korrastamisjärgsed samakõrgusjooned sammuga 1 meeter;
  3) korrastatud maa kõlvikuline koosseis, sealhulgas veekogud koos veetaseme äramärkimisega;
  4) korrastatud maal olevad ehitised;
  5) muud andmed, mis on asjakohased korrastatud maa kirjeldamiseks;
  6) kasutatud horisontaalne mõõtkava numbriliselt ja joonmõõtkavana;
  7) kasutatud leppemärkide seletus.

  (18) Kaevandamisloa taotlemisel allmaakaevandamiseks koostatakse korrastatud maa plaan käesoleva paragrahvi lõikes 17 nimetatud koosseisus mäeeraldise teenindusmaa piires. Mäeeraldise piires koostatakse korrastatud maa plaan juhul, kui allmaakaevandamise tulemusena mõjutatakse maapinda mäeeraldise kohal ka väljaspool teenindusmaad.

2. peatükk Üldgeoloogilise uurimistöö loa, uuringuloa ja kaevandamisloa vorm 

§ 6.   Üldgeoloogilise uurimistöö loa, uuringuloa ja kaevandamisloa vorm

  (1) Üldgeoloogilise uurimistöö luba vormistatakse käesoleva määruse lisas 4, uuringuluba käesoleva määruse lisas 5 ja kaevandamisluba käesoleva määruse lisas 6 esitatud vormi kohaselt.

  (2) Üldgeoloogilise uurimistöö loale, uuringuloale ja kaevandamisloale (edaspidi luba) märgitakse pindalad 0,01 hektari täpsusega.

  (3) Maavara kogus märgitakse loale 1000 tonni või 1000 kuupmeetri täpsusega, arvestades järgmist:
  1) kui luba antakse uuel mäeeraldisel kaevandamiseks, kantakse loa vormile taotluse vormile märgitud maavara kogus;
  2) kui luba muudetakse, sealhulgas mäeeraldist laiendatakse, kantakse loa vormile taotluses märgitud maavara kogus, millest on lahutatud kuni loa andmise kuupäevale eelneva kvartali lõpuni kaevandatud maavara kogus.

  (4) Loa lahtrisse „Täiendavad tingimused” märgitakse nõuded, mis seatakse maapõue kaitse ja maavara ratsionaalse kasutamise tagamiseks ning inimese tervisele, varale ja keskkonnale kaevandamisest ning kaevandamisjäätmete käitlemisest tuleneva kahjuliku mõju vähendamiseks ja vajadusel muud täiendavad nõuded.

  (5) Luba vormistatakse elektrooniliselt, loa omaja soovil võib loa vormistada ka paberil.

  (6) Loa vormistamisel kinnitab loa andja graafilise lisa, välja arvatud korrastatud maa plaani, selle allkirjastamisega. Paberil antaval loal kantakse kinnitatava graafilise lisa ülemisse paremasse nurka loa andja nimetus, loa registreerimise number ja loa andmise kuupäev.

3. peatükk Rakendussäte 

§ 7.   Varem kehtinud nõuetele vastavad taotlused

  Käesoleva määruse jõustumisest kuni 2017. aasta 15. maini esitatud taotlused, mis vastavad taotluse koosseisu ja vormi kohta kuni 2017. aasta 1. jaanuarini kehtinud nõuetele, loetakse käesoleva määruse nõuetele vastavaks.

Marko Pomerants
Minister

Andres Talijärv
Kantsler

Lisa 1 Üldgeoloogilise uurimistöö loa taotluse vorm

Lisa 2 Geoloogilise uuringu loa taotluse vorm

Lisa 3 Maavara kaevandamise loa taotluse vorm

Lisa 4 Üldgeoloogilise uurimistöö loa vorm

Lisa 5 Geoloogilise uuringu loa vorm

Lisa 6 Maavara kaevandamise loa vorm

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json