Teksti suurus:

Kultuuriministri 9.veebruari 2017. a määruse nr 4 „Muinsuskaitseameti põhimäärus” muutmine

Väljaandja:Kultuuriminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.02.2019
Avaldamismärge:RT I, 25.01.2019, 5

Kultuuriministri 9.veebruari 2017. a määruse nr 4 „Muinsuskaitseameti põhimäärus” muutmine

Vastu võetud 23.01.2019 nr 3

Määrus kehtestatakse Vabariigi Valitsuse seaduse § 42 lõike 1 alusel.

§ 1.  Kultuuriministri 9. veebruari 2007. a määruse nr 4 „Muinsuskaitseameti põhimäärus” muutmine

Kultuuriministri 9. veebruari 2007. a määruses nr 4 „Muinsuskaitseameti põhimäärus” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 5 tekst sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Oma tegevusvaldkondades täidab amet järgmisi ülesandeid:
1) valmistab ette ja viib ellu muinsuskaitse valdkonna arendusprojekte ning analüüsib arengusuundi;
2) korraldab uuringuid, kogub statistikat ja analüüsib kultuuripärandi seisundit;
3) koostab ja teeb kättesaadavaks kultuuripärandialast teavet, metoodilisi materjale ja standardeid ning korraldab teabepäevi ja kaasab avalikkust;
4) korraldab oma pädevuse piires mälestiseks ja muinsuskaitsealaks tunnistamise või lõpetamise menetlusi ning valmistab ette vastavate õigusaktide eelnõusid;
5) nõustab mälestise ja muinsuskaitsealal asuva ehitise omanikke ja valdajaid mälestise või ehitise hooldamise, remondi, konserveerimise ja restaureerimise küsimustes ning annab soovitusi ja juhendeid;
6) annab seaduses sätestatud juhtudel välja muinsuskaitse eritingimusi, tööde lube, uuringulube ning kooskõlastab muinsuskaitse eritingimusi, üld- ja detailplaneeringu muinsuskaitse eritingimusi ja osaleb planeerimismenetlustes;
7) lahendab kultuuriväärtusega leidusid puudutavaid küsimusi ja annab kultuuriväärtusega asja otsimise lube;
8) haldab veealuseid mälestisi ja annab nendele sukeldumise lube;
9) korraldab mälestiste tähistamist;
10) hindab seaduses sätestatud juhtudel muinsuskaitse valdkonnas tegutsevate isikute kvalifikatsiooni vastavust pädevuse nõuetele ja annab tegevuslube;
11) rakendab toetusprogramme;
12) peab kultuurimälestiste riiklikku registrit;
13) teostab seaduses sätestatud juhtudel oma pädevuse piires riiklikku ja haldusjärelevalvet;
14) annab seaduses sätestatud juhtudel kultuuriväärtuste väljaveolube ja teatisi ning teeb sellega seotud kultuuriväärtuste ekspertiisi;
15) täidab Euroopa Liidu liikmesriigist ebaseaduslikult väljaviidud kultuuriväärtuste tagastamiseks ettenähtud keskasutuse ülesandeid;
16) teeb kultuuriväärtuste kaitse korraldamisel koostööd mäluasutuste, kohaliku omavalitsuse üksuste ja riigiasutustega;
17) osaleb rahvusvahelistes projektides;
18) teeb Kultuuriministeeriumile ettepanekuid muinsuskaitsealaste õigusaktide muutmiseks.

(2) Amet täidab õigusaktiga pandud muid ülesandeid ning kultuuriministri või Kultuuriministeeriumi kantsleri antud ülesandeid.”;

2) paragrahvid 6–8 tunnistatakse kehtetuks;

3) paragrahvi 10 lõike 1 punktis 4 asendatakse sõna „abiteenistujatega” sõnaga „töötajatega”;

4) paragrahvi 10 lõike 1 punkt 7 tunnistatakse kehtetuks;

5) paragrahvi 10 lõike 1 punkt 8 sõnastatakse järgmiselt:

„8) kinnitab ametnike ametijuhendid ning kohaldab teenistujatele ergutusi ja määrab distsiplinaarkaristusi;”;

6) paragrahvi 10 lõike 1 punkt 10 sõnastatakse järgmiselt:

„10) kinnitab ameti töökorraldust ja töö tasustamist puudutavad korrad vastavuses õigusaktidega;”;

7) paragrahv 11 tunnistatakse kehtetuks;

8) paragrahvi 13 lõige 3 sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Üksuse juht allub vahetult peadirektorile.”;

9) paragrahvi 14 lõige 2 tunnistatakse kehtetuks;

10) paragrahvi 15 tekst sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Ameti osakonnad on:
1) kunstipärandi osakond;
2) ehitiste ja arheoloogia osakond;
3) nõustamisosakond;
4) järelevalveosakond;
5) kommunikatsiooniosakond;
6) pärandihalduse osakond;
7) tugiteenuste osakond.

(2) Kunstipärandi osakonna põhiülesanded kunsti- ja tehnikamälestiste valdkonnas on:
1) valmistada ette ja viia ellu arendusprojekte ning analüüsida arengusuundi;
2) korraldada uuringuid;
3) korraldada oma pädevuse piires mälestiseks tunnistamise või lõpetamise menetlusi ning valmistada ette vastavate õigusaktide eelnõud;
4) nõustada mälestise omanikke ja valdajaid hooldamise, konserveerimise, restaureerimise küsimustes, anda soovitusi ja juhendeid;
5) anda seaduses sätestatud juhtudel välja muinsuskaitse eritingimusi, tööde lube, uuringulube ning kooskõlastada muinsuskaitse eritingimusi ja tegevuskavasid;
6) rakendada toetusprogramme;
7) seaduses sätestatud juhtudel anda kultuuriväärtuste väljaveolube ja teatisi ning teha sellega seotud kultuuriväärtuste ekspertiisi.

(3) Ehitiste ja arheoloogia osakonna põhiülesanded ehitis-, ajaloo- ja arheoloogiamälestiste valdkonnas ning muinsuskaitsealade osas on:
1) valmistada ette ja viia ellu arendusprojekte ning analüüsida arengusuundi;
2) korraldada uuringuid;
3) korraldada oma pädevuse piires mälestiseks ja muinsuskaitsealaks tunnistamise või lõpetamise menetlusi ning valmistada ette vastavate õigusaktide eelnõud;
4) nõustada mälestise ja muinsuskaitsealal asuva ehitise omanikke ja valdajaid mälestise või ehitise hooldamise, remondi, konserveerimise ja restaureerimise küsimustes ning anda soovitusi ja juhendeid;
5) anda oma pädevuse piires välja muinsuskaitse eritingimusi, tööde lube, uuringulube, kooskõlastada muinsuskaitse eritingimusi, üld- ja detailplaneeringu muinsuskaitse eritingimusi ning osaleda planeerimismenetlustes;
6) lahendada kultuuriväärtusega leidudega seotud küsimusi ning anda kultuuriväärtusega asja otsimise lube;
7) hallata veealuseid mälestisi ja anda nendele sukeldumise lube;
8) korraldada mälestiste tähistamist;
9) rakendada toetusprogramme.

(4) Nõustamisosakonna põhiülesanded maakondlikul tasandil ja oma pädevuse piires on:
1) nõustada mälestise ja muinsuskaitsealal asuva ehitise omanikke ja valdajaid mälestise või ehitise hooldamise, remondi, konserveerimise ja restaureerimise küsimustes ning anda soovitusi ja juhendeid;
2) anda tööde lube, uuringulube ning kooskõlastada muinsuskaitse eritingimusi, üld- ja detailplaneeringu muinsuskaitse eritingimusi ning osaleda planeerimismenetlustes;
3) lahendada kultuuriväärtusega leidudega seotud küsimusi;
4) korraldada mälestiste tähistamist;
5) rakendada toetusprogramme;
6) teha kultuuriväärtuste kaitse korraldamisel koostööd mäluasutustega, kohaliku omavalitsuse üksustega ja riigiasutustega.

(5) Järelevalveosakonna põhiülesanded on:
1) analüüsida mälestiste seisundit ja sellest tulenevaid riske;
2) teostada seaduses sätestatud juhtudel riiklikku ja haldusjärelevalvet;
3) hinnata seaduses sätestatud juhtudel muinsuskaitse valdkonnas tegutsevate isikute kvalifikatsiooni vastavust pädevuse nõuetele ja anda tegevuslube;
4) teha järelevalve korraldamisel koostööd kohaliku omavalitsuse üksuste ja riigiasutustega.

(6) Kommunikatsiooniosakonna põhiülesanded on:
1) kavandada ja korraldada ameti välis- ja sisekommunikatsiooni;
2) koostada ja teha kättesaadavaks kultuuripärandialast teavet, metoodilisi materjale ja standardeid ning korraldada teabepäevi ja avalikkuse kaasamist;
3) teha koostööd mäluasutuste, kohaliku omavalitsuse üksuste ja riigiasutustega kultuuripärandialase teabe levitamisel.

(7) Pärandihalduse osakonna põhiülesanded on:
1) koguda muinsuskaitse valdkonna statistikat ja analüüsida arengusuundi, kultuuripärandi seisundit ning riske;
2) osaleda mälestiseks ja muinsuskaitsealaks tunnistamise või lõpetamise menetlustes ning vastavate õigusaktide eelnõude ettevalmistamises;
3) pidada ja arendada kultuurimälestiste riiklikku registrit;
4) pidada ameti arhiivi.

(8) Tugiteenuste osakond korraldab ameti üldist tööd, arendustegevust, personalitööd, finantsarvestust, eelarvestamist, asjaajamist ja dokumendihaldust.

(9) Ameti struktuuriüksuste juhtimise, juhtide ülesanded, õigused ja kohustused, alluvuse ja asendamise korra määrab peadirektor.”

§ 2.  Määruse jõustumine

Määrus jõustub 1. veebruaril 2019. a.

Indrek Saar
Minister

Tarvi Sits
Kantsler

/otsingu_soovitused.json