Teksti suurus:

Eesti raadiosagedusplaan

Väljaandja:Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:28.01.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:27.06.2021
Avaldamismärge:RT I, 25.01.2019, 6

Eesti raadiosagedusplaan

Vastu võetud 26.10.2017 nr 54
RT I, 01.11.2017, 1
jõustumine 04.11.2017

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
15.08.2018RT I, 24.08.2018, 827.08.2018
22.01.2019RT I, 25.01.2019, 428.01.2019

Määrus kehtestatakse elektroonilise side seaduse § 9 lõike 3 alusel.

§ 1.   Määruse reguleerimis- ja kohaldamisala

  (1) Eesti raadiosagedusplaaniga määratakse kooskõlas Rahvusvahelise Telekommunikatsiooni Liidu (International Telecommunications Union – ITU) põhikirja ja konventsiooni täiendavate raadioeeskirjadega (edaspidi raadioeeskirjad), Euroopa Liidu õiguse ja rahvusvaheliste lepingutega kindlaks pääste-, ohutus- ning riigikaitselistel eesmärkidel Eestis kasutatavad raadiosagedused ja nende kasutusviis, -režiim ja -otstarve.

  (2) Lisa 1 „Eesti raadiosagedusplaan” esimeses veerus kajastatakse, kuidas raadioeeskirjad reglementeerivad raadiosageduste kasutamist esimeses regioonis raadioeeskirjade artikli 5 punkti 5.2 mõistes. Veerus esitatakse vaadeldava raadiosagedusala piirid, kasutusrežiim ja -otstarve, samuti viited Eestit ja Eesti naaberriike puudutavate raadioeeskirjade artikli 5 alamärkustele, mis mõjutavad raadiosagedusala kasutamist Eestis.

  (3) Lisa 1 „Eesti raadiosagedusplaan” teises kuni seitsmendas veerus kajastatakse raadiosageduste kasutamist Eestis, sätestades kasutusrežiimi ja -otstarbe, raadiosagedusala jaotuse, raadiosagedusala kasutusviisi, raadioliidesed ja sagedusloa režiimi ning raadiosagedusala täiendavad andmed.

  (4) Vastavalt Euroopa Komisjoni otsusele 2007/344/EÜ teabe kättesaadavuse ühtlustamise kohta seoses raadiospektri kasutamisega ühenduses (ELT L 129, 17.05.2007, lk 67–70), esitatakse Eesti raadiosagedusplaanis sätestatud raadiosageduste kasutamise alane teave Euroopa Raadioside Büroo (European Radiocommunications Office – ERO) loodud ühtsele teabepunktile – raadiosageduste infosüsteemile (ERO Frequency Information System – EFIS).

  (5) Määrusega ei reguleerita raadiosidet piiravate tehniliste vahendite kasutamist.

§ 2.   Raadiosagedusala kasutusrežiim ja -otstarve

  (1) Lisa 1 „Eesti raadiosagedusplaan” veerus „Raadiosagedusala kasutusrežiim ja -otstarve Eestis” määratakse sageduskasutuse jaotus erinevate raadiosideteenistuste vahel.

  (2) Raadiosagedusala kasutusrežiimiga määratakse sageduskasutuse kategooriad – primaarne või sekundaarne.

  (3) Primaarse kasutusrežiimiga raadiosideteenistuse raadioseadet kaitstakse teise raadioseadme põhjustatud häirete eest. Primaarse kasutusrežiimiga raadiosideteenistus on tähistatud suurte tähtedega.

  (4) Sekundaarse kasutusrežiimiga raadiosideteenistuse raadioseadet ei kaitsta teise raadioseadme põhjustatud häirete eest ja sellise raadioseadme kasutamine ei tohi tekitada häireid primaarset kasutusrežiimi omavale raadiosideteenistusele. Sekundaarse kasutusrežiimiga raadiosideteenistus on tähistatud väikeste tähtedega.

§ 3.   Raadiosagedusala jaotus ja kasutusviis

  (1) Lisa 1 „Eesti raadiosagedusplaan” veergudes „Raadiosagedusala jaotus Eestis” ja „Raadiosagedusala kasutusviis Eestis” määratakse üldised sageduskasutuse tingimused ja eesmärgid: dupleks- või simpleksside, dupleksivahe, baasjaama saate- ja vastuvõtusagedus, kanalisamm, raadiosagedusala planeering, sagedusplokkide jaotus sagedusloa omanike vahel, üleriigiline või maakondlik kasutus.

  (2) Lisa 1 „Eesti raadiosagedusplaan” veerus „Raadiosagedusala kasutusviis Eestis” olev märge „õiguste üleandmine ja kasutuslepingu alusel kasutamine lubatud” tähendab, et elektroonilise side seaduse § 17 lõike 1 kohaselt on sagedusloa omanikul õigus osaliselt või tervikuna anda sagedusloas piiritletud raadiosageduste kasutamise õigus üle või kasutuslepingu alusel kasutamiseks teisele isikule.

§ 4.   Raadioliides

  (1) Lisa 1 „Eesti raadiosagedusplaan” veerus „Raadioliides” on esitatud andmed raadiosageduse, raadioseadme kasutamise tingimuste ja tehniliste nõuete kohta Eestis ning viited Euroopa Postside- ja Telekommunikatsiooni Administratsioonide Konverentsi (Conférence Européenne des Administrations des Postes et des Télécommunications – CEPT) Elektroonilise Side Komitee (Electronic Communications Committee – ECC) ning ITU asjakohastele resolutsioonidele ja soovitustele, Euroopa Telekommunikatsiooni Standardite Instituudi (European Telecommunications Standards Institute – ETSI) harmoneeritud standarditele, rahvusvahelistele kokkulepetele ning Euroopa Liidu määrustele, direktiividele ja otsustele.

  (2) Lisa 1 „Eesti raadiosagedusplaan” veerus „Raadioliides” olev märge „ESS § xx lg yy” tähendab, et raadiosageduse kasutamise tingimused ja tehnilised nõuded on kehtestatud elektroonilise side seaduse viidatud sätte alusel valdkonna eest vastutava ministri määrusega. Kuni viidatud määruse või selle muudatuse jõustumiseni kasutatakse nimetatud raadiosagedusi asjakohases Euroopa Komisjoni otsuses või soovituses või selle puudumisel CEPT/ECC otsuses või soovituses esitatud tingimustel.

§ 5.   Sagedusloa režiim

  (1) Lisa 1 „Eesti raadiosagedusplaan” veerus „Sagedusloa režiim” olev märge „Sagedusloaga” tähendab, et raadiosageduse kasutamine on lubatud elektroonilise side seaduse §-s 11 sätestatud sagedusloa alusel. Kui raadioliidese veerus on märge „ESS § 1202 lg 2”, tuleb sageduse kasutamisel lähtuda elektroonilise side seaduse § 1202 lõikes 2 sagedusloa alusel kasutatavale raadioseadmele kehtestatud tehnilistest nõuetest.

  (2) Lisa 1 „Eesti raadiosagedusplaan” veerus „Sagedusloa režiim” olev märge „Sagedusloata” tähendab, et raadiosageduse kasutamine on lubatud elektroonilise side seaduse §-s 11 sätestatud sagedusloata. Sageduse kasutamisel sagedusloata tuleb lähtuda elektroonilise side seaduse § 20 lõike 1 alusel kehtestatud raadiosageduste kasutamise tingimustest ja raadioseadmele kehtestatud tehnilistest nõuetest.

  (3) Lisa 1 „Eesti raadiosagedusplaan” veerus „Sagedusloa režiim” olev märge „KV kasutus” tähendab, et kui raadiosagedusala kasutusviisi veerus on märge „Riikliku kasutuse tüüp 1”, siis raadiosageduse kasutamine on lubatud elektroonilise side seaduse § 21 lõikes 1 sätestatud korra alusel, või kui raadiosagedusala kasutusviisi veerus on märge „Riikliku kasutuse tüüp 2”, siis raadiosageduse kasutamine on lubatud elektroonilise side seaduse §-s 11 sätestatud sagedusloa alusel.

§ 6.   Täiendavad andmed

  (1) Lisa 1 „Eesti raadiosagedusplaan” veerus „Täiendavad andmed” esitatakse lisaandmed, täpsustavad kommentaarid, tähtajad ja viited, millega reguleeritakse raadiosagedusala ja raadiosagedusala kasutusviisi tingimusi.

  (2) Lisa 1 „Eesti raadiosagedusplaan” veerus „Täiendavad andmed” olev märge „Riikliku kasutuse tüüp 1” tähendab, et raadiosagedusala on ette nähtud riigikaitselisel otstarbel Kaitseväe ainukasutuseks vastavalt valdkonna eest vastutava ministri määrusega kehtestatud nõuetele. Samas raadiosagedusalas on lubatud kasutada sekundaarse kasutusrežiimiga sagedusloata seadet tingimusel, et selle kasutamine on kooskõlas CEPT/ECC otsuste ja soovitustega ning valdkonna eest vastutava ministri kehtestatud nõuetega ja selle kasutamine ei tekita häireid Kaitseväe ainukasutuses olevale raadioseadmele.

  (3) Lisa 1 „Eesti raadiosagedusplaan” veerus „Täiendavad andmed” olev märge „Riikliku kasutuse tüüp 2” tähendab, et Kaitsevägi võib raadiosagedusala kasutada riigikaitselisel otstarbel samadel alustel teiste isikutega, kui muudes õigusaktides ei ole sätestatud teisiti.

  (4) Lisa 1 „Eesti raadiosagedusplaan” veerus „Täiendavad andmed” olev märge „Sagedusload antakse avaliku konkursi korras” tähendab, et raadiosagedusala kasutamisõigus antakse elektroonilise side seaduse § 9 lõike 4 kohase avaliku konkursi korras.

  (5) Lisa 1 „Eesti raadiosagedusplaan” veerus „Täiendavad andmed” olev märge „Sagedusloa andmiseks võib vaja olla raadioteenuse osutamise tegevusluba” tähendab, et sagedusloa andmise eeltingimuseks võib olla meediateenuste seaduse §-s 35 sätestatud raadioteenuse osutamise tegevusluba.

  (6) Lisa 1 „Eesti raadiosagedusplaan” veerus „Täiendavad andmed” olev märge „Uued sagedusload antakse avaliku konkursi korras” tähendab, et uue või vabastatud raadiosagedusala kasutamisõigus antakse elektroonilise side seaduse § 9 lõike 4 alusel kehtestatud nõuete kohase avaliku konkursi korras, kuid kehtivat kasutamisõigust pikendatakse elektroonilise side seaduse § 16 alusel.

  (7) Lisa 1 „Eesti raadiosagedusplaan” veerus „Täiendavad andmed” olev märge „Reserveeritud” tähendab, et raadiosagedusala on reserveeritud uue tehnoloogia kasutamiseks tulevikus. Selles raadiosagedusalas võib testida uut tehnoloogiat Tehnilise Järelevalve Ameti antud sagedusloa alusel. Elektroonilise sideteenuse osutamine selles raadiosagedusalas on keelatud.

  (8) Lisa 1 „Eesti raadiosagedusplaan” veerus „Täiendavad andmed” olev märge „Perspektiivis planeeritud” tähendab, et raadiosagedusala on reserveeritud uue tehnoloogia kasutamiseks tulevikus, kuid ei välista sagedusloa andmist teisele süsteemile primaarseks kasutamiseks. Sagedusluba antakse ja pikendatakse teisele süsteemile juhul, kui see ei takista uue tehnoloogia, mille jaoks vastav raadiosagedusala on perspektiivis planeeritud, kasutuselevõttu.

  (9) Lisa 1 „Eesti raadiosagedusplaan” veerus „Täiendavad andmed” olev märge „Iseplaneeritav raadiosagedusala” on raadiosagedusala, mille kasutamist korraldab raadiosageduse kasutaja ise vastavalt sagedusloaga kehtestatud tingimustele.

§ 7.   Määruse lisad

  (1) Määruse § 1 lõigetes 2 ja 3 sätestatud andmed esitatakse raadiosagedusalade kaupa lisas 1.

  (2) Raadiosagedusplaanis kasutatud tähiste ja lühendite selgitused esitatakse lisas 2.

§ 8.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

Lisa 1 Eesti raadiosagedusplaan
[RT I, 25.01.2019, 4 - jõust. 28.01.2019]

Lisa 2 Eesti raadiosagedusplaanis kasutatud tähiste ja lühendite selgitused
[RT I, 24.08.2018, 8 - jõust. 27.08.2018]

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json