Teksti suurus:

Euroopa Liidu põllumajandussaaduste ja -toodete teavitus- ja müügiedendusmeetmete lihtprogrammi rakendamiseks rakendusasutuse valimise kord

Väljaandja:Maaeluminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:28.01.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2035
Avaldamismärge:RT I, 25.01.2019, 12

Euroopa Liidu põllumajandussaaduste ja -toodete teavitus- ja müügiedendusmeetmete lihtprogrammi rakendamiseks rakendusasutuse valimise kord

Vastu võetud 23.01.2019 nr 6

Määrus kehtestatakse Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 94 lõike 2 alusel.

§ 1.  Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse Euroopa Liidu põllumajandussaaduste ja -toodete teavitus- ja müügiedendusmeetmete lihtprogrammide taotlusvoorus heakskiidu saanud programmi rakendamiseks rakendusasutuse valimise kord.

§ 2.  Rakendusasutuse valimine

  (1) Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1144/2014, siseturul ja kolmandates riikides võetavate põllumajandustoodete teavitus- ja müügiedendusmeetmete kohta, millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ) nr 3/2008 (ELT L 317, 04.11.2014, lk 56–70), artikli 8 lõikes 2 nimetatud kutse alusel toetuse saamiseks teavitus- või müügiedendusprogrammi (edaspidi programm) esitanud organisatsioon valib sama määruse artikli 13 alusel programmi või selle osa rakendamiseks konkursi teel rakendusasutuse.

  (2) Kui programmi esitanud organisatsioon (edaspidi organisatsioon) on riigihangete seaduse tähenduses hankija, valitakse rakendusasutus nimetatud seaduse kohaselt.

§ 3.  Nõuded konkursiteatele

  (1) Organisatsioon koostab võrreldavate pakkumuste saamiseks pakkumuste esitamise ettepaneku (edaspidi konkursiteade), mis sisaldab muu hulgas järgmisi andmeid:
  1) teave, et rakendusasutus valitakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 1144/2014 artikli 13 alusel;
  2) teave komisjoni rakendusmääruse (EL) 2015/1831, milles sätestatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1144/2014 (siseturul ja kolmandates riikides võetavate põllumajandustoodete teavitus- ja müügiedendusmeetmete kohta) rakenduseeskirjad (ELT L 266, 13.10.2015, lk 14–26), artikli 10 lõikes 3 nimetatud programmide elluviimist reguleeriva lepingu (edaspidi toetusleping) artiklitest 9, 10 ja 13 tulenevatest kohustustest rakendusasutusele;
  3) programmi tutvustus ja eesmärgid koos tellitavate tööde ja teenuste üksikasjaliku tehnilise kirjeldusega;
  4) programmi rakendamise ajakava ja selle kuupäevad;
  5) sõlmitava lepingu olulised tingimused;
  6) pakkujale esitatavad kvalifitseerimistingimused;
  7) pakkumuse hindamise kriteeriumid ja nende osakaalud;
  8) paragrahvis 4 sätestatud nõuded, millest pakkuja peab pakkumuse koostamisel lähtuma.

  (2) Lõike 1 punktis 7 nimetatud pakkumuse hindamise kriteeriume ei koostata juhul, kui majanduslikult soodsaim pakkumus leitakse üksnes madalaima hinna alusel.

  (3) Organisatsioon avaldab konkursiteate elektroonilises hankekeskkonnas, kui programmi või selle osa, mille rakendamiseks rakendusasutust valitakse, hinnanguline käibemaksuta maksumus on kuni 209 000 eurot. Konkursiteate avalikult nähtav olemise tähtaeg ja pakkumuste esitamise tähtaeg on vähemalt 15 kalendripäeva.

  (4) Organisatsioon avaldab konkursiteate rahvusvahelises hankekeskkonna portaalis, kui programmi või selle osa, mille rakendamiseks rakendusasutust valitakse, hinnanguline käibemaksuta maksumus on üle 209 000 euro. Konkursiteate avalikult nähtav olemise tähtaeg ja pakkumuste esitamise tähtaeg on vähemalt 30 kalendripäeva.

§ 4.  Nõuded pakkumusele

  (1) Pakkumus sisaldab programmi nime, pakkuja nime, pakkuja kontaktandmeid, pakkumuse esitamise kuupäeva ja pakkumuse jõusoleku tähtaega ning programmi rakendamise käibemaksuta ja käibemaksuga maksumust.

  (2) Pakkumuses on iga töö ja teenuse hind eraldi välja toodud.

§ 5.  Pakkumuste valiku kriteeriumid, hindamise kriteeriumid ja hindamise kord

  (1) Organisatsioon hindab §-s 4 sätestatud nõuetele vastavaid pakkumusi § 3 lõike 1 punktis 7 nimetatud hindamiskriteeriumide alusel.

  (2) Hindamistulemuse põhjal moodustatakse pakkumuste paremusjärjestus, milles loetakse parimaks suurima hindepunktide summa saanud pakkumus.

  (3) Hindamise tulemusel võrdsete hindepunktide summaga pakkumuste puhul eelistatakse pakkumust, milles toodud hind on madalam. Kui ka pakkumustes toodud hinnad on võrdsed, eelistatakse pakkumust, mis sai suurema hindepunktide summa suurema osakaaluga hindamiskriteeriumi alusel.

  (4) Pärast pakkumuste paremusjärjestuse moodustamist koostab organisatsioon pakkumuste hindamise protokolli, mis sisaldab järgmiseid andmeid:
  1) pakkujate nimed, registrikoodid ja esindajate kontaktandmed;
  2) pakkumuste kogumaksumused;
  3) pakkumuste hindepunktid;
  4) organisatsiooni põhjendatud otsus rakendusasutuse valiku kohta.

  (5) Kui majanduslikult soodsaim pakkumine leitakse üksnes madalaima hinna alusel, koostab organisatsioon protokolli, milles märgitakse lõike 4 punktides 1, 2 ja 4 nimetatud andmed.

§ 6.  Huvide konflikti vältimine

  Organisatsioon ja rakendusasutus ei tohi olla omavahel seotud isikud tulumaksuseaduse § 8 lõike 1 tähenduses.

§ 7.  Rakendusasutuse valimise nõuetekohasuse kontrollimine

  (1) Kui liikmesriik on komisjoni rakendusmääruse (EL) 2015/1831 artikli 10 lõike 2 kohaselt teavitanud organisatsiooni heakskiidetud programmist, esitab organisatsioon Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ametile (edaspidi PRIA) 14 kalendripäeva jooksul kirjaliku sooviavalduse lepingu sõlmimiseks koos heakskiidetud programmi ärakirjaga ning teavitab PRIA-t rakendusasutuse valimise ajakavast.

  (2) Toetuslepingu sõlmimiseks esitab organisatsioon PRIA-le 60 kalendripäeva jooksul Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1144/2014 artikli 11 lõikes 2 nimetatud komisjoni rakendusakti vastuvõtmisest arvates kirjalikult või elektrooniliselt rakendusasutuse valiku nõuetekohasust tõendavad ärakirjad järgmistest dokumentidest:
  1) konkursiteade ning teave selle kohta, kus ja mis ajavahemikul on konkursiteade avaldatud;
  2) pakkumused;
  3) paragrahvi 5 lõikes 4 või 5 nimetatud protokoll.

  (3) PRIA kontrollib rakendusasutuse valimise vastavust määruse nõuetele ning sõlmib organisatsiooniga toetuslepingu või keeldub toetuslepingu sõlmimisest tulenevalt komisjoni rakendusmääruse (EL) 2015/1831 artikli 10 lõikest 3.

  (4) Organisatsioon esitab PRIA-le rakendusasutusega sõlmitud lepingu enne toetuslepingu sõlmimist.

§ 8.  Dokumentide säilitamine

  Määruse alusel esitatud dokumente organisatsioonile ei tagastata. Nimetatud dokumente säilitab PRIA vähemalt kolm aastat programmi lõppmakse tegemise kuupäevast arvates.

Tarmo Tamm
Minister

Illar Lemetti
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json