Teksti suurus:

Majandus ja taristuministri 3. juuli 2015. a määruse nr 86 „Auditi kohustusega elektripaigaldised ning nõuded elektripaigaldise auditile ja auditi tulemuste esitamisele”, 16. juuli 2015. a määruse nr 95 „Auditi kohustusega seadmed ja nõuded auditile ning auditi tulemuste esitamisele”, 3. juuli 2015. a määruse nr 87 „Küttegaasi kasutavale gaasipaigaldisele, selle ehitamisele ja gaasiseadme paigaldamisele ning gaasiballooni ladustamisele ja gaasianuma täitmisele esitatavad nõuded”, 27. veebruari 2015. a määruse nr 17 „Liftile ja selle ohutusseadisele ning nende vastavushindamisele esitatavad nõuded” ja 19. märtsi 2020. a määruse nr 5 „Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti järelevalve infosüsteemi põhimäärus” muutmine

Väljaandja:Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:28.01.2022
Avaldamismärge:RT I, 25.01.2022, 1

Majandus ja taristuministri 3. juuli 2015. a määruse nr 86 „Auditi kohustusega elektripaigaldised ning nõuded elektripaigaldise auditile ja auditi tulemuste esitamisele”, 16. juuli 2015. a määruse nr 95 „Auditi kohustusega seadmed ja nõuded auditile ning auditi tulemuste esitamisele”, 3. juuli 2015. a määruse nr 87 „Küttegaasi kasutavale gaasipaigaldisele, selle ehitamisele ja gaasiseadme paigaldamisele ning gaasiballooni ladustamisele ja gaasianuma täitmisele esitatavad nõuded”, 27. veebruari 2015. a määruse nr 17 „Liftile ja selle ohutusseadisele ning nende vastavushindamisele esitatavad nõuded” ja 19. märtsi 2020. a määruse nr 5 „Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti järelevalve infosüsteemi põhimäärus” muutmine

Vastu võetud 17.01.2022 nr 2

Määrus kehtestatakse seadme ohutuse seaduse § 9 lõike 4 punktide 1–4, § 5 lõike 3, § 6 lõike 3 ja § 7 lõike 3 ja § 12 lõike 2, ehituseadustiku § 11 lõike 4 ja § 12 lõike 5, tarbijakaitseseaduse § 22 lõike 5 alusel ja toote nõuetele vastavuse seaduse § 5 lõike 4 ning Vabariigi Valitsuse 26. augusti 2010. a määruse nr 123 „Volituste andmine tootele nõuete ja vastavushindamise korra kehtestamiseks ning turujärelevalveasutuse määramiseks” § 1 lõike 1 punkti 11 ja lõike 2 alusel.

§ 1.  Majandus ja taristuministri 3. juuli 2015. a määruse nr 86 „Auditi kohustusega elektripaigaldised ning nõuded elektripaigaldise auditile ja auditi tulemuste esitamisele” muutmine

Majandus ja taristuministri 3. juuli 2015. a määruses nr 86 „Auditi kohustusega elektripaigaldised ning nõuded elektripaigaldise auditile ja auditi tulemuste esitamisele” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 6 lõikes 2 asendatakse sõnad „Tehnilise Järelevalve Ametit” sõnadega „Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ametit”;

2) paragrahvi 11 lõige 3 tunnistatakse kehtetuks;

3) paragrahvi 12 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

„(11) Enesekontrolli süsteemi toimivus on asjakohaste tegevuste ja tavade kogum, mille abil tagatakse ettevõtte juhtpõhimõtete ja eesmärkide sisseseadmine, elluviimine ja rakendamine tagamaks kasutuses olevate elektripaigaldiste tehniline korrasolek ning ettenähtud otstarbel ja viisil kasutamise ohutus.”;

4) paragrahvi 12 lõiked 2–4 sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Enesekontrolli rakendava isiku asjakohane juhtimissüsteem peab käsitlema elektripaigaldiste kasutusele võtmise ja kasutamise korda, elektripaigaldise käidu-, hooldus- ja kontrolltoiminguid teostavate isikute kompetentsuse tagamise korda, tehnilise seisukorra kontrollimise toiminguid, käidu- ja hooldustoiminguid, juhuvalimi valiku põhimõtteid, puuduste tuvastamise ja kõrvaldamise korda sellise põhjalikkusega, mis võimaldab anda hinnangu selle rakendamisega kaasnevale käesoleva määruse kohaselt tehtavale auditile vähemalt samaväärsele tasemele.

(3) Enesekontrolli puhul peab arvestama elektripaigaldisele ja selle kontrollimisele kohalduvaid sisulisi nõudeid. Enesekontrolli toiminguid võivad teostada selleks vastavat kompetentsust omavad isikud.

(4) Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ametile esitatakse enesekontrolli süsteemi toimivuse dokumentatsioon ja teavitatakse elektripaigaldistest, millele rakendatakse enesekontrolli.”;

5) paragrahvi 12 täiendatakse lõikega 6 järgmises sõnastuses:

„(6) Juhuvalimi valiku põhimõtted peavad olema dokumenteeritud. Juhuvalim peab olema arvuliselt küllaldane, et selle põhjal oleks võimalik hinnata enesekontrolli toimivust elektripaigaldiste, millele rakendatakse enesekontrolli, suhtes. Juhuvalimi valiku aluseks võivad olla elektripaigaldiste liigid või parameetrid. Juhuvalimi alusel tehtavaid elektripaigaldise korralisi auditeid teostatakse iga-aastaselt.”.

§ 2.  Majandus- ja taristuministri 16. juuli 2015. a määruse nr 95 „Auditi kohustusega seadmed ja nõuded auditile ning auditi tulemuste esitamisele” muutmine

Majandus- ja taristuministri 16. juuli 2015. a määruses nr 95 „Auditi kohustusega seadmed ja nõuded auditile ning auditi tulemuste esitamisele” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 täiendatakse lõikega 10 järgmises sõnastuses:

„(10) Surveseadmestik on tootja poolt mitmest surveseadmest ühendatud kogum, mis moodustab funktsionaalse terviku.”;

2) paragrahvi 6 lõiget 1 täiendatakse punktiga 71 järgmises sõnastuses:

„71) maapealne küttegaasi surveseadmestik, mille surveanumate ja balloonide summaarne töörõhu (baarides) ja mahu (liitrites) korrutis on üle 500;”;

3) paragrahvi 10 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

„(11) Enesekontrolli süsteemi toimivus on asjakohaste tegevuste ja tavade kogum, mille abil tagatakse ettevõtte juhtpõhimõtete ja eesmärkide sisseseadmine, elluviimine ja rakendamine tagamaks kasutuses olevate seadmete tehniline korrasolek ning ettenähtud otstarbel ja viisil kasutamise ohutus.”;

4) paragrahvi 10 lõiked 2–4 sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Enesekontrolli rakendava isiku asjakohane juhtimissüsteem peab käsitlema seadme kasutusele võtmise ja kasutamise korda, seadme hooldus- ja kontrolltoiminguid teostavate isikute kompetentsuse tagamise korda, tehnilise seisukorra kontrollimise toiminguid, käidu- ja hooldustoiminguid, juhuvalimi valiku põhimõtteid, puuduste tuvastamise ja kõrvaldamise korda sellise põhjalikkusega, mis võimaldab anda hinnangu selle rakendamisega kaasnevale käesoleva määruse kohaselt tehtavale auditile vähemalt samaväärsele tasemele.

(3) Enesekontrolli puhul peab arvestama seadmele ja selle kontrollimisele kohalduvaid sisulisi nõudeid. Enesekontrolli toiminguid võivad teostada selleks vastavat kompetentsust omavad isikud.

(4) Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ametile esitatakse enesekontrolli süsteemi toimivuse dokumentatsioon ja teavitatakse seadmetest, millele rakendatakse enesekontrolli.”;

5) paragrahvi 10 täiendatakse lõikega 6 järgmises sõnastuses:

„(6) Juhuvalimi valiku põhimõtted peavad olema dokumenteeritud. Juhuvalim peab olema arvuliselt küllaldane, et selle põhjal oleks võimalik hinnata enesekontrolli toimivust seadmete, millele rakendatakse enesekontrolli, suhtes. Juhuvalimi valiku aluseks võivad olla seadmete liigid või parameetrid. Juhuvalimi alusel tehtavaid seadmete korralisi auditeid teostatakse iga-aastaselt.”;

6) paragrahvi 12 lõike 1 tabelis asendatakse sõnad „Maapealne küttegaasi surveanum” sõnadega „Maapealne küttegaasi surveanum ja maapealne küttegaasi surveseadmestik”;

7) paragrahvi 12 lõiget 2 täiendatakse pärast sõna „tabeli” sõnadega „punktis 2.1 nimetatud maapealsele küttegaasi surveanumale ja maapealsele küttegaasi surveseadmestikule ning”;

8) paragrahvi 12 lõikes 8 asendatakse sõnad „Tehnilise Järelevalve Ametit” sõnadega „Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ametit”.

§ 3.  Majandus- ja taristuministri 3. juuli 2015. a määruse nr 87 „Küttegaasi kasutavale gaasipaigaldisele, selle ehitamisele ja gaasiseadme paigaldamisele ning gaasiballooni ladustamisele ja gaasianuma täitmisele esitatavad nõuded” muutmine

Majandus- ja taristuministri 3. juuli 2015. a määruse nr 87 „Küttegaasi kasutavale gaasipaigaldisele, selle ehitamisele ja gaasiseadme paigaldamisele ning gaasiballooni ladustamisele ja gaasianuma täitmisele esitatavad nõuded” § 19 lõike 3 punktis 1 asendatakse arv „100” arvuga „200”.

§ 4.  Majandus- ja taristuministri 27. veebruari 2015. a määruse nr 17 „Liftile ja selle ohutusseadisele ning nende vastavushindamisele esitatavad nõuded” muutmine

Majandus- ja taristuministri 27. veebruari 2015. a määruse nr 17 „Liftile ja selle ohutusseadisele ning nende vastavushindamisele esitatavad nõuded” § 1 lõike 3 teine lause sõnastatakse järgmiselt:

„Kui vaba ruumi olemasolu ei ole võimalik tagada, kasutatakse muljumisohu välistamiseks muid ehitusloa menetlemise käigus välja selgitatud võimalikke abinõusid.”.

§ 5.  Majandus- ja taristuministri 19. märtsi 2020. a määruse nr 5 „Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti järelevalve infosüsteemi põhimäärus” muutmine

Majandus- ja taristuministri 19. märtsi 2020. a määruses nr 5 „Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti järelevalve infosüsteemi põhimäärus” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 6 täiendatakse lõikega 41 järgmises sõnastuses:

„(41) Numbri- ja sagedusloa kohta esitab andmed andmekogusse numbri- ja sagedusloa taotleja.”;

2) määruse lisa punkt 3.1 sõnastatakse järgmiselt:

„3.1. taotleja/loa omaniku nimi/ärinimi, isikukood/äriregistri kood ja kontaktandmed;”;

3) määruse lisa punkt 3.4 sõnastatakse järgmiselt:

„3.4. taotluse esitamise/loa andmise kuupäev ja otsuse number;”.

§ 6.  Määruse jõustumine

Paragrahvi 5 punkt 1 jõustub 1. veebruaril 2022. a.

Andres Sutt
Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister

Ando Leppiman
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json