Teksti suurus:

Liftile ja selle ohutusseadisele ning nende vastavushindamisele esitatavad nõuded

Väljaandja:Majandus- ja taristuminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:28.01.2022
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 25.01.2022, 5

Liftile ja selle ohutusseadisele ning nende vastavushindamisele esitatavad nõuded1

Vastu võetud 27.02.2015 nr 17
RT I, 03.03.2015, 4
jõustumine 01.07.2015

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
15.03.2016RT I, 18.03.2016, 121.03.2016
05.02.2019RT I, 19.02.2019, 122.02.2019
17.01.2022RT I, 25.01.2022, 128.01.2022

Määrus kehtestatakse toote nõuetele vastavuse seaduse § 5 lõike 4 ning Vabariigi Valitsuse 26. augusti 2010. a määruse nr 123 „Volituste andmine tootele nõuete ja vastavushindamise korra kehtestamiseks ning turujärelevalveasutuse määramiseks” § 1 lõike 1 punkti 11 ja lõike 2 alusel.

§ 1.   Liftile ja selle ohutusseadisele ning nende vastavushindamisele esitatavad nõuded

  (1) Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2014/33/EL lifte ja lifti ohutusseadiseid käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta (ELT L 96, 29.3.2014, lk 251–308) kohaldamisalas olevad liftid ja lifti ohutusseadised peavad turule laskmisel ja kasutusele võtmisel vastama direktiivis sätestatud nõuetele.

  (2) Lifti ja selle ohutusseadise nõuetele vastavust tuleb tõendada käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud õigusakti kohaselt.

  (3) Lifti kabiini liikumistsooni ala- ja ülaosas peab olema vaba ruum, mis välistab kabiini ülemises või alumises piirasendis muljumisohu. Kui vaba ruumi olemasolu ei ole võimalik tagada, kasutatakse muljumisohu välistamiseks muid ehitusloa menetlemise käigus välja selgitatud võimalikke abinõusid.
[RT I, 25.01.2022, 1 - jõust. 28.01.2022]

§ 2.   Turujärelevalveasutus

  Käesolevas määruses sätestatud nõuete üle teeb järelevalvet Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet toote nõuetele vastavuse seaduses sätestatud korras.
[RT I, 19.02.2019, 1 - jõust. 22.02.2019]

§ 3.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. juulil 2015. a.


1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2014/33/EL lifte ja lifti ohutusseadiseid käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta (ELT L 96, 29.3.2014, lk 251–308)

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json