Teksti suurus:

2011. aastal "Eesti maaelu arengukava 2007-2013" alusel antavad Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitikaga kaasnevad maaelu arengu toetused

2011. aastal "Eesti maaelu arengukava 2007-2013" alusel antavad Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitikaga kaasnevad maaelu arengu toetused - sisukord
  Väljaandja:Põllumajandusminister
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:28.02.2011
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2011
  Avaldamismärge:RT I, 25.02.2011, 4

  2011. aastal "Eesti maaelu arengukava 2007-2013" alusel antavad Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitikaga kaasnevad maaelu arengu toetused

  Vastu võetud 17.02.2011 nr 14

  Määrus kehtestatakse "Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse" § 57 lõike 5 alusel.

  § 1.   2011. aastal antakse nõukogu määruse (EÜ) nr 1698/2005 Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondist (EAFRD) antavate maaelu arengu toetuste kohta (ELT L 277, 21.10.2005, lk 1-40) artikli 18 lõike 4 alusel heaks kiidetud "Eesti maaelu arengukava 2007-2013" (edaspidi arengukava) alusel järgmisi Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitikaga kaasnevaid maaelu arengu toetusi:

   
    1) koolitus- ja teavitustegevuste toetus;
    2) noorte põllumajandustootjate tegevuse alustamise toetus;
    3) nõuandesüsteemi ja -teenuste toetus;
    4) põllumajandusettevõtete ajakohastamise toetus;
    5) metsade majandusliku väärtuse parandamise ja metsandussaadustele lisandväärtuse andmise toetus;
    6) põllumajandustoodetele ja mittepuidulistele metsasaadustele lisandväärtuse andmise toetus;
    7) põllumajandus- ja toidusektoris ning metsandussektoris uute toodete, töötlemisviiside ja tehnoloogiate arendamise toetus;
    8) põllu- ja metsamajanduse infrastruktuuri toetus;
    9) tootjarühmade loomise ja arendamise toetus;
    10) ebasoodsamate piirkondade toetus;
    11) Natura 2000 toetus põllumajandusmaale;
    12) põllumajanduslik keskkonnatoetus;
    13) loomade karjatamise toetus;
    14) Natura 2000 toetus erametsamaale;
    15) maapiirkonnas majandustegevuse mitmekesistamise toetus;
    16) külade uuendamise ja arendamise toetus;
    17) Leader-meetme raames antav toetus;
    18) tehniline abi.

  § 2.   2011. aastal toetatakse arengukava alusel antava nõuandesüsteemi ja -teenuste toetuse raames järgmisi tegevusi:

   
    1) põllumajandustootjatele ja erametsa valdajatele nõuandeteenuse võimaldamine;
    2) nõuetele vastavuse ning töötervishoiu ja tööohutuse alase nõuandeteenuse võimaldamine;
    3) nõuandesüsteemi arendamine nõuandeteenuse hea kättesaadavuse tagamiseks.

  § 3.   2011. aastal toetatakse arengukava alusel antava põllumajandusettevõtete ajakohastamise toetuse raames järgmisi tegevusi:

   
    1) investeeringud mikropõllumajandusettevõtete arendamiseks;
    2) investeeringud loomakasvatusehitistesse;
    3) investeeringud bioenergia tootmisesse.

  § 4.   2011. aastal toetatakse arengukava alusel antava metsade majandusliku väärtuse parandamise ja metsandussaadustele lisandväärtuse andmise toetuse raames järgmisi tegevusi:

   
    1) metsa majandusliku väärtuse parandamine;
    2) kahjustatud metsa taastamine ja metsatulekahju ennetamine;
    3) arendusprojekti elluviimine.

  § 5.   2011. aastal toetatakse arengukava alusel antava põllumajandustoodetele ja mittepuidulistele metsasaadustele lisandväärtuse andmise toetuse raames järgmisi tegevusi:

   
    1) põllumajandustoodete ja mittepuiduliste metsasaaduste töötlemine;
    2) piimandussektori ja mahepõllumajandustootmise kohandumine uute väljakutsetega;
    3) põllumajandustoodete ühisturustamise edendamine.

  § 6.   2011. aastal toetatakse arengukava alusel antava põllumajandus- ja toidusektoris ning metsandussektoris uute toodete, töötlemisviiside ja tehnoloogiate arendamise toetuse raames järgmisi tegevusi:

   
    1) põllumajandus- ja toidusektoris ning metsandussektoris uute toodete, töötlemisviiside ja tehnoloogiate arendamise alane koostöö;
    2) toidukvaliteedikavade raames toodetud toodete alane teavitamis- ja edendamistegevus.

  § 7.   2011. aastal võib arengukava alusel antavat ebasoodsamate piirkondade viieaastast toetust taotleda komisjoni määruse (EL) nr 65/2011, millega kehtestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 1698/2005 rakendamise üksikasjalikud eeskirjad seoses kontrollimenetluse rakendamisega ning nõuetele vastavusega maaelu arengu toetusmeetmete osas (ELT L 25, 28.01.2011, lk 8-23), artikli 3 lõikes 2 nimetatud iga-aastase maksenõude alusel.

  § 8.   2011. aastal toetatakse arengukava alusel antava põllumajandusliku keskkonnatoetuse raames järgmisi tegevusi:

   
    1) keskkonnasõbralik majandamine;
    2) mahepõllumajanduslik tootmine;
    3) ohustatud tõugu looma pidamine;
    4) kohalikku sorti taimede kasvatamine;
    5) poolloodusliku koosluse hooldamine.

  § 9.   2011. aastal võib arengukava alusel antavat põllumajanduslikku keskkonnatoetust keskkonnasõbraliku majandamise eest taotleda komisjoni määruse (EL) nr 65/2011 artikli 3 lõikes 2 nimetatud iga-aastase maksenõude alusel ja üksnes kehtiva kohustuse ulatuses, välja arvatud juhul, kui kehtivat kohustust suurendatakse põllumajandusministri 21. aprilli 2010. a määruse nr 46 "Keskkonnasõbraliku majandamise toetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord" § 4 lõike 2 punktis 5 nimetatud riba võrra. 2011. aastal võib arengukava alusel antavat põllumajanduslikku keskkonnatoetust keskkonnasõbraliku majandamise eest taotleda komisjoni määruse (EL) nr 65/2011 artikli 2 punktis a nimetatud toetusetaotluse alusel isik, kelle kohta on 2011. aastal tehtud mahepõllumajandusliku tootmise tegevuse eest "Eesti maaelu arengukava 2004-2006" alusel antava põllumajandusliku keskkonnatoetuse määramise otsus.

  § 10.   2011. aastal toetatakse arengukava alusel antava maapiirkonnas majandustegevuse mitmekesistamise toetuse raames väikeprojektide elluviimist ja nende elluviimiseks järgmisi tegevusi:

   
    1) mitmekesistamine mittepõllumajandusliku tegevuse suunas;
    2) mikroettevõtete arendamine.

  § 11.   2011. aastal toetatakse arengukava alusel antava külade uuendamise ja arendamise toetuse raames järgmisi tegevusi:

   
    1) majanduse ja maaelanikkonna põhiteenused;
    2) Eesti lairiba internetivõrgu katvuse tõstmine;
    3) külade uuendamine ja arendamine;
    4) maapiirkondade kultuuripärandi säilitamine ja selle kvaliteedi parandamine.

  § 12.   2011. aastal toetatakse arengukava alusel antava Leader-meetme raames antava toetuse raames järgmisi tegevusi:

   
    1) koostööprojektide rakendamine;
    2) kohaliku arengu strateegiate rakendamine.

  Helir-Valdor Seeder
  Minister

  Ants Noot
  Kantsler

  https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json