Teksti suurus:

Põllumajandusministri 7. veebruari 2006. a määruse nr 17 "Sordi registreerimiseks esitatava taotluse vorm, taotlusel esitatavad andmed, taotlusele lisatavate dokumentide loetelu ja sordi registreerimise taotlemise kord" muutmine

Väljaandja:Põllumajandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:28.02.2011
Avaldamismärge:RT I, 25.02.2011, 5

Põllumajandusministri 7. veebruari 2006. a määruse nr 17 "Sordi registreerimiseks esitatava taotluse vorm, taotlusel esitatavad andmed, taotlusele lisatavate dokumentide loetelu ja sordi registreerimise taotlemise kord" muutmine

Vastu võetud 17.02.2011 nr 15

Määrus kehtestatakse "Taimede paljundamise ja sordikaitse seaduse" § 8 lõike 3 ja § 28 lõike 7 alusel.

Põllumajandusministri 7. veebruari 2006. a määrust nr 17 "Sordi registreerimiseks esitatava taotluse vorm, taotlusel esitatavad andmed, taotlusele lisatavate dokumentide loetelu ja sordi registreerimise taotlemise kord" (RTL 2006, 18, 319; 2009, 92, 1335) muudetakse järgmiselt:
1) paragrahvi 3 lõike 1 punkt 4 tunnistatakse kehtetuks;

2) paragrahvi 3 täiendatakse lõigetega 11–13 järgmises sõnastuses:

"(11) Geneetiliselt muundatud organismi sisaldava sordi puhul lisatakse taotlusele keskkonnaministri antud geneetiliselt muundatud organismi keskkonda viimise loa number ja kuupäev.

(12) Geneetiliselt muundatud põllu- ja köögiviljakultuuri sordi sordilehte võtmise korral ning puuvilja- ja marjakultuuri sordi registreerimise korral lisatakse taotlusele geneetiliselt muundatud organismi turustamisloa number ja kuupäev.

(13) Geneetiliselt muundatud põllu- ja köögiviljakultuurist ning puuvilja- ja marjakultuurist saadud toote toiduks või söödaks kasutamise korral lisatakse taotlusele Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1829/2003, geneetiliselt muundatud toidu ja sööda kohta (EÜT L 268, 18.10.2003, lk 1–23), alusel Euroopa Komisjoni antud geneetiliselt muundatud organismi turuleviimise otsuse number.";

3) paragrahvi 3 lõige 3 sõnastatakse järgmiselt:

"(3) Paragrahvi 3 lõike 1 punktis 5 nimetatud fotod ja lõigetes 12 ning 13 nimetatud dokumendi number esitatakse registripidajale esimesel võimalusel.";

4) lisa 1 kehtestatakse uues sõnastuses (lisatud);

5) lisa 2 kehtestatakse uues sõnastuses (lisatud).

Helir-Valdor Seeder
Minister

Ants Noot
Kantsler

Lisa 1 

Lisa 2 

/otsingu_soovitused.json