Teksti suurus:

Põllumajandusministri 12. mai 2008. a määruse nr 46 ""Euroopa Kalandusfondi 2007-2013 rakenduskava" meetme 2.1 "Vesiviljeluse investeeringutoetus" raames toetuse andmise ja kasutamise tingimused ja kord" muutmine

Väljaandja:Põllumajandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:28.02.2011
Avaldamismärge:RT I, 25.02.2011, 6

Põllumajandusministri 12. mai 2008. a määruse nr 46 ""Euroopa Kalandusfondi 2007-2013 rakenduskava" meetme 2.1 "Vesiviljeluse investeeringutoetus" raames toetuse andmise ja kasutamise tingimused ja kord" muutmine

Vastu võetud 17.02.2011 nr 16

Määrus kehtestatakse "Kalandusturu korraldamise seaduse" § 194 lõike 1 alusel ning kooskõlas nõukogu määruse (EÜ) nr 1198/2006 Euroopa Kalandusfondi kohta (ELT L 223, 15.08.2006, lk 1-44) artikli 17 lõike 6 alusel heaks kiidetud "Euroopa Kalandusfondi 2007-2013 rakenduskavaga".

Põllumajandusministri 12. mai 2008. a määrust nr 46 ""Euroopa Kalandusfondi 2007–2013 rakenduskava" meetme 2.1 "Vesiviljeluse investeeringutoetus" raames toetuse andmise ja kasutamise tingimused ja kord" (RTL, 23.11.2010, 33) muudetakse järgmiselt:

1) paragrahvi 2 lõike 1 punktid 1 ja 2  sõnastatakse järgmiselt:

"1) 100 tonni tuuraliste, lõheliste või ahvenaliste seltsi kuuluvat kala;
2) 50 tonni angerjaliste, sägaliste või lestaliste seltsi kuuluvat kala.";

2) paragrahvi 2 lõike 1 punkt 3 tunnistatakse kehtetuks;

3) paragrahvi 2 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

"(2) Meetme 2.1 raames toetatakse sellise olemasoleva vesiviljeluskasvanduse rekonstrueerimist või laiendamist, mille tiikide kogupindala on:
1) karpkalaliste seltsi kuuluva kala puhul vähemalt 10 hektarit;
2) jõevähi puhul vähemalt 3500 m2.";          

4) paragrahvi 2 lõige 4 sõnastatakse järgmiselt:

"(4) Toetatava tegevuse elluviimist ei või alustada varem ja kuludokumendid ei või olla väljastatud varem kui Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ametile (edaspidi Amet) taotluse esitamise päeval, välja arvatud ettevalmistava töö puhul.";

5) paragrahvi 2 lõikes 5 asendatakse tekstiosa "31. juunil 2015. aastal" tekstiosaga "30. juunil 2015. aastal";

6) paragrahvi 2 täiendatakse lõikega 51 järgmises sõnastuses:

"(51) 2011. aasta taotlusvooru raames rahuldatud taotluste puhul peab toetatav tegevus olema vähemalt 30 protsendi ulatuses ellu viidud ühe aasta jooksul taotluse rahuldamise otsuse tegemisest arvates. Toetatav tegevus loetakse vähemalt 30 protsendi ulatuses ellu viiduks, kui Ametile esitatud kuludeklaratsioon hõlmab vähemalt 30 protsenti toetatava tegevuse abikõlblikest kuludest.";

7) paragrahvi 3 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

"(2) Toetuse maksimaalne suurus ühe taotleja kohta on järgmine:

1) paragrahvi 2 lõike 1 punktides 1 ja 2 nimetatud toetatava tegevuse puhul 511 293,20 eurot ühe taotlusvooru kohta;

2) paragrahvi 2 lõike 1 punktides 1 ja 2 nimetatud toetatava tegevuse puhul 511 293,20 eurot programmiperioodi kohta, kui vesiviljeluskasvanduse keskmine tootmismaht täisvõimsusel enne või pärast projekti elluviimist vastab § 2 lõike 1 punktides 1 ja 2 sätestatud tootmismahule, kuid jääb alla kolmekordse § 2 lõike 1 punktides 1 ja 2 sätestatud tootmismahu;

3) paragrahvi 2 lõike 1 punktides 1 ja 2 nimetatud toetatava tegevuse puhul 1 022 586,40 eurot programmiperioodi kohta, kui vesiviljeluskasvanduse keskmine tootmismaht täisvõimsusel enne või pärast projekti elluviimist on vähemalt kolmekordne § 2 lõike 1 punktides 1 ja 2 sätestatud tootmismaht;

4) paragrahvi 2 lõike 2 punktides 1 ja 2 nimetatud toetatava tegevuse puhul 127 823,29 eurot ühe taotlusvooru kohta, kuid mitte rohkem kui 511 293,20 eurot  rakenduskava programmiperioodil.";

8) paragrahvi 3 lõikes 3 asendatakse arv "511 293,20" arvuga "1 022 586,40";

9) paragrahvi 4 lõike 3 punkt 11 sõnastatakse järgmiselt:

"11) vesiviljeluskasvanduse sisesteks hooldustöödeks vajaliku siseveovahendi ja selle haakeseadme ostmise või liisimise kulud;";

10) paragrahvi 4 lõiget 3 täiendatakse punktidega 15 ja 16 järgmises sõnastuses:

"15) vesiviljelusehitise teenindamiseks vajaliku kinnistu teerajatise rajamise ja rekonstrueerimise, maa-ala haljastamise, ning alajaama ja elektriliinide ehitamise ja rekonstrueerimise kulud;
16) vesiviljelusehitise teenindamiseks vajaliku paikse kütte- ja energiatootmisseadme ostmise, liisimise ja paigaldamise kulud.";

11) paragrahvi 5 punkt 10 tunnistatakse kehtetuks;

12) paragrahvi 5 punktid  24–26 sõnastatakse järgmiselt:

"24)  paragrahvi 4 lõike 3 punktis 2 nimetatud sõudepaadi soetamise kulud, mis ületavad 1917,36 eurot;
25)  paragrahvi 4 lõike 3 punktis 6 nimetatud kalakasvatussumba teeninduspaadi, mille maksimaalne kiirus on üle 15 sõlme, soetamise kulud, mis ületavad 25 564,67eurot;
26)  paragrahvi 4 lõike 3 punktis 11 nimetatud vesiviljeluskasvanduse sisesteks töödeks vajaliku siseveovahendi ja selle haakeseadme ostmise või liisimise kulud, mis siseveovahendi puhul ületavad 28 760,25 eurot ja selle haakeseadmete puhul ületavad 9586,75 eurot;";

13) paragrahvi 5 täiendatakse punktidega 27 ja 28 järgmises sõnastuses:

"27)  paragrahvi 4 lõike 3 punktis 15 nimetatud kulud, mis ületavad 31 955,83 eurot;
28) seadme tööks vajaliku kulumaterjali iseseisva kulumaterjalina soetamise kulud.";

14) paragrahvi 7 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

"(2) Taotleja suhtes  ei ole taotluse esitamise kuule vahetult eelnenud 12 kuu jooksul jõustunud süüdimõistvat otsust keskkonnavastase süüteo toimepanemise eest ning taotleja on nimetatud ajavahemiku jooksul täitnud keskkonnanõuete rikkumise eest tehtud puuduste kõrvaldamise ettekirjutuse.";

15) paragrahvi 7 lõikes 4 asendatakse tekstiosa "Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ameti (edaspidi Amet)" sõnaga "Ameti";

16) paragrahvi 7 lõige 6 sõnastatakse järgmiselt:

"(6) Uue vesiviljeluskasvanduse püstitamise ning olemasoleva vesiviljeluskasvanduse rekonstrueerimise korral on selle ehitise alune maa taotleja omandis või seatakse taotleja kasuks hiljemalt §-s 17 nimetatud dokumentide esitamise ajaks hoonestusõigus tähtajaga vähemalt viis aastat arvates viimase toetusosa väljamaksmisest. ";

17) paragrahvi 7 täiendatakse lõikega 7 järgmises sõnastuses:

"(7) Veterinaar- ja Toiduamet on 1. jaanuari 2011. aasta seisuga tunnustanud taotleja kasutuses olevat vesiviljelusehitist või piiritletud ala "Loomatauditõrje seaduse" alusel, kui toetust taotletakse § 2 lõikes 2 nimetatud toetatava tegevuse kohta.";

18) paragrahvi 11 lõike 1 punkt 6 sõnastatakse järgmiselt:

"6)  koopia olemasoleva, püstitatava või rekonstrueeritava hoone põhiprojekti või rajatise ehitusprojekti põhijoonistest koos töömahtude tabeliga kahes eksemplaris. Joonistel peavad kajastuma ehitise asendiplaani, arhitektuuri, tehnosüsteemide ja välisvõrkude lahendused;";

19) paragrahvi 11 lõike 1 punkt 8 sõnastatakse järgmiselt:

"8) koopia §-s 8 nimetatud hinnapakkumuse esitamise ettepanekutest ja hinnapakkumustest (koos tehnilise spetsifikatsiooniga) kahes eksemplaris;";

20) paragrahvi 11 lõike 1 punkt 14 sõnastatakse järgmiselt:

"14) koopia vee-erikasutusloast, kui nimetatud luba on nõutav "Veeseaduse" kohaselt;";

21) paragrahvi 12 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

"(2) Paragrahvi 11 lõike 1 punktis 6 sätestatud dokumendis tehtud muudatused edastab Amet vajaduse korral § 13 lõikes 4 nimetatud isikule hinnangu andmiseks.";

22) paragrahvi 13 lõike 2  teine lause sõnastatakse järgmiselt:

"KKI teavitab Ametit nendest taotlejatest, kes ei vasta § 7 lõikes 2 sätestatud nõuetele.";

23) paragrahvi 13 lõiget 4 täiendatakse teise lausega järgmises sõnastuses:

"Amet võib ehitusmaksumuse optimaalsuse hindamiseks tellida ekspertiisi "Kohtuekspertiisiseaduse" §-des 5 ja 10 nimetatud eksperdilt."; 

24) paragrahvi 13 lõike 5 sissejuhatav lauseosa sõnastatakse järgmiselt:

"(5) Amet edastab ekspertiisi tegemiseks ekspertiisi tegijale koopiad järgmistest dokumentidest:";

25) paragrahvi 13 lõike 5 punktid 4 ja 5 sõnastatakse järgmiselt:

"4) uue vesiviljeluskasvanduse püstitamise või olemasoleva rekonstrueerimise korral vesiviljeluskasvanduse hoone põhiprojekti või rajatise ehitusprojekti koos töömahtude tabeliga;
5) koopia vee-erikasutusloast, kui nimetatud luba on nõutav "Veeseaduse" kohaselt.";

26) paragrahvi 13 lõike 6 punkt 1 sõnastatakse järgmiselt:

"1) Ametile toetuse taotlemiseks esitatud hoone põhiprojekti või rajatise ehitusprojekti tehnilisele ja tehnoloogilisele elluviidavusele ning optimaalsele ehitusmaksumusele, veevahetuse mahule ja korduvkasutuse süsteemile ning võimalusele toota vähemalt  § 2 lõike 1 punkides 1 ja 2 nimetatud tootmismahus. Karpkalaliste seltsi kuuluva kala ja jõevähi kasvanduse puhul ei anna ekspertiisi tegija hinnangut tootmismahule, vaid kontrollib kasvanduse tiikide kogupindala vastavust § 2 lõike 2 punktides 1 ja 2 sätestatule;";

27) paragrahvi 14 lõike 2 punkt 2 sõnastatakse järgmiselt:

"2) 10 hindepunkti § 2 lõikes 2 nimetatud toetatava tegevuse eest;";

28) paragrahvi 14 lõike 2 punkt 3 sõnastatakse järgmiselt:

"3) 10 hindepunkti § 2 lõikes 1 nimetatud toetatava tegevuse eest, kui püstitatav või rekonstrueeritav vesiviljeluskasvandus on suletud veeringlusega ehk sellise veeretsirkulatsiooniga, mille puhul suurem osa basseinist või tiigist väljavoolavast veest suunatakse  läbi setteeraldusfiltri biopuhastisse ja sealt basseini või tiiki tagasi;";

29) paragrahvi 17 lõikest 1 jäetakse välja teine lause;

30) määrust täiendatakse 7. peatükiga järgmises sõnastuses:

"7. peatükk

RAKENDUSSÄTTED

§ 21. Rakendussätted

Paragrahvi 3 lõike 2 punkti 4 ei kohaldata taotluste suhtes, mille kohta  on tehtud taotluse rahuldamise otsus enne 2011. aastat. Nende taotluste puhul on taotletava toetuse maksimaalne suurus  ühe taotleja kohta kokku 511 312,76 eurot.";

31) lisa 1 C-osa rida 22 sõnastatakse järgmiselt:

"22 Kalakasvatussumba teeninduspaadi ostmise või liisimise korral ei ole paadi maksimaalne kiirus rohkem kui 15 sõlme";

32) lisa 1 C-osa read 23 ja 24 jäetakse välja;

33) lisa 2 tabeli 1 rida 13 sõnastatakse järgmiselt:

"13 Tootmisprotsessi kirjeldus (veega varustamise allikas ja selle tootlikkus, asustusmaterjali ja sööda hankimine, tootmistsükli kirjeldus, kala elutegevuse jääkproduktide käitlemine, söödajääkide käitlemine, tootearendus, turustamine, kavandatav tootmismaht, sumbakasvatuse korral peab olema märgitud sumpade arv ja suurus)";

34) lisa 2 tabelit 5 täiendatakse reaga 6 järgmises sõnastuses:

"6 Turuväljundi analüüs, milles kirjeldatakse viie aasta prognoosi turul toote nõudluse ja pakkumuse olukorra kohta".

Helir-Valdor Seeder
Minister

Ants Noot
Kantsler

/otsingu_soovitused.json