Teksti suurus:

Rahandusministri 21. oktoobri 2010. a määruse nr 54 "Makseasutuste omavahendite arvutamise kord ning aruannete skeemid, aruannete koostamise metoodika ja esitamise kord" muutmine

Väljaandja:Rahandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:31.03.2011
Avaldamismärge:RT I, 25.02.2011, 7

Rahandusministri 21. oktoobri 2010. a määruse nr 54 "Makseasutuste omavahendite arvutamise kord ning aruannete skeemid, aruannete koostamise metoodika ja esitamise kord" muutmine

Vastu võetud 17.02.2011 nr 9

Määrus kehtestatakse "Makseasutuste ja e-raha asutuste seaduse" § 65 lõike 8 ja § 82 lõike 4 alusel.

§ 1. Rahandusministri 21. oktoobri 2010. a määruses nr 54 "Makseasutuste omavahendite arvutamise kord ning aruannete skeemid, aruannete koostamise metoodika ja esitamise kord" (RT I, 01.11.2010, 2) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 9 lõiget 3 täiendatakse punktiga 4 järgmises sõnastuses:

"4) "Tööjõukulud"";

2) paragrahvi 9 täiendatakse lõikega 61 järgmises sõnastuses:

"(61) Tööjõukulud on aruandeperioodi eest arvestatud palgad, preemiad, puhkusetasud ja muud rahalised ja mitterahalised kompensatsioonid töövõtjale, sõltumata sellest, kas need on välja makstud või mitte, ning nendelt tasudelt arvestatud sotsiaalmaks ja makseasutuse töötuskindlustusmakse. Tööjõukulude all näidatakse ka makseasutuse tekkepõhiselt arvestatud kulu seoses välja makstud või tulevikus väljamaksmisele kuuluvate pensionide ja teiste töösuhetejärgsete hüvitistega.";

3) lisa 3 sõnastatakse järgmiselt:

 

Rahandusministri 21.10.2010. a määruse nr 54
"Makseasutuste omavahendite arvutamise kord
ning aruannete skeemid, aruannete koostamise
metoodika ja esitamise kord"
lisa 3
rahandusministri 17.02.2011. a määruse nr 9
sõnastuses

OMAVAHENDITE ARUANNE

1. Aruande eesmärk

Omavahendite aruande eesmärk on omavahendite nõude täitmise üle järelevalve teostamiseks vajalike andmete kogumine.

2. Aruande valdkond

Omavahendite aruandes esitatakse makseasutuse omavahendite koostisosad ning omavahendite minimaalsuurus vastavalt arvutuste aluseks olevale meetodile.

3. Aruande rea struktuur

1) Kirje identifikaator;

2) Väärtus.

4. Aruande rea struktuuri selgitus

1) Kirje identifikaatorid:

Sissemakstud osa- või aktsiakapital ning ülekurss

5601

Reservkapital ja muud reservid

5602

Eelmiste perioodide jaotamata kasum / kahjum (kahjum miinusega)

5603

sh kinnisvarainvesteeringute eelmiste perioodide realiseerimata kasum (miinusega)

5604

sh tütar- ja sidusettevõtja aktsiate ja osade eelmiste perioodide realiseerimata kasum (miinusega)

5605

Käesoleva majandusaasta kasum / kahjum (kahjum miinusega)

5606

sh kinnisvarainvesteeringute käesoleva majandusaasta realiseerimata kasum (miinusega)

5607

sh tütar- ja sidusettevõtja aktsiate ja osade käesoleva majandusaasta realiseerimata kasum (miinusega)

5608

Muud kapitali iseloomuga instrumendid

5609

Oma aktsiad (miinusega)

5610

Immateriaalne põhivara (miinusega)

 5611

Esimese taseme omavahendid kokku                                                          

 5600

Allutatud kohustused

 5621

Eelisaktsiad

 5622

Piiranguid ületavad allutatud kohustused ja eelisaktsiad (miinusega)

 5623

Põhivara ümberhindluse reserv

 5624

Määramata tähtajaga instrumendid

 5625

Kinnisvarainvesteeringute realiseerimata kasumi osa

 5626

Tütar- ja sidusettevõtja aktsiate ja osade realiseerimata kasumi osa

 5627

Muud teise taseme omavahendid

 5628

Piiranguid ületavad teise taseme omavahendid (miinusega)

 5629

Teise taseme omavahendid kokku

 5620

Omavahendid enne mahaarvamisi

 5630

Olulised osalused krediidi- ja finantseerimisasutustes (miinusega)

 5641

Olulisest osalusest väiksemad osalused krediidi- ja finantseerimisasutustes (miinusega)

 5642

Osalused kindlustusandjates, edasikindlustajates ning kindlustusvaldusettevõtjates (miinusega)

 5643

Mahaarvamised omavahenditest kokku (miinusega)

 5640

Kokku omavahendid

 5650

Mitmesugused tegevuskulud

 5661

Põhivara kulum ja väärtuse langus

 5662

Muud ärikulud

 5663

Tööjõukulud

5664

Omavahendite minimaalsuurus püsivate üldkulude meetodi alusel

 5660

Eelneva majandusaasta maksetehingute kogusumma

 5671

Mahuosade summa

 5672

Kohanduskoefitsient

 5673

Omavahendite minimaalsuurus maksete mahu meetodi alusel

 5670

Intressitulu eelmisel majandusaastal

 5681

Intressikulu eelmisel majandusaastal (miinusega)

 5682

Saadud vahendus- ja teenustasud eelmisel majandusaastal

 5683

Muu tegevustulu eelmisel majandusaastal

 5684

Mahaarvamised eelmise majandusaasta näitajate summast (miinusega)

 5685

Mahaarvamised üle-eelmise majandusaasta näitajate summast (miinusega)

 5686

Mahaarvamised üle-eelmisele majandusaastale eelneva majandusaasta näitajate summast (miinusega)

 5687

Eelmise majandusaasta näitajate summa

 5688

Eelmise majandusaasta indikaatorite korrigeeritud summa

 5689

Üle-eelmise majandusaasta näitajate summa

 5690

Üle-eelmisele majandusaastale eelneva majandusaasta näitajate summa

 5691

80% viimase kolme aasta keskmisest näitajate summast

 5692

Omavahendite minimaalsuurus indikaatoritel põhineva meetodi alusel

 5680

Neto-omavahendite ülejääk / puudujääk (puudujääk miinusega)

 5699

2) Väärtus

Siin näidatakse aruandva makseasutuse omavahendite arvutamisel nõutud kirjete väärtused aruandeperioodi lõpu seisuga, mis vastavad aruanderea identifikaatorile."

5. Kirjete väärtuse leidmine

1) Kirjel "Sissemakstud osa- või aktsiakapital ning ülekurss" näidatakse sissemakstud osa- või aktsiakapital ning sissemakstud ülekurss (aažio) bilansilises väärtuses.

2) Kirjel "Reservkapital ja muud reservid" näidatakse kasumi arvel moodustatud reservid, sealhulgas äriseadustiku alusel moodustatud kohustuslik reservkapital bilansilises väärtuses.

3) Kirjel "Eelmiste perioodide jaotamata kasum/kahjum (kahjum miinusega)" näidatakse eelmiste perioodide jaotamata kasum või kahjum bilansilises väärtuses. Kahjum esitatakse miinusmärgiga.

4) Kirjel "Sh kinnisvarainvesteeringute eelmiste perioodide realiseerimata kasum (miinusega)" näidatakse kirjel 5603 näidatud summas sisalduv realiseerimata kasum õiglases väärtuses hinnatud kinnisvarainvesteeringutelt. Erinevate kinnisvaraobjektide kasumit ja kahjumit ei tasaarvestata. Kinnisvarainvesteeringute eelmiste perioodide realiseerimata kasum esitatakse miinusmärgiga.

5) Kirjel "Sh tütar- ja sidusettevõtjate aktsiate ja osade eelmiste perioodide realiseerimata kasum (miinusega)" näidatakse kirjel 5603 näidatud summas sisalduv realiseerimata kasum õiglases väärtuses hinnatud investeeringutelt tütar- ja sidusettevõtjatesse. Erinevate investeeringute kasumit ja kahjumit ei tasaarvestata. Tütar- ja sidusettevõtjate aktsiate ja osade eelmiste perioodide realiseerimata kasum esitatakse miinusmärgiga.

6) Kirjel "Käesoleva majandusaasta kasum/kahjum (kahjum miinusega)" näidatakse käesoleva majandusaasta kasum seaduse § 67 lõigetes 4 ja 7 sätestatud ulatuses või kahjum bilansilises väärtuses. Käesoleva majandusaasta kahjum võetakse arvesse täies ulatuses sõltumata sellest, kas see on audiitori kinnitatud või mitte. Kahjum esitatakse miinusmärgiga.

7) Kirjel "Sh kinnisvarainvesteeringute käesoleva majandusaasta realiseerimata kasum (miinusega)" näidatakse kirjel 5606 näidatud summas sisalduv realiseerimata kasum õiglases väärtuses mõõdetud kinnisvarainvesteeringutelt. Erinevate kinnisvaraobjektide kasumit ja kahjumit ei tasaarvestata. Kinnisvarainvesteeringute käesoleva majandusaasta realiseerimata kasum esitatakse miinusmärgiga.

8) Kirjel "Sh tütar- ja sidusettevõtjate aktsiate ja osade käesoleva majandusaasta realiseerimata kasum (miinusega)" näidatakse kirjel 5606 näidatud summas sisalduv realiseerimata kasum õiglases väärtuses mõõdetud investeeringutelt tütar- ja sidusettevõtjatesse. Erinevate investeeringute kasumit ja kahjumit ei tasaarvestata. Tütar- ja sidusettevõtjate aktsiate ja osade käesoleva majandusaasta realiseerimata kasum esitatakse miinusmärgiga.

9) Kirjel "Muud kapitali iseloomuga instrumendid" näidatakse muud seaduse § 67 lõike 1 punktis 7 nimetatud esimese taseme omavahendid. Muud esimese taseme omavahendid näidatakse väärtuses, mille ulatuses makseasutusel on olemas Finantsinspektsiooni kirjalik luba, kuid mitte suuremas väärtuses nende bilansilisest väärtusest. Ülejäänud juhtudel näidatakse kirjel 0 (null).

10) Kirjel "Oma aktsiad (miinusega)" näidatakse oma aktsiad bilansilises väärtuses, v.a eelisaktsiad. Oma aktsiate väärtus esitatakse miinusmärgiga.

11) Kirjel "Immateriaalne põhivara (miinusega)" näidatakse immateriaalse põhivara bilansilises väärtuses. Immateriaalse põhivara väärtus esitatakse miinusmärgiga.

12) Kirjel "Esimese taseme omavahendid" näidatakse identifikaatoritega 5601 kuni 5611 esitatud väärtuste summa arvestades märke.

13) Kirjel "Allutatud kohustused" näidatakse makseasutuse allutatud kohustused, mis vastavad seaduse §-s 69 sätestatud tingimustele. Tähtajatud ning tähtajalised allutatud kohustused järelejäänud tähtajaga üle viie aasta näidatakse bilansilises väärtuses. Tähtajalised allutatud kohustused järelejäänud tähtajaga vähem kui viis aastat näidatakse vastavalt seaduse § 69 lõikele 7 vähendatud väärtuses (alates järelejäänud tähtajast viis aastat vähendatakse allutatud kohustuse algsummat 20 protsendi võrra aastas ehk viie protsendi võrra iga kolme kuu järel).

14) Kirjel "Eelisaktsiad" näidatakse makseasutuse poolt emiteeritud eelisaktsiate nimiväärtuste summa, millest on maha arvatud tagasiostetud eelisaktsiate bilansiline väärtus (soetusmaksumus).

15) Kirjel "Piiranguid ületavad allutatud kohustused ja eelisaktsiad (miinusega)" näidatakse summa, mille võrra identifikaatoritega 5621 ja 5622 tähistatud kirjetel näidatud allutatud kohustuste ja eelisaktsiate summa ületab seaduse § 65 lõikes 5 sätestatud piirangut (summa, mille võrra identifikaatoritega 5621 ja 5622 tähistatud kirjete summa ületab 50 protsenti identifikaatoriga 5600 tähistatud kirjel näidatud summast). Piirangut ületav summa esitatakse miinusmärgiga. Kui allutatud kohustuste ja eelisaktsiate summa ei ületa nimetatud piirangut, märgitakse kirje väärtuseks 0 (null).

16) Kirjel "Põhivara ümberhindluse reserv" näidatakse põhivara ümberhindluse reserv bilansilises väärtuses.

17) Kirjel "Määramata tähtajaga instrumendid" näidatakse seaduse §-s 70 sätestatud tingimustele vastavate määramata tähtajaga väärtpaberid ja muud instrumendid bilansilises väärtuses.

18) Kirjel "Kinnisvarainvesteeringute realiseerimata kasumi osa" näidatakse 45 protsenti identifikaatoritega 5604 ja 5607 esitatud väärtuste summast. Sellel kirjel esitatakse realiseerimata kasum plussmärgiga.

19) Kirjel "Tütar- ja sidusettevõtjate aktsiate ja osade realiseerimata kasumi osa" näidatakse 45 protsenti identifikaatoritega 5605 ja 5608 esitatud väärtuste summast. Sellel kirjel esitatakse realiseerimata kasum plussmärgiga.

20) Kirjel "Muud teise taseme omavahendid" näidatakse muud instrumendid, mis vastavad seaduse § 68 lõigetes 2 ja 4 sätestatud tingimustele. Muud teise taseme omavahendid näidatakse ulatuses, mille arvamiseks teise taseme omavahendite koosseisu on olemas seaduse § 68 lõikes 3 sätestatud luba.

21) Kirjel "Piiranguid ületavad teise taseme omavahendid (miinusega)" näidatakse seaduse § 65 lõikes 4 teise taseme omavahenditele sätestatud piirangut ületavad teise taseme omavahendid (s.o. summa, mille võrra identifikaatoritega 5621 kuni 5628 esitatud teise taseme omavahendite väärtuste summa ületab identifikaatoriga 5600 esitatud esimese taseme omavahendite summat). Esimese taseme omavahendeid ületav summa esitatakse miinusmärgiga. Juhul kui teise taseme omavahendite summa on väiksem kui identifikaatoriga 5600 näidatud summa, märgitakse kirje väärtuseks 0 (null).

22) Kirjel "Teise taseme omavahendid" näidatakse identifikaatoritega 5621 kuni 5629 esitatud väärtuste summa arvestades märke.

23) Kirjel "Omavahendid enne mahaarvamisi" näidatakse identifikaatoritega 5600 ja 5620 esitatud väärtuste summa.

24) Kirjel "Mahaarvamised omavahenditest kokku (miinusega)" näidatakse identifikaatoritega 5641 kuni 5643 esitatud väärtuste summa. Mahaarvamised esitatakse miinusmärgiga.

25) Kirjel "Olulised osalused krediidi- ja finantseerimisasutustes (miinusega)" näidatakse olulised osalused, allutatud nõuded ja muud teise taseme omavahendite koosseisu kuuluvad instrumendid krediidi- ja finantseerimisasutustes bilansilises väärtuses vastavalt seaduse § 65 lõike 1 punktile 1. Olulise osaluse määratlemisel kohaldatakse seaduse §-is 37 sätestatut. Oluliste osaluste summa esitatakse miinusmärgiga.

26) Kirjel "Olulisest osalusest väiksemad osalused krediidi- ja finantseerimisasutustes (miinusega)" näidatakse olulisest osalusest väiksemad osalused allutatud nõuded ja muud teise taseme omavahendite koosseisu kuuluvad instrumendid krediidi- ja finantseerimisasutustes bilansilises väärtuses vastavalt seaduse § 65 lõike 1 punktis 2 sätestatud tingimustele. Olulise osaluse määratlemisel kohaldatakse seaduse §-is 37 sätestatut. Olulistest osalustest väiksemate osaluste summa esitatakse miinusmärgiga.

27) Kirjel "Osalused kindlustusandjates, edasikindlustajates ning kindlustusvaldusettevõtjates (miinusega)" näidatakse osalused kindlustusandjates, edasikindlustajates ning kindlustusvaldusettevõtjates bilansilises väärtuses vastavalt seaduse § 65 lõike 1 punktis 3 sätestatud tingimustele. Osaluste summa esitatakse miinusmärgiga.

28) Kirjel "Kokku omavahendid" näidatakse identifikaatoritega 5630 ja 5640 esitatud väärtuste summa.

29) Kirjel "Mitmesugused tegevuskulud" näidatakse käesoleva määruse § 9 lõikes 4 nimetatud mitmesuguste tegevuskulude suurus. Püsivate üldkulude meetodi mittekasutamisel näidatakse kirje väärtuseks 0 (null).

30) Kirjel "Põhivara kulum ja väärtuse langus" näidatakse käesoleva määruse § 9 lõikes 5 nimetatud põhivara kulumi ja väärtuse languse summa. Püsivate üldkulude meetodi mittekasutamisel näidatakse kirje väärtuseks 0 (null).

31) Kirjel "Muud ärikulud" näidatakse käesoleva määruse § 9 lõikes 6 nimetatud muude ärikulude summa. Püsivate üldkulude meetodi mittekasutamisel näidatakse kirje väärtuseks 0 (null).

32) Kirjel "Tööjõukulud" näidatakse käesoleva määruse § 9 lõikes 61 nimetatud tööjõukulude summa. Püsivate üldkulude meetodi mittekasutamisel näidatakse kirje väärtuseks 0 (null).

33) Kirjel "Omavahendite minimaalsuurus püsivate üldkulude meetodi alusel" näidatakse 10% identifikaatoriga 5661 kuni 5664 tähistatud kirjetel esitatud väärtuste summast. Püsivate üldkulude meetodi mittekasutamisel näidatakse kirje väärtuseks 0 (null).

34) Kirjel "Eelneva majandusaasta maksetehingute kogusumma" näidatakse makseasutuse eelneva majandusaasta maksetehingute kogusumma. Maksete mahu meetodi mittekasutamisel näidatakse kirje väärtuseks 0 (null).

35) Kirjel "Mahuosade summa" näidatakse alljärgnevalt arvutatud väärtus:

1. leitakse eelneva majandusaasta kuu keskmine maksetehingute summa jagades selleks identifikaatoriga 5671 tähistatud kirjel esitatud väärtus 12-ga;

2. leitud kuu keskmine maksetehingute summa (edaspidi MS) jaotatakse osadeks ja korrutatakse maksete mahu osa suurusest tulenevate protsentidega vastavalt seaduse § 74 lõikes 1 sätestatule järgnevalt:

a) MS osa, mis on ≤ 5 miljonit eurot, korrutatakse 0,04-ga;

b) MS osa, mis on > 5 miljonit eurot, kuid ≤ 10 miljonit eurot, korrutatakse 0,025-ga;

c) MS osa, mis on > 10 miljonit eurot, kuid ≤ 100 miljonit eurot, korrutatakse 0,01-ga;

d) MS osa, mis on > 100 miljonit eurot, kuid ≤ 250 miljonit eurot, korrutatakse 0,0005-ga; ja

e) MS osa, mis on > 250 miljonit eurot, korrutatakse 0,0025-ga.

3. iga saadud korrutise tulemus liidetakse.

Maksete mahu meetodi mittekasutamisel näidatakse kirje väärtuseks 0 (null).

36) Kirjel "Kohanduskoefitsient" näidatakse kohanduskoefitsient vastavalt seaduse §-le 76, kui makseasutus kasutab omavahendite miinimumsuuruse arvutamisel maksete mahu või indikaatoritel põhinevat meetodit. Maksete mahu või indikaatoritel põhineva meetodi mittekasutamisel näidatakse kirje väärtuseks 0 (null).

37) Kirjel "Omavahendite minimaalsuurus maksete mahu meetodi alusel" näidatakse identifikaatoriga 5672 tähistatud kirjel näidatud summa korrutatuna identifikaatoriga 5673 tähistatud kirjel esitatud kohanduskoefitsiendiga. Maksete mahu meetodi mittekasutamisel näidatakse kirje väärtuseks 0 (null).

38) Kirjel "Intressitulu eelmisel majandusaastal" näidatakse makseasutuse eelneval majandusaastal saadud intressitulu. Indikaatoritel põhineva meetodi mittekasutamisel näidatakse kirje väärtuseks 0 (null).

39) Kirjel "Intressikulu eelmisel majandusaastal (miinusega)" näidatakse makseasutuse eelneva majandusaasta intressikulu. Intressikulu esitatakse miinusmärgiga. Indikaatoritel põhineva meetodi mittekasutamisel näidatakse kirje väärtuseks 0 (null).

40) Kirjel "Saadud vahendus- ja teenustasud eelmisel majandusaastal" näidatakse makseasutuse eelneval majandusaastal saadud vahendus- ja teenustasud. Indikaatoritel põhineva meetodi mittekasutamisel näidatakse kirje väärtuseks 0 (null).

41) Kirjel "Muu tegevustulu eelmisel majandusaastal" näidatakse makseasutuse eelneval majandusaastal saadud muu tegevustulu. Indikaatoritel põhineva meetodi mittekasutamisel näidatakse kirje väärtuseks 0 (null).

42) Kirjel "Mahaarvamised eelmise majandusaasta näitajate summast (miinusega)" näidatakse kulude summa, mis määruse § 11 lõike 2 alusel tuleb või võib maha arvata. Mahaarvamised eelmise majandusaasta näitajate summast esitatakse miinusmärgiga. Indikaatoritel põhineva meetodi mittekasutamisel näidatakse kirje väärtuseks 0 (null).

43) Kirjel "Mahaarvamised üle-eelmise majandusaasta näitajate summast (miinusega)" näidatakse üle-eelmise majandusaasta kulude summa, mis määruse § 11 lõike 2 alusel tuleb või võib maha arvata. Mahaarvamised üle-eelmise majandusaasta näitajate summast esitatakse miinusmärgiga. Indikaatoritel põhineva meetodi mittekasutamisel näidatakse kirje väärtuseks 0 (null).

44) Kirjel "Mahaarvamised üle-eelmisele majandusaastale eelneva majandusaasta näitajate summast (miinusega)" näidatakse üle-eelmisele majandusaastale eelneva majandusaasta kulude summa, mis määruse § 11 lõike 2 alusel tuleb või võib maha arvata. Mahaarvamised üle-eelmisele majandusaastale eelnenud majandusaasta näitajate summast esitatakse miinusmärgiga. Indikaatoritel põhineva meetodi mittekasutamisel näidatakse kirje väärtuseks 0 (null).

45) Kirjel "Eelmise majandusaasta näitajate summa" näidatakse identifikaatoritega 5681 kuni 5685 tähistatud kirjetel esitatud väärtuste summa eelmisel majandusaastal arvestades märke. Indikaatoritel põhineva meetodi mittekasutamisel näidatakse kirje väärtuseks 0 (null).

46) Kirjel "Eelmise majandusaasta indikaatorite korrigeeritud summa" näidatakse järgnevalt arvutatud summa:

1. identifikaatoriga 5688 tähistatud kirjel esitatud väärtus (edaspidi IM) jaotatakse osadeks ja korrutatakse läbi seaduse § 75 lõikes 6 sätestatud korrutusteguriga järgmiselt:

a) IM osa, mis on ≤ 2,5 miljonit eurot, korrutatakse 0,1-ga;

b) IM osa, mis on > 2,5 miljonit eurot, kuid ≤ 5 miljonit eurot, korrutatakse 0,08-ga;

c) IM osa, mis on > 5 miljonit eurot, kuid ≤ 25 miljonit eurot, korrutatakse 0,06-ga;

d) IM osa, mis on > 25 miljonit eurot, kuid ≤ 50 miljonit eurot, korrutatakse 0,03-ga; ja

e) IM osa, mis on > 50 miljonit eurot, korrutatakse 0,015-ga.

2. iga saadud korrutise tulemus liidetakse ja korrutatakse läbi identifikaatoriga 5673 tähistatud kirjel esitatud kohanduskoefitsiendiga.

Indikaatoritel põhineva meetodi mittekasutamisel näidatakse kirje väärtuseks 0 (null).

47) Kirjel "Üle-eelmise majandusaasta näitajate summa" näidatakse seaduse § 75 lõike 1 punktides 1–4 nimetatud näitajate summa üle-eelmisel majandusaastal ning liites sellele identifikaatoriga 5686 tähistatud kirjel esitatud mahaarvamised arvestades märke. Indikaatoritel põhineva meetodi mittekasutamisel näidatakse kirje väärtuseks 0 (null).

48) Kirjel "Üle-eelmisele majandusaastale eelneva majandusaasta näitajate summa" näidatakse seaduse § 75 lõike 1 punktides 1–4 nimetatud näitajate summa üle-eelmisele majandusaastale eelneval majandusaastal ning liites sellele identifikaatoriga 5687 tähistatud kirjel esitatud mahaarvamised arvestades märke. Indikaatoritel põhineva meetodi mittekasutamisel näidatakse kirje väärtuseks 0 (null).

49) Kirjel "80% viimase kolme aasta keskmisest näitajate summast" näidatakse identifikaatoritega 5688, 5690 ja 5691 tähistatud kirjetel esitatud väärtuste summa jagatuna kolmega ja korrutatuna 0,8-ga. Indikaatoritel põhineva meetodi mittekasutamisel näidatakse kirje väärtuseks 0 (null).

50) Kirjel "Omavahendite minimaalsuurus indikaatoritel põhineva meetodi alusel" näidatakse suurim identifikaatoriga 5689 või 5692 tähistatud kirjel esitatud väärtusest. Indikaatoritel põhineva meetodi mittekasutamisel näidatakse kirje väärtuseks 0 (null).

51) Kirjel "Neto-omavahendite ülejääk / puudujääk (puudujääk miinusega)" näidatakse neto-omavahendite ülejääk või puudujääk. Puudujääk esitatakse miinusmärgiga. Üle- või puudujäägi leidmiseks lahutatakse identifikaatoriga 5650 kas:

1. identifikaatoriga 5660 tähistatud kirjel esitatud väärtus, kui makseasutus kasutab püsivate üldkulude meetodit; või

2. identifikaatoriga 5670 tähistatud kirjel esitatud väärtus, kui makseasutus kasutab maksete mahu meetodit; või identifikaatoriga 5680 tähistatud kirjel esitatud väärtus, kui makseasutus kasutab indikaatoritel põhinevat meetodit."

§ 2. Käesolev määrus jõustub 2011. aasta 31. märtsil.

Jürgen Ligi
Minister

Veiko Tali
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json