Teksti suurus:

Põllumajandusloomade aretustoetuse saamiseks esitatavad nõuded ning toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise kord

Väljaandja:Põllumajandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:28.02.2011
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:14.02.2013
Avaldamismärge:RT I, 25.02.2011, 10

Põllumajandusloomade aretustoetuse saamiseks esitatavad nõuded ning toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise kord

Vastu võetud 18.01.2005 nr 6
RTL 2005, 14, 134
jõustumine 01.02.2005

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
04.02.2008RTL 2008, 13, 17115.02.2008
21.07.2008RTL 2008, 64, 91501.08.2008
05.02.2009RTL 2009, 16, 19415.02.2009
19.01.2010RTL 2010, 4, 6429.01.2010
11.11.2010RT I, 23.11.2010, 101.01.2011
17.02.2011RT I, 25.02.2011, 328.02.2011, rakendatakse alates 15.02.2011

Määrus kehtestatakse «Maaelu ja põllumajandusturu korraldamise seaduse» § 11 lõike 1 alusel ning kooskõlas komisjoni  määruse (EÜ) 1857/2006, mis käsitleb asutamislepingu artiklite 87 ja 88 kohaldamist põllumajandustoodete tootmisega tegelevatele väikestele ja keskmise suurusega ettevõtetele antava riigiabi suhtes ning millega muudetakse määrust (EÜ) nr 70/2001(ELT L 358, 16.12.2006, lk 3-21), artikliga 16.


[RTL 2008, 64, 915 - jõust. 01.08.2008]

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse põllumajandusloomade aretustoetuse (edaspidi toetus) saamiseks esitatavad nõuded ning toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise kord.

§ 11.   Riigiabi

  Meetme raames antav toetus on riigiabi komisjoni määruse (EÜ) nr 1857/2006, mis käsitleb asutamislepingu artiklite 87 ja 88 kohaldamist põllumajandustoodete tootmisega tegelevatele väikestele ja keskmise suurusega ettevõtetele antava riigiabi suhtes ning millega muudetakse määrust (EÜ) nr 70/2001 (ELT L 358, 16.12.2006, lk 3–21), mõistes.
[RTL 2008, 64, 915 - jõust. 01.08.2008]

§ 2.   Toetuse taotleja

  Toetust on õigus taotleda “Põllumajandusloomade aretuse seaduse” alusel tunnustatud aretusühingul ja jõudluskontrolli läbiviijal.
[RTL 2008, 13, 171 - jõust. 15.02.2008]

§ 3.   Nõuded toetuse saamiseks

  Toetust võib anda taotlejale, kes on tegutsenud vähemalt ühe aasta järgmistes põllumajandusloomade aretusvaldkondades:
  1) tõuraamatu või aretusregistri pidamine;
  2) jõudluskontrolli läbiviimine või geneetilise väärtuse hindamine;
  3) [Kehtetu – RTL 2008, 13, 171 - jõust. 15.02.2008]

§ 31.   Toetuse ühikumäär

  (1) Toetuse ühikumäär olenevalt aretusvaldkonnast ja loomaliigist ühe looma kohta on järgmine:
  1) veiste tõuraamatu pidamine – 11,40 eurot;
  2) veiste jõudluskontrolli läbiviimine – 8,00 eurot;
  3) eesti maatõugu veiste tõuraamatu pidamine – 95,00 eurot;
  4) sigade tõuraamatu või aretusregistri pidamine – 10,30 eurot;
  5) sigade jõudluskontrolli läbiviimine – 13,00 eurot;
  6) lammaste tõuraamatu pidamine – 9,15 eurot;
  7) lammaste jõudluskontrolli läbiviimine – 9,15 eurot;
  8) hobuslaste tõuraamatu pidamine – 190,40 eurot;
  9) eesti hobuste, eesti raskeveohobuste ja tori tõu universaalsuuna hobuste tõuraamatu pidamine – 302,10 eurot;
  10) eesti vuti jõudluskontrolli läbiviimine – 155,10 eurot;
  11) hobuslaste jõudluskontrolli läbiviimine – 101,50 eurot.
[RT I, 25.02.2011, 3 - jõust. 28.02.2011]

  (2) Kui nõuetekohaste taotluste rahuldamiseks vajalik toetuse summa ületab toetuse maksmiseks eelarveaastal ettenähtud vahendeid, vähendab Amet lõikes 1 toodud aretustoetuse ühikumäära võrdeliselt, arvestades toetuse maksmiseks ettenähtud vahendeid.
[RTL 2009, 16, 194 - jõust. 15.02.2009]

§ 4.   Toetuse taotlemine

  (1) Taotleja esitab toetuse saamiseks Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ametile (edaspidi Amet) lisas toodud vormi kohase taotluse 20. veebruariks.

  (2) Taotleja lisab taotlusele:
  1) avalduse oma andmete kandmiseks põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registrisse, kui need ei ole sellesse registrisse kantud;
  2) Veterinaar- ja Toiduameti väljastatud tunnustamise otsuse koopia.

  (3) Dokumentide vastuvõtmist alustatakse 15. veebruarist.

§ 5.   Toetuse suuruse arvutamisel aluseks võetavate põllumajandusloomade arvestamise alused ja kord

  (1) Tõuraamatu või aretusregistri pidamise eest makstakse toetust taotluse esitamisele eelnenud aasta 1. detsembri seisuga tõuraamatus või aretusregistris olevate põllumajandusloomade arvu järgi, hobuste puhul taotluse esitamisele eelnenud aasta jooksul tõuraamatusse kantud varssade arvu järgi.
[RTL 2008, 13, 171 - jõust. 15.02.2008]

  (2) Jõudluskontrolli läbiviimise või geneetilise väärtuse hindamise eest, välja arvatud hobuste puhul, makstakse toetust taotluse esitamisele eelnenud aasta 1. detsembri seisuga jõudluskontrolli all olevate põllumajandusloomade arvu järgi.

  (21) Hobuslaste jõudluskontrolli läbiviimise eest makstakse toetust üksnes ühe jõudluskatse kohta taotluse esitamisele eelnenud aasta jooksul Eestis läbi viidud jõudluskatsel osalenud nende 2–6aastaste hobuslaste arvu järgi, kelle jõudluskatse andmed on kantud Veterinaar- ja Toiduameti tunnustatud aretusühingu peetavasse elektroonilisse tõuraamatusse.
[RTL 2010, 4, 64 - jõust. 29.01.2010]

  (3) [Kehtetu – RTL 2008, 13, 171 - jõust. 15.02.2008]

§ 6.   Taotluse läbivaatamine, kontrollimine ja toetuse määramine

  (1) Amet vaatab taotluse läbi ja kontrollib, koostöös Veterinaar- ja Toiduametiga, esitatud andmete õigsust ja taotleja vastavust toetuse saamiseks kehtestatud nõuetele.

  (2) Ameti peadirektor otsustab toetuse määramise või taotluse rahuldamata jätmise taotluste esitamise tähtpäevast arvates 30 tööpäeva jooksul.

  (3) Taotlus jäetakse rahuldamata «Maaelu ja põllumajandusturu korraldamise seaduse» §-s 14 sätestatud juhtudel.
[RTL 2008, 64, 915 - jõust. 01.08.2008]

  (4) Kui tehtud otsus piirab isiku õigusi või paneb talle kohustusi, saadetakse otsuse ärakiri või väljavõte otsusest taotlejale otsuse tegemisest arvates 10 tööpäeva jooksul tähtkirjaga või väljastusteatega tähtkirjaga või taotleja nõusolekul tema taotluses näidatud elektronposti aadressil.

  (5) Amet arvutab taotlejale makstava toetuse suuruse, arvestades §-s 31 sätestatud toetuse ühikumäära ja põllumajandusloomade arvu.
[RTL 2009, 16, 194 - jõust. 15.02.2009]

§ 7.   Toetuse vähendamine ja selle vähendamise määr

  (1) Kui §-s 6 sätestatud korras taotluse kontrollimisel on selgunud, et toetuse saamiseks esitatud põllumajandusloomade arvu ja tegeliku põllumajandusloomade arvu erinevuse suurus on:
  1) kuni 3% väiksem taotluses esitatud põllumajandusloomade arvust, määratakse toetus tegeliku põllumajandusloomade arvu alusel;
  2) üle 3%, kuid mitte rohkem kui 20% väiksem taotluses esitatud põllumajandusloomade arvust, määratakse toetus põllumajandusloomade arvu alusel, mis saadakse tegeliku põllumajandusloomade arvu vähendamisel tegeliku arvu ja taotluses esitatud arvu kahekordse vahe võrra;
  3) üle 20% väiksem taotluses esitatud põllumajandusloomade arvust, jäetakse taotlus rahuldamata.

  (2) Kui tegelik põllumajandusloomade arv on suurem kui taotluses esitatud põllumajandusloomade arv, määratakse toetus taotluses esitatud põllumajandusloomade arvu alusel.

§ 8.   Toetuse maksmine

  Toetus makstakse taotlejale välja § 6 lõikes 2 nimetatud otsuse alusel 15 tööpäeva jooksul alates toetuse määramise otsustamisest.

§ 9.   Toetuse tagasinõudmine

  Toetuse tagasinõudmine riigieelarve tuludesse on sätestatud «Maaelu ja põllumajandusturu korraldamise seaduse» §-s 42.
[RTL 2008, 64, 915 - jõust. 01.08.2008]

§ 10.   Andmete säilitamine

  Amet säilitab esitatud taotlusi 10 aastat.

§ 11.   [Käesolevast tekstist välja jäetud]

§ 12.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. veebruaril 2005. a.

Lisa TAOTLUS PÕLLUMAJANDUSLOOMADE ARETUSTOETUSE SAAMISEKS

/otsingu_soovitused.json