Teksti suurus:

Keskkonnaministri 15. novembri 2010. a määruse nr 60 „Ajutised püügikitsendused, kalapüügiõiguse tasu, kalastuskaartide piirarv harrastuslikul kalapüügil 2011. aastal” muutmine

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:28.02.2011
Avaldamismärge:RT I, 25.02.2011, 17

Keskkonnaministri 15. novembri 2010. a määruse nr 60 „Ajutised püügikitsendused, kalapüügiõiguse tasu, kalastuskaartide piirarv harrastuslikul kalapüügil 2011. aastal” muutmine

Vastu võetud 22.02.2011 nr 13

Määrus kehtestatakse „Kalapüügiseaduse” § 11 lõigete 11, 111, 112 ja 18, § 19 lõike 3, „Keskkonnatasude seaduse” § 11 lõike 2 punkti 3 ja Vabariigi Valitsuse 9. mai 2003. a määruse nr 144 „Kalapüügieeskiri” § 33 lõike 4, § 39 lõigete 3 ja 6 ning § 41 lõike 2 alusel.

Keskkonnaministri 15. novembri 2010. a määrust nr 60 „Ajutised püügikitsendused, kalapüügiõiguse tasu, kalastuskaartide piirarv harrastuslikul kalapüügil 2011. aastal” (RT I, 19.11.2010, 3) muudetakse järgmiselt:

1) määruse preambul sõnastatakse järgmiselt:

„Määrus kehtestatakse „Kalapüügiseaduse” § 11 lõigete 11, 111, 112 ja 18, § 19 lõike 3, „Keskkonnatasude seaduse” § 11 lõike 2 punkti 3 ja Vabariigi Valitsuse 9. mai 2003. a määruse nr 144 „Kalapüügieeskiri” § 33 lõike 4, § 39 lõigete 3 ja 6 ning § 41 lõike 2 alusel.”;

2) määruse paragrahvi 3 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

„(11) Harrastuslikul kalapüügil Peipsi, Pihkva või Lämmijärvel ajavahemikul 1. märts – 14. märts kasutada lubatud nakkevõrkude piirarv on:
1) Ida-Viru maakonnas Peipsi järvel kaldast kuni 1 km kaugusel – 174;
2) Jõgeva maakonnas Peipsi järvel kaldast kuni 1 km kaugusel – 121;
3) Põlva maakonnas Pihkva ja Lämmijärvel kaldast kuni 0,5 km kaugusel mõlemal veekogul kokku – 228;
4) Tartu maakonnas Peipsi järvel kaldast kuni 1 km ja Lämmijärvel kaldast kuni 0,5 km kaugusel mõlemal veekogul kokku – 249;
5) Piirissaart ümbritseval veealal kaldast kuni 1 km kaugusel – 100.”

3) määruse paragrahvi 3 lõiget 3 täiendatakse punktidega 3 ja 4 järgmises sõnastuses:

„3) käesoleva paragrahvi lõike 11 punktides 1–4 nimetatud piirkonnas ajavahemikul 1. märts – 14. märts – 3 eurot;
4) käesoleva paragrahvi lõike 11 punktis 5 nimetatud piirkonnas ajavahemikul 1. märts – 14. märts – 1,5 eurot.”;

4) määruse paragrahv 16 sõnastatakse järgmiselt:

§ 16. Üheaegselt püügile lubatud maksimaalne harrastuslike nakkevõrkude arv väikejärvedes

Harrastuslikul kalapüügil nakkevõrkudega käesoleva määruse §-s 5, § 7 lõikes 2, §-s 8, § 9 lõikes 1, § 10 lõikes 1, § 12 lõikes 2, § 13 lõikes 1 ja § 15 lõikes 1 nimetatud siseveekogudes ei anta ühes kalendrikuus rohkem kalastuskaarte, kui on käesoleva määruse lisas 1 toodud vastava veekogu suuruse kohta üheaegselt püügile lubatud maksimaalne harrastuslike nakkevõrkude arv.”;

5) määruse paragrahvi 20 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

„(11) Kalastuskaarte lõhe ja meriforelli püügiks ei anta 15. oktoobrist kuni 15. novembrini Purtse, Selja, Valgejõe, Pirita ja Vääna jõele.”;

6) määruse paragrahvi 20 täiendatakse lõigetega 4 ja 5 järgmises sõnastuses:

„(4) Lõhe ja meriforelli püügil käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud jõgedes on keelatud kasutada spinninguga püügil lanti või lendõngega püügil kunstpeibutist, mille pikkus on suurem kui 18 cm ilma konksude ja neid hoidvate rõngaste pikkust arvestamata. Landi või kunstpeibutise küljes kasutatavatel konksudel ei tohi konksu teraviku ja sääre vaheline kaugus ületada 12 mm.

(5) Lõhe ja meriforelli püügil on kalastuskaardi alusel lõikes 1 nimetatud jõgedes kokku, välja arvatud Narva ja Jägala jões, ühel isikul ühe ööpäeva jooksul lubatud püüda kuni kaks lõhet või meriforelli või üks lõhe ja üks meriforell.”

Jaanus Tamkivi
Minister

Rita Annus
Kantsler

/otsingu_soovitused.json