Teksti suurus:

Loomakasvatuse üleminekutoetuse ja piimasektori eritoetuse saamise täpsemad nõuded ning toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord ning toetusõiguse üleandmisest teavitamise kord ja põllumajandusloomade loomühikute arvestuse alused

Väljaandja:Põllumajandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:28.02.2013
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:01.12.2013
Avaldamismärge:RT I, 25.02.2013, 5

Loomakasvatuse üleminekutoetuse ja piimasektori eritoetuse saamise täpsemad nõuded ning toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord ning toetusõiguse üleandmisest teavitamise kord ja põllumajandusloomade loomühikute arvestuse alused

Vastu võetud 21.02.2013 nr 12

Määrus kehtestatakse Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 1 lõike 3, § 13 lõike 3, § 14 lõike 3, § 15 lõike 2, § 17 lõike 4, § 18 lõigete 3 ja 4, § 19 lõike 3 ja § 20 lõike 2 ning nõukogu määruse (EÜ) nr 73/2009, millega kehtestatakse ühise põllumajanduspoliitika raames põllumajandustootjate suhtes kohaldatavate otsetoetuskavade ühiseeskirjad ja teatavad toetuskavad põllumajandustootjate jaoks, muudetakse määruseid (EÜ) nr 1290/2005, (EÜ) nr 247/2006, (EÜ) nr 378/2007 ning tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 1782/2003 (ELT L 30, 31.1.2009, lk 16–99), artiklite 131, 132 ja 133a alusel.

§ 1.  Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse ammlehma ja ute kasvatamise üleminekutoetuse, piima, veise ja ute üleminekutoetuse (edaspidi koos loomakasvatuse üleminekutoetuse) ning piimasektori eritoetuse saamise täpsemad nõuded ning toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord ning Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 16 lõike 1 punktides 3–5 sätestatud alustel määratud toetusõiguse üleandmisest teavitamise kord ja põllumajandusloomade loomühikute arvestuse alused.

§ 2.  Nõuded ammlehma ja ute kasvatamise üleminekutoetuse kohta

 (1) Põllumajandusliku tegevusega tegelev isik võib ammlehma ja ute kasvatamise üleminekutoetuse taotleda tema nimel 2. märtsi seisuga põllumajandusloomade registris registreeritud lõikes 2 sätestatud nõuete kohase veise ja lõikes 3 sätestatud nõuete kohase ute kohta.

 (2) Ammlehma kasvatamise üleminekutoetust võib taotleda:
 1) nõukogu määruse (EÜ) nr 73/2009 artikli 109 ning artikli 111 lõike 6 tähenduses ammlehma ja lehmmullika kohta. Lihatõuks loetakse järgmised tõud: hereford (Hf), limusiin (Li), aberdiin-angus (Ab), šarolee (Ch), šoti mägiveis (Hc), piemont (Pi), hele tõug (Ba), simmental (Si), belgia sinine (Bb), dexter (De), galloway (Ga), aubrac (Au). Nimetatud tõugudesse kuuluvaks loetakse asjaomaste tõutunnustega loomad;
 2) veise kohta, kelle suhtes on täidetud kõik veiste identifitseerimise ja registreerimise nõuded Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1760/2000 veiste identifitseerimise ja registreerimise süsteemi loomise, veiseliha ja veiselihatoodete märgistamise ning nõukogu määruse (EÜ) nr 820/1997 kehtetuks tunnistamise kohta (EÜT L 204, 11.8.2000, lk 1–10) ning komisjoni määruse (EÜ) nr 911/2004, millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 1760/2000 kõrvamärkide, loomapasside ja põllumajandusettevõtete registrite kohta (ELT L 163, 30.4.2004, lk 65–70), kohaselt.

 (3) Ute kasvatamise üleminekutoetuse võib taotleda vähemalt kümne ute kohta, kes on taotluse esitamise aasta 27. aprilli seisuga vähemalt ühe aasta vanused ning kelle suhtes on täidetud kõik identifitseerimise ja registreerimise nõuded nõukogu määruse (EÜ) nr 21/2004, millega kehtestatakse lammaste ja kitsede identifitseerimise ja registreerimise süsteem ja muudetakse määrust (EÜ) nr 1782/2003 ning direktiive 92/102/EMÜ ja 64/432/EMÜ (ELT L 5, 9.1.2004, lk 8–17), kohaselt.

§ 3.  Nõuded piima, veise ja ute üleminekutoetuse kohta

  Põllumajandusliku tegevusega tegelev isik, kelle põllumajanduslik majapidamine vastab Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 13 lõikes 2 sätestatud nõuetele, võib taotleda piima, veise ja ute üleminekutoetust talle sama seaduse § 16 lõike 1 punktides 3–5 määratud täiendava otsetoetuse toetusõiguste alusel või sama seaduse §-s 17 sätestatud juhtudel.

§ 4.  Nõuded piimasektori eritoetuse kohta

 (1) Piimasektori eritoetust võib taotleda tootmistaseme säilitamiseks põllumajandusliku tegevusega tegelev isik, kes on taotluse esitamise aastale eelnenud kvoodiaastal täitnud temale määratud piima individuaalset tootmiskvooti vähemalt 50% ulatuses, kui tema nimel on 31. märtsi 2009. aasta ja taotluse esitamise aasta 2. märtsi seisuga põllumajandusloomade registris registreeritud:
 1) kuni 100 piimalehma;
 2) üle 100 piimalehma ning tema ettevõtte asukoht on saarel, kus ei ole piimatööstust ja kus puudub tasuta püsiühendus piimatööstust omava piirkonnaga.

 (2) Piimasektori eritoetust saab taotleda, kui taotleja täidab Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 14 lõikes 1 sätestatud nõudeid.

 (3) Lõikes 1 nimetatud põllumajandusliku tegevusega tegelev isik võib toetust taotleda taotluse esitamise aasta 2. märtsi seisuga põllumajandusloomade registris registreeritud piimalehmade arvu kohta, kuid mitte rohkem kui 31. märtsi 2009. aasta seisuga põllumajandusloomade registris tema nimele registreeritud piimalehmade arv.

§ 5.  Karja suuruse säilitamine

 (1) Ammlehma kasvatamise üleminekutoetuse saamiseks peab taotleja oma karjas taotlusel märgitud arvul § 2 lõikes 2 sätestatud nõuete kohaseid veiseid üleminekutoetuse taotluse esitamise päevast kuni 28. aprillini.

 (2) Ute kasvatamise üleminekutoetuse saamiseks peab taotleja oma karjas taotlusel märgitud arvul § 2 lõikes 3 sätestatud nõuete kohaseid uttesid üleminekutoetuse taotluse esitamise päevast kuni 28. aprillini.

 (3) Kui kohapealse kontrolli tulemusena on kindlaks tehtud, et taotlusel märgitud ammlehm ei vasta nõuetele, ei saa teda asendada teise nõuetekohase loomaga.

 (4) Lõigetes 1 ja 2 nimetatud nõuete rikkumiseks ei loeta seda, kui loomade arv nimetatud ajavahemiku jooksul on vähenenud taotleja pikaajalise töövõimetuse või tema surma tõttu, loodusõnnetuse, loomataudi puhkemise või taotleja tahtest sõltumatult looma karjast väljaviimise tõttu ning kui loomade arvu vähenemisest ja selle põhjustest on viivitamata teatatud Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ametile (edaspidi PRIA).

 (5) Looma karjast väljaviimine loetakse taotleja tahtest sõltumatuks, kui:
 1) loomal on diagnoositud haigus või trauma või loom on hukkunud ja taotleja on saatnud PRIA-le viivitamata sellekohase taotluse põllumajandusloomade registrisse kantud andmete muutmiseks ning taotlejal on selle tõendamiseks veterinaartõendi vormi 2T koopia või selle puudumise korral piirkonda teenindava volitatud veterinaararsti kirjalik kinnitus;
 2) loom on läinud kaduma ja taotleja on saatnud PRIA-le viivitamata sellekohase taotluse registrisse kantud andmete muutmiseks ning taotlejal on selle tõendamiseks Politsei ja Piirivalveametile esitatud avalduse koopia, mille ta esitab järelevalveametnikule, kui viimane seda nõuab.

§ 6.  Püsirohumaa kasutamisest teavitamine

  Kui loomakasvatuse üleminekutoetuse ja piimasektori eritoetuse taotleja kasutab põllumajandusmaad, aga ei taotle ühtset pindalatoetust, esitab ta ühtse pindalatoetuse taotlemise ajal säilitatava püsirohumaa pindala määramiseks andmed põllumajandusmaa kasutuse kohta ühtse pindalatoetuse taotlusel, mille ta esitab PRIA-le 21. maiks koos põldude loeteluga ning põllumassiivi kaardiga, millel märgib põldude numbrid ja piirid.

§ 7.  Nõuetele vastavuse küsimustiku täitmine

  Piimasektori eritoetuse taotleja, kes ei taotle ühtset pindalatoetust, esitab PRIA-le põllumajandusministri 21. veebruari 2013. a määruse nr 10 „Ühtse pindalatoetuse, põllumajanduskultuuri ja heinaseemne üleminekutoetuse saamise nõuded ning toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise kord ning toetusõiguse üleandmisest teavitamise kord” § 5 lõikes 1 nimetatud tähtaja jooksul sama määruse lisas 2 toodud küsimustiku nõuetele vastavuse kohta.

§ 8.  Loomakasvatuse üleminekutoetuse ja piimasektori eritoetuse taotlemine

 (1) Loomakasvatuse üleminekutoetuse ja piimasektori eritoetuse taotluste vastuvõtmist alustatakse 2. märtsil. Taotleja esitab PRIA-le lisas 1 toodud vormi kohase taotluse 20. märtsiks.

 (2) Taotleja märgib taotlusele:
 1) ammlehma kasvatamise üleminekutoetuse taotlemise korral nende veiste arvu, kelle kohta ta toetust taotleb, ning täidab vormikohase veiste loendi, märkides nende veiste registrinumbrid, kelle kohta ta toetust taotleb;
 2) ute kasvatamise üleminekutoetuse taotlemise korral nende uttede arvu, kelle kohta ta toetust taotleb;
 3) piima, veise ja ute üleminekutoetuse taotlemise korral, et ta taotleb üleminekutoetuse asjaomase toetusõiguse alusel;
 4) piimasektori eritoetuse taotlemise korral taotluse esitamise aasta 2. märtsi seisuga põllumajandusloomade registris tema nimel registreeritud nende piimalehmade arvu, kelle kohta ta toetust taotleb.

 (3) Kui taotleja on omandanud toetusõiguse Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 17 kohaselt, esitab ta koos taotlusega PRIA-le lisas 2 toodud vormi kohase toetusõiguse üleandmise teate.

 (4) Kui taotleja andmed ei ole kantud põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registrisse, esitab ta koos taotlusega avalduse PRIA-le oma andmete kandmiseks registrisse.

 (5) Taotleja võib taotluse esitamise aastal esitada PRIA-le kirjaliku avalduse taotluse menetlemise täielikuks või osaliseks lõpetamiseks komisjoni määruse (EÜ) nr 1122/2009, millega kehtestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 73/2009 üksikasjalikud rakenduseeskirjad seoses põllumajandustootjate otsetoetuskavade alusel makstavate toetuste nõuetele vastavusega, ümbersuunamisega ning ühtse haldus- ja kontrollisüsteemiga ning määruse (EÜ) nr 1234/2007 üksikasjalikud rakenduseeskirjad seoses veinisektori toetuskavade alusel makstavate toetuste nõuetele vastavusega (ELT L 316, 2.12.2009, lk 65–112), artikli 25 kohaselt ja taotluses esinevate vigade parandamiseks artikli 21 kohaselt, kuid mitte hiljem kui taotluse esitamise aasta 20. maiks.

 (6) Komisjoni määruse (EÜ) nr 1122/2009 artikli 82 lõike 3 punktis a nimetatud ülevõtmisperiood loomakasvatuse üleminekutoetuse puhul on 21. märtsist kuni 21. aprillini ja piimasektori eritoetuse puhul 21. märtsist kuni 1. septembrini. Põllumajandusliku majapidamise üle võtnud isik esitab PRIA-le majapidamise ülevõtmist tõendavad dokumendid ja taotleb toetuse maksmist.

§ 9.  Taotluse kontrollimine

 (1) PRIA kontrollib taotlusel esitatud andmete õigsust ja taotleja vastavust nõuetele ning vähemalt 5% ammlehma ja ute kasvatamise üleminekutoetuse ning piimasektori eritoetuse taotlejaid komisjoni määruse (EÜ) nr 1122/2009 artikli 31 kohaselt kohapeal.

 (2) PRIA kontrollib:
 1) ammlehma ja ute kasvatamise üleminekutoetuse taotlemise korral taotlusel loomade kohta esitatud andmete vastavust põllumajandusloomade registrisse kantud andmetele 2. märtsi ja 27. aprilli seisuga ning lõike 1 kohaselt kohapeal;
 2) piimasektori eritoetuse taotlemise korral taotlusel piimalehmade kohta esitatud andmete vastavust põllumajandusloomade registrisse kantud andmetele 31. märtsi 2009. aasta ja taotluse esitamise aasta 2. märtsi seisuga ning lõike 1 kohaselt kohapeal.

 (3) Kui ammlehma ja ute kasvatamise üleminekutoetuse ja piimasektori eritoetuse taotlejale on komisjoni määruse (EÜ) nr 1122/2009 artikli 27 kohaselt kohapealsest kontrollist ette teatatud, teeb taotleja kontrolli toimumise ajaks järelevalveametniku nõudmisel järgmised toimingud:
 1) ajab ammlehmad kokku või hoiab neid selliselt, et oleks võimalik kontrollida veiste kõrvamärkide olemasolu ja veiste registrinumbrit;
 2) ajab uted kokku või hoiab neid selliselt, et oleks võimalik kontrollida uttede kõrvamärkide olemasolu ja uttede registrinumbrit;
 3) ajab piimalehmad kokku või hoiab neid selliselt, et oleks võimalik kontrollida veiste kõrvamärkide olemasolu ja veiste registrinumbrit.

 (4) PRIA kontrollib, kas piima, veise ja ute üleminekutoetuse taotleja omab asjaomase toetuse toetusõigust põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registri andmete alusel taotluse esitamise aasta 20. märtsi seisuga.

 (5) PRIA kontrollib, kas piima, veise ja ute üleminekutoetuse taotleja on põllumajandusliku tegevusega tegelev isik, tehes kindlaks, et:
 1) põllumajandusloomade registri andmete alusel on taotleja nimel taotluse esitamise aastale eelnenud aasta 31. detsembri seisuga registreeritud Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 13 lõike 2 kohaselt vähemalt 1 loomühikule vastaval hulgal põllumajandusloomi;
 2) taotleja kasutuses olnud vähemalt 1 ha põllumajandusmaad oli taotluse esitamise aastale eelnenud aasta 31. detsembri seisuga ühtse pindalatoetuste taotluse menetlemise käigus kindlaks määratud.

 (6) Kui lõikes 5 nimetatud kontrolli tulemusena ei selgu, kas üleminekutoetuse taotleja on põllumajandusega tegelev isik, kontrollib PRIA taotlejat vajaduse korral kohapeal.

 (7) PRIA kontrollib piimasektori eritoetuse taotlejale määratud piima individuaalse tootmiskvoodi täitmist § 4 lõikes 1 sätestatud ulatuses.

 (8) Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse §-s 25 nimetatud asutused kontrollivad piimasektori eritoetuse puhul taotleja põllumajanduslikus majapidamises sama seaduse § 23 lõikes 1 sätestatud nõuetele vastavust komisjoni määruse (EÜ) nr 1122/2009 III jaotise III peatüki kohaselt.

§ 10.  Ammlehma ja ute kasvatamise üleminekutoetuse vähendamine

 (1) Kui taotluse kontrollimise käigus on tehtud kindlaks, et taotlusel märgitud loomade ja toetuse saamise nõuete kohaste loomade arvu (edaspidi nõuetekohaste loomade arv) vahe on kuni kolm looma, arvutatakse ammlehma ja ute kasvatamise üleminekutoetuse summa nõuetekohaste loomade arvu alusel.

 (2) Kui taotlusel märgitud loomade ja nõuetekohaste loomade arvu vahe on suurem kui kolm looma, vähendatakse nõuetekohaste loomade arvu alusel arvutatud toetuse summat määratud protsendi võrra. Vähendamise aluseks oleva protsendi määramiseks jagatakse taotlusel märgitud loomade ja nõuetekohaste loomade arvu vahe nõuetekohaste loomade arvuga ning korrutatakse sajaga (edaspidi määratud protsent).

 (3) Kui määratud protsent:
 1) ei ületa 5, siis määratakse ammlehma ja ute kasvatamise üleminekutoetuse suurus nõuetekohaste loomade arvu alusel;
 2) on suurem kui 5, kuid ei ületa 10, siis määratakse ammlehma ja ute kasvatamise üleminekutoetuse suurus nõuetekohaste loomade arvu alusel, kuid toetust vähendatakse määratud protsendi võrra;
 3) on suurem kui 10, kuid ei ületa 20, siis määratakse ammlehma ja ute kasvatamise üleminekutoetuse suurus nõuetekohaste loomade arvu alusel, kuid toetust vähendatakse kahekordse määratud protsendi võrra.

 (4) Kui taotlusel märgitud loomade arvu ja nõuetekohaste loomade arvu vahe on suurem kui kolm looma ning määratud protsent ületab 20, siis jäetakse ammlehma ja ute kasvatamise üleminekutoetuse taotlus rahuldamata.

 (5) Kui taotleja peetavas arvestuses või veisepassis on esitatud valekandeid, siis vähendatakse taotlejale määratavat ammlehma ja ute kasvatamise üleminekutoetust 5% võrra pärast teisi selle määruse kohaseid vähendamisi.

§ 11.  Piimasektori eritoetuse vähendamine

 (1) Kui piimasektori eritoetuse taotlus esitatakse pärast taotluse esitamise tähtpäeva, otsustab PRIA taotletud toetuse vähendamise komisjoni määruse (EÜ) nr 1122/2009 artikli 23 kohaselt.

 (2) Kui taotlusel märgitud loomade arv erineb kindlaksmääratud loomade arvust, arvutab PRIA toetuse suuruse komisjoni määruse (EÜ) nr 1122/2009 artiklite 63 ja 65 kohaselt, arvestades artiklis 67 nimetatud asjaolusid.

 (3) Kui taotlusel märgitud loomade arv on suurem kui 31. märtsil 2009. aasta seisuga taotleja nimel põllumajandusloomade registris registreeritud piimalehmade arv, vähendatakse taotlusel näidatud loomade arvu vastavalt komisjoni määruse (EÜ) nr 1122/2009 artikli 63 lõikele 1 31. märtsi 2009. aasta seisuni, mida käsitletakse taotlusel märgitud loomade arvuna.

 (4) Kui § 9 lõikes 8 nimetatud asutused on kohapealse kontrolli käigus teinud kindlaks, et taotleja on rikkunud § 4 lõikes 2 nimetatud nõudeid, või on teinud § 4 lõikes 2 nimetatud nõuete rikkumise eest taotlejale puuduse kõrvaldamiseks ettekirjutuse või on taotleja suhtes jõustunud süüdimõistev süüteo otsus, otsustab PRIA taotletud toetuse vähendamise komisjoni määruse (EÜ) nr 1122/2009 artiklite 70–72 kohaselt ja Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 26 lõigete 1–3 kohaselt.

 (5) Taotletud toetuse vähendamise otsustamise korral kohaldab PRIA komisjoni määruse (EÜ) nr 1122/2009 artikleid 73 ja 78.

§ 12.  Loomakasvatuse üleminekutoetuse ja piimasektori eritoetuse ühikumäära kehtestamine

 (1) PRIA otsustab Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 22 lõike 4 alusel loomakasvatuse üleminekutoetuse ühikumäärad taotluse esitamise aasta 22. maiks.

 (2) PRIA otsustab Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 22 lõike 2 alusel piimasektori eritoetuse ühikumäära taotluse esitamise aasta 24. novembriks.

§ 13.  Piimasektori eritoetuse arvutamine

 (1) Piimasektori eritoetust makstakse kehtestatud ühikumäära alusel kuni 50 piimalehma kohta.

 (2) Üle 50 kuni 100 piimalehma kohta ning § 4 lõike 1 punktis 2 nimetatud juhul üle 100 piimalehma kohta makstakse toetust, korrutades kehtestatud ühikumäära koefitsiendiga 0,8.

§ 14.  Toetuse ümbersuunamine

 (1) Taotlejale väljamakstava otsetoetuste summa arvutamisel võetakse aluseks nõukogu määruse (EÜ) nr 73/2009 artikli 10a lõikes 2 sätestatu.

 (2) Taotlejale väljamakstava üleminekutoetuse summa arvutamisel võetakse aluseks nõukogu määruse (EÜ) nr 73/2009 artikli 10a lõikes 1 ning artiklis 133a sätestatu.

§ 15.  Loomakasvatuse üleminekutoetuse ja piimasektori eritoetuse määramine või taotluse rahuldamata jätmine

 (1) Loomakasvatuse üleminekutoetuse taotlus jäetakse rahuldamata Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse §-s 21 sätestatud alustel.

 (2) Piimasektori eritoetuse taotlus jäetakse rahuldamata Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 19 lõikes 2 sätestatud alustel.

 (3) PRIA otsustab loomakasvatuse üleminekutoetuse määramise või taotluse rahuldamata jätmise taotluse esitamise aasta 29. maiks.

 (4) PRIA otsustab piimasektori eritoetuse määramise või taotluse rahuldamata jätmise taotluse esitamise aasta 1. detsembriks.

§ 16.  Toetuse maksmine

 (1) Loomakasvatuse üleminekutoetus makstakse välja § 15 lõikes 3 nimetatud otsuse alusel taotluse esitamise aasta 30. septembriks.

 (2) Piimasektori eritoetus makstakse välja § 15 lõikes 4 nimetatud otsuse alusel taotluse esitamise aastale järgneva aasta 30. juuniks.

§ 17.  Toetusõiguse üleandmine

  Isik, kes on omandanud toetusõiguse Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 16 lõike 1 punktide 3–5 alusel, võib nimetatud toetusõiguse üle anda sama seaduse § 17 kohaselt. Ülevõtmise teel toetusõiguse omandanud isik esitab PRIA-le hiljemalt koos § 8 lõikes 1 nimetatud taotlusega lisas 2 toodud vormi kohase üleminekutoetuse toetusõiguse üleandmise teate.

§ 18.  Põllumajandusloomade loomühikute arvestus

  Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 13 lõikes 2 nimetatud põllumajandusloomade loomühikute arvestamiseks korrutatakse põllumajandusloomade arv lisas 3 toodud koefitsiendiga.

§ 19.  Määruse kehtetuks tunnistamine

  Põllumajandusministri 21. detsembri 2009. a määrus nr 130 „Loomakasvatuse täiendava otsetoetuse ja piimasektori eritoetuse saamise täpsemad nõuded ning toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord ning täiendava otsetoetuse toetusõiguse üleandmisest teavitamise kord ja põllumajandusloomade loomühikute arvestuse alused” tunnistatakse kehtetuks.

Helir-Valdor Seeder
Minister

Illar Lemetti
Põllumajandus- ja maaelupoliitika asekantsleri kohusetäitja kantsleri ülesannetes

Lisa 1 Loomakasvatuse üleminekutoetuse ja piimasektori eritoetuse taotluse vorm

Lisa 2 Toetusõiguste üleandmise teate vorm

Lisa 3 Loomühikute arvutamine

/otsingu_soovitused.json