Teksti suurus:

Põllumajandusministri määruste muutmine

Väljaandja:Põllumajandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:28.02.2013
Avaldamismärge:RT I, 25.02.2013, 7

Põllumajandusministri määruste muutmine

Vastu võetud 21.02.2013 nr 14

Määrus kehtestatakse Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 58 lõike 5, § 59 lõigete 5 ja 6 ning § 60 lõike 4, komisjoni määruse (EÜ) nr 1974/2006, milles sätestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 1698/2005 (Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondist (EAFRD) antavate maaelu arengu toetuste kohta) kohaldamise üksikasjalikud eeskirjad (ELT L 368, 23.12.2006, lk 15–73), artikli 27 lõigete 11 ja 12, artikli 44 ja artikli 45 lõigete 1–3 ning komisjoni määruse (EL) nr 65/2011, millega kehtestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 1698/2005 rakendamise üksikasjalikud eeskirjad seoses kontrollimenetluse rakendamisega ning nõuetele vastavusega maaelu arengu toetusmeetmete osas (ELT L 25, 28.01.2011, lk 8–23), artikli 3 lõike 1 ja artikli 18 alusel ning kooskõlas nõukogu määruse (EÜ) nr 1698/2005 Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondist (EAFRD) antavate maaelu arengu toetuste kohta (ELT L 277, 21.10.2005, lk 1–40) artikli 18 lõike 4 alusel heaks kiidetud „Eesti maaelu arengukavaga 2007–2013” (edaspidi arengukava).

§ 1.  Põllumajandusministri 6. aprilli 2010. a määrust nr 43 „Ebasoodsamate piirkondade üheaastase toetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord” muudetakse järgmiselt:

1) paragrahvi 3 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Toetust võib taotleda ka lõikes 1 sätestatud nõuetele vastava põllumajandusmaa kohta, millel kasvatatakse lühikese raieringiga paju (Salix) madalmetsa, mis vastab põllumajandusministri 21. veebruari 2013. a määruse nr 10 „Ühtse pindalatoetuse, põllumajanduskultuuri ja heinaseemne üleminekutoetuse saamise nõuded ning toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise kord ning toetusõiguse üleandmisest teavitamise kord” § 2 lõikes 4 sätestatud nõuetele.”;

2) paragrahvi 4 lõike 1 punkt 1 sõnastatakse järgmiselt:

„1) põllumajandusministri 21. veebruari 2013. a määruse nr 10 „Ühtse pindalatoetuse, põllumajanduskultuuri ja heinaseemne üleminekutoetuse saamise nõuded ning toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise kord ning toetusõiguse üleandmisest teavitamise kord” lisas 1 toodud vormi kohane taotlus.”;

3) paragrahvi 4 lõike 1 punkt 6 sõnastatakse järgmiselt:

„6) lühikese raieringiga paju (Salix) madalmetsa kasvatamise eest toetuse taotlemise korral põllumajandusministri 21. veebruari 2013. a määruse nr 10 „Ühtse pindalatoetuse, põllumajanduskultuuri ja heinaseemne üleminekutoetuse saamise nõuded ning toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise kord ning toetusõiguse üleandmisest teavitamise kord” § 5 lõikes 4 nimetatud dokument.”;

4) paragrahvi 4 lõike 1 punkt 7 sõnastatakse järgmiselt:

„7) põllumajandusministri 21. veebruari 2013. a määruse nr 10 „Ühtse pindalatoetuse, põllumajanduskultuuri ja heinaseemne üleminekutoetuse saamise nõuded ning toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise kord ning toetusõiguse üleandmisest teavitamise kord” lisas 2 toodud vormi kohane nõuetele vastavuse küsimustik.”;

5) paragrahvi 5 lõige 3 sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Lühikese raieringiga paju (Salix) madalmetsa kasvatamise eest toetuse taotlemise korral kohaldatakse põllumajandusministri 21. veebruari 2013. a määruse nr 10 „Ühtse pindalatoetuse, põllumajanduskultuuri ja heinaseemne üleminekutoetuse saamise nõuded ning toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise kord ning toetusõiguse üleandmisest teavitamise kord” § 6 lõigetes 5 ja 6 sätestatut”.

§ 2.  Põllumajandusministri 21. aprilli 2010. a määrust nr 46 „Keskkonnasõbraliku majandamise toetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord” muudetakse järgmiselt:

1) paragrahvi 6 lõike 3 punkti 1 täiendatakse pärast sõnu „Sertifitseeritud seemne” tekstiosaga „ja köömne”;

2) paragrahvi 9 lõike 1 punkt 1 sõnastatakse järgmiselt:

„1) põllumajandusministri 21. veebruari 2013. a määruse nr 10 „Ühtse pindalatoetuse, põllumajanduskultuuri ja heinaseemne üleminekutoetuse saamise nõuded ning toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise kord ning toetusõiguse üleandmisest teavitamise kord” lisas 1 toodud vormi kohane taotlus;”;

3) paragrahvi 9 lõike 1 punkt 6 sõnastatakse järgmiselt:

„6) põllumajandusministri 21. veebruari 2013. a määruse nr 10 „Ühtse pindalatoetuse, põllumajanduskultuuri ja heinaseemne üleminekutoetuse saamise nõuded ning toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise kord ning toetusõiguse üleandmisest teavitamise kord” lisas 2 toodud vormi kohane nõuetele vastavuse küsimustik.”.

4) paragrahvi 13 lõike 7 viimast lauset täiendatakse pärast sõnu „võetakse üle” tekstiosaga „eelviimasel või”.

§ 3.  Põllumajandusministri 15. märtsi 2010. a määrust nr 28 „Kohalikku sorti taimede kasvatamise toetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord” muudetakse järgmiselt:

1) paragrahvi 6 lõike 1 punkt 1 sõnastatakse järgmiselt:

„1) põllumajandusministri 21. veebruari 2013. a määruse nr 10 „Ühtse pindalatoetuse, põllumajanduskultuuri ja heinaseemne üleminekutoetuse saamise nõuded ning toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise kord ning toetusõiguse üleandmisest teavitamise kord” lisas 1 toodud vormi kohane taotlus;”;

2) paragrahvi 6 lõike 1 punkt 7 sõnastatakse järgmiselt:

„7) põllumajandusministri 21. veebruari 2013. a määruse nr 10 „Ühtse pindalatoetuse, põllumajanduskultuuri ja heinaseemne üleminekutoetuse saamise nõuded ning toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise kord ning toetusõiguse üleandmisest teavitamise kord” lisas 2 toodud vormi kohane nõuetele vastavuse küsimustik.”.

§ 4.  Põllumajandusministri 23. aprilli 2010. a määrust nr 47 „Loomade karjatamise toetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord” muudetakse järgmiselt:

1) paragrahvi 6 lõike 1 punkt 1 sõnastatakse järgmiselt:

„1) põllumajandusministri 21. veebruari 2013. a määruse nr 10 „Ühtse pindalatoetuse, põllumajanduskultuuri ja heinaseemne üleminekutoetuse saamise nõuded ning toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise kord ning toetusõiguse üleandmisest teavitamise kord” lisas 1 toodud vormi kohane taotlus;”;

2) paragrahvi 6 lõike 1 punkt 9 sõnastatakse järgmiselt:

„9) põllumajandusministri 21. veebruari 2013. a määruse nr 10 „Ühtse pindalatoetuse, põllumajanduskultuuri ja heinaseemne üleminekutoetuse saamise nõuded ning toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise kord ning toetusõiguse üleandmisest teavitamise kord” lisas 2 toodud vormi kohane nõuetele vastavuse küsimustik.”.

§ 5.  Põllumajandusministri 8. aprilli 2010. a määrust nr 44 „Mahepõllumajandusliku tootmise toetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord” muudetakse järgmiselt:

1) paragrahvi 6 lõike 2 punkt 1 sõnastatakse järgmiselt:

„1) põllumajandusministri 21. veebruari 2013. a määruse nr 10 „Ühtse pindalatoetuse, põllumajanduskultuuri ja heinaseemne üleminekutoetuse saamise nõuded ning toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise kord ning toetusõiguse üleandmisest teavitamise kord” lisas 1 toodud vormi kohane taotlus;”;

2) paragrahvi 6 lõike 2 punkt 7 sõnastatakse järgmiselt:

„7) põllumajandusministri 21. veebruari 2013. a määruse nr 10 „Ühtse pindalatoetuse, põllumajanduskultuuri ja heinaseemne üleminekutoetuse saamise nõuded ning toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise kord ning toetusõiguse üleandmisest teavitamise kord” lisas 2 toodud vormi kohane nõuetele vastavuse küsimustik.”.

§ 6.  Põllumajandusministri 11. märtsi 2010. a määrust nr 26 „Natura 2000 alal asuva erametsamaa kohta antava toetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord” muudetakse järgmiselt:

1) paragrahvi 4 lõike 2 punkt 1 sõnastatakse järgmiselt:

„1) põllumajandusministri 21. veebruari 2013. a määruse nr 10 „Ühtse pindalatoetuse, põllumajanduskultuuri ja heinaseemne üleminekutoetuse saamise nõuded ning toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise kord ning toetusõiguse üleandmisest teavitamise kord” lisas 1 toodud vormi kohase taotluse lisas esitatud põldude loetelu, millel on märgitud andmed kogu põllumajandusmaa kohta, mida taotlejal on õigus kasutada, sealhulgas andmed püsirohumaa ja kasvatatavate põllumajanduskultuuride kohta;”;

2) paragrahv 4 lõige 21 sõnastatakse järgmiselt:

„(21) Taotleja ei esita lõike 1 punktis 2 nimetatud dokumenti, kui ta esitab lõikes 2 nimetatud toetuste taotlemisel põllumajandusministri 21. veebruari 2013. a määruse nr 10 „Ühtse pindalatoetuse, põllumajanduskultuuri ja heinaseemne üleminekutoetuse saamise nõuded ning toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise kord ning toetusõiguse üleandmisest teavitamise kord” lisas 2 toodud vormi kohase nõuetele vastavuse küsimustiku.”.

§ 7.  Põllumajandusministri 17. märtsi 2010. a määrust nr 32 „Natura 2000 alal asuva põllumajandusmaa kohta antava toetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord” muudetakse järgmiselt:

1) paragrahv 3 lõige 3 sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Toetust võib taotleda ka lõikes 2 sätestatud nõuetele vastava põllu või põlluosa kohta, millel kasvatatakse lühikese raieringiga paju (Salix) madalmetsa, mis vastab põllumajandusministri 21. veebruari 2013. a määruse nr 10 „Ühtse pindalatoetuse, põllumajanduskultuuri ja heinaseemne üleminekutoetuse saamise nõuded ning toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise kord ning toetusõiguse üleandmisest teavitamise kord” § 2 lõikes 4 sätestatud nõuetele.”;

2) paragrahvi 5 lõike 1 punkt 1 sõnastatakse järgmiselt:

„1) põllumajandusministri 21. veebruari 2013. a määruse nr 10 „Ühtse pindalatoetuse, põllumajanduskultuuri ja heinaseemne üleminekutoetuse saamise nõuded ning toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise kord ning toetusõiguse üleandmisest teavitamise kord” lisas 1 toodud vormi kohane taotlus;”;

3) paragrahvi 5 lõike 1 punkt 5 sõnastatakse järgmiselt:

„5) lühikese raieringiga paju (Salix) madalmetsa kasvatamise eest toetuse taotlemise korral põllumajandusministri 21. veebruari 2013. a määruse nr 10 „Ühtse pindalatoetuse, põllumajanduskultuuri ja heinaseemne üleminekutoetuse saamise nõuded ning toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise kord ning toetusõiguse üleandmisest teavitamise kord” § 5 lõikes 4 nimetatud dokument;”;

4) paragrahvi 5 lõike 1 punkt 6 sõnastatakse järgmiselt:

„6) põllumajandusministri 21. veebruari 2013. a määruse nr 10 „Ühtse pindalatoetuse, põllumajanduskultuuri ja heinaseemne üleminekutoetuse saamise nõuded ning toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise kord ning toetusõiguse üleandmisest teavitamise kord” lisas 2 toodud vormi kohane nõuetele vastavuse küsimustik.”;

5) paragrahvi 6 lõige 4 sõnastatakse järgmiselt:

„(4) Lühikese raieringiga paju (Salix) madalmetsa kasvatamise eest toetuse taotlemise korral kohaldatakse põllumajandusministri 21. veebruari 2013. a määruse nr 10 „Ühtse pindalatoetuse, põllumajanduskultuuri ja heinaseemne üleminekutoetuse saamise nõuded ning toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise kord ning toetusõiguse üleandmisest teavitamise kord” § 6 lõigetes 5 ja 6 sätestatut.”.

§ 8.  Põllumajandusministri 5. aprilli 2010. a määrust nr 41 „Nõuandetoetuse ja nõuandesüsteemi toetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord” muudetakse järgmiselt:

1) paragrahvi 13 lõikes 3 asendatakse tekstiosa „ühtse pindalatoetuse, energiakultuuri toetuse või täiendava otsetoetuse” tekstiosaga „otsetoetuse, täiendava otsetoetuse või üleminekutoetuse”;

2) määruse lisa 1 kehtestatakse uues sõnastuses (lisatud).

§ 9.  Põllumajandusministri 18. märtsi 2010. a määrust nr 33 „Ohustatud tõugu looma pidamise toetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord” muudetakse järgmiselt:

1) paragrahvi 4 lõike 1 punkt 1 sõnastatakse järgmiselt:

„1) põllumajandusministri 21. veebruari 2013. a määruse nr 10 „Ühtse pindalatoetuse, põllumajanduskultuuri ja heinaseemne üleminekutoetuse saamise nõuded ning toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise kord ning toetusõiguse üleandmisest teavitamise kord” lisas 1 toodud vormi kohane taotlus;”;

2) paragrahvi 4 lõike 1 punkt 7 sõnastatakse järgmiselt:

„7) põllumajandusministri 21. veebruari 2013. a määruse nr 10 „Ühtse pindalatoetuse, põllumajanduskultuuri ja heinaseemne üleminekutoetuse saamise nõuded ning toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise kord ning toetusõiguse üleandmisest teavitamise kord” lisas 2 toodud vormi kohane nõuetele vastavuse küsimustik.”;

3) paragrahvi 15 täiendatakse lõigetega 9 ja 10 järgmises sõnastuses:

„(9) 2008. aastal kohustuse võtnud toetuse saaja võib § 3 lõikes 4 nimetatud kohustuseperioodi ühe kohustuseaasta võrra pikendada. Nimetatud kohustuseaasta kestab 21. maist 2013 kuni 20. maini 2014.

(10) Lõikes 9 sätestatud kohustuseperioodi pikendamise korral esitab toetuse saaja § 4 lõikes 1 nimetatud tähtaja jooksul PRIAle põllumajandusministri 8. märtsi 2010. a määruse nr 19 „Poolloodusliku koosluse hooldamise toetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord” lisas 3 toodud vormi kohase kinnituse kohustuse pikendamise kohta.”.

§ 10.  Põllumajandusministri 8. märtsi 2010. a määrust nr 19 „Poolloodusliku koosluse hooldamise toetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord aastateks 2007–2013” muudetakse järgmiselt:

1) paragrahvi 6 lõike 2 punkt 1 sõnastatakse järgmiselt:

„1) põllumajandusministri 21. veebruari 2013. a määruse nr 10 „Ühtse pindalatoetuse, põllumajanduskultuuri ja heinaseemne üleminekutoetuse saamise nõuded ning toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise kord ning toetusõiguse üleandmisest teavitamise kord” lisas 1 toodud vormi kohane taotlus;”;

2) paragrahvi 6 lõike 2 punkt 5 sõnastatakse järgmiselt:

„5) põllumajandusministri 21. veebruari 2013. a määruse nr 10 „Ühtse pindalatoetuse, põllumajanduskultuuri ja heinaseemne üleminekutoetuse saamise nõuded ning toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise kord ning toetusõiguse üleandmisest teavitamise kord” lisas 2 toodud vormi kohane nõuetele vastavuse küsimustik.”;

3) lisad 3 ja 4 kehtestatakse uues sõnastuses (lisatud).

Helir-Valdor Seeder
Minister

Illar Lemetti
Põllumajandus- ja maaelupoliitika asekantsleri kohusetäitja kantsleri ülesannetes

Lisa 1 Nõuandetoetuse avalduse vorm

Lisa 3 Kinnituse vorm põllumajandusliku keskkonnatoetuse kohustuse võtmise kohta ja kohustuse pikendamise kohta

Lisa 4 Teabe vorm kohustuse üleandmise-ülevõtmise kohta

/otsingu_soovitused.json