Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 23. detsembri 1996. a määruse nr 319 „Justiitsministeeriumi põhimääruse kinnitamine” muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.04.2013
Avaldamismärge:RT I, 25.03.2013, 1

Vabariigi Valitsuse 23. detsembri 1996. a määruse nr 319 „Justiitsministeeriumi põhimääruse kinnitamine” muutmine

Vastu võetud 21.03.2013 nr 44

Määrus kehtestatakse Vabariigi Valitsuse seaduse § 42 lõike 1 alusel.

§ 1.  Vabariigi Valitsuse 23. detsembri 1996. a määruse nr 319 „Justiitsministeeriumi põhimääruse kinnitamine” muutmine

Vabariigi Valitsuse 23. detsembri 1996. a määrusega nr 319 „Justiitsministeeriumi põhimääruse kinnitamine” kinnitatud „Justiitsministeeriumi põhimääruses” tehakse järgmised muudatused:

1) punkti 6 täiendatakse kolmanda lausega järgmises sõnastuses:

„Kui ministeeriumi struktuuriüksus ei asu Tallinnas, märgitakse struktuuriüksuse asukoht struktuuriüksuse põhimääruses.”;

2) punkti 12 alapunktis 4 asendatakse sõna „teenistujate” sõnaga „teenistuskohtade”;

3) punkti 12 alapunktis 5, punktis 19, punkti 22 alapunktis 15, punkti 26 alapunktis 4, punktis 28, punkti 37 alapunktides 1 ja 8 ning punktis 59 asendatakse sõna „teenistujad” sõnadega „ametnikud ja töötajad” vastavas käändes;

4) punkti 18 alapunktis 1 asendatakse sõnad „või ametnikele” tekstiosaga „, ametnikele või töötajatele”;

5) punkti 18 alapunkt 7 sõnastatakse järgmiselt:

„7) nimetab ametikohale ja vabastab ametikohalt ministri nõunikud, asekantslerid ja ministeeriumi osakondade juhatajad või sõlmib ja lõpetab nendega töölepingu;”;

6) punkti 18 alapunktis 8, punkti 22 alapunktis 13 ja punktis 71 asendatakse sõnad „ametnikud” ja „ametnik” sõnadega „ametnikud ja töötajad” või „ametnik ja töötaja” vastavas käändes;

7) punkti 18 alapunktis 18 ja punktis 69 asendatakse sõna „ametiisikud” sõnadega „ametnikud ja töötajad” vastavas käändes;

8) punkti 18 alapunktid 19 ja 20, punkti 22 alapunktid 8, 10 ja 11 ning punkti 26 alapunkt 2 tunnistatakse kehtetuks;

9) punkti 22 alapunktid 6 ja 7 sõnastatakse järgmiselt:

„6) kinnitab vastavalt struktuuriüksuste põhimäärustele ja struktuuriüksuste juhtide ettepanekutele enda poolt ametikohale nimetatavate ametnike ja tööle võetavate töötajate ametijuhendid;
7) nimetab ametikohale ja vabastab ametikohalt ministeeriumi ametnikud, välja arvatud need, kelle ametikohale nimetamine on ministri pädevuses;”;

10) punkti 22 alapunkt 9 sõnastatakse järgmiselt:

„9) sõlmib ja lõpetab töölepinguid ministeeriumi töötajatega, välja arvatud nendega, kellega töölepingu sõlmimine on ministri pädevuses;”;

11) punkt 23 sõnastatakse järgmiselt:

„23. Kantsler annab seaduses ja ministeeriumi põhimääruses ettenähtud pädevuse piires käskkirju ministeeriumi ametnike ametikohale nimetamiseks ja ametikohalt vabastamiseks, struktuuriüksuste töö juhtimiseks ja koordineerimiseks ning ministeeriumi asjaajamise korraldamiseks, samuti annab suulisi ja kirjalikke korraldusi ministeeriumi ametnikele ja töötajatele.”;

12) punkti 26 alapunkt 5 sõnastatakse järgmiselt:

„5) valvab talle alluvate ametnike ja töötajate kohustuste täitmise üle;”;

13) punktist 29 jäetakse välja sõna „kõrgem”;

14) punkt 31 sõnastatakse järgmiselt:

„31. Ministri nõunikud alluvad vahetult ministrile. Ministri nõunikud nimetatakse ametikohale või nendega sõlmitakse tööleping.”;

15) punkti 32 teine lause sõnastatakse järgmiselt:

„Ministeeriumi nõunikud nimetab ametikohale ja vabastab ametikohalt või sõlmib ja lõpetab nendega töölepingu kantsler.”;

16) punktist 35 jäetakse välja sõnad „osakonna ametikohtade loetelu ja” ning sõnad „oma määrusega”;

17) punkti 36 esimesest lausest jäetakse välja tekstiosa „, kelle nimetab ametisse ja vabastab ametist minister”;

18) punkti 37 alapunkt 2 sõnastatakse järgmiselt:

„2) valvab osakonna ametnike ja töötajate kohustuste täitmise üle;”;

19) punkti 37 alapunkt 6 sõnastatakse järgmiselt:

„6) teeb ministeeriumi juhtkonnale ettepanekuid osakonna struktuuri, koosseisu ja töökorralduse, osakonna ametnikele palkade ja distsiplinaarkaristuste määramise ning töötajatega töötasude kokkuleppimise kohta;”;

20) punkt 38 sõnastatakse järgmiselt:

„38. Osakond võib jaguneda talitusteks ja büroodeks. Talitust juhib talitusejuhataja ja bürood büroojuhataja. Talituste ja büroode juhatajad alluvad osakonnajuhatajale.”.

§ 2.  Määruse jõustumine

Määrus jõustub 1. aprillil 2013. a.

Andrus Ansip
Peaminister

Rein Lang
Kultuuriminister justiitsministri ülesannetes

Heiki Loot
Riigisekretär

/otsingu_soovitused.json