Teksti suurus:

Kaitseväeteenistuskohustuslasele ja tegevväelasele teenistusülesande täitmiseks ettenähtud tervisenõuded

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.04.2013
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:15.05.2016
Avaldamismärge:RT I, 25.03.2013, 4

Kaitseväeteenistuskohustuslasele ja tegevväelasele teenistusülesande täitmiseks ettenähtud tervisenõuded

Vastu võetud 21.03.2013 nr 45

Määrus kehtestatakse kaitseväeteenistuse seaduse § 31 lõike 6 alusel.

§ 1.  Kaitseväeteenistuskohustuslase tervisenõuded

  (1) Kaitseväekohustuslase ja kaitseväekohustust võtta sooviva isiku terviseseisundi hindamisel lähtutakse lisas 1 sätestatud kaitseväeteenistuskohustuslase teenistusülesande täitmiseks ettenähtud tervisenõuetest.

  (2) Kaitseväekohustuslasel, kes vastab arstliku komisjoni otsuse kohaselt kaitseväeteenistuskohustuslase tervisenõuetele, on kaitseväeteenistusse asumisel terviseseisundi poolest sõjaväerelva kandmise õigus.

§ 2.  Tegevväelase tervisenõuded

  (1) Tegevväelase tervisenõuded kehtestatakse järgnevate tasemetena:
  1) tegevteenistusse asuda sooviva isiku tervisenõuded;
  2) tegevväelase A-taseme tervisenõuded;
  3) tegevväelase B-taseme tervisenõuded;
  4) tegevväelase C-taseme tervisenõuded.

  (2) Tegevväelasel, kes vastab lõike 1 punktides 1–3 kehtestatud tervisenõuetele, on terviseseisundi poolest sõjaväerelva kandmise õigus.

  (3) Tegevväelasel, kes vastab lõike 1 punktis 4 kehtestatud tervisenõuetele, on sõjaväerelva kandmise õigus, kui tema terviseseisundi hindamisel on kindlaks tehtud relvaseaduse § 36 lõike 1 punktides 1–3 ning Vabariigi Valitsuse 21. juuni 2007. a määruse nr 179 „Soetamisloa ja relvaloa taotleja tervisekontrolli kord, loa andmist välistavate tervisehäirete loetelu ning tervisetõendi sisu ja vormi nõuded” §-s 2 sätestatud tervisehäirete puudumine.

§ 3.  Tegevteenistusse asuda sooviva isiku tervisenõuded

  (1) Tegevteenistusse asuda sooviva isiku terviseseisundi hindamisel lähtutakse lisas 1 sätestatud kaitseväeteenistuskohustuslase tervisenõuetest.

  (2) Juhul kui isik soovib asuda ametikohale, millele on kehtestatud tegevväelase A-taseme tervisenõuded, lähtutakse tegevteenistusse asuda sooviva isiku terviseseisundi hindamisel tegevväelase A-taseme tervisenõuetest vastavalt §-s 4 sätestatule.

§ 4.  Tegevväelase A-taseme tervisenõuded

  (1) Tegevväelase teenistusülesande täitmiseks ettenähtud A-taseme tervisenõuded sätestatakse tegevteenistusse asuda sooviva isiku puhul lisaks lisas 1 sätestatud kaitseväeteenistuskohustuslase tervisenõuetele ja tegevväelase puhul lisaks lisas 2 sätestatud tegevväelase B-taseme tervisenõuetele järgnevalt nimetatud tervisenõuetena vastavalt tegevväelase ametikohale:
  1) tegevväelase A1-taseme tervisenõuded teenistusülesande täitmiseks tuukri või laevapere liikmena – tervisenõuded vastavalt meresõiduohutuse seaduse § 26 lõike 7 või § 27 lõike 2 alusel kehtestatud korrale ja Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsiooni standardimiskokkulepetele;
  2) tegevväelase A2-taseme tervisenõuded teenistusülesande täitmiseks õhusõiduki meeskonnaliikme, lennuliikluse lennujuhi või -informaatorina – tervisenõuded vastavalt lennundusseaduse § 241 lõike 5 alusel kehtestatud korrale ja Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsiooni standardimiskokkulepetele;
  3) tegevväelase A3-taseme tervisenõuded teenistusülesande täitmiseks lõhkematerjali vahetu käitlejana – tervisenõuded vastavalt lõhkematerjaliseaduse § 61 lõike 6 alusel kehtestatud korrale ja Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsiooni standardimiskokkulepetele;
  4) tegevväelase A4-taseme tervisenõuded teenistusülesande täitmiseks mootorsõidukijuhina – tervisenõuded vastavalt liiklusseaduse § 101 lõike 10 alusel kehtestatud korrale.

  (2) Tegevväelase terviseseisund loetakse ametikohal teenistusülesande täitmiseks ettenähtud A-taseme tervisenõuetele vastavaks, kui seda kinnitavad lõikes 1 nimetatud nõuete täitmist tõendavad dokumendid.

§ 5.  Tegevväelase B-taseme tervisenõuded

  Tegevväelase teenistusülesande täitmiseks ettenähtud B-taseme tervisenõuded on sätestatud lisas 2.

§ 6.  Tegevväelase C-taseme tervisenõuded

  (1) Tegevväelase C-taseme tervisenõuetena sätestatakse kaitseväeteenistuses teenistusülesannete täitmise tõttu tervisekahjustuse saanud tegevväelase puhul käesolevas paragrahvis nimetatud tingimustel tegevväelase ametikohal teenistusülesande täitmist takistavate piirangute ja vastunäidustuste ning järgnevate tervisehäirete puudumine:
  1) sõltuvus alkoholist, narkootilistest või psühhotroopsetest ainetest või nende kuritarvitamine;
  2) raskekujuline psüühika- või käitumishäire;
  3) närvisüsteemi kahjustus olulise funktsioonihäirega või muu tervisehäire, mis võib teenistusülesannete täitmisel ohtu seada tegevväelase või teise isiku elu või tervise.

  (2) Teenistusülesannete täitmise tõttu tervisekahjustuse saanud tegevväelase terviseseisundi vastavust C-taseme tervisenõuetele hinnatakse arstlikus komisjonis tegevväelase avalduse alusel ning tema teenistust korraldava ülema nõusolekul, võttes seejuures arvesse:
  1) tegevväelase arstliku läbivaatuse ja terviseuuringute tulemusi;
  2) tegevväelase ametikoha teenistusülesannete iseloomu;
  3) tegevväelase ametikoha ametijuhendi ja riskianalüüsi tulemusi;
  4) teenistust korraldava ülema seisukoha.

§ 7.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. aprillil 2013. a.

Andrus Ansip
Peaminister

Urmas Reinsalu
Kaitseminister

Heiki Loot
Riigisekretär

Lisa 1 Kaitseväeteenistuskohustuslase tervisenõuded

Lisa 2 Tegevväelase B-taseme tervisenõuded

/otsingu_soovitused.json