Teksti suurus:

Tegevväelase lähetusse saatmise ning sellega seotud kulu hüvitamise tingimused ja kord

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.03.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 06.02.2018, 13

Tegevväelase lähetusse saatmise ning sellega seotud kulu hüvitamise tingimused ja kord

Vastu võetud 21.03.2013 nr 49
RT I, 25.03.2013, 7
jõustumine 01.04.2013

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
09.03.2015RT I, 13.03.2015, 516.03.2015
07.01.2016RT I, 12.01.2016, 315.01.2016
01.02.2018RT I, 06.02.2018, 1001.03.2018

Määrus kehtestatakse kaitseväeteenistuse seaduse § 113 lõike 3 alusel.

1. peatükk Üldosa 

§ 1.  Määruse kohaldamine

  (1) Määrust kohaldatakse tegevväelasele, kes lähetatakse:
  1) riigisiseselt ajutise ülesande täitmiseks kuni 30 päevaks;
  2) riigisiseselt teenistusülesande täitmiseks teise Kaitseväe või Kaitseliidu struktuuriüksusesse;
  3) riigisiseselt koolitusele;
  4) välisriiki lühiajaliselt kuni kuueks kuuks;
  5) välisriiki koolitusele kuni kuueks kuuks;
[RT I, 13.03.2015, 5 - jõust. 16.03.2015]
  6) välisriiki osalema rahvusvahelises sõjalises operatsioonis.

  (2) Määrust ei kohaldata:
  1) tegevväelasele, kes on suunatud sõjaväelise auastmeta ameti- või töökohale;
  2) tegevväelase lähetamisel riiklike ülesannete täitmiseks välisriiki pikemalt kui kuueks kuuks;
  3) tegevväelasele, kes on välisteenistuses.

  (3) Lähetajaasutuseks käesoleva määruse tähenduses on Kaitsevägi ja Kaitseliit. Rahvusvahelises sõjalises operatsioonis osalemisel on lähetajaasutuseks Kaitsevägi.

§ 2.  Lähetuse otsustamine

  (1) Tegevväelase riigisisese lähetamise otsustab lähetajaasutuse, mille koosseisu kuulub tegevväelase sõjaväelise auastmega rahuaja ametikoht (edaspidi ametikoht), juht või tema volitatud isik.

  (2) Tegevväelase välisriiki lähetamise (edaspidi välislähetus) otsustab Kaitseväe juhataja. Välisriiki lähetamise korral on lähetajaasutuseks asutus, mille koosseisu kuulub tegevväelase ametikoht.

  (3) Kaitseväe juhataja lähetamise otsustab kaitseminister. Kaitseväe juhataja lähetamisel on lähetajaasutuseks Kaitsevägi.

§ 3.  Lähetuse vormistamine

  (1) Lähetusse saatmine ja lähetuskulude hüvitamine vormistatakse lähetajaasutuse asjaajamist, raamatupidamisarvestust ja -aruandlust reguleerivates õigusaktides sätestatu järgi.

  (2) Lähetusse saatmise otsuses märgitakse:
  1) lähetatava tegevväelase ees- ja perekonnanimi;
  2) lähetatava tegevväelase auaste ja ametikoht;
  3) lähetuse sihtkoht;
  4) organisatsioon või asutus, kuhu lähetatav tegevväelane saadetakse;
  5) lähetuse kestus;
  6) lähetuse eesmärk või ülesanne;
  7) välisriiki lähetamise korral päevaraha suurus;
  8) lähetusega seotud kulu;
  9) lähetusega seotud kulu kandja, kui otsustamine toimub vastavalt § 2 lõikes 2 või 3 sätestatule.

  (3) Tegevväelase välislähetusse saatmise otsustamiseks esitab tegevväelase teenistust korraldav ülem Kaitseväe juhatajale esildise koos lõikes 2 toodud andmetega. Vajaduse korral lisatakse esildisele muud lähetuse otsustamiseks vajalikud dokumendid. Kaitseväe juhataja riigisisese lähetamise või välislähetuse korral esitatakse esildis kaitseministrile.

§ 4.  Lähetusega seotud kulu kandmine

  (1) Tegevväelase lähetusega seotud kulu, sealhulgas päevaraha või välislähetustasu, kannab asutus, mille koosseisus asub tegevväelase ametikoht.

  (2) Lähetataval tegevväelasel on õigus nõuda lähetuskulu katteks avansi maksmist eeldatava lähetuskulu ulatuses. Avanssi ei või nõuda kulu osas, mille lähetajaasutus on teinud enne tegevväelase lähetusse minemist. Avansi mittemaksmise korral võib tegevväelane lähetusest keelduda.

  (3) Pikema kui ühekuulise lähetuse korral on lähetataval tegevväelasel on õigus nõuda lähetuskulu katteks avansi maksmist ühe lähetuskuu lähetuskulu ulatuses.

2. peatükk Riigisisese lähetuse kulu 

§ 5.  Sõidukulu ja isikliku mootorsõiduki kasutamise hüvitamine

  (1) Lähetuskohta sõidu ja tagasisõidu kulu hüvitatakse sõidupileti või muu kulu tekkimist tõendava dokumendi alusel.

  (2) Isikliku mootorsõiduki kasutamine hüvitatakse lähetajaasutuses kehtiva korra järgi, arvestades tulumaksuseaduses sätestatut.

§ 6.  Majutuskulu hüvitamine

  (1) Riigisisesel lähetamisel kasutatakse võimaluse korral Kaitseministeeriumi valitsemisala asutuse majutust.

  (2) [Kehtetu - RT I, 06.02.2018, 10 - jõust. 01.03.2018]

  (3) [Kehtetu - RT I, 06.02.2018, 10 - jõust. 01.03.2018]

  (4) [Kehtetu - RT I, 06.02.2018, 10 - jõust. 01.03.2018]

§ 7.  Muude kulude hüvitamine

  Riigisisese lähetusega seotud muu kulu hüvitatakse lähetajaasutuse juhi või tema volitatud isiku otsuse alusel.

3. peatükk Välislähetuse kulu 

§ 8.  Sõidukulu hüvitamine

  (1) Välislähetuse lähetuskohta sõidu ja rahuaja ametikoha asukohta tagasisõidu kulu hüvitatakse sõidupileti või muu kulu tõendava dokumendi alusel.

  (2) Sõidupileti ettetellimise kulu, lennujaama-, reisija- ja väljalennumaks hüvitatakse kulu tõendava dokumendi või sõidupiletile tehtud märke alusel.

  (3) Isikliku mootorsõiduki kasutamisel lähetuskohta ja Eestisse tagasi sõitmisel hüvitatakse sõidukulu sama vahemaa läbimiseks vajaliku transpordivahendi madalama klassi sõidupileti maksumuse ulatuses. Isikliku mootorsõiduki kasutamisel ei hüvitata lähetuskohta ja Eestisse tagasi sõitmisel tehtud majutuskulu.

§ 9.  Majutuskulu hüvitamine
[Kehtetu - RT I, 06.02.2018, 10 - jõust. 01.03.2018]

§ 10.  Muu kulu hüvitamine

  (1) Välislähetusse saadetud tegevväelasele hüvitatakse reisikindlustuse ja viisa vormistamise kulu kindlustuspoliisi koopia või viisa koopia või muu selle kulu tekkimist tõendava dokumendi alusel.

  (2) Muu välislähetusega seotud kulu hüvitatakse lähetajaasutuse või tema volitatud isiku otsuse alusel.

§ 11.  Päevaraha suurus

  Tegevväelasele makstakse välislähetusse saatmisel päevaraha, mille alammäär on 32 eurot päevas ja ülemmäär tulumaksuseaduse § 13 lõike 3 punktis 1 sätestatud välislähetuse päevaraha maksuvaba piirmäär.
[RT I, 12.01.2016, 3 - jõust. 15.01.2016]

§ 12.  Päevaraha määramine

  Välislähetusse väljasõidu päev loetakse välislähetuse päevaks ja selle eest makstakse tegevväelasele päevaraha, kui välisriiki suunduv sõiduk väljub vähemalt kolm tundi enne keskööd. Välislähetusest saabumise päev loetakse välislähetuse päevaks ja selle eest makstakse päevaraha siis, kui saabumispäeva algusest (kell 00.00) on sõiduki saabumise ajaks möödunud vähemalt kolm tundi.

§ 13.  Päevaraha maksmine

  (1) Päevaraha määra vähendatakse kuni 70 protsenti päeva eest, millal tegevväelasele tagatakse tasuta toitlustamine.

  (2) Tegevväelane on kohustatud juhul, kui talle maksab päevaraha muu isik või asutus või organisatsioon, esitama teenistust korraldavale ülemale muu isiku või asutuse või organisatsiooni kinnituse päevaraha maksmise kohta või ise kinnitama selle saamist. Lähetamist taotlenud asutus on kohustatud maksma päevarahana §-s 11 sätestatud päevaraha määra ja muu isiku või asutuse või organisatsiooni makstava summa vahe, kui muu isiku või asutuse või organisatsiooni makstav päevaraha on väiksem käesolevas määruses sätestatud päevarahast.

4. peatükk Pikaajaline koolituslähetus 
[Kehtetu - RT I, 13.03.2015, 5 - jõust. 16.03.2015]

§ 14. – § 21. [Kehtetud - RT I, 13.03.2015, 5 - jõust. 16.03.2015]

5. peatükk Rahvusvahelises sõjalises operatsioonis osalemine 

§ 22.  Rahvusvahelises sõjalises operatsioonis osalemine

  (1) Käesolevat peatükki kohaldatakse kaitseväeteenistuse seaduse § 115 lõike 1 punktis 3 sätestatud välislähetuse korral, kui tegevväelane on lähetatud osalema rahvusvahelises sõjalises operatsioonis.

  (2) Rahvusvahelises sõjalises operatsioonis osalema saatmise otsustamisele, vormistamisele ja kulu kandmisele kohaldatakse §-des 2 ja 3 sätestatut, kui käesolevas paragrahvis ei ole sätestatud teisiti.

  (3) Rahvusvahelises sõjalises operatsioonis osaleva tegevväelase välislähetuse eelduseks on Riigikogu või Vabariigi Valitsuse otsus operatsioonis osalemise kohta.

  (4) Rahvusvahelises sõjalises operatsioonis osalema saatmise otsuses märgitakse:
  1) lähetatava tegevväelase ees- ja perekonnanimi;
  2) lähetatava tegevväelase auaste ja ametikoht;
  3) lähetuse sihtkoht;
  4) lähetuse kestus;
  5) lähetuse eesmärk või ülesanne;
  6) päevaraha suurus.

  (5) Lähetataval tegevväelasel on õigus nõuda enne lähetusse asumist avanssi ühe kuu poole palga ulatuses. Avanssi makstakse juhul, kui lähetusse asumiseni on vähem kui 30 päeva.

§ 23.  Rahvusvahelises sõjalises operatsioonis osalemise päevaraha ja selle määramine

  (1) Rahvusvahelises sõjalises operatsioonis osalevale tegevväelasele makstakse välislähetuse ajal päevaraha 32 eurot päevas.

  (2) Päevaraha ei maksta tegevväelasele aja eest, kui ta on puhkusel.

  (3) Välislähetusse väljasõidu päev loetakse välislähetuse päevaks ja selle eest makstakse tegevväelasele päevaraha, kui välisriiki suunduv sõiduk väljub vähemalt kolm tundi enne keskööd. Välislähetusest saabumise päev loetakse välislähetuse päevaks ja selle eest makstakse päevaraha siis, kui saabumispäeva algusest (kell 00.00) on sõiduki saabumise ajaks möödunud vähemalt kolm tundi.

§ 24.  Sõidukulu ja majutuskulu

  (1) Rahvusvahelises sõjalises operatsioonis osalemise algusega ja osalemise lõppemisega seotud sõidukulu kannab lähetajaasutus.

  (2) Tegevväelase Eestisse puhkusele ja sealt tagasi sõidu kulu kannab lähetajaasutus üks kord välislähetuse jooksul, üheksakuulise või pikema välislähetuse korral kuni kaks korda.
[RT I, 13.03.2015, 5 - jõust. 16.03.2015]

  (3) Rahvusvahelises sõjalises operatsioonis osaleva tegevväelase majutuskulu, sealhulgas kulu, mis tekib tegevväelase lähetuskohta ja sealt tagasi Eestisse toimetamise ajal, kannab lähetajaasutus.

§ 25.  Sõidukulu hüvitamine tegevväelase poolt

  (1) Tegevväelase algatusel rahvusvahelises sõjalises operatsioonis osalemise ennetähtaegse lõppemise korral kannab lähetajaasutus Eestisse tagasi sõidu kulu, kui tegevväelane nõustub hüvitama erakorralise sõiduga kaasneva kulu, sealhulgas kulu, mis tekib uue tegevväelase viimisega rahvusvahelise sõjalise operatsiooni piirkonda.

  (2) Lähetajaasutusel on õigus nõuda tegevväelaselt, kes on rahvusvahelise sõjalise operatsiooni toimumise piirkonnas pannud toime distsiplinaar- või kriminaalkorras karistatava teo, mistõttu on vaja tegevväelane Eestisse tuua, tema Eestisse toomise sõidukulu hüvitamist.

6. peatükk Lõppsätted 

§ 26.  Vastutus

  (1) Tegevväelase lähetustasu ja kaetavate kulude maksmise põhjendatuse ja õigsuse eest vastutab lähetajaasutuse juht või tema volitatud isik.

  (2) Lähetustasu ja kaetava kulu arvutamise aluseks olevate andmete õigsuse ja tähtaegse esitamise eest vastutab tegevväelane.

§ 27.  Määruse kohaldamise erand

  (1) Käesolevat määrust ei kohaldata tegevväelasele, kes on välisriiki lähetatud enne 1. aprilli 2013. a ja kelle suhtes on seoses lähetusega vormistatud enne 1. aprilli 2013. a kehtinud kaitseväeteenistuse seaduse § 1801 lõike 5 alusel haldusakt.

  (2) Lõikes 1 nimetatud tegevväelase lähetusele kohaldatakse Vabariigi Valitsuse 19. detsembri 2012. a määruse nr 115 „Ametniku pikaajalisse välislähetusse saatmise kord, lähetustasu lähtesummad ning lähetustasu arvutamise ja maksmise kord, lähetuskulude hüvitamise tingimused ja kord, hüvitatavate ravikulude loetelu, kaasasoleva perekonnaliikme eest välislähetustasu suurendamise ja maksmise kord ning abikaasatasu maksmise tingimused ja kord” peatükkides 1–3, 5 ja 6 sätestatut.

  (3) Enne 1. aprilli 2013. a rahvusvahelises sõjalises operatsioonis osalema saadetud tegevväelasele makstakse kuni rahvusvahelises sõjalises operatsioonis osalemise lõppemiseni päevaraha enne 1. aprilli 2013. a talle makstud välislähetustasu suuruses.

§ 28.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. aprillil 2013. a.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json