Teksti suurus:

Teadusraamatukogude ühtse komplekteerimiskava koostamise põhimõtted ja teadusraamatukogude teadusinformatsiooni finantseerimise taotlemise, taotluste läbivaatamise ning finantseerimise otsustamise kord

Väljaandja:Haridus- ja teadusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:28.03.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 25.03.2014, 4

Vali redaktsioon:

Eelmine...

Hetkel kehtiv

Teadusraamatukogude ühtse komplekteerimiskava koostamise põhimõtted ja teadusraamatukogude teadusinformatsiooni finantseerimise taotlemise, taotluste läbivaatamise ning finantseerimise otsustamise kord

Vastu võetud 17.01.2012 nr 2
RT I, 18.01.2012, 6
jõustumine 21.01.2012

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
19.03.2014RT I, 25.03.2014, 128.03.2014

Määrus kehtestatakse „Teadus- ja arendustegevuse korralduse seaduse” § 14 lõike 4 punkti 1 alusel.

§ 1.  Reguleerimisala

 (1) Määrusega kehtestatakse teadusraamatukogude ühtse komplekteerimiskava koostamise põhimõtted ning teadusraamatukogudele teadusinformatsiooni finantseerimise taotlemise, taotluste läbivaatamise ning finantseerimise otsustamise kord.

 (2) Määrus ei sätesta õppetööks vajalike teavikute hankimise finantseerimist.

§ 2.  Määruses kasutatavad mõisted

  Käesolevas määruses kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses:
 1) teavik – mis tahes andmekandja, millele on talletatud informatsioon;
 2) rahvusteavik – eestikeelne, Eestis ilmunud muukeelne, välismaal ilmunud Eestit käsitlev ja/või eesti autoritega seotud teavik mis tahes andmekandjal;
 3) teadusinformatsioon – teadusliku sisuga informatsioon mis tahes andmekandjal;
 4) teadusraamatukogu pidaja – juriidiline isik, kohaliku omavalitsuse üksus, kohaliku omavalitsuse või riigiasutus.

§ 3.  Teadusraamatukogude ühtse komplekteerimiskava koostamise põhimõtted

 (1) Teadus- ja arendustegevuseks vajaliku teadusinformatsiooni üleriigilise kättesaadavuse tagamiseks lähtutakse teadusraamatukogude kogude komplekteerimisel teadusraamatukogude ühtsest komplekteerimiskavast.

 (2) Teadusraamatukogude ühtse komplekteerimiskava koostavad ning teevad selle igal aastal 1. novembriks Haridus- ja Teadusministeeriumile teatavaks teadusraamatukogud. Komplekteerimiskava koostamisele kaasatakse vajadusel teisi teadusinformatsiooni koguvaid või säilitavaid raamatukogusid.

 (3) Teadusraamatukogude ühtne komplekteerimiskava koostatakse, arvestades teadus- ja arendustegevuse valdkondi, tarbijate nõudlust, komplekteerimise järjepidevust ning teadusinformatsiooni kahetasandilist valikut:
 1) teadustööd toetaval tasandil – raamatukogu taotleb antud teadusvaldkonnas kogude vastavust teadustöö vajadustele;
 2) põhiinformatsiooni tasandil – raamatukogu taotleb antud teadusvaldkonnas kogude vastavust teadusvaldkonna tutvustamise ja määratlemise vajadustele.

§ 4.  Teadusinformatsiooni hankimise finantseerimine

 (1) Teadusinformatsiooni hankimise finantseerimist taotletakse haridus- ja teadusministri nimetatud teadusraamatukogudele.

 (2) Teadusinformatsiooni hankimise finantseerimist taotletakse:
 1) teavikute jooksvaks ja järelkomplekteerimiseks teadusraamatukogu sihtgrupi teadus- ja arendustegevuse vajadustele vastavate kogude kujundamiseks;
 2) elektroonilise teadusinformatsiooni hankimiseks, sealhulgas andmebaaside kasutuslitsentside ostmiseks;
 3) teaduslikul otstarbel rahvusteavikute komplekteerimiseks.

§ 5.  Teaduslikul otstarbel rahvusteavikute komplekteerimise finantseerimine

 (1) Teaduslikul otstarbel rahvusteavikute komplekteerimise finantseerimist võivad taotleda Tartu Ülikooli Raamatukogu ja Tallinna Ülikooli Akadeemiline Raamatukogu.

 (2) Rahvusteavikute hankimise finantseerimist taotletakse:
 1) rahvusteavikute, välja arvatud „Sundeksemplari seaduse” alusel laekuvate teavikute hankimiseks;
 2) jooksvaks ja järelkomplekteerimiseks, mis on vajalik kogude terviklikkuse saavutamiseks.

§ 6.  Finantseerimise taotlemine

 (1) Finantseerimistaotluse, mis vormistatakse vastavalt käesoleva määruse lisale 1, esitab teadusraamatukogu pidaja.

 (2) Finantseerimistaotlusele lisatakse:
 1) komplekteerimiskava teadusvaldkondade kaupa koos prioriteetide äranäitamisega ja kohaga teadusraamatukogude ühtses komplekteerimiskavas;
 2) kulutuste põhjendus koos teiste finantseerimisallikate loeteluga.

 (3) Dokumendid esitatakse Haridus- ja Teadusministeeriumile igal aastal 1. novembriks.

 (4) Teadusraamatukogudel on õigus esitada taotlusi elektroonilise teadusinformatsiooni ühishangete finantseerimiseks läbi MTÜ Eesti Raamatukoguvõrgu Konsortsiumi.

 (5) Finantseerimistaotlused vaatab läbi Haridus- ja Teadusministeerium.

§ 7.  Finantseerimise otsustamine

 (1) Teadusraamatukogudele teadusinformatsiooni hankimiseks riigieelarves ette nähtud vahendite kogumahust eraldatakse:
 1) 62,0 protsenti teadusraamatukogudele elektroonilise teadusinformatsiooni ühishangete finantseerimiseks;
 2) 2,8 protsenti teaduslikul otstarbel rahvusteavikute komplekteerimise finantseerimiseks;
 3) 17,6 protsenti Tallinna teadusraamatukogudele teadusinformatsiooni hankimiseks;
 4) 17,6 protsenti Tartu teadusraamatukogudele teadusinformatsiooni hankimiseks.
[RT I, 25.03.2014, 1 - jõust. 28.03.2014]

 (2) Käesoleva paragrahvi lõike 1 punktides 3 ja 4 nimetatud vahendid jaotatakse linnasiseselt teadusraamatukogude vahel proportsionaalselt järgmiselt:
 1) 40 protsenti teadusraamatukogu pidajale eelneval aastal eraldatud baasfinantseerimise mahu alusel;
 2) 30 protsenti teadusraamatukogu pidaja poolt teadusraamatukogule eelneval aastal eraldatud teadusinformatsiooni hankimise eraldise mahu alusel;
 3) 10 protsenti teadusraamatukogu pidaja üliõpilaste arvu alusel taotluse esitamise aasta 15. oktoobri seisuga;
 4) 10 protsenti teadusraamatukogu teavikute arvu alusel taotluse esitamise aasta 1. jaanuari seisuga;
 5) 10 protsenti teadusraamatukogu lugejate arvu alusel taotluse esitamise aasta 1. jaanuari seisuga.

§ 8.  Finantseerimise otsus

 (1) Teadusraamatukogude teadusinformatsiooni finantseerimise otsuse kinnitab haridus- ja teadusminister käskkirjaga.

 (2) Käskkiri tehakse taotluse esitajale teatavaks 5 tööpäeva jooksul käskkirja andmisest.

§ 9.  Kulutuste aruanne

  Teadusraamatukogu pidajal on kohustus esitada Haridus- ja Teadusministeeriumile aasta kulutuste aruanne vastavalt käesoleva määruse lisale 2 finantseerimise aastale järgneva aasta 15. veebruariks.

§ 10.  Finantseerimine 2012. aastal

  2012. aastal kaetakse käesoleva määruse § 7 lõike 1 punktis 1 nimetatud kulud programmi „E-teadusinfo” vahenditest.

§ 11.  Määruse kehtetuks tunnistamine

  [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

Lisa 1 Finantseerimistaotluse vorm

Lisa 2 Kuluaruande vorm