Teksti suurus:

Ravimiameti eriluba nõudva kauba sisse- ja väljaveo ning ravimite isiklikuks tarbimiseks kaasavõtmise või saatmise tingimused ja kord, erilubade vormid ning Ravimiameti eriluba nõudvate kaupade loetelu

Väljaandja:Sotsiaalminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:28.03.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:30.06.2014
Avaldamismärge:RT I, 25.03.2014, 6

Ravimiameti eriluba nõudva kauba sisse- ja väljaveo ning ravimite isiklikuks tarbimiseks kaasavõtmise või saatmise tingimused ja kord, erilubade vormid ning Ravimiameti eriluba nõudvate kaupade loetelu
[RT I, 25.03.2014, 3 - jõust. 28.03.2014]

25.11.2014 14:34
Veaparandus - Parandatud ilmne ebatäpsus tervikteksti kehtivuse lõpu kuupäevas Riigi Teataja seaduse § 10 lõike 4 alusel.

Vastu võetud 18.02.2005 nr 31
RTL 2005, 23, 316
jõustumine 01.03.2005

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
07.10.2005RTL 2005, 105, 160421.10.2005
13.12.2007RTL 2007, 96, 161621.12.2007
19.12.2008RTL 2008, 102, 145701.01.2009
26.02.2010RTL 2010, 10, 18208.03.2010
11.11.2011RT I, 18.11.2011, 101.01.2012
06.05.2013RT I, 10.05.2013, 113.05.2013
20.03.2014RT I, 25.03.2014, 328.03.2014

Määrus kehtestatakse «Ravimiseaduse» § 17 lõike 1 ja § 19 lõike 5 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse:
  1) Ravimiameti eriluba nõudvate kaupade (edaspidi eriluba nõudev kaup) loetelu;
  2) Ravimiameti eriluba (edaspidi eriluba) nõudva kauba sisse- ja väljaveo tingimused ja kord, sh sisse- või väljaveoks eriloa taotlemise, eriloa väljastamise, sisse- või väljaveost teavitamise tingimused ja kord ning meditsiinilisel või teaduslikul eesmärgil kasutatava inim- või loomset päritolu rakkude, kudede ja elundite puhul tingimused, mille korral on nende sisse- või väljaveoks nõutav eriloa olemasolu või Ravimiameti teavitamine;
[RTL 2008, 102, 1457 - jõust. 01.01.2009]
  3) reisija poolt ravimite meditsiinilisel eesmärgil isiklikuks või temaga kaasasolevate loomade tarbeks kaasavõtmise ja ravimite saatmise tingimused;
[RT I, 25.03.2014, 3 - jõust. 28.03.2014]
  4) arsti või veterinaararsti või nende erialaorganisatsiooni taotluse vormi müügiloata ravimi kasutamiseks.
[RTL 2010, 10, 182 - jõust. 08.03.2010]

§ 2.   Eriluba nõudvate kaupade loetelu

  Eriluba nõudvateks kaupadeks on:
  1) lisas 9 nimetatud kaubad;
  2) ravimi valmistamiseks kasutatavad toimeained;
  3) inim- ja loomset päritolu rakud, koed ja elundid meditsiiniliseks kasutuseks inimesel haiguse vältimiseks, diagnoosimiseks, ravimiseks või haigusseisundi kergendamiseks.
[RTL 2008, 102, 1457 - jõust. 01.01.2009]

§ 3.   Eriluba nõudva kauba sisse- ja väljaveo tingimused

  (1) Eriluba on nõutav järgmiste eriluba nõudvate kaupade sisse- ja väljaveoks:
  1) «Ravimiseaduse» § 21 alusel, sh välisabina sisseveetavad ravimid;
  2) kliinilises uuringus kasutatavad imporditavad ravimid;
[RT I, 10.05.2013, 1 - jõust. 13.05.2013]
  3) imporditavad ja eksporditavad ravimid, sh toimeained;
  31) imporditavad ja eksporditavad meditsiinilisel eesmärgil kasutatavad inim- või loomset päritolu rakud, koed ja elundid;
[RTL 2008, 102, 1457 - jõust. 01.01.2009]
  4) sisse- ja väljaveetavad muud eriluba nõudvad kaubad.

  (2) Ravimiameti teavitamine on nõutav järgmiste eriluba nõudvate kaupade sisse- ja väljaveol:
  1) Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriigist sisseveetavad ja liikmesriiki väljaveetavad ravimid, sh toimeained, v.a kui neil on olemas sisse- või väljaveoluba;
  11) Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriigist sisseveetavad ja liikmesriiki väljaveetavad meditsiinilisel eesmärgil kasutatavad inim- või loomset päritolu rakud, koed ja elundid, v.a kui neil on olemas sisse- või väljaveoluba;
[RTL 2008, 102, 1457 - jõust. 01.01.2009]
  12) Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriigist sisseveetavad, liikmesriiki väljaveetavad ja eksporditavad kliinilises uuringus kasutatavad ravimid;
[RT I, 10.05.2013, 1 - jõust. 13.05.2013]
  2) ravimi müügiloa taotlemiseks esitatavad näidised.

  (3) Sisse- ja väljaveetava kauba kogus ja loetelu ei tohi ületada eriloal märgitut. Kaup peab olema saatedokumentide ja eriloa alusel samastatav.

  (4) [Kehtetu - RT I, 10.05.2013, 1 - jõust. 13.05.2013]

  (41) Kui ravimi sisseveoõigust omav isik soovib turustada inimtervishoius kasutatavat ravimit, mille sissevedajaks ei ole ravimi müügiloa hoidja teda määranud, teavitab ta ravimi sisseveo kavatsusest taasesitatavas vormis ravimi müügiloa hoidjat ja Ravimiametit. Kui ravimile on müügiloa andnud Euroopa Komisjon, tuleb ravimi sisseveo kavatsusest teavitada müügiloa hoidjat ja Euroopa Ravimiametit. Nimetatud sätet ei kohaldata ravimi eksportimisel.
[RT I, 10.05.2013, 1 - jõust. 13.05.2013]

  (5) Teisese müügiloa saanud ravimeid ei ole lubatud sisse vedada, kui teisese müügiloa saanud ravimi päritolumaal on nimetatud ravimil müügiluba kehtetuks tunnistatud või lõppenud.

  (6) Teaduslikel eesmärkidel inim- ja loomset päritolu rakkude, kudede ja elundite sisse- ja väljaveoks on vaja taotleda Ravimiameti eriluba juhul, kui rakkude, kudede ja elunditega tehtava uurimistöö eesmärgiks on nende raviotstarbeline kasutamine inimesel.
[RTL 2008, 102, 1457 - jõust. 01.01.2009]

§ 4.   Sisse- või väljaveoloa taotlemine

  (1) Ravimiameti eriluba tuleb taotleda iga eriluba nõudva kauba saadetise kohta. Taotluses tuleb märkida eriluba nõudva kauba saatja (edaspidi väljavedaja) ja saaja (edaspidi sissevedaja) nimi, aadress, kontaktandmed, saadetise piiriületuskoht ja transpordiviis ning andmed ravimite ja muude eriluba nõudvate kaupade kohta.

  (2) Ravimite kohta esitatavateks andmeteks on:
  1) ravimi nimetus;
  2) ravimvorm;
  3) toimeaine(d) ja selle (nende) sisaldus;
  4) kogus pakendis;
  5) müügiloa hoidja ja tootja;
  6) ravimi ATC-kood;
  7) pakendite arv.

  (3) Kui sisseveetavaid ravimeid ei kasutata Eestis, peab taotlusel olema vastav kinnitus.
[RTL 2010, 10, 182 - jõust. 08.03.2010]

  (4) Müügiloata ravimi sisseveo taotlusele tuleb märkida Ravimiameti müügiloata ravimi kasutamise loale antud number.
[RTL 2010, 10, 182 - jõust. 08.03.2010]

  (5) Kliinilise uuringu ravimite sisseveoks eriloa taotlemisel esitatavateks andmeteks on:
[RT I, 10.05.2013, 1 - jõust. 13.05.2013]
  1) kliinilise uuringu teostamiseks Ravimiametis antud viitenumber;
  2) ravimi nimetus;
  3) ravimvorm;
  4) toimeaine(d) ja selle (nende) sisaldus;
  5) kogus pakendis;
  6) pakendite arv.

  (6) Muude eriluba nõudvate kaupade kohta esitatavateks andmeteks on:
  1) eriluba nõudva kauba nimetus;
  2) kogus pakendis;
  3) pakendite arv;
  4) selgitus eriluba nõudva kauba kasutamise otstarbe kohta;
  5) inim- või loomset päritolu rakkude, kudede ja elundite sertifikaat, mille on allkirjastanud rakkude, kudede ja elundite käitleja pädev isik.
[RTL 2008, 102, 1457 - jõust. 01.01.2009]

  (7) Eriloa taotlusel peab olema kuupäev, taotleja nimi ja kontaktandmed.

  (8) Narkootiliste või psühhotroopsete ainete eriloa taotluses peab olema nende ainete käitlemise eest vastutava isiku nimi ja allkiri. Taotluses peavad olema märgitud andmed riigilõivu tasumise kohta (maksja nimi, pank, maksmise kuupäev) või lisatud riigilõivu tasumist tõendav dokument.

§ 5.   Eriluba nõudva kauba sisse- või väljaveost teavitamine

  (1) «Ravimiseaduse» § 19 lõike 1 punktis 2 nimetatud juhul teatab ravimite sisse- või väljavedaja Ravimiametile järgmised andmed:
  1) sisse- või väljaveo toimumise kuupäev;
  2) saatja ning saaja nimi, aadress ja kontaktandmed;
  3) ravimi nimetus;
  4) ravimvorm;
  5) toimeaine(d) ja selle (nende) sisaldus;
  6) kogus pakendis;
  7) müügiloa hoidja ja tootja;
  8) ravimi ATC-kood;
  9) pakendite arv;
  10) koodikeskuse kood.

  (11) Inim- või loomset päritolu rakkude, kudede ja elundite sisse- või väljaveost teavitamisel esitab rakkude, kudede ja elundite käitleja Ravimiametile § 4 lõigetes 1, 6 ja 7 nõutavad andmed.
[RTL 2008, 102, 1457 - jõust. 01.01.2009]

  (12) Kliinilise uuringu ravimite sisse- või väljaveost teavitamisel esitab sisse- või väljavedaja Ravimiametile § 4 lõigetes 1 ja 5 nõutavad andmed ning sisse- või väljaveo toimumise kuupäeva.
[RT I, 10.05.2013, 1 - jõust. 13.05.2013]

  (2) Teavitaja märgib teatisele järjekorranumbri, teataja nime, kontaktandmed ja teatise koostamise kuupäeva.

  (3) Kui § 3 lõike 2 punkti 1 alusel sisseveetavaid ravimeid ei kasutata Eestis, peab teavitusel olema sellekohane kinnitus.

  (4) Ravimiamet teavitab teatise kättesaamisest.

§ 6.   Taotlus müügiloata ravimi kasutamiseks

  (1) «Ravimiseaduse» § 21 lõikes 1 nimetatud juhul peab Ravimiametile esitatav taotlus müügiloata ravimi kasutamiseks sisaldama järgmisi andmeid:
  1) toimeaine(d);
  2) ravimvorm ja toimeaine(te) sisaldus;
  3) ravimi manustamisviis;
  4) ravimi kogus kuni 12 kuu vajaduseks;
  5) retsepti number;
  6) diagnoosikood ja/või näidustus, ravimi taotlemisel veterinaarseks kasutamiseks loomaliik ja näidustus;
  7) taotluse meditsiiniline põhjendus;
  8) patsiendi perekonnanimi, kui ravimit taotletakse ühe patsiendi jaoks, või tervishoiu- või hoolekandeasutuse nimi, kui ravimit taotletakse selle patsientide jaoks.

  (2) «Ravimiseaduse» § 21 lõigetes 7 ja 8 nimetatud juhtudel peab taotlus müügiloata ravimi kasutamiseks sisaldama käesoleva paragrahvi lõike 1 punktides 1–4 ning 6 ja 7 nimetatud andmeid.

  (3) «Ravimiseaduse» § 21 lõike 7 punktis 1 nimetatud juhul peab ravimi kasutamise meditsiiniline põhjendus kajastama taotletava diagnoosiga seisundi ravi kõiki viise ning taotletava ravimi efektiivsust ja ohutust võrreldes teiste raviviisidega. Põhjendus peab olema varustatud viidetega avaldatud teaduslikele uuringutele, Ravimiameti nõudmisel tuleb esitada uuringute publikatsioonide koopiad.

  (4) Taotluses peavad olema märgitud arsti või veterinaararsti nimi ja kontaktandmed (töökoht, töökoha aadress, arsti kood, veterinaararsti tegevusloa number, telefon, e-post) ning taotlus peab olema kinnitatud allkirja ja kuupäevaga. «Ravimiseaduse» § 21 lõike 7 punktis 1 nimetatud juhul peab taotluse kinnitama erialaorganisatsiooni esindamisõigust omav isik.

  (5) Ravimiseaduse § 21 lõikes 1 nimetatud juhul esitatakse taotlus määruse lisas 7 või 8 toodud vormis, ravimiseaduse § 21 lõikes 7 nimetatud juhtudel esitatakse taotlus määruse lisas 12 või 13 toodud vormis.
[RT I, 10.05.2013, 1 - jõust. 13.05.2013]

§ 7.   Sisse- ja väljaveoloa vormistamine

  (1) Eriluba nõudva kauba sisse- ja väljaveoluba trükitakse kollasele Ravimiameti blanketile lisades 1 ja 2 ettenähtud vormis.

  (2) Kliinilise uuringu ravimi sisse- ja väljaveoluba trükitakse kollasele Ravimiameti blanketile lisades 3 ja 4 ettenähtud vormis.

  (3) Narkootiliste ja psühhotroopsete ainete ja neid sisaldavate ravimite sisseveoluba trükitakse roosale Ravimiameti blanketile lisas 5 ettenähtud vormis.

  (4) Narkootiliste ja psühhotroopsete ainete ja neid sisaldavate ravimite väljaveoluba trükitakse rohelisele Ravimiameti blanketile lisas 6 ettenähtud vormis.

  (5) Narkootiliste ja psühhotroopsete ainete ning neid sisaldavate ravimite sisseveoloa vormistab Ravimiamet kahes eksemplaris: esimese eksemplari esitab sissevedaja impordi korral tollile tollivormistuseks, teise eksemplari väljastab Ravimiamet esitamiseks saatja riigi pädevale asutusele.

  (6) Narkootiliste ja psühhotroopsete ainete ning neid sisaldavate ravimite väljaveoloa vormistab Ravimiamet kolmes eksemplaris: esimese eksemplari esitab väljavedaja ekspordi korral tollile tollivormistuseks, teise eksemplari lisab väljavedaja kauba saatedokumentidele ning kolmanda eksemplari saadab Ravimiamet sihtmaal asuvale pädevale asutusele kinnituse saamiseks.

  (7) Teiste kaupade eriloa vormistab Ravimiamet ühes eksemplaris, mille sisse- või väljavedaja esitab impordi või ekspordi korral tollivormistuseks.

  (8) Kui vormistatud ja väljastatud eriloa alusel sisse- või väljavedu ei toimunud, peab sissevedaja või väljavedaja tagastama eriloa Ravimiametile kohe pärast selle kehtivusaja lõppu.

§ 8.   Ravimid isiklikuks tarbimiseks

  (1) Eestisse saabuv ja Eestist lahkuv reisija võib kaasa võtta ravimeid, mida ta kasutab meditsiinilisel eesmärgil isiklikuks või temaga kaasasolevate loomade tarbeks.

  (2) Ravimiameti loata võib isiklikuks tarbeks kaasa võtta kuni kümme erineva nimetusega ravimpreparaati, iga ravimpreparaati kuni viis jaemüügipakendit, ning kaasasolevate loomade tarbeks kuni viis erineva nimetusega ravimpreparaati, iga ravimpreparaati kuni kolm jaemüügipakendit.
[RT I, 18.11.2011, 1 - jõust. 01.01.2012]

  (3) Jaemüügipakendi suurus on tahketel ravimvormidel kuni 100 ühikut, pulbritel lahuse valmistamiseks 500 g, homöopaatilistel graanulitel 50 g, infusioonilahustel ja suukaudsetel lahustel 500 ml, süstitavatel ravimvormidel 10 ampulli või viaali, välispidistel ravimitel 200 ml või 200 g, droogidel 100 g, inhaleeritavatel ravimpreparaatidel kuni 120 annust, ravimplaastritel 10 ühikut.
[RTL 2010, 10, 182 - jõust. 08.03.2010]

  (4) Ilma Ravimiameti loata võib narkootilisi või psühhotroopseid aineid kaasa võtta ühe jaemüügipakendi suurusega kuni 20 ühikut ning ravimitega peab kaasas olema arsti, loomadel kasutatavate ravimite puhul veterinaararsti teatis ravimi vajaduse kohta või retsepti koopia, välja arvatud lõigetes 41 ja 42 toodud juhtudel.
[RTL 2010, 10, 182 - jõust. 08.03.2010]

  (41) Juhul kui isik, kelle püsiv elukoht on Eestis, soovib sõita teise Schengeni konventsiooniosalise riigi territooriumile, võib ta narkootilisi või psühhotroopseid aineid kaasa võtta reisi kestuse ajaks vajaminevas koguses, kuid mitte enam kui 30 päevaseks raviks. Iga kaasasoleva arsti retsepti järgse narkootilise või psühhotroopse aine kohta peab kaasas olema Ravimiameti poolt väljastatud tunnistus.
[RTL 2007, 96, 1616 - jõust. 21.12.2007]

  (42) Isikul, kelle püsiv elukoht on teises Schengeni konventsiooniosalises riigis, peab iga kaasasoleva narkootilise või psühhotroopse aine kohta olema oma elukohariigis välja antud Schengeni konventsiooni artikli 75 vormi kohane tunnistus.
[RTL 2007, 96, 1616 - jõust. 21.12.2007]

  (5) Kui kaasavõetavate ravimite kogus ületab lõikes 2, 3 või 4 nimetatud kogust, tuleb Ravimiameti luba taotleda kõikide kaasavõetavate ravimite jaoks. Narkootilisi või psühhotroopseid aineid võib Ravimiameti loaga reisile kaasa võtta kuni 30-päevaseks raviks vajalikus koguses.
[RTL 2010, 10, 182 - jõust. 08.03.2010]

  (6) Ravimite saatmine välismaale või Eestisse võib toimuda füüsilise isiku poolt füüsilisele isikule. Ravimite saatmisel võib ühes saadetises Ravimiameti loata olla kuni viis lõikes 3 nimetatud suurusega avamata jaemüügipakendit. Ravimid peavad olema tootja pakendis.
[RT I, 25.03.2014, 3 - jõust. 28.03.2014]

  (7) Kui saadetavate ravimite kogus ületab lõigetes 3 või 6 nimetatud kogust, tuleb Ravimiameti luba taotleda kõikidele saadetises olevatele ravimitele.
[RT I, 25.03.2014, 3 - jõust. 28.03.2014]

  (8) [Kehtetu - RT I, 10.05.2013, 1 - jõust. 13.05.2013]

  (9) Ravimiameti loa saamiseks tuleb lõigetes 4, 5 ja 7 kirjeldatud juhtudel esitada järgmised andmed:
  1) taotleja nimi ja kontaktandmed;
  2) andmed lähte- ja sihtriigi kohta;
  3) ravimite nimekiri (ravimi nimetus, toimeaine sisaldus ja ravimvorm, pakendi suurus ja pakendite koguarv);
  4) retseptiravimite puhul arsti, loomadel kasutatavate ravimite puhul veterinaararsti teatis ravimite vajaduse kohta.
[RTL 2007, 96, 1616 - jõust. 21.12.2007]

  (91) Ravimiameti tunnistuse saamiseks lõikes 41 kirjeldatud juhul tuleb esitada käesoleva määruse lisas 10 kehtestatud vormi kohane taotlus või selle koopia iga kaasavõetava arsti retsepti järgse narkootilise või psühhotroopse aine kohta. Taotluse või selle koopia edastab Ravimiametile ravimi väljastanud apteek vahetult pärast ravimi väljastamist.
[RTL 2007, 96, 1616 - jõust. 21.12.2007]

  (92) Käesoleva paragrahvi lõikes 91 nimetatud taotluse punktid A, B ja C15-20 täidab ravimid määranud arst. Taotluse punktid C14 ja C21 täidab ravimi väljastaja.
[RTL 2007, 96, 1616 - jõust. 21.12.2007]

  (93) Ravimiamet väljastab käesoleva määruse lisas 11 toodud tunnistuse 5 tööpäeva jooksul, arvates nõuetekohase taotluse või taotluse koopia saamisest. Tunnistus kehtib kuni 30 päeva.
[RTL 2007, 96, 1616 - jõust. 21.12.2007]

  (10) [Kehtetu - RT I, 10.05.2013, 1 - jõust. 13.05.2013]

§ 9.   Määruse jõustumine

  (1) Määrus jõustub 2005. a 1. märtsil.

  (2) Määruse § 5 lõike 1 punkt 10 jõustub 2005. a 1. oktoobril.

Lisa 1 Eriluba nõudva kauba sisseveoluba

Lisa 2 Eriluba nõudva kauba väljaveoluba
[RTL 2005, 105, 1604 - jõust. 21.10.2005]

Lisa 3 Kliinilise uuringu ravimi sisseveoluba

Lisa 4
[Kehtetu - RT I, 10.05.2013, 1 - jõust. 13.05.2013]

Lisa 5 Import authorization

Lisa 6 Export authorization

Lisa 7 Taotlus müügiloata ravimi kasutamiseks
[RTL 2010, 10, 182 - jõust. 08.03.2010]

Lisa 8 Taotlus müügiloata ravimi veterinaarseks kasutamiseks
[RTL 2010, 10, 182 - jõust. 08.03.2010]

Lisa 9 Ravimiameti eriluba nõudvate kaupade loetelu koos vastavate kombineeritud nomenklatuuri 2010 kaubapositsioonidega
[RT I, 10.05.2013, 1 - jõust. 13.05.2013]

Lisa 10 Narkootiliste ja psühhotroopsete ainete teistesse riikidesse kaasavõtmise tunnistuse taotlus
[RTL 2010, 10, 182 - jõust. 08.03.2010]

Lisa 11 Schengeni konventsiooni artikli 75 vormi kohane ravi tõttu kaasaskantavate narkootiliste ja psühhotroopsete ainete tunnistus
[RTL 2007, 96, 1616 - jõust. 21.12.2007]

Lisa 12 Erialaorganisatsiooni taotlus müügiloata ravimi kasutamiseks
[RTL 2010, 10, 182 - jõust. 08.03.2010]

Lisa 13 Erialaorganisatsiooni taotlus müügiloata ravimi veterinaarseks kasutamiseks
[RTL 2010, 10, 182 - jõust. 08.03.2010]

/otsingu_soovitused.json