Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 22. detsembri 2011. a määruse nr 177 „Rahandusministeeriumi põhimäärus” muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.04.2014
Avaldamismärge:RT I, 25.03.2014, 10

Vabariigi Valitsuse 22. detsembri 2011. a määruse nr 177 „Rahandusministeeriumi põhimäärus” muutmine

Vastu võetud 21.03.2014 nr 43

Määrus kehtestatakse Vabariigi Valitsuse seaduse § 42 lõike 1 alusel.

§ 1.  Vabariigi Valitsuse 22. detsembri 2011. a määruses nr 177 „Rahandusministeeriumi põhimäärus” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 20 tekst sõnastatakse järgmiselt:

„Kantslerile allub vahetult finantskontrolli osakond, kelle tegevusalaks on täidesaatva riigivõimu asutuste ning vajaduse korral teiste riigieelarvest finantseeritavate isikute tegevuse auditeerimine, Euroopa Liidu toetusi ja välisabi andvate ja kasutavate isikute tegevuse auditeerimine, hindamise korraldamine siseaudiitori kutsetegevuse või selle korraldamise valdkonnas ning Euroopa Pettustevastase Ameti (European Anti-fraud Office) ametliku koostööpartneri ülesannete täitmine.”;

2) paragrahvi 21 tekst sõnastatakse järgmiselt:

„Eelarvepoliitika asekantsler vastutab eelarvepoliitika kujundamise ja elluviimise ning Rahandusministeeriumi vastutusalasse kuuluvate Euroopa Liidu toetuste ja välisabi otstarbeka ja sihipärase kasutamise korraldamise, korrektse väljamaksmise ning sertifitseerimise eest.”;

3) paragrahvi 22 punkt 2 sõnastatakse järgmiselt:

„2) Euroopa Liidu struktuurivahendite ja välisvahendite osakond, kes koordineerib ja korraldab §-s 21 nimetatud Euroopa Liidu toetuste ja välisabi kasutamist, sealhulgas töötab välja õigusaktid, tagab Euroopa Liidu toetuste ja välisabi kasutamise sihipärasuse kontrolli ja finantskorrektsioonide tegemise, korraldab rikkumiste aruannete esitamise ning täidab korraldusasutusena Vabariigi Valitsuse määratud meetme rakendusasutuse ja rakendusüksuse ülesandeid;”;

4) paragrahvi 22 punktist 3 jäetakse välja sõnad „riigi eelarvestrateegiat ja”;

5) paragrahvi 22 punkt 5 sõnastatakse järgmiselt:

„5) riigieelarve osakond, kes annab hinnanguid strateegilistele arengukavadele, õigusaktide eelnõudele ja riigieelarve kulutaotlustele, korraldab ja koordineerib riigi strateegilist planeerimist, riigieelarve ja riigi eelarvestrateegia koostamist, strateegiliste plaanide elluviimise ja riigi ressursside kasutamise seiret, strateegiliste plaanide elluviimise ja riigi ressursside kasutamise tulemuslikkuse hindamist ja valdkonna arendusi ning koostab vastavaid ülevaateid valitsussektori arengusuundadest, prognoosidest ning majandus- ja eelarvepoliitilisest olukorrast;”;

6) paragrahvi 22 täiendatakse punktiga 6 järgmises sõnastuses:

„6) Euroopa Liidu maksete osakond, kes tagab §-s 21 nimetatud Euroopa Liidu toetuste ja välisabi nõuetekohase finantsjuhtimise, sealhulgas analüüsib väljamaksete sihipärasust, korrektsust ja õigustatust ning vastava kontrolli piisavust toetusi jagavates asutustes, korraldab aruandlust ning tõendab riigisiseselt tehtud kulude korrektsust ja esitab rahataotlusi Euroopa Komisjonile ja teistele toetuse andjatele.”;

7) paragrahvi 25 tekstist jäetakse välja sõnad „ning Euroopa Liidu toetuste ja välisabi korrektse väljamaksmise”;

8) paragrahvi 26 punkt 1 tunnistatakse kehtetuks;

9) paragrahvi 26 punkt 4 sõnastatakse järgmiselt:

„4) riigihalduse ja avaliku teenistuse osakond, kes töötab välja poliitikat ja valmistab ette õigusaktide eelnõusid avaliku teenistuse arendamise, riigiasutuste personalijuhtimise, riigi haldusorganisatsiooni korralduse, täidesaatva riigivõimu asutuste sisekontrollisüsteemi rakendamise ja riikliku statistika valdkonnas ning koordineerib vastavate valdkondade tegevust;”.

§ 2.  Määrus jõustub 1. aprillil 2014. a.

Urmas Reinsalu
Kaitseminister peaministri ülesannetes

Jürgen Ligi
Rahandusminister

Heiki Loot
Riigisekretär

/otsingu_soovitused.json