Teksti suurus:

Kaitseministri 3. jaanuari 2013. a määruse nr 2 „Tegevväelase toitlustuse tingimused, ulatus, kord ja maksumus” muutmine

Väljaandja:Kaitseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:28.03.2021
Avaldamismärge:RT I, 25.03.2021, 4

Kaitseministri 3. jaanuari 2013. a määruse nr 2 „Tegevväelase toitlustuse tingimused, ulatus, kord ja maksumus” muutmine

Vastu võetud 22.03.2021 nr 2

Määrus kehtestatakse kaitseväeteenistuse seaduse § 110 lõike 2 alusel.

Kaitseministri 3. jaanuari 2013. a määruses nr 2 „Tegevväelase toitlustuse tingimused, ulatus, kord ja maksumus” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 1 lõiget 1 täiendatakse pärast sõna „õhusõidukis” tekstiosaga „ning kaitseväeteenistuse seaduse §-s 1261 sätestatud liikumisvabaduse piirangu kohaldamisel”;

2) määrust täiendatakse §-dega 61 ja 62 järgmises sõnastuses:

§ 61. Toitlustus nakkushaiguse leviku tõkestamise eesmärgil liikumisvabaduse piirangu kohaldamisel

Kaitseväes sõjaväelise auastmega ametikohal olevale tegevväelasele tagatakse tasuta toitlustus, kui tema suhtes kohaldatakse nakkushaiguse leviku tõkestamise eesmärgil kaitseväeteenistuse seaduse §-s 1261 sätestatud liikumisvabaduse piirangut.

§ 62. Toitlustus sõjalise riigikaitse huvides liikumisvabaduse piirangu kohaldamisel

(1) Kaitseväes sõjaväelise auastmega ametikohal olevale tegevväelasele tagatakse tasuta toitlustus, kui tema suhtes kohaldatakse riigikaitse huvides kaitseväeteenistuse seaduse §-s 1261 sätestatud liikumisvabaduse piirangut ja kui tegevväelasel on keelatud Kaitseväe territooriumilt lahkuda järjestikku üle 24 tunni.

(2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatut kohaldatakse ka juhul, kui liikumisvabaduse piirangu ajal on Kaitseväe territooriumilt väljumine vajalik teenistusülesannete täitmise tõttu.”.

Kalle Laanet
Minister

Kristjan Prikk
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json