Teksti suurus:

Perehüvitiste taotluse andmete loetelu

Väljaandja:Sotsiaalkaitseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.07.2022
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 25.03.2022, 3

Perehüvitiste taotluse andmete loetelu

Vastu võetud 11.11.2016 nr 59
RT I, 15.11.2016, 5
jõustumine 01.01.2017

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
11.11.2016RT I, 15.11.2016, 501.01.2017, osaliselt 01.07.2017
17.01.2018RT I, 31.01.2018, 103.02.2018
07.08.2019RT I, 14.08.2019, 201.07.2020, osaliselt 01.09.2019
03.06.2021RT I, 08.06.2021, 311.06.2021
21.03.2022RT I, 25.03.2022, 101.04.2022, osaliselt 01.07.2022

Määrus kehtestatakse perehüvitiste seaduse § 6 lõike 4, § 51 lõike 4 ja § 59 lõike 4 alusel ning kooskõlas kaitseväeteenistuse seaduse § 54 lõikega 13 ja § 64 lõikega 52.

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse perehüvitiste taotluse andmete loetelu, täitemenetlusaegse elatisabi menetluse algatamiseks esitatava teate andmete loetelu ning selle esitamise kord, elatisabinõude välisriiki täitmisele esitamiseks elatisabi taotleja poolt kohtutäiturile antava volikirja andmete loetelu ning alusandmete esitamine isiku aja- või asendusteenistuses viibimise kohta.

§ 2.   Perehüvitiste taotlus

  Perehüvitiste taotlus esitatakse järgmiste hüvitiste saamiseks:
  1) lapsetoetus;
  2) [kehtetu - RT I, 14.08.2019, 2 - jõust. 01.09.2019]
  3) üksikvanema lapse toetus;
  4) eestkostetava lapse toetus;
[RT I, 31.01.2018, 1 - jõust. 03.02.2018]
  5) [kehtetu - RT I, 15.11.2016, 5 - jõust. 01.07.2017]
  6) lasterikka pere toetus;
[RT I, 15.11.2016, 5 - jõust. 01.07.2017]
  7) sünnitoetus;
  8) lapsendamistoetus;
  9) [kehtetu - RT I, 31.01.2018, 1 - jõust. 03.02.2018]
  10) vanemahüvitis;
  11) vanemahüvitise ja sünnitushüvitise vahe;
  12) elatisabi;
  13) ajateenija või asendusteenistuja lapse toetus.
  14) [kehtetu - RT I, 25.03.2022, 1 - jõust. 01.04.2022]

§ 3.   Perehüvitiste taotluse andmed

  (1) Perehüvitiste taotlusele kantakse järgmised taotleja andmed:
  1) isikuandmed – ees- ja perekonnanimi, isikukood;
  2) elukoht – maakond, linn või vald, tänav või küla, maja ja korteri number, sihtnumber;
  3) kontaktandmed – e-posti aadress ja telefoninumber.

  (2) Perehüvitiste taotlusele kantakse järgmised andmed lapse või laste kohta:
  1) ees- ja perekonnanimi, isikukood;
  2) elukoht – maakond, linn või vald, tänav või küla, maja ja korteri number, sihtnumber.

  (3) Perehüvitiste taotlusele kantakse järgmised arvelduskonto andmed:
  1) panga nimi;
  2) arvelduskonto number;
  3) arvelduskonto omaniku nimi ja isikukood.

  (4) Elatisabi taotlusele kantakse lisaks käesoleva paragrahvi lõikes 3 nimetatud andmetele järgmised andmed:
  1) taotluse esitaja isikuandmed – ees- ja perekonnanimi, isikukood;
  2) taotluse esitaja elukoht – maakond, linn või vald, tänav või küla, maja ja korteri number, sihtnumber;
  3) taotluse esitaja kontaktandmed – e-posti aadress ja telefoninumber;
  4) taotleja isikuandmed – ees- ja perekonnanimi, isikukood;
  5) taotleja elukoht – maakond, linn või vald, tänav või küla, maja ja korteri number, sihtnumber;
  6) elatisvõlgniku isikuandmed – ees- ja perekonnanimi, isikukood;
  7) elatisvõlgniku elukoht – maakond, linn või vald, tänav või küla, maja ja korteri number, sihtnumber;
  8) elatisvõlgniku kontaktandmed – e-posti aadress ja telefoninumber;
  9) lapse elatisnõudes tehtud makseettepaneku määruse või hagi tagamise abinõu rakendamise määruse või elatisnõudes jõustunud kohtulahendi number ja kuupäev.

  (5) Lisaks käesoleva paragrahvi lõigetes 1–4 sätestatud andmete loetelule lisatakse perehüvitiste taotlusele tulenevalt hüvitise liigist vajaduse korral järgmised andmed või dokumendid:
  1) andmed vanemapuhkuse kestuse kohta;
[RT I, 25.03.2022, 1 - jõust. 01.04.2022]
  2) eestkostja määramise kohtumäärus või hoolduspere vanemaga sõlmitud leping;
[RT I, 31.01.2018, 1 - jõust. 03.02.2018]
  3) dokument isiku asukoha tuvastamise menetluse algatamise kohta;
  4) dokument isiku tagaotsitavaks kuulutamise kohta;
  5) dokument lapsendamise kohta;
[RT I, 25.03.2022, 1 - jõust. 01.04.2022]
  6) andmed lapse asendushooldusele paigutamise kohta ja asendushoolduse lõppemise kohta;
[RT I, 31.01.2018, 1 - jõust. 03.02.2018]
  7) tööandja tõend väljaspool Eestit teises Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriigis või Šveitsi Konföderatsioonis töötamise perioodi kohta;
  8) lapse elatisnõudes tehtud makseettepaneku määrus või hagi tagamise abinõu rakendamise määrus või elatisnõudes jõustunud kohtulahend;
  9) täitemenetlusaegse elatisabi taotluse vastu võtnud kohtutäituri andmed – kohtutäituri ees- ja perekonnanimi, e-post, telefoninumber;
  10) täitemenetlusaegse elatisabi taotluse vastuvõtmise kuupäev;
  11) andmed isiku Eestis aja- või asendusteenistuses viibimise ning teenistuse eeldatava kestuse kohta;
  12) andmed taotleja või lapse teise riiki elama või õppima asumise või teises riigis õpingute lõpetamise või katkestamise kohta;
  13) andmed pereliikme – vanema, eestkostja, hoolduspere vanema, vanema abikaasa, registreeritud elukaaslase või muu hüvitist saama õigustatud isiku – tööle asumise kohta Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriiki või Šveitsi Konföderatsiooni;
[RT I, 25.03.2022, 1 - jõust. 01.04.2022]
  14) andmed perehüvitiste saamise kohta välisriigilt;
  15) sotsiaalmaksu maksja nimi ja registrikood;
[RT I, 14.08.2019, 2 - jõust. 01.07.2020]
  16) lapse eeldatav sünnikuupäev;
[RT I, 25.03.2022, 1 - jõust. 01.04.2022]
  17) lapse ema nimi ja isikukood, kui isa vanemahüvitist taotletakse enne lapse sündi;
[RT I, 25.03.2022, 1 - jõust. 01.04.2022]
  18) vanemahüvitise kasutamise periood;
[RT I, 25.03.2022, 1 - jõust. 01.04.2022]
  19) abielutõend;
[RT I, 25.03.2022, 1 - jõust. 01.04.2022]
  20) kooseluleping notariaalselt tõestatud vormis;
[RT I, 25.03.2022, 1 - jõust. 01.04.2022]
  21) täitedokument täitemenetluse seadustiku § 2 lõike 1 tähenduses, millega elatis on välja mõistetud;
[RT I, 25.03.2022, 1 - jõust. 01.07.2022]
  22) täitemenetluse peatamise kuupäev;
[RT I, 25.03.2022, 1 - jõust. 01.07.2022]
  23) pankroti väljakuulutamise kuupäev;
[RT I, 25.03.2022, 1 - jõust. 01.07.2022]
  24) pankroti lõpetamise määruse jõustumise kuupäev.
[RT I, 25.03.2022, 1 - jõust. 01.07.2022]

  (6) Lapse surnult sündimise korral ei tule perehüvitiste taotlusele kanda käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud andmeid. Taotlusele lisatakse tervishoiuteenuse osutaja väljastatud lapse surmateatis ning taotlusele kantakse lapse ema nimi ja isikukood, kui lapse isa taotleb sünnitoetust või isa täiendavat vanemahüvitist alates lapse sünnist.
[RT I, 08.06.2021, 3 - jõust. 11.06.2021]

§ 4.   Andmete loetelu ning nende esitamise kord täitemenetlusaegse elatisabi menetluse algatamiseks

  Kohtutäitur esitab täitemenetlusaegse elatisabi menetluse algatamiseks Sotsiaalkindlustusametile teate, milles sisalduvad järgmised andmed:
  1) käesoleva määruse § 3 lõikes 4 sätestatud taotluse andmed ning § 3 lõike 5 punktides 9 ja 10 sätestatud andmed;
  2) elatisabi taotleja täitmisavalduses antud nõusolek elatisabi menetluse algatamiseks Sotsiaalkindlustusametis;
  3) elatisabi väljamakse summa;
  4) periood, mille kohta elatisabi väljamakse tehakse;
  5) täiteasja number.

§ 5.   Andmete loetelu elatisabinõude välisriiki täitmisele esitamiseks

  Elatisabi taotleja esitab volikirjas järgmised andmed:
  1) volituse andja isikuandmed – ees- ja perekonnanimi ning isikukood, viimase puudumisel sünnikuupäev;
  2) piiratud teovõimega volituse andja esindaja isikuandmed – ees- ja perekonnanimi ning isikukood, viimase puudumisel sünnikuupäev;
  3) välisriigis sissenõutud elatist Eestis vastu võtma volitatava kohtutäituri isikuandmed – ees- ja perekonnanimi ning tema ametialase pangakonto number;
  4) elatist väljamõistva kohtulahendi number, kohtulahendi teinud kohus ning kohtulahendi tegemise kuupäev;
  5) elatise võlgnevuse suurus volituse andmise kuupäeva seisuga ning tulevikus sissenõutavaks muutuva igakuise elatise suurus;
  6) volituse andmise kuupäev;
  7) välisriigid, kuhu elatist väljamõistev kohtulahend on esitatud või esitatakse.

§ 6.   Määruse rakendamine

  (1) Käesoleva määruse § 2 punkt 5 tunnistatakse kehtetuks alates 1. juulist 2017. a.

  (2) Käesoleva määruse § 2 punkt 6 jõustub 1. juulil 2017. a.

  (3) Kui isikul on õigus saada lapsehooldustasu kuni 31. augustini 2019. a kehtinud perehüvitiste seaduse alusel, kohaldatakse lapsehooldustasu taotlemisele käesoleva määruse enne 1. septembrit 2019. a kehtinud redaktsiooni.
[RT I, 14.08.2019, 2 - jõust. 01.09.2019]

§ 7.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. jaanuaril 2017. a.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json