Teksti suurus:

Sotsiaalkaitse infosüsteemi põhimäärus

Sotsiaalkaitse infosüsteemi põhimäärus - sisukord
Väljaandja:Sotsiaalkaitseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.07.2024
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.08.2024
Avaldamismärge:RT I, 28.06.2024, 36

Sotsiaalkaitse infosüsteemi põhimäärus

Vastu võetud 05.03.2019 nr 12
RT I, 07.03.2019, 7
jõustumine 15.03.2019

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
26.06.2019RT I, 02.07.2019, 205.07.2019
30.04.2020RT I, 08.05.2020, 211.05.2020, § 17¹ kehtib kuni 15. juulini 2020.
11.02.2022RT I, 22.02.2022, 225.02.2022
21.03.2022RT I, 25.03.2022, 101.04.2022, osaliselt 01.07.2022 ja 01.09.2024
23.03.2023RT I, 29.03.2023, 2301.04.2023
11.05.2023RT I, 16.05.2023, 319.05.2023
26.06.2024RT I, 28.06.2024, 3301.07.2024

Määrus kehtestatakse sotsiaalseadustiku üldosa seaduse § 38 lõike 2 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.   Sotsiaalkaitse infosüsteem

  (1) Sotsiaalkaitse infosüsteem (edaspidi infosüsteem) on sotsiaalseadustiku üldosa seaduse alusel asutatud riiklik andmekogu.

  (2) Infosüsteemi pidamise eesmärk on Sotsiaalkindlustusameti seadustest tulenevate avalike ülesannete täitmine, sealhulgas:
  1) riiklike toetuste, pensionide, hüvitiste ja elatisabi pakkumine, määramine ja maksmine;
  2) ohvriabi, puude raskusastme tuvastamise, abivahendi-, sotsiaalse rehabilitatsiooni ja erihoolekandeteenuse korraldamine;
  3) käesolevas lõikes loetletud ülesannete analüüsimine ja statistika tegemine;
  4) Euroopa Liidu sotsiaalkindlustust koordineerivatest õigusaktidest tulenevate ülesannete täitmine.
[RT I, 02.07.2019, 2 - jõust. 05.07.2019]

  (3) Infosüsteemi ametlik nimetus on sotsiaalkaitse infosüsteem.

  (4) Infosüsteemi ingliskeelne nimetus on Social Security Information System.

§ 2.   Infosüsteemi vastutav ja volitatud töötleja

  (1) Infosüsteemi vastutav töötleja on Sotsiaalkindlustusamet.

  (2) Infosüsteemi volitatud töötlejad on Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskus ning Maksu- ja Tolliamet.
[RT I, 02.07.2019, 2 - jõust. 05.07.2019]

2. peatükk Infosüsteemi ülesehitus ja andmete kaitse 

§ 3.   Infosüsteemi ülesehitus

  (1) Infosüsteemi andmeid töödeldakse elektrooniliselt.

  (2) Infosüsteemi alusandmed on elektroonilised või paberil. Paberil alusdokumentide andmed kantakse infosüsteemi elektrooniliselt.

  (3) Infosüsteem koosneb:
  1) elektroonilisest andmebaasist;
  2) arhiveeritud andmetest;
  3) ametniku töökeskkonnast;
  4) iseteeninduskeskkonnast.

§ 4.   Infosüsteemi kantud andmete kaitse

  (1) Infosüsteemi kantud andmete kaitse hõlmab järgmist:
  1) käideldavus – tagatud on andmete õigeaegne ja hõlbus kättesaadavus ja kasutatavus selleks volitatud isikutele või andmetöötlusprotsessidele;
  2) terviklus – andmed on kaitstud juhusliku või tahtliku volitamata muutmise eest;
  3) konfidentsiaalsus – andmed on kaitstud volitamata töötlemise eest.

  (2) Infosüsteemi andmete käideldavuse, tervikluse ja konfidentsiaalsuse tagamiseks rakendatakse organisatsioonilisi, füüsilisi ja infotehnoloogilisi turvameetmeid.

  (3) Infosüsteemi andmete turbeaste on keskmine ja turvaklass on K2T2S2.

3. peatükk Vastutava ja volitatud töötleja ülesanded 

§ 5.   Vastutava töötleja ülesanded

  Vastutav töötleja:
  1) juhib infosüsteemi pidamist, andes volitatud töötlejale selleks vajalikke juhiseid ja korraldusi;
  2) kehtestab infosüsteemi andmetele juurdepääsu ja nende töötlemise korra ning tagab andmete töötlemise ainult selleks määratud isikutele;
  3) vastutab isikuandmete töötlemise nõuete täitmise eest ning enda poolt infosüsteemi sisestatud andmete õigsuse eest;
  4) koostab arendusvajaduste lähteülesanded koostöös volitatud töötlejaga ning osaleb infosüsteemi muudatuste testimisel;
  5) sõlmib andmevahetuse kokkuleppeid õigusaktides sätestatud ulatuses;
  6) korraldab koostöös volitatud töötlejaga e-teenuste loomist ja infosüsteemi andmevahetust teiste andmekogudega;
  7) võtab andmete käideldavuse, tervikluse ja konfidentsiaalsuse tagamiseks kasutusele infosüsteemi turvanõuetele vastavad organisatsioonilised ja füüsilised turvameetmed ning rakendab neid järjepidevalt;
  8) teavitab volitatud töötlejat teenuste intsidentidest;
  9) tagab koostöös volitatud töötlejaga kasutajatoe toimimise ning juhendab ja koolitab infosüsteemi kasutajaid;
  10) täidab muid vastutava töötleja õigusaktidest tulenevaid ülesandeid.

§ 6.   Volitatud töötleja ülesanded

  (1) Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskus volitatud töötlejana:
  1) teeb või hangib kooskõlastatult vastutava töötlejaga infosüsteemi pidamiseks vajalikud projekteerimis- ja arendustööd;
  2) osaleb arendustööde lähteülesannete koostamisel ning korraldab ja teeb infosüsteemi muudatuste testimist;
  3) võtab andmete käideldavuse, tervikluse ja konfidentsiaalsuse tagamiseks kasutusele infosüsteemi turvanõuetele vastavad organisatsioonilised, füüsilised ja infotehnoloogilised turvameetmed ning rakendab neid järjepidevalt;
  4) teavitab vastutavat töötlejat teenuste intsidentidest;
  5) tagab infosüsteemi hooldamise ja majutamise;
  6) vastutab teenuse intsidentide käsitlemise ja lahendamise eest ning tagab koostöös vastutava töötlejaga kasutajatoe toimimise;
  7) korraldab andmete ja infosüsteemi säilimise vastavalt kehtestatud nõuetele ning varukoopiate tegemise;
  8) täidab Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EÜ) nr 883/2004 sotsiaalkindlustussüsteemide koordineerimise kohta (ELT L 166, 30.04.2004, lk 72–116) ja selle rakendusmääruses (EÜ) nr 987/2009 (ELT L 284, 30.10.2009, lk 1–42) nimetatud Eesti juurdepääsupunkti ülesandeid.

  (2) Maksu- ja Tolliamet volitatud töötlejana täidab Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EÜ) nr 883/2004 ja selle rakendusmääruses (EÜ) nr 987/2009 sätestatud talle antud ülesandeid.
[RT I, 02.07.2019, 2 - jõust. 05.07.2019]

4. peatükk Infosüsteemi andmed 

§ 7.   Infosüsteemi andmed

  (1) Infosüsteemis töödeldakse järgmisi andmeid:
  1) isiku üldandmed – isikukood, sugu, sünniaeg, ees- ja perekonnanimi, kontaktandmed, isiku surma või surnuks või teadmata kadunuks tunnistamise andmed, elamisloa ja -õiguse ning kodakondsuse andmed, eestkoste või hooldusõiguse andmed ning Eesti Vabariiki saabumise ja sealt lahkumise andmed;
  2) alusandmed isikule riikliku toetuse, pensioni, hüvitise, elatisabi ja teenuse määramise ja maksmise kohta;
  3) andmed isikule riikliku toetuse, pensioni, hüvitise, elatisabi ja teenuse määramise, maksmise, peatamise, lõpetamise või sellest keeldumise ja kinnipidamise kohta;
  4) andmed sotsiaalteenuse osutaja kohta;
  5) isiku maksualased andmed;
  6) andmed isiku terviseseisundi ja puude kohta;
  7) andmed isiku töötamise, töölähetuse ja ettevõtlusega tegelemise kohta;
  8) represseeritu tunnistuse, puudega isiku kaardi ja pensionitunnistuse väljastamise andmed.

  (2) Paragrahvides 8–151 nimetatud andmekoosseisud ja §-s 17 nimetatud kohustuslike andmeandjate andmekoosseisud esitatakse andmenimetuse täpsusega riigi infosüsteemi haldussüsteemis.
[RT I, 02.07.2019, 2 - jõust. 05.07.2019]

§ 8.   Isiku üldandmed

  (1) Isiku üldandmed on:
  1) isikukood või selle puudumise korral sünniaeg ja sugu, olemasolu korral välisriigi isikukood;
  2) ees- ja perekonnanimi;
  3) kontaktandmetena isiku elukoha andmed, e-posti aadress ja telefoninumber;
  4) isiku surma, surnuks tunnistamise või selle tühistamise andmed;
  5) isiku teadmata kadunuks tunnistamise või teadmata kadunud isiku asukoha tuvastamise menetluse algatamise või lõpetamise andmed;
  6) välismaalase elamisloa või -õiguse olemasolu ja tähtaeg;
  7) kodakondsuse andmetena Eesti või välisriigi kodakondsus või seda tõendava dokumendi andmed;
  8) eestkoste andmetena eestkostja nimi, isiku- või registrikood, elukoha andmed, e-posti aadress ja telefoninumber ning eestkoste alguse ja lõppemise aeg;
  9) hooldusõiguse andmetena selle isiku nimi ja isikukood, kelle suhtes on õigus määratud, ning hooldusõiguse jõustumise ja kehtivuse aeg;
  10) isiku Eestisse saabumise ja Eestist lahkumise andmed – millal ja mis riigist saabus Eestisse püsivalt elama või millal ja mis riiki lahkus Eestist püsivalt elama.

  (2) Lõikes 1 sätestatud isiku üldandmeid kasutatakse § 1 lõikes 2 loetletud ülesannete täitmiseks.
[RT I, 02.07.2019, 2 - jõust. 05.07.2019]

§ 9.   Alusandmed isikule riikliku toetuse, pensioni, hüvitise, elatisabi ja teenuse määramise ja maksmise kohta

  (1) Riikliku toetuse määramise ja maksmise alusandmed:
  1) puudega inimese sotsiaaltoetuse taotluse andmed;
  2) tuumakatastroofi tagajärgede likvideerija sotsiaaltoetuse, olümpiavõitja riikliku toetuse, represseeritu toetuse, välisriigist Eestisse elama asunud Eesti kodaniku või eesti rahvusest isiku ning tema abikaasa, laste ja vanemate sotsiaaltoetuse taotlemise andmed;
  3) sotsiaalhoolekande seaduse § 1402 alusel makstava toetuse andmed.
[RT I, 08.05.2020, 2 - jõust. 11.05.2020]

  (2) Riikliku pensioni määramise ja maksmise alusandmed:
  1) pensioniavalduse andmed;
  2) pensioniõigusliku staaži andmed;
  3) pensionikindlustusstaaži andmed;
  4) pensionikindlustuse kindlustusosakute andmed;
  5) pensionilisa arvestamiseks lapse kasvatamise või hooldamise andmed, Vabadussõjast osavõtnu või tema lese andmed, II maailmasõjast osavõtnu või Omakaitse liikme andmed, represseeritu andmed, tuumakatastroofi, tuumakatsetuse või aatomielektrijaama avarii likvideerimisest osavõtnu andmed;
  6) pensioni suurendamiseks avaliku teenistuse andmed ja päästeteenistuse andmed;
  7) püsiva töövõimetuse tuvastamise otsuse andmed ja osalise või puuduva töövõime tuvastamise otsuse andmed;
  8) pensioni liigiga seotud lisaandmed.

  (21) Kindlustusandja poolt kogumispensionide seaduse 2. peatüki 8. jaos sätestatud pensionilepingute pensionimaksete tegemisest loobumisel Sotsiaalkindlustusameti poolt pensionilepingute pensionimaksete tegemise alusandmed.
[RT I, 22.02.2022, 2 - jõust. 25.02.2022]

  (3) Perehüvitise määramise ja maksmise alusandmed:
  1) lapsetoetuse, lapsehooldustasu, üksikvanema lapse toetuse, eestkostetava lapse toetuse, lasterikka pere toetuse, sünnitoetuse, lapsendamistoetuse, vanemahüvitise, ajateenija või asendusteenistuja lapse toetuse taotluse andmed;
  2) punktis 1 nimetatud hüvitise taotlemise lisaandmed.

  (4) Elatisabi määramise ja maksmise alusandmed:
  1) elatisabi taotluse andmed;
  2) kohtumenetlusaegse elatisabi määramise otsuse andmed koos teabega elatisnõude ülemineku kohta riigile;
  3) täitemenetlusaegse elatisabi taotluse vastu võtnud kohtutäituri andmed;
  4) täitemenetlusaegse elatisabi maksmiseks kohtutäituri teate andmed;
  5) pankrotimenetlusaegse elatisabi määramise otsuse andmed koos teabega elatisnõude ülemineku kohta riigile.
[RT I, 25.03.2022, 1 - jõust. 01.07.2022]

  (5) Ohvriabi seaduses sätestatud kuriteoohvri riikliku hüvitise määramise ja maksmise alusandmed:
  1) hüvitistaotluse andmed;
  2) taotlusega koos esitatavad lisaandmed ajutise töövõimetuse, tervise kahjustamisest tingitud kulude, ohvri surma, välismaal toimepandud vägivallakuriteo ning prillidele, hambaproteesidele, kontaktläätsedele ja muudele keha funktsioone asendavatele abivahenditele ja riietele tekitatud kahju kohta.

  (6) Töötervishoiu ja tööohutuse seaduses sätestatud tööõnnetusest või kutsehaigusest tingitud kahju hüvitamise alusandmed:
  1) töövõime kaotuse tuvastamise andmed tööõnnetusest või kutsehaigusest tingitud tervisekahjustusest tingitud varalise kahju hüvitamiseks;
  2) andmed püsiva töövõimetusega või osalise või puuduva töövõimega isiku lisakulude ja sissetuleku kohta, tööandja andmed, töö tegemisest keeldumise andmed ning andmed tööõnnetuse või kutsehaiguse tagajärjel surnud isiku ülalpeetavate kohta.

  (7) Töölepingu seaduse § 66 lõigetes 1 ja 2 sätestatud puhkusetasu riigieelarvest hüvitamise alusandmeteks on hüvitamise taotluse andmed.
[RT I, 25.03.2022, 1 - jõust. 01.04.2022]

  (71) Töölepingu seaduses sätestatud emapuhkuse, isapuhkuse, lapsendajapuhkuse, lapsepuhkuse ja puudega lapse vanema lapsepuhkuse kasutamise alusandmeteks on hüvitamise taotluse andmed.
[RT I, 25.03.2022, 1 - jõust. 01.04.2022]

  (8) Sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse määramise ja maksmise alusandmed:
  1) sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse eest tasu maksmise kohustuse riigi poolt ülevõtmise taotluse andmed;
  2) sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse vajaduse tuvastamise andmed, sealhulgas rehabilitatsiooniplaani koostamise andmed;
  3) sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse eest tasu maksmise kohustuse riigi poolt ülevõtmise otsuse ja teenuse eest kalendriaastas ülevõetava tasu suuruse andmed;
  4) sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse kulude ning teenusega seotud sõidu- ja majutuskulude hüvitamise andmed;
  5) sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse järjekorra andmed;
  6) osutatud sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse andmed vastavalt teenuseosutaja esitatud arvetele.

  (9) Erihoolekandeteenuse määramise ja maksmise alusandmed:
  1) erihoolekandeteenuse taotluse andmed;
  2) erihoolekandeteenust saama suunamise otsuse andmed;
  3) erihoolekandeteenuse järjekorra andmed;
  4) osutatud erihoolekandeteenuse andmed vastavalt teenuseosutaja esitatud arvetele.

  (10) Abivahendi eest tasu maksmise kohustuse ülevõtmise alusandmed:
  1) abivahendi eest tasu maksmise kohustuse ülevõtmise taotluse andmed;
  2) abivahendikaardi andmed;
  3) abivahendi eest tasu maksmise kohustuse ülevõtmise andmed;
  4) abivahendi järjekorra andmed;
  5) osutatud abivahenditeenuse andmed vastavalt teenuseosutaja esitatud arvetele.

  (11) Ohvriabi seaduses sätestatud ohvriabiteenuse osutamise alusandmed:
  1) ohvriabiteenuse saaja andmed;
  2) lepitusabi või nõustamisteenuse saamise andmed.

  (12) Lõigetes 1–11 nimetatud riikliku toetuse, pensioni, hüvitise, elatisabi või teenuse taotlemisel esitab isik vajaduse korral lisaandmed, kui käesoleva määruse §-s 17 nimetatud kohustuslike andmeandjate andmete alusel ei selgu isiku õigus saada rahalist või mitterahalist hüvitist. Lisaandmeid võib hüvitise saajalt või muult andmeandjalt nõuda üksnes juhul, kui neid andmeid ei ole võimalik saada infosüsteemide andmevahetuskihi kaudu.

§ 10.   Andmed isikule riikliku toetuse, pensioni, hüvitise, elatisabi ja teenuse määramise, maksmise, peatamise, lõpetamise või sellest keeldumise ja kinnipidamise kohta

  Riikliku toetuse, pensioni, hüvitise, elatisabi ja teenuse määramise, maksmise, peatamise, lõpetamise või sellest keeldumise ja kinnipidamise andmed:
  1) isikuga seotud kirje number;
  2) toetuse, pensioni, hüvitise, elatisabi või teenuse liik;
  3) toetuse, pensioni, hüvitise ja elatisabi suurus ning teenuse eest riigi poolt ülevõetud kohustuse suurus;
  4) määramise alg- ja lõpptähtaeg;
  5) isiku sotsiaalmaksu andmed;
  6) andmed kinnipidamise kohta – kinnipeetav summa, sealhulgas maksud;
  7) andmed ümberarvutamise, peatamise, keeldumise või lõpetamise kohta;
  8) isikule väljamakstav summa;
  9) arvelduskonto andmed;
  10) maksmise viis – panga kaudu või posti teel kojukandena;
  11) haldusakti või -toimingu või dokumendi teatavakstegemise viis.

§ 11.   Sotsiaalteenuse osutaja andmed

  Abivahendi-, sotsiaalse rehabilitatsiooni, erihoolekande- ja ohvriabiteenuse osutajaga sõlmitud lepingu andmed:
  1) lepingu liik, kehtivuse aeg ja teenuse osutamise koha kontaktandmed;
  2) teenuseosutaja nimi, äriregistri kood ja tegevusloa andmed;
  3) andmed juriidilise isiku esindusõiguse kohta.

§ 12.   Isiku maksualased andmed

  Maksualased andmed:
  1) arvestatud või makstud sotsiaalmaksu summa ja selle arvestatud või makstud pensionikindlustuse osa ja riikliku pensionikindlustuse osa;
  2) sotsiaalmaksu tasumise kuu ja aasta ning maksustamisperiood;
  3) maksuresidentsus;
  4) sotsiaalmaksu maksja andmed ja sotsiaalmaksu liik;
  5) isiku eest kinni peetud tulumaksu andmed;
  6) Euroopa ühenduste institutsiooni pensioniskeemist rahaliste vahendite laekumised;
  7) kogumispensioni andmed.

§ 13.   Andmed isiku terviseseisundi ja puude raskusastme tuvastamise kohta

  (1) Terviseseisundi andmed:
  1) terviseandmed edastanud arsti nimi ja eriala;
  2) diagnoositud haiguste nimetused ja koodid, diagnooside liigid ja viited allikatele;
  3) hinnatud tegutsemise ja osalemise piirangud, organismi funktsioonide kõrvalekalded ja struktuuride kahjustused, keskkonnategurid, RFK koodid ja viited allikatele.
[RT I, 28.06.2024, 33 - jõust. 01.07.2024]

  (2) Puude raskusastme tuvastamise alusandmed:
  1) lapse ja vanaduspensioniealise isiku puude raskusastme tuvastamise taotluse andmed;
  2) tööealise isiku puude raskusastme tuvastamise taotluse andmed;
  3) arstiõppe läbinud isiku arvamuse andmed.

  (3) Puude raskusastme tuvastamise otsuse andmed:
  1) tuvastatud puude raskusaste ja puude raskusastme tuvastamise kuupäev;
  2) funktsioonid, mille kõrvalekalle vastab vähemalt keskmisele puude raskusastmele;
  3) puude raskusastme kestus ja korduvekspertiisi taotlemise aeg;
  4) puude raskusastme tuvastamise või tuvastamata jätmise alus;
  5) puude raskusastme tuvastamise taotluse esitamise aeg.

  (4) Püsiva töövõimetuse tuvastamise ja töövõime ulatuse hindamise andmed:
  1) püsiva töövõimetuse hindamise alusandmed – taotluse andmed ja arstiõppe läbinud isiku arvamuse andmed;
  2) püsiva töövõimetuse tuvastamise otsuse andmed – püsiva töövõimetuse tekkimise aeg, põhjus, kestus ja ulatus väljendatuna töövõime kaotuse protsentides, korduvekspertiisi taotlemise tähtaeg;
  3) kuriteo tagajärjel tekkinud püsiva töövõimetuse või töövõime vähenemise ulatus ja selle põhjuslik seos;
  4) tööõnnetuse või kutsehaiguse tagajärjel tekkinud püsiva töövõimetuse või töövõime vähenemise ulatus ja selle põhjuslik seos;
  5) töövõime hindamise otsuse andmed – töövõime ulatus ja vähenenud töövõime kestus.

§ 14.   Andmed isiku töötamise, töölähetuse ja ettevõtlusega tegelemise kohta

  (1) Töötamise, töölähetuse ja ettevõtlusega tegelemise andmed:
  1) tööandja nimi, registrikood ja tegevuskoha aadress;
  2) tegevusala ja töötamise liik;
  3) tööandja kontaktandmed ja arvelduskonto andmed;
  4) töötamise või teenistuse alustamise, peatamise ja lõppemise kuupäev;
  5) töötamisest keeldumise andmed ja mittetöötamise andmed.

  (2) Infosüsteemi kantakse lisaks lõike 1 punktides 1–3 nimetatud andmetele Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 883/2004 ja selle rakendusmääruse (EÜ) nr 987/2009 alusel välja antud tõendi A1 andmed:
  1) töösuhte perioodi andmed, sotsiaalkindlustusmaksete ja palga maksja ettevõtte kinnituse andmed;
  2) välisriigi tööandaja andmed – tööandja nimi, tegevuskoha aadress, tegevusala, töötamise liik, välisriigis aset leidvat tegevust ja selle asukohta iseloomustavad andmed.
[RT I, 02.07.2019, 2 - jõust. 05.07.2019]

§ 15.   Andmed represseeritu tunnistuse, puudega isiku kaardi ja pensionitunnistuse väljastamise kohta

  Represseeritu tunnistuse, puudega isiku kaardi ja pensionitunnistuse väljastamise andmed:
  1) dokumendi liik ja number;
  2) kehtivuse algus- ja lõppkuupäev;
  3) väljastamise õiguslik alus ja aeg ning väljaandja;
  4) kättetoimetamise viis;
  5) kehtetuks tunnistamise kuupäev.

§ 151.   Andmed teatamistaotluse ja sissenõudmistaotluse kohta
[RT I, 02.07.2019, 2 - jõust. 05.07.2019]

  (1) Teatamistaotluse ja sissenõudmistaotluse andmetena käsitatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 987/2009 artiklites 77 ja 78 nimetatud teatamistaotluse ja sissenõudmistaotluse menetlemiseks vaja minevaid andmeid.

  (2) Teatamistaotluse andmed:
  1) teatavaks tehtava juriidilise dokumendi või otsuse laad ja sisu;
  2) võlgniku identifitseerimiseks vajalik teave;
  3) nõue, mida asjakohane juriidiline dokument või otsus puudutab;
  4) muu vajalik teave.

  (3) Sissenõudmistaotluse andmed:
  1) füüsilise või juriidilise isiku varasid valdava kolmanda isiku identifitseerimiseks vajalik teave;
  2) taotluse esitava asutuse identifitseerimiseks vajalik teave;
  3) viide juriidilisele dokumendile, mis lubab nõude täitmisele pööramist ja mis on välja antud taotluse esitava asutuse liikmesriigis;
  4) nõude laad ja suurus, sealhulgas põhinõue, viivis, rahatrahvid, haldustrahvid ja kõik muud tasumisele kuuluvad tasud ja kulud, mis on esitatud nii taotluse esitava asutuse kui ka taotluse saanud asutuse liikmesriigi vääringus;
  5) kuupäev, millal taotluse esitav asutus või taotluse saanud asutus juriidilise dokumendi adressaadile teatavaks tegi;
  6) kuupäev, millest alates, ja ajavahemik, mille jooksul on täitmisele pööramine taotluse esitava asutuse liikmesriigis kehtivate õigusaktide kohaselt võimalik;
  7) andmed nõude rahuldamise või rahuldamata jätmise kohta;
  8) andmed nõude tagasivõtmise kohta;
  9) muu asjakohane teave.
[RT I, 02.07.2019, 2 - jõust. 05.07.2019]

5. peatükk Andmete edastamine infosüsteemi ja kohustuslikud andmeandjad 

§ 16.   Andmete kandmine infosüsteemi

  (1) Infosüsteem saab andmeid teistest riigi andmekogudest infosüsteemide andmevahetuskihi kaudu või muul kokkulepitud elektroonilist teabevahetust võimaldaval viisil.

  (2) Isik, kelle toetuse, pensioni, hüvitise, elatisabi või teenuse andmete esitamise kohustus on sätestatud seaduse või riikidevahelise lepinguga, esitab andmed vastutavale töötlejale paberil, digitaalselt allkirjastatuna või isiku tuvastamist võimaldava elektroonilise kanali kaudu.

  (3) Eesti Vabariigiga sotsiaalkindlustuslepingu sõlminud riikide pädevad asutused on infosüsteemi andmete andmeandjateks. Andmed esitatakse riikidevahelise sotsiaalkindlustuslepingu ja selle alusel kehtestatud õigusaktidega sätestatud korras ja tähtaegadel.

§ 17.   Kohustuslikud andmeandjad

  (1) Eesti rahvastikuregister on andmeandja käesoleva määruse §-s 8 nimetatud isiku üldandmete kohta isikule riiklike toetuste, pensionide, hüvitiste ja elatisabi pakkumise, määramise ja maksmise eesmärgil ning ohvriabi, puude raskusastme tuvastamise, abivahendi-, sotsiaalse rehabilitatsiooni ja erihoolekandeteenuse korraldamise eesmärgil.

  (2) Maksukohustuslaste register on andmeandja isiku maksualaste andmete kohta isikule toetuste, pensionide ja hüvitiste pakkumiseks, määramiseks, maksmiseks ja järelkontrolli tegemiseks.
[RT I, 25.03.2022, 1 - jõust. 01.04.2022]

  (3) Eesti hariduse infosüsteem on andmeandja isiku omandatud haridustaseme kohta puude raskusastme tuvastamiseks ja sotsiaalteenuste määramiseks ning õppimise ja koolikohustuse mittetäitmise andmete kohta perehüvitiste, toitjakaotuspensioni, puuetega inimeste seaduse alusel makstava puudega vanema toetuse ja õppetoetuse määramiseks ning maksmiseks.

  (4) Tervisekassa andmekogu on andmeandja isikule ajutise töövõimetuse hüvitatud perioodi, päevade arvu, määratud ajutise töövõimetuse hüvitise suuruse ja töövõimetuslehtede liikide andmete kohta perehüvitiste määramiseks ja maksmiseks.
[RT I, 16.05.2023, 3 - jõust. 19.05.2023]

  (5) Äriregister on andmeandja juriidilise isiku ning riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste andmete kohta.

  (6) Pensioniregistri pidaja on andmeandja isiku maksuvaba tulu kasutamise andmete kohta.

  (7) Vangiregister on andmeandja isiku vahi all oleku või täitmisele pööratud vabadusekaotuse kandmise andmete kohta isikule toetuse, hüvitise, pensioni maksmise peatamiseks, jätkamiseks või lõpetamiseks.

  (8) Kaitseväekohustuslaste register on andmeandja isiku aja- või asendusteenistuses viibimise andmete kohta ajateenija või asendusteenistuja lapse toetuse määramiseks ja maksmiseks.

  (9) Kohtute infosüsteem on andmeandja kuriteoohvri andmete kohta kuriteoohvri hüvitise määramiseks, lapse elatisnõude esitamise andmete kohta kohtumenetlusaegse elatisabi määramiseks, kohtumäärusega hoolekandeasutusse paigutatud isiku andmete kohta ja meditsiinilise iseloomuga mõjutusvahendi (psühhiaatriline sundravi) kohaldamise andmete kohta isikule erihoolekandeteenuse määramiseks, elatisvõlgniku pankrotimenetluses täitemenetluse peatamise, pankroti väljakuulutamise ja pankrotimenetluse lõpetamise määruse andmete kohta pankrotimenetlusaegse elatisabi maksmiseks ning elatise kohtulahendi andmete kohta elatisabi menetlemiseks.
[RT I, 25.03.2022, 1 - jõust. 01.07.2022]

  (10) Töötamise register on andmeandja isiku töötamise ning emapuhkuse, isapuhkuse ja vanemapuhkuse andmete kohta isikule perehüvitise ja sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse määramiseks, isiku töötamise alustamise, peatumise ja lõpetamise andmete ning töötamise liigi kohta tööõnnetusest või kutsehaigusest tingitud tervisekahjustuse korral makstava kahjuhüvitise määramiseks ja maksmiseks. Töötamise register on andmeandja tervishoiuteenuste korraldamise seaduse § 51 lõike 2 punktis 2 sätestatud mittetöötavate riikliku pensioni saajate andmete kohta.
[RT I, 25.03.2022, 1 - jõust. 01.04.2022]

  (11) Sotsiaalteenuste ja -toetuste andmeregister on andmeandja lapse asendushooldusele suunamise ja asendushoolduse lõppemise andmete kohta, muude perehüvitiste maksmist mõjutavate asjaolude andmete kohta ning hoolduspuhkuse puhkusetasu riigieelarvest hüvitamisel hooldaja määramise andmete kohta. Sotsiaalteenuste ja -toetuste andmeregister on andmeandja hoolduspere vanema lepingu kohta vastavalt perehüvitiste seaduse §-s 38 sätestatule ning ohvriabisse suunamise andmete kohta.
[RT I, 29.03.2023, 23 - jõust. 01.04.2023]

  (12) Liikluskindlustuse register on andmeandja kindlustusandja andmete ja kindlustusjuhtumiga seotud kannatanu kohta liiklusõnnetuse toimumise korral isikule liiklusõnnetuse tõttu püsivalt töövõimetuks tunnistamise või toitja kaotuse korral väljamakstud töövõimetus-, toitjakaotus- või rahvapensioni summade kindlustusandjalt sissenõudmiseks Sotsiaalkindlustusameti poolt.

  (13) Töötukassa andmekogu on andmeandja töötuskindlustus-, koondamis- ja maksejõuetushüvitise maksmise andmete kohta isikule vanemahüvitise määramiseks, isiku töövõime hindamise otsuse, isikule määratud ja makstud töövõimetoetuse ning töövõime hindamisel antud eksperdiarvamuse andmete kohta puude raskusastme tuvastamiseks, pensioni, prokuröri töövõimehüvitise, olümpiavõitja riikliku toetuse, kuriteoohvri hüvitise ja tööõnnetuse kutsehaiguse korral makstava kahjuhüvitise määramiseks ja maksmiseks, sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse ja erihoolekandeteenuse osutamiseks, abivahendi hüvitamiseks, püsiva töövõimetuse otsuse kehtetuks tunnistamiseks ja riikliku pensioni maksmise lõpetamiseks, puhkusetasu ja keskmise töötasu hüvitise määramiseks ja isikule osutatud tööturuteenuste ja töötuna arveloleku andmete kohta sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse määramiseks.
[RT I, 28.06.2024, 33 - jõust. 01.07.2024]

  (14) [Kehtetu - RT I, 28.06.2024, 33 - jõust. 01.07.2024]

  (15) Tervise infosüsteem on andmeandja andmete esitaja kohta, surnult sündinud lapse surma kuupäeva kohta perehüvitiste määramiseks ning isiku ambulatoorsete visiitide, haiglas viibimiste ja ravimite andmete kohta isiku puude raskusastme tuvastamiseks ja sotsiaalse rehabilitatsiooni ning erihoolekandeteenuse määramiseks.
[RT I, 25.03.2022, 1 - jõust. 01.04.2022]

  (16) Täitemenetluse register on andmeandja isikule täitemenetlusaegse elatisabi maksmiseks.

  (17) Majandustegevuse register on andmeandja ettevõtja tegevusloa, tegevuskohtade ja tegevusalade andmete kohta sotsiaalteenuse osutajaga lepingu sõlmimiseks.

  (18) Aadressiandmete süsteemi andmeid kasutatakse isiku struktureeritud aadressiandmete esitamiseks.

  (19) Politsei- ja Piirivalveamet on andmeandja teadmata kadunud ja tagaotsitavaks kuulutatud isikute suhtes algatatud menetluste andmete kohta isikule hüvitise ja pensioni maksmise peatamiseks või jätkamiseks.

  (20) [Kehtetu - RT I, 28.06.2024, 33 - jõust. 01.07.2024]

  (21) Maksu- ja Tolliamet on andmeandja käesoleva määruse §-s 151 nimetatud andmete kohta.
[RT I, 02.07.2019, 2 - jõust. 05.07.2019]

  (22) Kindlustusandjad on andmeandjad kogumispensionide seaduse 2. peatüki 8. jaos sätestatud pensionilepingute pensionimaksete tegemisest loobumisel pensionilepingute andmete kohta.
[RT I, 22.02.2022, 2 - jõust. 25.02.2022]

  (23) Tervishoiuteenuse osutaja on andmeandja sünnituslehe andmete saamisel.
[RT I, 25.03.2022, 1 - jõust. 01.04.2022]

  (24) Tööandja on andmeandja § 9 lõikes 7 nimetatud andmete saamisel.
[RT I, 25.03.2022, 1 - jõust. 01.04.2022]

  (25) Töötaja on andmeandja § 9 lõikes 71 nimetatud andmete saamisel.
[RT I, 25.03.2022, 1 - jõust. 01.04.2022]

§ 171.   Kohustuslikud andmeandjad erakorralises olukorras rakendatava meetme puhul
[Kehtetu - RT I, 08.05.2020, 2 - jõust. 16.07.2020, kehtis kuni 15. juulini 2020.]

§ 18.   Infosüsteemi kantud andmete õigsuse ja tervikluse tagamine

  (1) Andmeandjad vastutavad esitatud andmete õigsuse eest.

  (2) Vastutav töötleja on kohustatud tegema andmeesitajale järelepärimise, kui tal on tekkinud kahtlus esitatud andmete õigsuse ja tervikluse suhtes.

  (3) Kui andmeandja avastab, et ta on esitanud infosüsteemi ebaõigeid andmeid, on ta kohustatud viivitamata esitama infosüsteemile õiged andmed ning teavitama sellest vastutavat töötlejat.

  (4) Infosüsteemi andmete kandmisel tekkinud andmevea ilmnemise korral on vea leidnud vastutav või volitatud töötleja kohustatud infosüsteemis andmevea parandama ja sellest andmeandjat teavitama.

  (5) Infosüsteemi kande, kande muudatuse ja täienduse tegemise aeg ning kande tegija ees- ja perekonnanimi või isikukood salvestatakse infosüsteemi logiandmetes.

6. peatükk Andmete väljastamine ja säilitamine ning juurdepääs andmetele 

§ 19.   Andmete väljastamine ja juurdepääs andmetele

  (1) Vastutav töötleja peab arvestust andmete väljastamise aja, väljastatud andmete koosseisu, andmesaaja, väljastatud andmete aluse ja andmete väljastamise viisi üle.

  (2) Seaduse, välislepingu või Euroopa Liidu otsekohalduva õigusaktiga ettenähtud ülesannete täitmiseks infosüsteemist andmete väljastamine teise andmekogusse või teisele asutusele toimub asutustevahelise andmevahetuskokkuleppe alusel. Kokkuleppes lepivad vastutav töötleja ja andmesaaja kokku väljastatavate andmete koosseisu ning andmete väljastamise tingimused, korra ja viisi. Isikuandmete edastamine Euroopa Liitu mittekuuluvasse riiki toimub riikidevahelise sotsiaalkindlustuslepingu alusel.

  (3) Käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud andmeid väljastatakse infosüsteemist üldjuhul elektrooniliselt. Paberil väljastatakse infosüsteemist andmeid üksnes põhjendatud taotluse alusel või kui selline kohustus tuleneb õigusaktist.

  (4) Andmesubjektil, kelle andmeid infosüsteemis töödeldakse, on juurdepääs enda andmetele vastutava töötleja kaudu või muu üheselt isiku tuvastamist võimaldava elektroonilise kanali kaudu.

  (5) [Kehtetu - RT I, 02.07.2019, 2 - jõust. 05.07.2019]

§ 20.   Andmete säilitamine

  (1) Riiklike pensionide määramise ja maksmise alusandmeid säilitatakse 75 aastat pärast isiku surma.

  (2) Riiklike toetuste, hüvitiste, elatisabi, ohvriabi ning abivahendi-, sotsiaalse rehabilitatsiooni ja erihoolekandeteenuse andmeid säilitatakse kümme aastat pärast vastava õiguse lõppemist.

  (3) Puude raskusastme tuvastamise ja otsuse andmeid, välja arvatud käesoleva paragrahvi lõikes 4 sätestatud andmed, säilitatakse kümme aastat pärast isiku surma.

  (4) Lapsel puude raskusastme tuvastamise otsuse andmeid säilitatakse 60 aastat pärast lapsel viimase puude raskusastme tuvastamise otsuse kestuse lõppemist.

  (5) Lapsinvaliidsuse tuvastamise andmeid ja lapseeast invaliidsuse tuvastamise andmeid säilitatakse 50 aastat pärast lapsinvaliidsuse või lapseeast invaliidsuse viimase ekspertiisiotsuse kestuse lõppemist.

  (6) Logiandmeid säilitatakse viis aastat.

  (61) Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 987/2009 artikli 4 lõike 2 alusel toimuva piiriülese andmevahetuse andmeid säilitatakse 75 aastat pärast piiriülese menetluse lõpetamist.
[RT I, 02.07.2019, 2 - jõust. 05.07.2019]

  (7) Pärast käesoleva paragrahvi lõigetes 1–5 sätestatud säilitustähtaegade möödumist andmed anonüümitakse.

7. peatükk Infosüsteemi järelevalve, rahastamine ja lõpetamine 

§ 21.   Järelevalve infosüsteemi pidamise üle

  Järelevalvet infosüsteemi pidamise üle tehakse õigusaktides sätestatud korras.

§ 22.   Infosüsteemi pidamise rahastamine

  (1) Infosüsteemi pidamist ning hooldus- ja arendustöid rahastatakse riigieelarvest vastutavale töötlejale ning Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskusele selleks otstarbeks eraldatud vahenditest.

  (2) Infosüsteemi pidamist ning hooldus- ja arendustöid, mis on seotud käesoleva määruse §-s 151 nimetatud andmete töötlemisega, rahastatakse riigieelarvest Maksu- ja Tolliametile selleks otstarbeks eraldatud vahenditest.
[RT I, 02.07.2019, 2 - jõust. 05.07.2019]

§ 23.   Infosüsteemi lõpetamine

  (1) Infosüsteemi lõpetamise otsustab valdkonna eest vastutav minister.

  (2) Infosüsteemi lõpetamisel otsustatakse andmete üleandmine teise andmekogusse või Rahvusarhiivi või andmete hävitamine ning üleandmise või hävitamise tähtaeg.

8. peatükk Rakendussäte 

§ 24.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 15. märtsil 2019. a.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json