Teksti suurus:

Hasartmänguseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.06.2012
Avaldamismärge:RT I, 25.04.2012, 1

Välja kuulutanud
Vabariigi President
18.04.2012 otsus nr 82

Hasartmänguseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus

Vastu võetud 04.04.2012

§ 1.  Hasartmänguseaduse muutmine

Hasartmänguseaduses (RT I, 29.12.2011, 22) tehakse järgmised muudatused:

1) seaduses asendatakse sõnad „hasartmängu kaughasartmänguna korraldamine” sõnadega „kaughasartmängu korraldamine” vastavas käändes;

2) paragrahvi 5 lõikes 2 asendatakse sõnad „võidusumma ülekandmiseks” sõnadega „väljamakse tegemiseks”;

3) paragrahv 7 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

§ 7. Õnnemänguturniir

(1) Õnnemänguturniir on võistlus, milles osalejad võistlevad omavahel õnnemängus. Õnnemänguturniir võib toimuda:
1) turniirina;
2) ringmänguna.

(2) Käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 1 sätestatud juhul on osalustasude summa turniiris osalejate poolt hasartmängukorraldajale makstud tasude summa, millest moodustub turniiri võidufond ja korraldaja teenustasu.

(3) Käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 2 sätestatud juhul on osalustasude summa mängijate poolt ringmängus tehtud panuste arvelt hasartmängukorraldajale laekuvate tasude summa.”;

4) paragrahvi 8 täiendatakse lõikega 21 järgmises sõnastuses:

„(21) Käesoleva paragrahvi lõiget 2 ei kohaldata loteriipiletite müügi edasiandmisele, kui loterii ei ole korraldatud kaughasartmänguna.”;

5) paragrahvi 8 lõige 7 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(7) Hasartmängukorraldajal on õigus vahendada Eestis tegevus- või korraldusluba mitteomava välismaise hasartmängukorraldaja korraldatavast hasartmängust saadud võite ja panuseid, samuti makseid välismaise hasartmängukorraldaja kontole sellises hasartmängus panuse tegemiseks. Sel juhul peetakse käesoleva seaduse tähenduses hasartmängukorraldajaks võitude, panuste või välismaise hasartmängukorraldaja kontole panuste tegemiseks tehtud maksete vahendajat ja isikuks, kellele hasartmängu korraldamisele suunatud tegevus on üle antud, peetakse välismaist hasartmängukorraldajat.”;

6) paragrahvi 16 lõige 4 tunnistatakse kehtetuks;

7) paragrahvi 20 lõike 1 punkt 1 tunnistatakse kehtetuks;

8) paragrahvi 20 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Tegevusluba tunnistatakse kehtetuks, kui:
1) seda taotleb tegevusloa omaja;
2) tegevusloa omaja on toime pannud rahapesu või korduvalt rikkunud õigusaktiga kehtestatud rahapesu ning terrorismi rahastamise tõkestamise korda.”;

9) paragrahvi 20 täiendatakse lõikega 21 järgmises sõnastuses:

„(21) Käesoleva paragrahvi lõike 1 kohaldamisel käesoleva seaduse § 211 lõike 2 alusel tegevusluba omavale isikule arvestatakse rikkumise korral ka ühinenud ühingute eelnevat tegevust.”;

10) paragrahvi 20 lõikes 3 asendatakse sõnad „kehtetuks tunnistamine” sõnaga „kehtetus”;

11) paragrahvi 21 lõiked 2 ja 3 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Maksu- ja Tolliamet teatab tegevusloa kehtetuks tunnistamisest kirjalikult viivitamata kehtetuks tunnistatud tegevusloa omajale ja politseile ning kustutab kehtetu tegevusloa omaja andmed majandustegevuse registrist.

(3) Isik, kelle tegevusluba on kehtetu, on kohustatud sulgema kõik sama hasartmängu liigi mängukohad ja lõpetama sama hasartmängu liigi kättesaadavaks tegemise kolme päeva jooksul tegevusloa kehtetuks muutumise päevast arvates. Varem võidetud, kuid seni väljaandmata võitude väljaandmine toimub vastavalt mängureeglitele.”;

12) seaduse 2. peatüki 2. jagu täiendatakse §-ga 211 järgmises sõnastuses:

§ 211. Tegevusloa kehtetuks muutumine

(1) Tegevusluba muutub kehtetuks:
1) tegevusloa kehtetuks tunnistamise otsuse jõustumisel;
2) uue äriühingu äriregistrisse kandmisel, kui hasartmängukorraldaja ühineb teise äriühinguga ja sellega kaasneb uue äriühingu asutamine;
3) ühendataval äriühingul ühinemise kande äriregistrisse kandmisel;
4) hasartmängukorraldaja pankroti väljakuulutamise või selle raugemise korral;
5) hasartmängukorraldaja lõpetamisel muul alusel.

(2) Käesoleva paragrahvi lõike 1 punkti 2 ei kohaldata, kui on täidetud kõik järgmised tingimused:
1) igal ühineval ühingul on hasartmängude korraldamise tegevusluba;
2) ühinemislepingus nimetatakse hasartmängu liigi kohta üks kehtima jääv tegevusluba ja taotletakse teiste tegevuslubade kehtetuks tunnistamist 30 päeva jooksul ühinemise kande äriregistrisse tegemisest arvates;
3) uus äriühing vastab nõuetele, mis on käesolevas seaduses ette nähtud kehtima jääva tegevusloa saamiseks.

(3) Käesoleva paragrahvi lõike 1 punkti 3 ei kohaldata, kui nii ühendaval kui ka ühendataval äriühingul on hasartmängude korraldamise tegevusluba ja need load on antud käesoleva seaduse § 16 lõike 2 erinevate punktide alusel.”;

13) paragrahvi 24 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Kiirloterii korraldusluba antakse kuni viieks aastaks.”;

14) paragrahvi 26 lõiget 2 täiendatakse punktiga 5 järgmises sõnastuses:

„5) tõendid serveri asukohariigi hasartmängujärelevalve teostaja ja rahapesu tõkestamisega tegeleva asutuse õigusliku aluse ja võimaluste kohta teha koostööd Maksu- ja Tolliameti ning rahapesu andmebürooga, kui server ei asu Eestis ega arvutikuritegevusvastase konventsiooniga ühinenud riigis ning Maksu- ja Tolliametil ja rahapesu andmebürool puudub koostöökokkulepe serveri asukohariigi pädevate asutustega hasartmängude järelevalvega seotud informatsiooni vahetamise kohta.”;

15) paragrahvi 29 tekst loetakse lõikeks 1 ja paragrahvi täiendatakse lõikega 2 järgmises sõnastuses:

„(2) Korraldusloa andmisest võib keelduda, kui korraldusluba taotletakse kaughasartmängu korraldamiseks ja kaughasartmängu korraldamisel kasutatavat tarkvara sisaldav server asub väljaspool Eestit, arvutikuritegevusvastase konventsiooniga ühinenud riike ja riike, mille pädevad asutused on sõlminud Maksu- ja Tolliameti ning rahapesu andmebürooga koostöökokkuleppe hasartmängude järelevalvega seotud informatsiooni vahetamise kohta.”;

16) paragrahvi 33 lõiget 1 täiendatakse punktiga 7 järgmises sõnastuses:

„7) tagama, et õnnemängu korraldamisel kasutatav mänguautomaat ei annaks korraga välja sularaha rohkem kui 2000 euro väärtuses.”;

17) paragrahvi 33 täiendatakse lõikega 3 järgmises sõnastuses:

„(3) Rahandusminister võib määrusega kehtestada:
1) loetelu organisatsioonidest, kellele viitamine käesoleva paragrahvi lõike 1 punkti 5 kohaselt on kohustuslik;

2) täpsemad nõuded käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 5 nimetatud hoiatuse esitamise viisile, sisule ja kujundusele.”;

18) paragrahvi 34 lõike 2 esimeses lauses asendatakse sõna „osavusmängu” sõnadega „kaughasartmänguna korraldatavat osavusmängu”;

19) paragrahvi 35 täiendatakse lõigetega 4 ja 5 järgmises sõnastuses:

„(4) Mängureeglitega võib mängijate kaitseks kehtestada mõistlikud, ühetaolised ja mittediskrimineerivad piirangud.

(5) Hasartmängukorraldaja ei vastuta tehingu tegemata jätmisest, mittetähtaegsest tegemisest või teenuse osutamise piiramisest tuleneva kahju eest, kui tehingu tegemata jätmine, mittetähtaegne tegemine või teenuse osutamise piiramine oli põhjustatud käesoleva paragrahvi lõike 4 kohaselt kehtestatud piirangust.”;

20) paragrahvi 36 lõige 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(5) Enne hasartmängu korraldamise alustamist õnnemängudeks või osavusmängudeks kasutataval mänguautomaadil, tuleb Maksu- ja Tolliametile edastada nimetatud mänguautomaadi ja selle tarkvara andmed, võimaldamaks mänguautomaadi ja tarkvara identifitseerimist ning seaduse nõuetele vastavuse kontrolli. Nõutavate andmete koosseisu ja esitamise korra kehtestab rahandusminister määrusega.”;

21) paragrahvi 37 lõike 15 teine lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Käesoleva paragrahvi lõigetes 8–13 sätestatut ei kohaldata Eesti laevaregistrisse kantud reisijatevedu teostaval laeval asuvale õnnemängu mängukohale, kus suurim võimalik panus ühes õnnemängus osalemise õiguse saamiseks ei ületa 10 eurot ja suurim võimalik ühe õnnemängu tulemusel saadav võit ei ületa 2000 eurot.”;

22) paragrahvi 38 lõige 6 tunnistatakse kehtetuks;

23) paragrahvi 39 lõiget 3 täiendatakse pärast esimest lauset lausega järgmises sõnastuses:

„Avaldusele lisatakse avalduse esitaja isikut tõendava dokumendi koopia.”;

24) paragrahvi 39 lõike 3 punkt 3 tunnistatakse kehtetuks;

25) paragrahvi 39 täiendatakse lõikega 7 järgmises sõnastuses:

„(7) Isikuandmete nimekirjast kustutamise korral käesoleva paragrahvi lõike 2 kohaselt säilitab Maksu- ja Tolliamet nimekirja kandmise aluseks olevat avaldust, sellele lisatud dokumente ja logifaili seitse aastat avalduse esitamisest arvates.”;

26) paragrahvi 40 lõiget 1 täiendatakse teise ja kolmanda lausega järgmises sõnastuses:

„Õnnemänguturniiri võib korraldada õnnemängu mängulaual, õnnemängu mänguautomaadil või kaughasartmänguna. Kui õnnemänguturniiri korraldatakse õnnemängu mänguautomaadil, ei tohi õnnemänguturniiri võidufondi summa ületada panuste summat.”;

27) paragrahvi 40 lõike 2 sissejuhatavas lauseosas asendatakse sõna „kirjaliku” sõnadega „kirjalikult taasesitatavas vormis”;

28) paragrahvi 44 lõike 3 punkt 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„4) kavandatava loterii kirjeldus, sealhulgas planeeritav loteriipiletite müügivõrgu kirjeldus.”;

29) paragrahvi 45 täiendatakse lõigetega 6 ja 7 järgmises sõnastuses:

„(6) Mittetulundusühing või sihtasutus esitab käesoleva seaduse § 9 lõikes 5 nimetatud äriühingule Eestis tegutseva krediidiasutuse garantii loterii korraldamise eeldatavate kulude ulatuses.

(7) Mittetulundusühingul või sihtasutusel ei ole õigust nõuda käesoleva seaduse § 9 lõikes 5 nimetatud äriühingult selle müügivõrgu kasutamisõigust.”;

30) paragrahv 52 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

§ 52. Kaughasartmängu korraldamine

(1) Kaughasartmängu korraldamiseks kasutatavat tarkvara sisaldavas serveris peab säilitama andmeid mängija registreerimise, isikusamasuse tuvastamise ja kontrollimise, vanusepiirangust kinnipidamise kontrollimise, õnnemängu mängimise piirangu kontrollimise, mängusessiooni algatamise ning sisse- ja väljalogimise kohta käesoleva seaduse § 53 lõike 3 kohaselt.

(2) Kaughasartmängu korraldamiseks kasutatavat tarkvara sisaldava serveri valdaja ja kaughasartmängu korraldaja peavad tagama järelevalveametnikele piiramatu ligipääsu käesoleva paragrahvi lõikes 1 viidatud andmetele.

(3) Kui server ei paikne Eestis, peab kaughasartmängu korraldaja enne serveri kasutamise alustamist kaughasartmängude korraldamiseks esitama Maksu- ja Tolliametile tõendid, et serveri asukohariigi hasartmängujärelevalve teostajal ja rahapesu tõkestamisega tegeleval asutusel on õiguslik alus ja võimalused teha koostööd Maksu- ja Tolliameti ning rahapesu andmebürooga.

(4) Käesoleva paragrahvi lõikes 3 nimetatud tõendeid koostöö tegemise õigusliku aluse ja võimaluste kohta ei pea esitama, kui server asub riigis, kes on ühinenud arvutikuritegevusvastase konventsiooniga või kelle pädevad asutused on sõlminud Maksu- ja Tolliameti ning rahapesu andmebürooga koostöökokkuleppe hasartmängujärelevalvega seotud informatsiooni vahetamise kohta.

(5) Käesolevas jaotises sätestatut, välja arvatud käesoleva paragrahvi lõikeid 1–4, kohaldatakse ka toto korraldamisele, kui mängijatelt toto panuse vastuvõtmine ja võitude väljamaksmine toimub sidevahendi abil.”;

31) paragrahvi 53 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Kaughasartmängu korraldamiseks peab hasartmängukorraldaja tagama:
1) meetmed Eestis kaughasartmängu mängivate, käesoleva seaduse § 34 lõigetes 2–4 nimetatud vanusest nooremate isikute mängimisvõimaluse välistamiseks;
2) iga mängija isikusamasuse tuvastamise;
3) iga mängija ees- ja perekonnanime, isikukoodi, selle puudumisel sünniaja ning mängukeskkonda sisenemise ja sealt lahkumise kellaaja ja kuupäeva registreerimise;
4) arvepidamise iga mängija tehtud panuste, hasartmängukorraldaja kontole panuste tegemiseks tehtud maksete, mängijale tehtud tagasimaksete ja väljamakstud võitude kohta;
5) panuste ja hasartmängukorraldaja kontole panuste tegemiseks tehtud maksete vastuvõtmise üksnes sama mängija arvelduskontolt või mängijalt sama hasartmängukorraldaja mängukohas;
6) väljamaksete tegemise üksnes samale arvelduskontole, millelt mängija on teinud hasartmängukorraldaja kontole makse hasartmängus panuste tegemiseks;
7) järelevalveametnikele takistamatu juurdepääsu hasartmängu korraldamiseks kasutatavale mänguinventarile.”;

32) paragrahvi 53 lõike 2 punkt 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„5) teabe kõikidest panuse tegemise, hasartmängukorraldaja kontole panuste tegemiseks tehtud maksetega seonduva arvepidamise või võitude väljamaksmisega tekkivatest kuludest, mis jäävad mängija kanda või mis kuuluvad tasaarveldamisele mängija saadud võidust või hasartmängukorraldaja kontole panuste tegemiseks tehtud maksetest.”;

33) paragrahvi 55 lõike 1 punktid 1 ja 3 tunnistatakse kehtetuks;

34) paragrahvi 58 lõiked 3–7 tunnistatakse kehtetuks;

35) paragrahvi 58 lõikes 8 asendatakse sõna „Elektroonilise” sõnaga „Elektroonilisse”;

36) paragrahvi 58 lõiget 9 täiendatakse sõna „sisenemise” järel sõnadega „ja sellest lahkumise”;

37) paragrahvi 58 lõige 10 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(10) Hasartmängukorraldaja peab tagama võimaluse elektroonilise arvestus- ja kontrollsüsteemi ühendamiseks Maksu- ja Tolliameti infosüsteemiga, et võimaldada ligipääs käesoleva paragrahvi kohaselt nõutavatele andmetele. Rahandusminister kehtestab määrusega:
1) andmete loetelu, mis tuleb elektroonilises arvestus- ja kontrollsüsteemis registreerida iga mänguautomaadi, mängulaua, mänguautomaadil või mängulaual mängimist võimaldava tarkvara, kaughasartmängu, täiendava õnnemängu ja õnnemänguturniiri kohta;
2) elektroonilise arvestus- ja kontrollsüsteemiga ühendamata mängulaua ning õnnemänguturniiri ja täiendava õnnemängu kohta elektroonilisse arvestus- ja kontrollsüsteemi andmete sisestamise korra;
3) elektroonilise arvestus- ja kontrollsüsteemi Maksu- ja Tolliameti infosüsteemiga ühendamise korra;
4) tehnilised nõuded elektroonilise arvestus- ja kontrollsüsteemi Maksu- ja Tolliameti infosüsteemiga ühendamise viisile ning ühenduse kaudu toimuva andmevahetuse tingimused ja korra.”;

38) paragrahvi 60 tekst loetakse lõikeks 1 ja paragrahvi täiendatakse lõikega 2 järgmises sõnastuses:

„(2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud aruannet ei pea esitama, kui hasartmängukorraldaja elektrooniline arvestus- ja kontrollsüsteem ning Maksu- ja Tolliameti infosüsteem on ühendatud kooskõlas käesoleva seaduse § 58 lõikega 10.”;

39) seadust täiendatakse §-ga 691 järgmises sõnastuses:

§ 691. Õigus saada teavet kolmandalt isikult

(1) Hasartmängu korraldamise seaduslikkuse kontrollimisel on järelevalveametnikul õigus nõuda kolmandatelt isikutelt, sealhulgas andmete talletamise teenuse osutajalt, Interneti-ühendust pakkuva üldkasutatava elektroonilise side teenuse osutajalt, numbriloa omanikult, meediateenuse osutajalt ja makseteenuse pakkujalt, teavet hasartmängude korraldamise riikliku järelevalve teostamiseks vajalike asjaolude kindlakstegemiseks, kui esineb avaliku korra rikkumine või sellise rikkumise oht. Vajaduse korral võib järelevalveametnik kohustada kolmandat isikut teabe andmiseks ilmuma määratud ajal oma ametiruumidesse.

(2) Enne kolmandalt isikult teabe nõudmist tuleb teabe saamiseks pöörduda hasartmängukorraldaja poole, välja arvatud juhul, kui järelevalveametnikul puuduvad andmed hasartmängukorraldaja asukoha kohta, hasartmängukorraldaja ei ole järelevalveametnikule teada oleval aadressil kättesaadav või takistab hasartmängu korraldamisega seotud asjaolude väljaselgitamist.

(3) Kolmandalt isikult teabe nõudmiseks annab järelevalveametnik korralduse, milles märgitakse käesoleva seaduse § 69 lõike 2 punktides 2–5 nimetatud andmed ning selle hasartmängukorraldaja nimi, kelle hasartmänguga seoses teavet kogutakse, samuti kolmanda isiku poole pöördumise põhjus ja käesoleva paragrahvi lõikest 2 tulenev alus. Kui isikut kohustatakse ütluste andmiseks ilmuma järelevalveametniku juurde, märgitakse korralduses ka ilmumise aeg ja koht. Isik võib taotleda korralduses antud kohustuse täitmise aja pikendamist.

(4) Kolmanda isiku suulised ütlused protokollitakse ning protokollile võetakse ütluste andja allkiri. Allkirjastamisest keeldumise kohta tehakse protokolli märge.”;

40) paragrahvi 73 lõiget 3 täiendatakse pärast esimest lauset lausega järgmises sõnastuses:

„Sunniraha ülemmäär on 3200 eurot.”

§ 2.  Majandustegevuse registri seaduse muutmine

Majandustegevuse registri seaduses (RT I, 14.03.2011, 7) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 24 lõike 2 sissejuhatavat lauseosa täiendatakse pärast sõna „registreeringu” sõnadega „ja registrikande”;

2) paragrahvi 24 lõiget 2 täiendatakse punktiga 7 järgmises sõnastuses:

„7) tegevusloa tähtaja lõppemisele järgneval päeval.”;

3) paragrahvi 24 lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(4) Käesoleva paragrahvi lõike 2 punktides 3 ja 6 sätestatud juhtudel teavitatakse ettevõtjat registreeringu kustutamisest elektrooniliselt e-kirja teel taotluses märgitud e-posti aadressil või posti teel lihtkirjaga kahe tööpäeva jooksul registreeringu kustutamisest arvates. Registris taasesitatavat teadet ei allkirjastata digitaalselt.”;

4) paragrahvi 26 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Kui ettevõtja ei täida käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud kohustust või ilmneb, et registreeringu õigsust ei saa kinnitada käesoleva paragrahvi lõikes 11 sätestatu alusel, teavitab haldusorgan ettevõtjat viivitamata sellest tulenevast registreeringu peatamisest elektrooniliselt e-kirja teel taotluses märgitud e-posti aadressil või posti teel lihtkirjaga kahe tööpäeva jooksul registreeringu peatamisest arvates. Registris taasesitatavat teadet ei allkirjastata digitaalselt.”

§ 3.  Meediateenuste seaduse muutmine

Meediateenuste seaduse (RT I, 06.01.2011, 1) § 30 täiendatakse lõikega 81 järgmises sõnastuses:

„(81) Hasartmängukorraldaja võib spondeeritud audiovisuaalmeedia teenuses või saates eksponeerida üksnes ettevõtja nime ja kaubamärki. Kaubamärgi eksponeerimisel kohaldatakse reklaamiseaduse § 21 lõikest 4 tulenevaid tingimusi.”

§ 4.  Reklaamiseaduse muutmine

Reklaamiseaduses (RT I, 25.11.2011, 21) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 21 lõike 1 punkt 6 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„6) loterii reklaam loteriipileti müügikohas ning tele- ja raadioprogrammis vahetult enne või pärast loterii loosimist või loosimistulemusi edastavat saadet või sellise saate osade vahel.”;

2) paragrahvi 21 lõike 5 punkt 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„2) teabe avalikustamist korraldatava loterii mängureeglite, võidufondi, võimalike võitude ja korraldamisest saadava tulu kasutamise ning toimunud loosimistel võitnud piletite, võidukombinatsioonide ja võitude kohta;”;

3) paragrahvi 32 lõike 6 teine lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Sunniraha ülemmäär on 3200 eurot.”

§ 5.  Saneerimisseaduse muutmine

Saneerimisseaduse (RT I 2008, 53, 296; 2010, 2, 3) § 3 lõiget 3 täiendatakse sõna „krediidiasutusele” ees sõnaga „hasartmängukorraldajale,”.

§ 6.  Väärteomenetluse seadustiku muutmine

Väärteomenetluse seadustiku (RT I, 29.12.2011, 61) § 52 lõiget 141 täiendatakse sõnade „valla- või linnavalitsus” ees sõnadega „Maksu- ja Tolliamet,”.

§ 7.  Seaduse jõustumine

Käesolev seadus jõustub 2012. aasta 1. juunil.

Ene Ergma
Riigikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json