Teksti suurus:

Kohtuistungite helisalvestamise kord

Väljaandja:Justiitsminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:28.04.2013
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:22.12.2017
Avaldamismärge:RT I, 25.04.2013, 2

Kohtuistungite helisalvestamise kord

Vastu võetud 05.09.2011 nr 45
RT I, 09.09.2011, 1
jõustumine 12.09.2011

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
22.04.2013RT I, 25.04.2013, 128.04.2013

Määrus kehtestatakse kriminaalmenetluse seadustiku rakendamise seaduse § 23 lõike 1 alusel.

§ 1.  Kohtuistungite helisalvestamise tingimused ja kord

  (1) Üldmenetluses toimuva kriminaalasja kohtuistung helisalvestatakse Registrite ja Infosüsteemide Keskuse poolt kohtusaalide arvutitesse paigaldatud helisalvestamiseks ettenähtud tarkvaraga. Helisalvestise failide kuulamiseks kohtus kasutatakse samuti Registrite ja Infosüsteemide Keskuse poolt kohtu arvutitesse paigaldatud selleks ettenähtud tarkvara.

  (2) Helisalvestise kuulamise tarkvara peab võimaldama kuulamisel valida soovitavat markeeritud helisalvestise osa.

  (3) Kohtuistung helisalvestatakse algusest peale, peatades salvestamise kohtuistungi vaheajal ja jätkates salvestamist samas failis kohtuistungi jätkudes.

  (4) Kohtuistungi sekretär korraldab kohtuistungi helisalvestamisel helisalvestise markeerimise selliselt, et markeeritud oleksid kõik kohtuistungi olulised osad.

  (5) Helisalvestise fail salvestatakse hiljemalt kohtuistungile järgneval tööpäeval asukohta \\fs\helisalvestus$\kohus\kohtumaja\kohtuasja number. Kohtuasja numbris asendatakse sidekriips alakriipsuga. Helisalvestise fail registreeritakse kohtute infosüsteemis.
[RT I, 25.04.2013, 1 - jõust. 28.04.2013]

  (6) Helisalvestatava kohtuistungi kirjaliku protokolli päisesse lisatakse märge kohtuistungi helisalvestamise kohta ja helisalvestise faili nimi.

§ 2.  Helisalvestise faili vorming ja nimi

  (1) Helisalvestise fail salvestatakse vormingus, mis võimaldab eristada helisalvestise markeeritud osi ja valida neid kuulamiseks ning tagab markeeringute säilimise.

  (2) Helisalvestise fail salvestatakse nimega, mille moodustab: kohtuistungi toimumise kuupäev, sõna „istung”, kohtuasja number. Kohtuasja numbris asendatakse sidekriips alakriipsuga.

§ 3.  Helisalvestise säilitamine ja hävitamine

  Kohtuistungi helisalvestist säilitatakse sama kaua kui kohtuistungi kirjalikku protokolli ja see hävitatakse koos kohtuistungi kirjaliku protokolliga. Kohtuistungi helisalvestis hävitatakse selle kustutamisega.

§ 4.  Helisalvestise menetlusosalistele kättesaadavaks tegemine

  (1) Helisalvestis tehakse menetlusosalisele kättesaadavaks e-toimiku süsteemi vahendusel. Helisalvestise võib kohtumenetluse poole soovil väljastada ka elektrooniliselt, saates selle kohtumenetluse poole elektronposti aadressil või tehes selle kättesaadavaks veebis, saates vastava lingi elektronpostiga krüpteeritult.

  (2) Kohtumenetluse poole taotlusel ja osaliselt või täielikult kinniseks kuulutatud kohtuistungi helisalvestise kuulamist võimaldab kohus kohtu avalikult kasutatava arvuti vahendusel.

  (3) Kohtumenetluse poole taotlusel väljastab kohus poolele kohtuistungi helisalvestise koopia digitaalsel andmekandjal. Kohus väljastab helisalvestise koopia kolme tööpäeva jooksul sellekohase taotluse saamisest arvates. Kohtuistungi helisalvestise kuulamiseks vajalik tarkvara on kättesaadav www.kohus.ee veebilehel.

  (4) Enne helisalvestise koopia väljastamist käesoleva paragrahvi lõikes 3 nimetatud viisil kontrollib kohus, kas helisalvestise koopia väljastamise eest võetav tasu on laekunud.
[RT I, 25.04.2013, 1 - jõust. 28.04.2013]

§ 5.  Helisalvestamisele ülemineku aeg

  Üldmenetluses toimuva kohtuasja helisalvestamine on esimese ja teise astme kohtutes kohustuslik alates 1. jaanuarist 2012. a.

§ 6.  Justiitsministri 28. detsembri 2005. a määruse nr 59 „Kohtule dokumentide esitamise kord” muutmine

[Käesolevast tekstist välja jäetud.]

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json