Teksti suurus:

Vanglaametnike ja vanglas töötavate riigiametnike töötasustamine

Väljaandja:Justiitsminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:28.04.2013
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2013
Avaldamismärge:RT I, 25.04.2013, 3

Vanglaametnike ja vanglas töötavate riigiametnike töötasustamine

Vastu võetud 22.04.2013 nr 13

Määrus kehtestatakse vangistusseaduse § 1361 lõike 1 ja § 1363 alusel.

§ 1.  Palgamäärade kehtestamine

  (1) Määrusega kehtestatakse vanglas ja Sisekaitseakadeemias töötavate vanglaametnike ning vanglas töötavate riigiametnike palgamäärad (lisad 1 ja 2).

  (2) Palgamäära kehtestamisel võetakse olenevalt ametikohast arvesse piirkonda, asutust, kvalifikatsiooninõudeid, tööülesandeid, töötamist õhtusel või öisel ajal ning muid asjaolusid.

§ 2.  Vanglaametnike palgamäärade diferentseerimine tulenevalt erialasest haridusest

  (1) Vanglaametnikele kehtestatakse palgamäär erialase hariduse olemasolul ja palgamäär erialase hariduse puudumisel.

  (2) Erialane haridus käesoleva määruse tähenduses on vangla peainspektoril ning I ja II klassi vanglainspektoril vangla- või politseiametniku erialal sisekaitselises rakenduskõrgkoolis omandatud rakenduskõrgharidus ning I ja II klassi valvuril vangla- või politseiametniku erialal omandatud kutse- või rakenduskõrgharidus, samuti sisekaitselises rakenduskõrgkoolis läbitud korrektsioonialane täienduskoolitus, mis on lõppenud hindamisega.

§ 3.  Lisatasu täiendavate teenistusülesannete täitmise ja nõutavamast tulemuslikuma töö eest

  (1) Vanglas töötavale vanglaametnikule ja riigiametnikule võib nende ametisse nimetamise õigust omav isik määrata lisatasu täiendavate teenistusülesannete täitmise eest, nimetades teenistusülesande, mille eest lisatasu makstakse. Täiendav ülesanne on ametijuhendis nimetamata teenistusülesanne, mida ametnik täidab asutuse juhi või vahetu ülemuse korraldusel.

  (2) Vanglas töötavale vanglaametnikule ja riigiametnikule võib nende ametisse nimetamise õigust omav isik määrata lisatasu nõutavast tulemuslikuma töö eest, mille arvestamise aluseks on asutuse töö tulemuslikkuse hindamine vanglateenistujate kollektiivse või individuaalse panuse kaudu asutuse eesmärkide saavutamisel.

  (3) Paragrahvi lõigetes 1 ja 2 nimetatud lisatasu võib ühes kuus maksta kuni 50% protsenti vanglaametniku või vanglas töötava riigiametniku madalaimast palgamäära summast.

§ 4.  Vanglaametnike väljateenitud aastate tasu arvutamine

  Vanglaametnikele makstav väljateenitud aastate tasu teenistusaastate eest arvutatakse vanglaametniku ametikoha madalaimast palgamäärast.

§ 5.  Palgamäärade kohaldamise erisus

  Murru Vanglas teenistuses olnud isikutele, kes jätkasid teenistust alates 15. jaanuarist 2011. aastal Harku ja Murru Vanglas, kohaldatakse lisas 3 kehtestatud palgamäärasid.

§ 6.  Määruse rakendamine

  Määrust rakendatakse tagasiulatuvalt 1. aprillist 2013. aastal.

Hanno Pevkur
Minister

Margus Sarapuu
Kantsler

Lisa 1 Vanglas ja Sisekaitseakadeemias töötavate vanglaametnike palgamäärad eurodes

Lisa 2 Riigiametnike palgamäärad eurodes

Lisa 3 Murru Vanglas teenistuses olnud isikutele, kes jätkasid teenistust alates 15. jaanuarist 2011. aastal Harku ja Murru Vanglas, kehtestatud palgamäärad

/otsingu_soovitused.json