Teksti suurus:

Justiitsministri 22. detsembri 2005. a määruse nr 57 „Maa-, haldus- ja ringkonnakohtu kantselei kodukord” muutmine

Väljaandja:Justiitsminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:28.04.2013
Avaldamismärge:RT I, 25.04.2013, 5

Justiitsministri 22. detsembri 2005. a määruse nr 57 „Maa-, haldus- ja ringkonnakohtu kantselei kodukord” muutmine

Vastu võetud 23.04.2013 nr 16

Määrus kehtestatakse kohtute seaduse § 42 lõike 1 ja tsiviilkohtumenetluse seadustiku § 3111 lõike 8 alusel.

Justiitsministri 22. detsembri 2005. a määruses nr 57 „Maa-, haldus- ja ringkonnakohtu kantselei kodukord” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 4 lõike 2 punktis 3 asendatakse sõnad „kohtute infosüsteemis” sõnaga „dokumendiregistris”;

2) paragrahvi 13 lõike 1 punkti 20 täiendatakse pärast tekstiosa „„VÄLJAVÕTE”” tekstiosaga „, „VÄLJATRÜKK””;

3) paragrahvi 25 täiendatakse lõikega 5 järgmises sõnastuses:

„(5) Digitaalallkirjastatavale dokumendile tehakse allkirjastaja nimele eelnevale alale märge „/allkirjastatud digitaalselt/”.”;

4) paragrahvi 32 lõike 6 punkti 1 täiendatakse pärast sõna „ärakiri” tekstiosaga „, väljatrükk”;

5) paragrahvi 36 lõikes 9 asendatakse sõna „dokumendiregistris” sõnadega „kohtute infosüsteemis”;

6) paragrahvi 37 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Registreeritav dokument registreeritakse üldises järjekorras olenemata dokumendi liigist.”;

7) paragrahvi 37 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

„(11) Menetlusväline dokument registreeritakse dokumendiregistris ja menetlusdokument kohtute infosüsteemis.”;

8) paragrahvi 37 lõiked 2 ja 3 sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Registreerida tuleb ka suuline teabenõue, mida ei täideta viivitamata.

(3) Faksi teel saabunud dokument registreeritakse selle saabumise päeval, kui on teada, et see saabub ka originaalallkirjaga paberdokumendina ja märgitakse, et tegemist ei ole ametliku dokumendiga. Hiljem saabuv originaalallkirjaga dokument registreeritakse uue numbriga. Dokumendi täitmise tähtaega arvestatakse faksina saabunud dokumendi registreerimise päevast.”;

9) paragrahvi 38 lõike 1 punkt 7 sõnastatakse järgmiselt:

„7) menetlusväline dokument või digitaalallkirja nõudev dokument, millel ettenähtud allkirjad puuduvad.”;

10) paragrahvi 44 lõikest 1 jäetakse välja tekstiosa „telegrammid, telefonogrammid, faksid ja teised”;

11) paragrahvi 55 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Kohtusse saabunud kaebused, avaldused ja protestid ning kriminaal- ja väärteoasi võetakse vastu, kontrollitakse ja registreeritakse saabumise päeval üldises korras kohtute infosüsteemis ning suunatakse kohtunikule vastavalt asjade tööjaotamisplaanile.”;

12) paragrahvi 55 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

„(11) Menetlusdokument, millel puudub allkiri, registreeritakse kohtute infosüsteemis kui puudustega dokument ning saatjat teavitatakse puudustest.”;

13) paragrahvi 57 lõike 5 teises lauses asendatakse sõna „kohtuinfosüsteemis” ja kolmandas lauses sõna „dokumendiregistris” sõnadega „kohtute infosüsteemis”;

14) paragrahvi 61 lõige 4 sõnastatakse järgmiselt:

„(4) Kohtule tagastatud kätte toimetamata jäänud ja kättetoimetatud dokumentide väljastusteated, kättetoimetamisteatised või muud asjakohased teated, mis sisaldavad või võivad sisaldada menetluse seisukohalt olulist infot, skaneeritakse ja salvestatakse kohtute infosüsteemis asjakohase menetluse juures.”;

15) paragrahvi 61 täiendatakse lõigetega 41–43 järgmises sõnastuses:

„(41) Maksekäsu kiirmenetluses kättetoimetatud menetlusdokumentide väljastusteated ja kättetoimetamisteatised skaneeritakse ja salvestatakse kohtute infosüsteemis asjakohase menetluse juures juhul, kui maksekäsu kiirmenetlus läheb üle hagimenetluseks vastavalt tsiviilkohtumenetluse seadustiku § 486 lõike 1 punktile 1.

(42) Maksekäsu kiirmenetluses tagastatud ja kätte toimetamata jäänud dokumentide väljastusteateid ja kättetoimetamisteatisi ei skaneerita ega salvestata kohtute infosüsteemis vastava menetluse juurde. Kätte toimetamata jäänud dokumentide väljastusteated ja kättetoimetamisteatised sorteeritakse nende saabumise kuupäeva järgi ning paigutatakse vastavasse kausta.

(43) Maksekäsu kiirmenetluses kätte toimetamata jäänud menetlusdokumentide tagastamisel kohtule tuleb kohtute infosüsteemis registreerida kätte toimetamata jäämise põhjus ja menetlusdokumendi kohtule tagastamise kuupäev.”;

16) paragrahvi 68 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Alatised arhivaalid antakse avalikku arhiivi 20 aastat pärast avaliku arhivaali tekkimist ja sellega seotud asjaajamise lõppemist.”;

17) paragrahvi 70 lõiget 3 täiendatakse pärast sõna „registreeritakse” sõnadega „kohtute infosüsteemis”;

18) paragrahvi 72 pealkiri sõnastatakse järgmiselt:

Jõustumiskuupäeva märkimine ning otsuse koopia ja väljatrüki väljastamine”;

19) paragrahvi 72 lõikeid 2 ja 3 täiendatakse pärast sõna „koopia” sõnadega „või väljatrüki”;

20) paragrahvi 72 lõige 4 sõnastatakse järgmiselt:

„(4) Kui kõrgema astme kohus kohtulahendit muudab, tehakse sellekohane märkus kohtutoimikus olevale esimese astme lahendile ja lisatakse lahendi koopiale või väljatrükile vastavasisuline täiendus.”.

Hanno Pevkur
Minister

Margus Sarapuu
Kantsler

/otsingu_soovitused.json