Teksti suurus:

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 10. detsembri 2013. a määruse nr 76 „Kasvuettevõtja arenguplaani toetusmeetme tingimused” muutmine

Väljaandja:Majandus- ja kommunikatsiooniminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:28.04.2014
Avaldamismärge:RT I, 25.04.2014, 1

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 10. detsembri 2013. a määruse nr 76 „Kasvuettevõtja arenguplaani toetusmeetme tingimused” muutmine

Vastu võetud 21.04.2014 nr 30

Määrus kehtestatakse perioodi 2007–2013 struktuuritoetuse seaduse § 12 lõike 4 alusel.

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 10. detsembri 2013. a määruses nr 76 „Kasvuettevõtja arenguplaani toetusmeetme tingimused” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 1 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Meetme raames antav toetus on vähese tähtsusega abi Komisjoni määruse (EL) nr 1407/2013, milles käsitletakse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklite 107 ja 108 kohaldamist vähese tähtsusega abi suhtes (ELT L 352, 24.12.2013, lk 1–8), mõistes. Toetuse andmisel järgitakse konkurentsiseaduse §-s 33 sätestatut.”;

2) paragrahvi 1 lõike 3 sissejuhatavas lauseosas ning punktides 3 ja 4 asendatakse tekstiosa „vähese tähtsusega abi määruse” tekstiosaga „Euroopa Komisjoni määruse (EL) nr 1407/2013”;

3) paragrahvi 1 lõike 3 punktides 1 ja 3 asendatakse sõna „asutamislepingu” sõnadega „Euroopa Liidu toimimise lepingu”;

4) paragrahvi 1 lõike 3 punkt 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„5) maanteetranspordiettevõtjale maanteevedudeks ettenähtud veokite soetamiseks vastavalt Euroopa Komisjoni määruse (EL) nr 1407/2013 artikli 3 punktidele 2 ja 3;”;

5) paragrahvi 1 lõike 3 punkt 6 tunnistatakse kehtetuks;

6) paragrahvi 2 lõike 1 punktid 4 ja 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„4) suureneb kõrge lisandväärtusega toodete ja teenuste osakaal kasvuettevõtja müügitulus;
5) kasvab kasvuettevõtja müügitulu.”;

7) paragrahvi 2 lõike 2 sissejuhatav lauseosa ja punkt 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Arenguplaani elluviimise tulemusena kasvavad alates projekti alustamise aastast kuni projekti lõppemisele järgneva majandusaastani igas majandusaastas keskmiselt kasvuettevõtja kõik järgmised näitajad:
1) müügitulu vähemalt 10%;”;

8) paragrahvi 10 lõike 4 esimene lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(4) Enne arenguplaani koostamist ja toetuse taotluse esitamist viib rakendusüksus läbi ettevõtja ülddiagnostika.”;

9) paragrahvi 10 lõikes 5 asendatakse sõna „töötakse” sõnaga „töötatakse”;

10) paragrahvi 11 lõike 2 punktid 6 ja 7 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„6) Euroopa Komisjoni määruse (EL) nr 1047/2013 kohaselt taotlejale antud vähese tähtsusega abi koos meetme raames taotletava toetusega ja käesolevas paragrahvis nimetamata Euroopa Komisjoni määruste kohaselt antud vähese tähtsusega abiga ei tohi mis tahes kolme eelarveaasta pikkuse ajavahemiku jooksul ületada 200 000 eurot;
7) maanteetranspordi valdkonnas tegutseva ning rendi või tasu eest kaupu vedava taotleja puhul ei tohi talle mis tahes kolme majandusaasta jooksul antud vähese tähtsusega abi ületada koos meetme raames taotletava toetusega 100 000 eurot;”;

11) paragrahvi 11 lõike 2 punktis 8 asendatakse tekstiosa „Euroopa Komisjoni määruse (EÜ) nr 1998/2006” tekstiosaga „Euroopa Komisjoni määruse (EL) nr 1407/2013”;

12) paragrahvi 19 lõike 5 punktis 9 asendatakse tekstiosa „Euroopa Komisjoni määruse (EÜ) nr 1998/2006” tekstiosaga „Euroopa Komisjoni määruse (EL) nr 1407/2013”;

13) määruse lisa tabelis nr 2 asendatakse tekstiosa „15 ja enam” tekstiosaga „15–21”.

Urve Palo
Minister

Marika Priske
Kantsler