Teksti suurus:

Keskkonnaministri 9. veebruari 2005. a määruse nr 9 „Elektri- ja elektroonikaseadmete romude käitlusnõuded” muutmine

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:28.04.2014
Avaldamismärge:RT I, 25.04.2014, 2

Keskkonnaministri 9. veebruari 2005. a määruse nr 9 „Elektri- ja elektroonikaseadmete romude käitlusnõuded” muutmine

Vastu võetud 17.04.2014 nr 11

Määrus kehtestatakse jäätmeseaduse § 29 lõike 4 punkti 6 alusel.

§ 1.  Määruse muutmine

Keskkonnaministri 9. veebruari 2005. a määruses nr 9 „Elektri- ja elektroonikaseadmete romude käitlusnõuded” tehakse järgmised muudatused:

1) määruses asendatakse sõna „eraldada” läbivalt sõnaga „eemaldada”;

2) määrust täiendatakse §-ga 11 järgmises sõnastuses:

§ 11. Eemaldamine

Eemaldamine käesoleva määruse tähenduses on käsitsitehtav, mehaaniline, keemiline või metallurgiline käitlemine, mille tulemusel ohtlikud ained, segud ja osad moodustavad töötlemisprotsessi raames ülejäänust selgesti eristuva materjalivoo või eristuva osa materjalivoost. Aine, segu või osa on eristatav, kui seda saab jälgida, et tõendada keskkonnaohutut töötlemist.”;

3) määruse normitehnilist märkust täiendatakse loetelu lõpus järgmiselt:

„Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2012/19/EL elektri- ja elektroonikaseadmetest tekkinud jäätmete (elektroonikaromude) kohta (ELT L 197, 24.07.2012, lk 38–71).”.

§ 2.  Määruse jõustumine

Määrus jõustub üldises korras.

Keit Pentus-Rosimannus
Minister

Ado Lõhmus
Asekantsler kantsleri ülesannetes

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json