Teksti suurus:

Elektri- ja elektroonikaseadmete romude käitlusnõuded

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:28.04.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 25.04.2014, 9

Elektri- ja elektroonikaseadmete romude käitlusnõuded1

Vastu võetud 09.02.2005 nr 9
RTL 2005, 20, 245
jõustumine 20.02.2005

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
25.01.2006RTL 2006, 13, 20906.02.2006
04.12.2007RTL 2007, 95, 157417.12.2007
15.05.2012RT I, 22.05.2012, 125.05.2012
17.04.2014RT I, 25.04.2014, 228.04.2014

Määrus kehtestatakse «Jäätmeseaduse» § 29 lõike 4 punkti 6 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  (1) Määrusega kehtestatakse jäätmeseaduse § 25 lõike 3 punktis 4 nimetatud elektri- ja elektroonikaseadmetest, mis kuuluvad Vabariigi Valitsuse 20. aprilli 2009. a määruse nr 65 «Elektri- ja elektroonikaseadmetest tekkinud jäätmete kogumise, tootjale tagastamise ning taaskasutamise või kõrvaldamise nõuded ja kord ning sihtarvud ja sihtarvude saavutamise tähtajad» § 1 lõikes 1 sätestatud kategooriatesse, tekkinud jäätmete (edaspidi elektroonikaromud) käitlemise nõuded.
[RT I, 22.05.2012, 1 - jõust. 25.05.2012]

  (2) Määrust ei kohaldata spetsiaalselt riigi julgeoleku ja kaitsevõime tagamiseks valmistatud elektri- ja elektroonikaseadmetele.

§ 11.   Eemaldamine

  Eemaldamine käesoleva määruse tähenduses on käsitsitehtav, mehaaniline, keemiline või metallurgiline käitlemine, mille tulemusel ohtlikud ained, segud ja osad moodustavad töötlemisprotsessi raames ülejäänust selgesti eristuva materjalivoo või eristuva osa materjalivoost. Aine, segu või osa on eristatav, kui seda saab jälgida, et tõendada keskkonnaohutut töötlemist.
[RT I, 25.04.2014, 2 - jõust. 28.04.2014]

§ 2.   Elektroonikaromude käitlus

  (1) Elektroonikaromudest tuleb eemaldada ja liigiti koguda vähemalt järgmised ained, segud ja osad:
[RT I, 25.04.2014, 2 - jõust. 28.04.2014]
  1) polüklooritud bifenüüle ja polüklooritud terfenüüle (edaspidi PCB-sid ja  PCT-sid) sisaldavad kondensaatorid;
  2) elavhõbedat sisaldavad komponendid, näiteks lülitid või taustavalgustid;
  3) patareid ja akud;
  4) mobiiltelefonide trükkplaadid ja muude seadmete trükkplaadid juhul, kui trükkplaadi pindala on suurem kui 10 cm2;
  5) toonerikassetid ning vedelad, pastataolised ja värvitoonerid;
  6) põlemist takistavaid broomitud aineid sisaldav plast;
  7) asbest ja asbesti sisaldavad komponendid;
  8) elektronkiiretorud;
  9) klorofluorosüsinikud (CFC), klorofluorosüsivesinikud (HCFC) või fluorosüsivesinikud (HFC), süsivesinikud (HC);
  10) gaaslahenduslambid;
  11) üle 100 cm2 projektsioonipinnaga vedelkristallkuvarid (vajaduse korral koos metallraamiga) ja kõik kuvarid, mille taustavalgus on gaaslahenduslamp;
  12) välised elektrijuhtmed;
  13) Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1272/2008 (ELT L 353, 31.12.2008, lk 1–1355) VI lisa 3. osas esitatud kirjelduse kohased tulekindlaid keraamilisi kiude sisaldavad komponendid;
[RT I, 22.05.2012, 1 - jõust. 25.05.2012]
  14) radioaktiivseid aineid sisaldavad komponendid, välja arvatud komponendid, mis jäävad allapoole künniseid, mis on kehtestatud Vabariigi Valitsuse 30. aprilli 2003. a määrusega nr 163 «Väljaarvamistasemete tuletamise alused ja radionukleiidide väljaarvamistasemed» (RT I 2004, 39, 265);
  15) ohtlikke aineid sisaldavad elektrolüütkondensaatorid, mille kõrgus on suurem kui 25 mm ja läbimõõt suurem kui 25 mm või mis on proportsionaalselt sama mahutavusega.

  (2) Elektroonikaromude liigiti kogutud osade käitlemisel tuleb:
  1) eemaldada elektronkiiretorudelt fluorestseeriv kate;
  2) eemaldada ja koguda seadmetest osooni kahandavad gaasid või gaasid, mille globaalse soojenemise potentsiaal (GWP) on üle 15 (näiteks isolatsioonivahus ja külmutusringis kasutatavad gaasid), ning töödelda need Euroopa Parlamendi ja nõukogu osoonikihti kahandavate ainete määruse 2037/2000/EÜ (Euroopa Ühenduse Teataja L 244, 29.09.2000, lk 1–24; L 244, 29.09.2000, lk 26) artikli 16 kohaselt;
[RT I, 25.04.2014, 2 - jõust. 28.04.2014]
  3) eemaldada gaaslahenduslampidest elavhõbe;
[RT I, 25.04.2014, 2 - jõust. 28.04.2014]
  4) eemaldada kõik vedelikud.
[RTL 2007, 95, 1574 - jõust. 17.12.2007]

  (3) Lõigetes 1 ja 2 nimetatud kohustusi tuleb täita selliselt, et tervikseadmete või nende osade korduskasutamine ja ringlussevõtt ei oleks takistatud.

§ 3.   Elektroonikaromude kogumis- ja käitluskohtadele esitatavad nõuded

  (1) Elektroonikaromude kogumiskoht peab olema:
  1) kaetud ilmastikukindla kattega;
  2) vedelikukindla pinnakattega;
  3) varustatud vedelike kogumisseadmega ning vajadusel dekanterite ja õlipüüduritega.
[RTL 2006, 13, 209 - jõust. 06.02.2006]

  (2) Elektroonikaromude käitlemiskohtades peavad olema lisaks lõike 1 punktides 1–3 sätestatud nõuetele:
  1) kaal;
  2) ladustamiskoht(ad) lahtimonteeritud osade ja ohtlike jäätmete ladustamiseks;
  3) mahutid patareide ja akude, PCB-sid ja PCT-sid sisaldavate kondensaatorite ja muude ohtlike jäätmete ja radioaktiivsete jäätmete ladustamiseks;
  4) seadmed reovee puhastamiseks.


1Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2002/96/EÜ elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete kohta (Euroopa Liidu Teataja L 037, 13.02.2003). Direktiivi on viimati muudetud Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiviga 2003/108/EÜ (Euroopa Liidu Teataja L 345, 31.12.2003, lk 106). Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2008/112/EÜ, millega muudetakse nõukogu direktiive 76/768/EMÜ, 88/378/EMÜ ja 1999/13/EÜ ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiive 2000/53/EÜ, 2002/96/EÜ ja 2004/42/EÜ, et kohandada neid määrusega (EÜ) nr 1272/2008, mis käsitleb ainete ja segude klassifitseerimist, märgistamist ja pakendamist (ELT L 345, 23.12.2008, lk 68–74). Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2012/19/EL elektri- ja elektroonikaseadmetest tekkinud jäätmete (elektroonikaromude) kohta (ELT L 197, 24.07.2012, lk 38–71).
[RT I, 25.04.2014, 2 - jõust. 28.04.2014]

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json