Teksti suurus:

Seakasvatuse eritoetuse saamise täpsemad nõuded ning toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord 2014. aastal

Väljaandja:Põllumajandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:28.04.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2014
Avaldamismärge:RT I, 25.04.2014, 10

Seakasvatuse eritoetuse saamise täpsemad nõuded ning toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord 2014. aastal

Vastu võetud 24.04.2014 nr 22

Määrus kehtestatakse Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 1 lõike 3, § 14 lõike 3, § 18 lõigete 3 ja 4 ning § 19 lõike 3 ning nõukogu määruse (EÜ) nr 73/2009, millega kehtestatakse ühise põllumajanduspoliitika raames põllumajandustootjate suhtes kohaldatavate otsetoetuskavade ühiseeskirjad ja teatavad toetuskavad põllumajandustootjate jaoks, muudetakse määruseid (EÜ) nr 1290/2005, (EÜ) nr 247/2006, (EÜ) nr 378/2007 ning tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 1782/2003 (ELT L 30, 31.01.2009, lk 16–99), artikli 68 lõike 1 punkti a alapunkti iv ning artiklite 69 ja 131 alusel.

§ 1.  Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse seakasvatuse eritoetuse saamise täpsemad nõuded ning toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord.

§ 2.  Nõuded seakasvatuse eritoetuse saamiseks

 (1) Seakasvatuse eritoetust võib loomade heaolu parandamiseks taotleda põllumajandusliku tegevusega tegelev isik tema nimele 1. mai 2013. aasta seisuga põllumajandusloomade registris registreeritud sigade kohta, kui tema nimele on 1. mai 2014. aasta seisuga põllumajandusloomade registris registreeritud vähemalt ühele põllumajandusloomade loomühikule vastaval hulgal sigu (edaspidi taotleja).

 (2) Lõikes 1 nimetatud põllumajandusloomade loomühiku arvestamiseks korrutatakse majapidamise põllumajandusloomade arv põllumajandusministri 18. veebruari 2014. a määruse nr 11 „Piimasektori eritoetuse saamise täpsemad nõuded ning toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord ning põllumajandusloomade loomühikute arvestuse alused” lisas 2 nimetatud koefitsiendiga.

 (3) Seakasvatuse eritoetust ei saa taotleja, kellel on mahepõllumajandusliku tootmise toetuse kehtiv kohustus sigade pidamisele ja kes soovib seda pikendada 2014. aastaks.

§ 3.  Põhinõuded seakasvatuse eritoetuse kohta

 (1) Taotleja võtab toetuse taotlemisel kohustuse täita järgmisi põhinõudeid:
 1) alla seitsmepäevaseid sigu on kastreeritud lokaalanesteesiaga ja selle kohta on veterinaararsti kirjalik kinnitus, mis sisaldab andmeid kastreeritud loomade arvu ja lokaalanesteesia kasutamise kohta;
 2) sigade pidamise ruumi või ehitisse on paigaldatud valvekaamerad ja alarmsüsteem, mis ventilatsioonisüsteemi rikke korral edastab automaatse teate vastutava isiku mobiiltelefonile;
 3) taotleja koostab sigade pidamise ehitise kohta tuleohutusaruande vastavalt tuleohutuse seaduse § 4 lõike 4 alusel kehtestatud õigusaktis sätestatule ja esitab selle Päästeametile hiljemalt 1. augustiks 2014;
 4) sigu peab nende tervise ja heaolu kontrollimiseks üle vaatama taotleja poolt määratud sigade pidamisega vahetult tegelev füüsiline isik vähemalt kaks korda päevas, pidades selle kohta kirjalikku kontrollkäikude lehte, mis sisaldab iga kontrollkäigu kuupäeva ja kellaaega, kontrollkäigu jooksul tehtud tähelepanekuid ning kontrollija nime ja allkirja.

 (2) Lõike 1 punktis 2 nimetatud automaatse teate edastamine ei ole vajalik sigade pidamise ruumi või ehitise puhul, kus on loomulik ventilatsioon.

 (3) Taotleja peab täitma lõikes 1 sätestatud nõudeid alates 21. maist 2014. a, välja arvatud lõike 1 punktides 2 ja 3 sätestatud nõuded, mis peavad olema täidetud hiljemalt 1. augustiks 2014. a. Lõikes 1 sätestatud nõuete täitmise lõpptähtpäev on 31. detsember 2014. a.

§ 4.  Nõuded sigade pidamise ruumile ja ehitisele

 (1) Taotleja peab täitma ühte järgmistest nõuetest sigade pidamise ruumile või ehitisele:
 1) sigade pidamisel rühmana peab rühmasulu põrandapinna minimaalne suurus sea kohta vastama lisa 2 punktis 1 kehtestatud minimaalsetele nõuetele ning nooremiste ja emiste pidamisel rühmana, kuhu kuulub vähem kui kuus looma, peab rühmasulu põrandapind vastama lisa 2 punktis 2 kehtestatud minimaalsetele nõuetele;
 2) loomakasvatushoone ja loomade pidamiseks piiritletud ala ümber on rajatud aed ulatuses, millega välistatakse kõrvaliste isikute ja loomade juurdepääs nimetatud hoonesse ja alale.

 (2) Taotleja peab täitma lõike 1 punktis 1 sätestatud nõuet alates 21. maist 2014. a ja lõike 1 punktis 2 sätestatud nõue peab olema täidetud hiljemalt 1. augustiks 2014. a. Lõikes 1 sätestatud nõuete täitmise lõpptähtpäev on 31. detsember 2014. a.

§ 5.  Nõuded sigade pidamisele

 (1) Taotleja peab täitma sigade pidamise ruumis või ehitises ühte järgmistest nõuetest sigade pidamisele:
 1) rühmasulus pidamise korral peab sulgu olema asetatud 15-ruutmeetrise põrandapinna kohta vähemalt üks sigadele alternatiivset tegevust pakkuv rippuv objekt (edaspidi tegevusobjekt);
 2) koresööda kui tegevusobjekti olemasolu peab olema rühmasulus pidevalt tagatud.

 (2) Lõikes 1 sätestatud nõuded peavad olema täidetud hiljemalt 1. augustiks 2014. a. Lõikes 1 sätestatud nõuete täitmise lõpptähtpäev on 31. detsember 2014. a.

§ 6.  Dokumentide säilitamine

  Taotleja säilitab § 3 lõike 1 punktides 1, 2 ja 4 nimetatud dokumente neli aastat toetuse taotlemisest arvates ning esitab need nõudmisel kohapealse kontrolli ajal.

§ 7.  Püsirohumaa kasutamisest teavitamine

  Taotleja, kes kasutab põllumajandusmaad, aga ei taotle ühtset pindalatoetust, esitab ühtse pindalatoetuse taotlemise ajal säilitatava püsirohumaa pindala määramiseks andmed põllumajandusmaa kasutuse kohta ühtse pindalatoetuse taotlusel Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ametile (edaspidi PRIA) 21. maiks koos põldude loeteluga ning põllumassiivi kaardiga, millele märgib põldude numbrid ja piirid.

§ 8.  Nõuetele vastavus

 (1) Taotleja peab täitma Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 14 lõikes 1 sätestatud nõudeid.

 (2) Taotleja, kes ei taotle ühtset pindalatoetust, esitab PRIA-le põllumajandusministri 18. veebruari 2014. a määruse nr 10 „Ühtse pindalatoetuse saamise nõuded ning toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise kord” § 3 lõikes 1 nimetatud tähtaja jooksul sama määruse lisas 2 esitatud vormi kohase nõuetele vastavuse küsimustiku.

§ 9.  Seakasvatuse eritoetuse taotlemine

 (1) Seakasvatuse eritoetuse taotluste vastuvõtmist alustatakse 2. mail. Taotleja esitab PRIA-le lisas 1 esitatud vormi kohase taotluse hiljemalt 21. maiks.

 (2) Kui taotleja andmed ei ole kantud põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registrisse, esitab ta koos taotlusega PRIA-le avalduse oma andmete kandmiseks registrisse.

 (3) Taotleja võib taotluse esitamise aastal esitada PRIA-le kirjaliku avalduse taotluse menetlemise täielikuks või osaliseks lõpetamiseks komisjoni määruse (EÜ) nr 1122/2009, millega kehtestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 73/2009 üksikasjalikud rakenduseeskirjad seoses põllumajandustootjate otsetoetuskavade alusel makstavate toetuste nõuetele vastavusega, ümbersuunamisega ning ühtse haldus- ja kontrollisüsteemiga ning määruse (EÜ) nr 1234/2007 üksikasjalikud rakenduseeskirjad seoses veinisektori toetuskavade alusel makstavate toetuste nõuetele vastavusega (ELT L 316, 02.12.2009, lk 65–112), artikli 25 kohaselt ja taotluses esinevate vigade parandamiseks artikli 21 kohaselt.

 (4) Komisjoni määruse (EÜ) nr 1122/2009 artikli 82 lõike 3 punktis a nimetatud ülevõtmisperiood seakasvatuse eritoetuse puhul on 21. maist kuni 1. septembrini 2014. a. Põllumajandusliku majapidamise üle võtnud isik esitab PRIA-le majapidamise ülevõtmist tõendavad dokumendid ja taotleb toetuse maksmist.

§ 10.  Taotluse kontrollimine

 (1) PRIA vaatab seakasvatuse eritoetuse taotluse koos teiste §-s 9 nimetatud dokumentidega läbi ning kontrollib nendes esitatud andmete õigsust ja taotleja vastavust nõuetele.

 (2) PRIA kontrollib § 2 lõikes 1 nimetatud põllumajandusloomade registrisse kantud 1. mai 2013. aasta seisuga taotleja nimele registreeritud sigade arvu ja 1. mai 2014. aasta seisuga põllumajandusloomade registris taotleja nimele registreeritud vähemalt ühele põllumajandusloomade loomühikule vastaval hulgal sigade arvu.

 (3) Päästeametile esitatud tuleohutusaruannete tähtaegse esitamise kontrollimiseks esitab PRIA Päästeametile andmed taotlejate kohta hiljemalt 1. oktoobriks 2014. a. Päästeamet kontrollib, kas taotlejad on esitanud tuleohutusaruande hiljemalt 1. augustiks 2014. a. Kontrolli tulemused edastatakse PRIA-le kümne tööpäeva jooksul andmete saamise päevast arvates.

 (4) Veterinaar- ja Toiduamet (edaspidi VTA) kontrollib § 3 lõike 1 punktides 1, 2 ja 4 ning §-des 4 ja 5 sätestatud nõuete täitmist komisjoni määruse (EÜ) nr 1122/2009 artikli 31 kohaselt, kontrollides kohapeal vähemalt 10% taotlejatest.

 (5) VTA mõõdab § 4 lõikes 1 nimetatud nõude täitmise üle kontrolli teostades rühmasulgude põrandapindala ja hindab põrandapinna vastavust lisas 2 nõutule.

 (6) Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse §-s 25 nimetatud asutused kontrollivad taotleja põllumajanduslikus majapidamises sama seaduse § 23 lõikes 1 sätestatud nõuetele vastavust komisjoni määruse (EÜ) nr 1122/2009 III jaotise III peatüki kohaselt.

§ 11.  Seakasvatuse eritoetuse vähendamine

 (1) Kui seakasvatuse eritoetuse taotlus esitatakse pärast taotluse esitamise tähtpäeva, otsustab PRIA taotletud toetuse vähendamise komisjoni määruse (EÜ) nr 1122/2009 artikli 23 kohaselt.

 (2) Kui tehakse kindlaks, et taotleja ei ole täitnud sigade pidamise ruumis või ehitises §-s 3 sätestatud põhinõudeid või §-des 4 ja 5 sätestatud omal valikul valitud nõudeid, vähendatakse makstavat toetust 25% iga täitmata nõude kohta komisjoni määruse (EÜ) nr 1122/2009 artikli 69 kohaselt.

 (3) Kui § 10 lõikes 6 nimetatud asutused on kohapealse kontrolli käigus teinud kindlaks, et taotleja on rikkunud Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 23 lõikes 1 nimetatud nõudeid, või on teinud Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 23 lõikes 1 nimetatud nõuete rikkumise eest taotlejale puuduse kõrvaldamiseks ettekirjutuse või on taotleja suhtes jõustunud süüdimõistev süüteo otsus, otsustab PRIA taotletud toetuse vähendamise komisjoni määruse (EÜ) nr 1122/2009 artiklite 70–72 kohaselt ja Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 26 kohaselt.

 (4) Taotletud toetuse vähendamise otsustamise korral kohaldab PRIA komisjoni määruse (EÜ) nr 1122/2009 artikleid 73 ja 78.

§ 12.  Seakasvatuse eritoetuse ühikumäära kehtestamine

  PRIA otsustab Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 22 lõike 2 alusel seakasvatuse eritoetuse ühikumäära taotluse esitamise aasta 24. novembriks.

§ 13.  Seakasvatuse eritoetuse arvutamine

 (1) Seakasvatuse eritoetust makstakse taotlejale §-s 12 kehtestatud ühikumäära alusel § 2 lõikes 1 sätestatud nõuete kohaselt peetava kuni 15 000 sea kohta.

 (2) Taotlejale, kelle nõuetekohaselt peetavate sigade koguarv on suurem kui lõikes 1 sätestatud koguarv, makstakse iga nimetatud koguarvu ületava sea kohta toetust, korrutades kehtestatud ühikumäära koefitsiendiga 0,5.

§ 14.  Finantsdistsipliin

  Taotlejale väljamakstava otsetoetuste summa arvutamisel võetakse aluseks nõukogu määruse (EÜ) nr 73/2009 artikli 11 lõikes 1 sätestatu.

§ 15.  Seakasvatuse eritoetuse määramine ja taotluse rahuldamata jätmine

 (1) Seakasvatuse eritoetuse taotlus jäetakse rahuldamata Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 19 lõikes 2 sätestatud alustel.

 (2) PRIA jätab taotluse rahuldamata, kui teeb kindlaks, et taotleja ei ole täitnud kaht või enamat § 3 lõikes 1 sätestatud nõuet.

 (3) PRIA otsustab seakasvatuse eritoetuse määramise või taotluse rahuldamata jätmise taotluse esitamise aasta 1. detsembriks.

§ 16.  Seakasvatuse eritoetuse maksmine

 (1) Seakasvatuse eritoetuse väljamaksmisel kohaldab PRIA komisjoni määruse (EÜ) nr 1122/2009 artiklit 76.

 (2) Seakasvatuse eritoetus makstakse välja § 15 lõikes 3 nimetatud otsuse alusel taotluse esitamise aastale järgneva aasta 30. juuniks.

Ivari Padar
Minister

Ants Noot
Kantsler

Lisa 1 Seakasvatuse eritoetuse taotlus

Lisa 2 Sulu põrandapinna minimaalne suurus sigade pidamisel rühmasulus