Teksti suurus:

Maaeluministri määruste muutmine

Väljaandja:Maaeluminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:28.04.2017
Avaldamismärge:RT I, 25.04.2017, 1

Maaeluministri määruste muutmine

Vastu võetud 19.04.2017 nr 35

Määrus kehtestatakse Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 67 lõike 2 alusel.

§ 1.  Maaeluministri 29. aprilli 2015. a määruse nr 49 „Keskkonnasõbraliku majandamise toetus” muutmine

Maaeluministri 29. aprilli 2015. a määrust nr 49 „Keskkonnasõbraliku majandamise toetus” muudetakse järgmiselt:

1) paragrahvi 3 lõikes 1 asendatakse arv „100” arvuga „193”;

2) paragrahvi 5 lõiget 6 täiendatakse punktiga 5 järgmises sõnastuses:

„5) piirkondlikku veekaitse toetust maa rohumaana hoidmise eest.”;

3) paragrahvi 7 lõike 1 punkti 2 täiendatakse pärast sõna „tegevuste” sõnadega „ja sertifitseeritud teraviljaseemne kasutamise”;

4) paragrahvi 7 lõiget 1 täiendatakse punktiga 8 järgmises sõnastuses:

„8) taotleja koostab veeseaduse alusel väetamisplaani.”;

5) paragrahvis 13 asendatakse sõna „väetusplaan” sõnaga „väetamisplaan” vastavas käändes;

6) paragrahvi 16 lõiget 3 täiendatakse pärast sõnu „piirkondlikku veekaitse toetust” sõnadega „maa talvise taimkatte all hoidmise eest”;

7) paragrahvi 23 lõiget 1 täiendatakse punktiga 3 järgmises sõnastuses:

„3) osaliselt või täielikult arengukava alusel antava piirkondliku veekaitse toetuse saamiseks võetava maa rohumaana hoidmise kohustusega.”;

8) paragrahvi 29 täiendatakse lõigetega 9 ja 10 järgmises sõnastuses:

„(9) 2017. aastal võib kohustust suurendada enam kui 20 protsenti esimese kohustuseaasta kohustuse aluse maa pindalast selle maa arvelt, mille kohta ei ole kohustust võetud. Sellisel juhul algab 2017. aastal uus kohustus, mille kestus on viis järjestikust kalendriaastat.

(10) 2017. aastast alates ei või võtta uut kohustust sellise maa kohta ega suurendada kohustust sellise maa arvelt, mis Harju, Rapla ja Pärnu maakonnas algatatud maakonnaplaneeringu kohaselt määratakse Rail Balticu raudtee trassi koridori asukohaks.”.

§ 2.  Maaeluministri 29. aprilli 2015. a määruse nr 50 „Keskkonnasõbraliku puuvilja- ja marjakasvatuse toetus” muutmine

Maaeluministri 29. aprilli 2015. a määrust nr 50 „Keskkonnasõbraliku puuvilja- ja marjakasvatuse toetus” muudetakse järgmiselt:

1) paragrahvi 5 lõiget 1 täiendatakse punktidega 11–13 järgmises sõnastuses:

„11) harilik sarapuu – vähemalt 250 tk hektari kohta;
12) söödav kuslapuu, kurdlehine kibuvits – vähemalt 665 tk hektari kohta;
13) harilik pihlakas – vähemalt 150 tk hektari kohta.”;

2) paragrahvi 21 täiendatakse lõikega 5 järgmises sõnastuses:

„(5) 2017. aastast alates ei või võtta uut kohustust sellise maa kohta ega suurendada kohustust sellise maa arvelt, mis Harju, Rapla ja Pärnu maakonnas algatatud maakonnaplaneeringu kohaselt määratakse Rail Balticu raudtee trassi koridori asukohaks.”.

§ 3.  Maaeluministri 29. aprilli 2015. a määruse nr 52 „Kohalikku sorti taimede kasvatamise toetus” muutmine

Maaeluministri 29. aprilli 2015. a määrust nr 52 „Kohalikku sorti taimede kasvatamise toetus” muudetakse järgmiselt:

1) paragrahvi 4 lõiget 4 täiendatakse teise lausega järgmises sõnastuses:

„Valge ristiku „Jõgeva 4” sertifitseeritud seemne mittesaadavuse korral võib nimetatud põllukultuuri kasvatamiseks kasutada sama põllukultuuri aretusseemet.”;

2) paragrahvi 5 lõikes 7 asendatakse tekstiosa „29 aprilli” tekstiosaga „29. aprilli”;

3) paragrahvi 5 täiendatakse lõikega 8 järgmises sõnastuses:

„(8) Toetust ei või taotleda maa kohta, mille kohta taotletakse arengukava alusel antavat keskkonnasõbraliku köögivilja-, ravimtaime- ja maitsetaimekasvatuse ning maasikakasvatuse toetust. Toetust põllukultuuri kasvatamise eest ei või taotleda maa kohta, mille kohta taotletakse arengukava alusel antavat keskkonnasõbraliku aianduse toetust puuvilja- ja marjakasvatuse eest.”;

4) paragrahvi 7 teksti täiendatakse pärast sõna „tegevuste” sõnadega „ja kasvatatavate toetusõiguslike sortide”;

5) paragrahvi 8 lõike 7 punktis 4 asendatakse sõna „puhaskülvis” sõnaga „puhaskülvi”;

6) paragrahvi 9 lõike 2 teises lauses asendatakse tekstiosa „PRIA-le selle aja jooksul” sõnadega „PRIAle sellel ajavahemikul põllumajandusliku”;

7) paragrahvi 11 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Taotleja esitab PRIAle hiljemalt kohustuseaasta 15. juuniks ühe loetletud asjakohase dokumendi:
1) selle kohaliku sordi külvatud seemne müügipakendi originaaletikett, mille kohustuseaastal kasvatamise kohta ta toetust taotleb;
2) selle kohaliku sordi taimepass, mille kohustuseaastal kasvatamise kohta ta toetust taotleb, või juhul, kui taimepass ei ole säilinud, asjakohase erialaliidu eksperdi arvamus selle kohta, et see kohalik sort, mille kohustuseaastal kasvatamise kohta ta toetust taotleb, on lisas 2 loetletud kohalik sort;
3) selle kohaliku sordi tarnija dokument, mille kohustuseaastal kasvatamise kohta ta toetust taotleb.”;

8) paragrahvi 12 lõikes 2 asendatakse tekstiosa „§-s 33” tekstiosaga „§ 33”;

9) paragrahvi 16 täiendatakse lõikega 5 järgmises sõnastuses:

„(5) 2017. aastast alates ei või võtta uut kohustust sellise maa kohta, mis Harju, Rapla ja Pärnu maakonnas algatatud maakonnaplaneeringu kohaselt määratakse Rail Balticu raudtee trassi koridori asukohaks.”.

§ 4.  Maaeluministri 30. aprilli 2015. a määruse nr 56 „Loomade heaolu toetus” muutmine

Maaeluministri 30. aprilli 2015. a määruse nr 56 „Loomade heaolu toetus” § 16 lõikes 1 asendatakse tekstiosa „2015. ja 2016. aastal” tekstiosaga „Aastatel 2015–2020”.

§ 5.  Maaeluministri 30. aprilli 2015. a määruse nr 53 „Mahepõllumajandusele ülemineku toetus ja mahepõllumajandusega jätkamise toetus” muutmine

Maaeluministri 30. aprilli 2015. a määrust nr 53 „Mahepõllumajandusele ülemineku toetus ja mahepõllumajandusega jätkamise toetus” muudetakse järgmiselt:

1) paragrahvi 7 lõike 2 punkti 1 täiendatakse pärast sõna „tootmisele” sõnadega „ning kelle kasutuses olev maa ei ole üleminekuaega läbinud”;

2) paragrahvi 8 lõike 1 punktis 5 asendatakse sõna „kalendriaasta” sõnaga „aasta” vastavas käändes;

3) paragrahvi 8 lõiget 2 täiendatakse punktidega 12–14 järgmises sõnastuses:

„12) harilik sarapuu – 250 istikut hektari kohta;
13) söödav kuslapuu, kurdlehine kibuvits – 665 istikut hektari kohta;
14) harilik pihlakas – 150 istikut hektari kohta.”;

4) paragrahvi 8 lõiget 7 täiendatakse punktiga 7 järgmises sõnastuses:

„7) piirkondlikku veekaitse toetust maa rohumaana hoidmise eest.”;

5) paragrahvi 21 lõiget 1 täiendatakse pärast sõnu „võetud kohustusega” sõnadega „või piirkondliku veekaitse toetuse saamiseks võetud maa rohumaana hoidmise kohustusega”;

6) paragrahvi 27 täiendatakse lõikega 9 järgmises sõnastuses:

„(9) 2017. aastast alates ei või võtta uut kohustust sellise maa kohta ega suurendada kohustust sellise maa arvelt, mis Harju, Rapla ja Pärnu maakonnas algatatud maakonnaplaneeringu kohaselt määratakse Rail Balticu raudtee trassi koridori asukohaks.”;

7) lisa kehtestatakse uues sõnastuses (lisatud).

§ 6.  Maaeluministri 30. aprilli 2015. a määruse nr 55 „Ohustatud tõugu looma pidamise toetus” muutmine

Maaeluministri 30. aprilli 2015. a määrust nr 55 „Ohustatud tõugu looma pidamise toetus” muudetakse järgmiselt:

1) paragrahvi 5 lõike 1 sissejuhatavas lauseosas asendatakse sõna „rendilepingu” tekstiosaga „rendi- või muu selletaolise suhte”;

2) paragrahvi 5 lõike 3 punkt 3 sõnastatakse järgmiselt:

„3) eesti maatõugu lehm, kes on toetuse taotlemisele eelnenud aastal andnud tõendatud põlvnemisega puhtatõulise järglase, ning vasikas on elussündinud ja andmed tema sünni kohta on kantud põllumajandusloomade registrisse või esitatud jõudluskontrolli läbiviijale.”;

3) paragrahvi 5 lõige 4 sõnastatakse järgmiselt:

„(4) Lõikes 1 nimetatud looma kohta, keda taotleja peab rendi- või muu selletaolise suhte alusel, võib toetust taotleda juhul, kui rendi- või muu selletaolise suhte kohta on leping sõlmitud vähemalt kohustuseaasta lõpuni.”;

4) paragrahvi 6 lõiget 1 täiendatakse pärast sõna „kogu” sõnaga „põllumajandusliku”;

5) paragrahvi 8 tekstis asendatakse sõna „aastat” sõnadega „järjestikust kalendriaastat”;

6) paragrahvi 9 lõige 3 sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Toetuse saaja teavitab Veterinaar- ja Toiduametit (edaspidi VTA) kohustusealuse looma asendamisest seitsme tööpäeva jooksul looma asendamisest arvates, esitades lisas 2 toodud vormi kohase teatise ja rendi- või muu selletaolise suhte kohta sõlmitud lepingu ärakirja, kui asenduslooma peetakse rendi- või muu selletaolise suhte alusel.”;

7) paragrahvi 10 lõike 1 punkte 2 ja 3 täiendatakse pärast sõna „märgitud” tekstiosaga „punktis 1 nimetatud”;

8) paragrahvi 10 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Kui taotleja peab looma rendi- või muu selletaolise suhte alusel, esitab ta toetuse taotlemisel VTA-le rendi- või muu selletaolise suhte kohta sõlmitud lepingu ärakirja.”.

§ 7.  Maaeluministri 22. aprilli 2015. a määruse nr 38 „Poolloodusliku koosluse hooldamise toetus” muutmine

Maaeluministri 22. aprilli 2015. a määrust nr 38 „Poolloodusliku koosluse hooldamise toetus” muudetakse järgmiselt:

1) paragrahvi 5 lõike 4 punkti 2 täiendatakse pärast sõna „kujunemiseks” sõnadega „ning kus on võimalik poollooduslikku kooslust määruses sätestatu kohaselt hooldada”;

2) paragrahvi 5 lõiget 6 täiendatakse punktiga 8 järgmises sõnastuses:

„8) pinnastee, mis on üle 50 protsendi ulatuses kaetud niidutaimestikuga ning mida hooldatakse niitmise või karjatamise teel.”;

3) paragrahvi 8 lõike 7 esimene lause sõnastatakse järgmiselt:

„Karjatatavat poollooduslikku kooslust võib enne karjatamist niita, kui arvestatakse § 9 lõikes 1 sätestatut, kui niitmine ja niite kokkukogumine toimub enne 1. augustit ning kui § 10 lõikes 3 sätestatud tingimused on täidetud.”;

4) paragrahvi 8 lõige 8 sõnastatakse järgmiselt:

„(8) Niidetaval poollooduslikul kooslusel on hekseldamine keelatud. Karjatatavat poollooduslikku kooslust, mille kohta toetust taotletakse, on lubatud üle niita või hekseldada üksnes Keskkonnaameti kirjalikul nõusolekul ning kui enne üleniitmist või hekseldamist on täidetud § 10 lõikes 3 sätestatud tingimused. Keskkonnaamet võib vajaduse korral seada tingimuseks karjatataval poollooduslikul kooslusel niite või heksli kokkukogumise.”;

5) paragrahvi 8 lõike 11 punktid 1 ja 2 sõnastatakse järgmiselt:

„1) poollooduslikult koosluselt tuleb eemaldada puittaimestik vastavalt Keskkonnaameti poolt poolloodusliku koosluse hooldamistingimuste kooskõlastamisel täpsustatud puittaimestiku liigilisele koosseisule, mahule ja piirkonnale;
2) karjatatav poollooduslik kooslus tuleb üle niita või hekseldada pärast § 10 lõikes 3 sätestatud tingimuste täitmist ja Keskkonnaameti poolt poolloodusliku koosluse üleniitmiseks või hekseldamiseks kirjaliku nõusoleku andmist;”;

6) paragrahvi 9 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Niidetav poollooduslik kooslus peab olema niidetud ja niide kokku kogutud 1. septembriks. Kokkukogutud niide peab olema alalt ära viidud niitmisele järgneva aasta 1. aprilliks, kui Keskkonnaamet ei näe ette teisiti.”;

7) paragrahvi 13 lõige 4 sõnastatakse järgmiselt:

„(4) Kui kohustuse ülevõtjal puudub kohustus, peab kohustuse ülevõtja või tema esindaja, kes tegeleb taotleja poolloodusliku koosluse hooldamisega, hiljemalt kohustuse ülevõtmise aasta 20. juuniks olema osalenud § 8 lõikes 9 sätestatud koolitusel.”;

8) paragrahvi 22 täiendatakse lõikega 10 järgmises sõnastuses:

„(10) 2017. aastast alates ei või võtta uut kohustust sellise maa kohta ega suurendada kohustust sellise maa arvelt, mis Harju, Rapla ja Pärnu maakonnas algatatud maakonnaplaneeringu kohaselt määratakse Rail Balticu raudtee trassi koridori asukohaks.”.

§ 8.  Maaeluministri 22. aprilli 2015. a määruse nr 40 „Piirkondlik mullakaitse toetus” muutmine

Maaeluministri 22. aprilli 2015. a määrust nr 40 „Piirkondlik mullakaitse toetus” muudetakse järgmiselt:

1) paragrahvi 13 lõiget 1 täiendatakse pärast sõnu „võetava kohustusega” sõnadega „või piirkondliku veekaitse toetuse saamiseks võetava maa rohumaana hoidmise kohustusega”;

2) paragrahvi 19 täiendatakse lõikega 4 järgmises sõnastuses:

„(4) 2017. aastast alates ei või võtta uut kohustust sellise maa kohta ega suurendada kohustust sellise maa arvelt, mis Harju, Rapla ja Pärnu maakonnas algatatud maakonnaplaneeringu kohaselt määratakse Rail Balticu raudtee trassi koridori asukohaks.”.

§ 9.  Maaeluministri 22. aprilli 2015. a määruse nr 42 „Natura 2000 alal asuva põllumajandusmaa kohta antav toetus” muutmine

Maaeluministri 22. aprilli 2015. a määruse nr 42 „Natura 2000 alal asuva põllumajandusmaa kohta antav toetus” § 5 lõige 4 sõnastatakse järgmiselt:

„(4) Toetust ei või taotleda maa kohta, mille kohta taotletakse arengukava alusel antavat poolloodusliku koosluse hooldamise toetust, piirkondlikku mullakaitse toetust või piirkondlikku veekaitse toetust maa rohumaana hoidmise eest.”.

§ 10.  Maaeluministri 29. aprilli 2015. a määruse nr 51 „Keskkonnasõbraliku köögivilja-, ravimtaime- ja maitsetaimekasvatuse ning maasikakasvatuse toetus” muutmine

Maaeluministri 29. aprilli 2015. a määrust nr 51 „Keskkonnasõbraliku köögivilja-, ravimtaime- ja maitsetaimekasvatuse ning maasikakasvatuse toetus” muudetakse järgmiselt:

1) paragrahvi 5 lõike 5 punkt 6 sõnastatakse järgmiselt:

„6) mahepõllumajandusele ülemineku või mahepõllumajandusega jätkamise toetust;”;

2) paragrahvi 5 lõiget 5 täiendatakse punktiga 7 järgmises sõnastuses:

„7) piirkondlikku veekaitse toetust maa rohumaana hoidmise eest.”;

3) paragrahvi 5 lõikes 7 asendatakse arv „6” arvuga „7”;

4) paragrahvi 18 täiendatakse lõikega 5 järgmises sõnastuses:

„(5) 2017. aastast alates ei või võtta uut kohustust sellise maa kohta, mis Harju, Rapla ja Pärnu maakonnas algatatud maakonnaplaneeringu kohaselt määratakse Rail Balticu raudtee trassi koridori asukohaks.”.

§ 11.  Maaeluministri 7. jaanuari 2016. a määruse nr 2 „Kiviaia taastamise toetus” muutmine

Maaeluministri 7. jaanuari 2016. a määrust nr 2 „Kiviaia taastamise toetus” täiendatakse §-ga 17 järgmises sõnastuses:

§ 17. Rakendussäte

2017. aastast alates ei saa toetust taotleda kiviaia taastamiseks selles osas, mis asub maal, mis Harju, Rapla ja Pärnu maakonnas algatatud maakonnaplaneeringu kohaselt määratakse Rail Balticu raudtee trassi koridori asukohaks.”.

Tarmo Tamm
Maaeluminister

Illar Lemetti
Kantsler

Lisa Ravim- ja maitsetaimede loetelu

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json