Teksti suurus:

Maaeluministri määruste muutmine

Väljaandja:Maaeluminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:28.04.2017
Avaldamismärge:RT I, 25.04.2017, 2

Maaeluministri määruste muutmine

Vastu võetud 19.04.2017 nr 36

Määrus kehtestatakse Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 2 lõike 3, § 12 lõike 2, § 13 lõigete 2 ja 5, § 14 lõike 3, § 15 lõike 2 punktide 1–5 ja lõike 3 punkti 3, § 16 lõike 3, § 19 lõike 2 ning § 21 lõigete 2 ja 3, Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1307/2013, millega kehtestatakse ühise põllumajanduspoliitika raames toetuskavade alusel põllumajandustootjatele makstavate otsetoetuste eeskirjad ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrused (EÜ) nr 637/2008 ja (EÜ) nr 73/2009 (ELT L 347, 20.12.2013, lk 608–670), artikli 9 lõike 2, artikli 10 lõike 1 punkti b, artikli 11 lõike 2, artikli 32 lõike 3, artikli 33 lõike 1, artikli 36 lõike 5, artikli 45 lõike 1, artikli 46 lõigete 2, 3 ja 7, artikli 50 lõigete 3 ja 9 ning artikli 52 lõike 1, komisjoni delegeeritud määruse (EL) nr 639/2014, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 1307/2013, millega kehtestatakse ühise põllumajanduspoliitika raames toetuskavade alusel põllumajandustootjatele makstavate otsetoetuste eeskirjad, ning muudetakse kõnealuse määruse X lisa (ELT L 181, 20.06.2014, lk 1–47), artikli 4 lõike 1 punkti b, artikli 12 lõike 2, artikli 13 lõike 2, artiklite 41 ja 42, artikli 45 lõigete 4, 8 ja 10 ning artikli 53 lõike 1 ning komisjoni rakendusmääruse (EL) nr 809/2014, millega kehtestatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1306/2013 rakenduseeskirjad seoses ühtse haldus- ja kontrollisüsteemi, maaelu arengu meetmete ja nõuetele vastavusega (ELT L 227, 31.07.2014, lk 69–124), artikli 17 alusel.

§ 1.  Maaeluministri 17. aprilli 2015. a määruse nr 32 „Otsetoetuste saamise üldised nõuded, ühtne pindalatoetus, kliima- ja keskkonnatoetus ning noore põllumajandustootja toetus” muutmine

Maaeluministri 17. aprilli 2015. a määrust nr 32 „Otsetoetuste saamise üldised nõuded, ühtne pindalatoetus, kliima- ja keskkonnatoetus ning noore põllumajandustootja toetus” muudetakse järgmiselt:

1) paragrahvi 4 lõikes 7 asendatakse sõna „määruses” sõnaga „paragrahvis”;

2) paragrahvi 5 lõike 2 punkt 2 tunnistatakse kehtetuks;

3) paragrahvi 5 lõige 4 tunnistatakse kehtetuks;

4) paragrahvi 12 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

„(11) Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1307/2013 artikli 45 lõikes 3 sätestatud juhul ei tohi püsirohumaa kasutusotstarvet muuta, sealhulgas püsirohumaa üleskündmise korral. Osutatud juhu esinemise alguse ja lõpu kohta annab PRIA peadirektor käskkirja, mis tehakse teatavaks ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded ja avalikustatakse viivitamata PRIA veebilehel.”;

5) paragrahvi 12 täiendatakse lõikega 31 järgmises sõnastuses:

„(31) Tagasirajatava püsirohumaa kasutusotstarvet ei tohi muuta, sealhulgas püsirohumaa üleskündmise korral, alates püsirohumaa tagasirajamise kohustuse määramise aastale järgnevast aastast, arvestades komisjoni delegeeritud määruse (EL) nr 639/2014 artikli 44 lõikes 3 sätestatut.”;

6) paragrahvi 12 lõikest 7 jäetakse välja teine lause;

7) paragrahvi 15 lõike 3 teine lause sõnastatakse järgmiselt:

„Mittetulundusühing esitab oma liikmete nimekirja ühtse pindalatoetuse taotluse esitamise aasta ja sellele eelnenud viie aasta kohta.”;

8) paragrahvi 15 lõikes 4 asendatakse tekstiosa „taotluse esitamise aasta 30. juuniks” tekstiosaga „komisjoni rakendusmääruse (EL) nr 809/2014 artikli 13 lõikes 1 Eesti kohta sätestatud hiliseimaks tähtpäevaks”;

9) paragrahvi 17 lõikest 2 jäetakse välja tekstiosa „, kliima- ja keskkonnatoetuse ning noore põllumajandustootja toetuse”;

10) paragrahvi 18 lõiget 3 täiendatakse pärast sõnu „ühtse pindalatoetuse” sõnaga „summa”;

11) paragrahvi 22 täiendatakse lõikega 4 järgmises sõnastuses:

„(4) 2017. ja 2018. aastal ei pea § 4 lõigetes 4 ja 5 ning § 6 lõigetes 1 ja 2 sätestatud põllumajandusmaa muul viisil hooldamise korral hekseldatud rohtu kokku koguma.”;

12) lisa 1 kehtestatakse uues sõnastuses (lisatud);

13) lisa 7 tunnistatakse kehtetuks.

§ 2.  Maaeluministri 20. aprilli 2015. a määruse nr 33 „Puu- ja köögivilja kasvatamise otsetoetus” muutmine

Maaeluministri 20. aprilli 2015. a määrust nr 33 „Puu- ja köögivilja kasvatamise otsetoetus” muudetakse järgmiselt:

1) paragrahvi 3 lõikes 1 asendatakse tekstiosa „§-des 4 ja 6” tekstiosaga „§ 4 lõigetes 1 ja 3”;

2) paragrahvi 3 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Põllumajandusmaal, mille kohta toetust taotletakse, peab viljapuude ja marjapõõsaste minimaalne istutustihedus olema järgmine:
1) õunapuu tugeva kasvuga alusel, pirnipuu – 100 istikut hektari kohta;
2) õunapuu keskmise kasvuga alusel – 300 istikut hektari kohta;
3) õunapuu nõrga kasvuga alusel – 500 istikut hektari kohta;
4) ploomipuu, kirsipuu, murelipuu, kreegipuu, haraline ploomipuu (alõtša) – 270 istikut hektari kohta;
5) sõstar, karusmari – 2000 istikut hektari kohta;
6) vaarikas – 3000 istikut hektari kohta.”;

3) paragrahvi 3 täiendatakse lõikega 4 järgmises sõnastuses:

„(4) Toetust ei või taotleda põllumajandusmaa kohta, millel kasvatatakse põllumajanduskultuure, mis on puukoolid Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1307/2013 artikli 4 lõike 1 punkti j tähenduses.”;

4) lisa kehtestatakse uues sõnastuses (lisatud).

Tarmo Tamm
Maaeluminister

Illar Lemetti
Kantsler

Lisa 1 Pindalatoetuste taotlus ja maksetaotlus

Lisa Puu- ja köögivilja kasvatamise otsetoetuse toetusõiguslikud põllumajanduskultuurid

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json