Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse määruste muutmine perioodide 2014–2020 ja 2007–2013 struktuuritoetustest teavitamise kordade muutmise tõttu

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:28.04.2017
Avaldamismärge:RT I, 25.04.2017, 17

Vabariigi Valitsuse määruste muutmine perioodide 2014–2020 ja 2007–2013 struktuuritoetustest teavitamise kordade muutmise tõttu

Vastu võetud 21.04.2017 nr 76

Määrus kehtestatakse perioodi 2014–2020 struktuuritoetuse seaduse § 39 lõike 10 ja perioodi 2007–2013 struktuuritoetuse seaduse § 25 lõike 2 alusel.

§ 1.  Vabariigi Valitsuse 12. septembri 2014. a määruses nr 146 „Perioodi 2014–2020 struktuuritoetuse andmisest avalikkuse teavitamise, toetusest rahastatud objektide tähistamise ning Euroopa Liidu osalusele viitamise nõuded ja kord” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 4 lõiget 1 täiendatakse teise lausega järgmises sõnastuses:

„Plakati või stendi olemasolu korral ei pea üksikesemed ja andmekandjad olema logoga tähistatud, välja arvatud lõikes 2 nimetatud juhul.”;

2) paragrahvi 4 lõikest 3 jäetakse välja tekstiosa „, ja Euroopa Liidule”;

3) paragrahvi 4 lõiked 4 ja 5 sõnastatakse järgmiselt:

„(4) Projekti kajastaval veebilehel, kui veebileht on olemas, avaldatakse lisaks logole projekti lühikirjeldus, eesmärk, tulemus ja toetuse summa. Partner paigutab oma projektiga seotud tegevusi kajastavale veebilehele vähemalt logo ja lisab viite toetuse saaja veebilehele või veebirakendusele, kust nähtub käesoleva lõike esimeses lauses nõutud teave projekti kohta.

(5) Logo paigutatakse kergesti märgatavale kohale ning see ja nõutud tekst peavad olema selgelt nähtavad ja mõistlikust kaugusest loetavad. Sõltumata digiseadmest peab veebilehele paigutatud või veebirakenduses kasutatud logo olema digiseadme ekraanil nähtav, ilma et kasutaja peaks ekraanile kuvatavat lehekülge allapoole kerima. Digitaalne logo on kättesaadav veebilehel www.struktuurifondid.ee.”;

4) paragrahvi 4 lõige 7 sõnastatakse järgmiselt:

„(7) Logo kasutatakse projekti abikõlblikkuse perioodil pärast objekti ostmist, kasutusse saamist või ehitus- või muu tegevusega alustamist, kuid mitte enne § 13 lõikes 1 nimetatud otsuse või lepingu jõustumist. Tähistusnõudeid tuleb täita kooskõlas isikuandmete kaitse seadusega.”;

5) paragrahvi 4 lõikes 8 asendatakse sõnad „asendatakse see uuega” sõnadega „tuleb taastada kahjustuse-eelne olukord”;

6) paragrahvi 6 lõike 1 esimesest lausest jäetakse välja sõna „logoga”;

7) paragrahvi 6 lõige 3 sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Plakat peab olema suurusega vähemalt A3 ning sellel peab asetsema logo, millele eraldatakse vähemalt 25% plakati pindalast, ja projekti nimetus või lühikirjeldus, mis on seostatav registris märgitud projekti nimetusega, mis peab moodustama plakati kõrgusest vähemalt 30% (lisa, joonis 17).”;

8) paragrahvi 6 lõikes 4 asendatakse sõna „Plakat” sõnadega „Plakati näidis”;

9) paragrahvi 7 lõige 4 tunnistatakse kehtetuks;

10) paragrahvi 7 lõige 5 sõnastatakse järgmiselt:

„(5) Kui muu infotahvel vastab ühtlasi lõikes 2 nimetatud nõuetele, ei ole eraldi stendi paigaldamine vajalik.”;

11) paragrahvi 8 lõige 6 sõnastatakse järgmiselt:

„(6) Kui kinnistul on ellu viidud erinevad käesoleva paragrahvi lõike 1 kohased projektid või ka Vabariigi Valitsuse 30. augusti 2007. a määruse nr 211 „Struktuuritoetuse andmisest ja kasutamisest teavitamise, selle avalikustamise ning toetusest rahastatud objektide tähistamise ja Euroopa Liidu osalusele viitamise tingimused ning kord” (edaspidi määrus nr 211) § 9 lõike 1 kohane projekt, võib käesoleva paragrahvi lõikes 4 ja määruse nr 211 § 9 lõikes 2 nõutud teabe kanda ühele tahvlile, kasutades käesoleva määruse või määruse nr 211 kohast logo, välja arvatud, kui tehakse uus tahvel, millisel juhul tuleb kasutada käesoleva määruse kohast logo.”;

12) paragrahvi 9 lõige 4 sõnastatakse järgmiselt:

„(4) Reklaami, teavitamise, propageerimise või muul sellelaadsel eesmärgil kasutataval väikesemõõdulisel esemel ja andmekandjal, kui logo kasutamine ei ole tehniliselt võimalik, sealhulgas, kui tumedast ja kirjust taustast ei saa loobuda, võib logo asemel kasutada Euroopa Liidu embleemi koos tekstiga „Euroopa Liit”, mis trükitakse valget värvi turvaalaga laiusega 1/25 embleemi kõrgusest (lisa, joonis 21). Kui embleemi all oleva teksti taustana kasutatakse tumedat või kirjut tausta, tuleb logo ümber trükkida valge piirjoon laiusega 1/25 logo kõrgusest (lisa, joonis 21a). Euroopa Liidu embleemi väikseim kõrgus võib olla viis millimeetrit.”;

13) paragrahvi 10 lõige 4 sõnastatakse järgmiselt:

„(4) Tumedal ja kirjul taustal kasutatakse logo koos valget värvi turvaalaga (lisa, joonis 9). Kui purje kujutise ümber ja embleemi all oleva teksti taustana kasutatakse tumedat või kirjut tausta, tuleb logo ümber trükkida valge piirjoon laiusega 1/25 logo kõrgusest (lisa, joonis 9a).”;

14) paragrahvi 10 lõige 6 sõnastatakse järgmiselt:

„(6) Kui logo kõrval paikneb teisi logosid, peab logo olema kõrguselt või laiuselt vähemalt sama suur kui muu suurim logo.”;

15) paragrahvi 13 senine tekst loetakse lõikeks 1 ja paragrahvi täiendatakse lõikega 2 järgmises sõnastuses:

„(2) Lisas märgitud jooniseid 9a ja 21a kasutatakse pärast käesoleva määruse 2017. aasta aprillis vastu võetud muudatuste jõustumisest ühe kuu möödumisel ostetud või kasutusse saadud objektidel või alustatud ehitusel või muul tegevusel.”;

16) määruse lisa kehtestatakse uues sõnastuses (lisatud).

§ 2.  Vabariigi Valitsuse 30. augusti 2007. a määruses nr 211 „Struktuuritoetuse andmisest ja kasutamisest teavitamise, selle avalikustamise ning toetusest rahastatud objektide tähistamise ja Euroopa Liidu osalusele viitamise tingimused ning kord” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 4 lõiked 3 ja 4 sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Paigutatud tähistus peab olema loetav ja korrektne vähemalt projekti abikõlblikkuse perioodi lõpuni, kui käesolevas määruses ei ole sätestatud teisiti.

(4) Kui struktuuritoetuse kasutamist tähistav vahend saab kahjustada enne tähistuskohustuse tähtaja möödumist, tuleb struktuuritoetuse saajal taastada kahjustuse-eelne olukord.”;

2) paragrahvi 9 lõige 4 sõnastatakse järgmiselt:

„(4) Tänutahvlit peab lõike 1 kohases objekti asukohas üleval hoidma kuni perioodi 2007–2013 struktuuritoetuse seaduse § 22 punkti 12 kohase vara säilimise ja sihtotstarbelise kasutamise kohustuse aja lõpuni.”.

Jüri Ratas
Peaminister

Sven Sester
Rahandusminister

Heiki Loot
Riigisekretär

Lisa Logo joonised

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json